Τατέβ Εκτύπωση E-mail

 

Πνευ­μα­τι­κό­τη­τα - Πα­ρά­δο­ση - Εκ­συγ­χρο­νισμός

 

Νουνιά Γεραμιάν

 

Τον Ο­κτώ­βριο του 2010, ε­γκαι­νιά­σθη­κε και λειτούρ­γη­σε ο με­γα­λύ­τε­ρος στον κό­σμο ε­να­έ­ριος σι­δη­ρό­δρο­μος (τε­λε­φε­ρίκ) μή­κους 5,7 χλμ. (ή 3.50 μι­λί­ων), κα­θι­στώ­ντας το ως έ­να μη­χανο­λο­γι­κό και ε­πι­στη­μο­νι­κό ε­πί­τευγμα που συν­δέει τις δύ­ο πλευ­ρές ε­νός θαυ­μα­στού φα­ραγ­γιού, με έ­να α­πό τα πα­λαιό­τε­ρα μο­να­στή­ρια της χώ­ρας, αυτό του Τα­τέβ.

Στα ε­γκαί­νια του τε­λε­φε­ρίκ το ο­ποί­ο ο­νο­μά­σθη­κε «Τα φτε­ρά του Τα­τέβ», πα­ρευρέ­θη­καν ο Πρό­ε­δρος της Αρ­με­νί­ας Σερ­ζ Σαρ­κι­σιάν, ο Πρό­ε­δρος του Αρ­τσάχ Μπα­κό Σα­χα­κιάν, ο Πα­να­γιό­τα­τος Κα­θο­λι­κός της Αρ­με­νικής Α­πο­στο­λι­κής Εκ­κλη­σί­ας Κα­ρε­κίν Β΄, κυ­βερ­νητι­κοί α­ξιω­μα­τού­χοι και άλ­λοι ε­ξέ­χο­ντες προ­σκε­κλη­μέ­νοι οι ο­ποί­οι α­πό­λαυ­σαν πρώ­τοι την ε­να­έ­ρια δια­δρομή που ε­νώ­νει το χω­ριό Χα­λι­τζόρ της επαρ­χί­ας Σιου­νίκ με το μο­να­στή­ρι Τα­τέβ του 9ου αιώνα μ.Χ., ενός εκ των πλέ­ον σπου­δαί­ων θρη­σκευ­τι­κών κέ­ντρων της χώ­ρας, το ο­ποί­ο προ­σελ­κύ­ει πο­λυά­ριθ­μους ε­πι­σκέ­πτες. Το τε­λε­φε­ρίκ θα λει­τουρ­γεί καθ’ ό­λη τη διάρ­κεια του έ­τους και θα δέ­χε­ται ε­πι­σκέ­πτες, οι ο­ποί­οι μέ­σω αυ­τού θα μπο­ρούν να α­πο­φύ­γουν μια ε­ξα­ντλη­τι­κή διαδρο­μή ο­δή­γη­σης διάρ­κειας 90 λε­πτών μέ­σα και έ­ξω α­πό το βρα­χώ­δες φα­ράγ­γι του πο­τα­μού Βο­ρο­ντάν.

Ο Πρό­ε­δρος Σαρ­κι­σιάν στην ο­μι­λί­α του τό­νι­σε ό­τι αυ­τό το έρ­γο της δια­σύν­δε­σης ή­ταν υ­ψί­στης σπου­δαιό­τη­τας για το Τα­τέβ και τις πε­ριο­χές οι ο­ποί­ες το πε­ρι­βάλ­λουν και ε­παί­νε­σε την υ­λο­ποί­η­ση του σχε­δί­ου, το ο­ποί­ο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με την υ­πέρ­βα­ση τε­ρά­στιων δυ­σκο­λιών κα­τά τη διάρ­κεια της κα­τα­σκευ­ής του.

«Αυ­τός ο ε­να­έ­ριος σι­δη­ρό­δρο­μος α­πο­δει­κνύ­ει ό­τι α­κό­μη και τα ό­νει­ρα τα ο­ποί­α φαί­νο­νται ου­το­πι­κά μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν ό­ταν υ­πάρ­χει πίστη και προ­σή­λω­ση στο στό­χο», υ­πο­γράμ­μι­σε.

Το μο­να­στή­ρι του Τα­τέβ συ­γκα­τα­λέ­γε­ται με­τα­ξύ των πα­λαιο­τέ­ρων και πα­σί­γνω­στων μο­να­στη­ριών της Αρ­με­νί­ας, έ­χο­ντας ι­δρυ­θεί τον 9ο μ.Χ. αιώ­να. Υ­πο­ψή­φιο προ­στα­σί­ας α­πό την Ου­νέ­σκο ως μνη­μεί­ο της Πα­γκό­σμιας Πο­λι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς, παίζει σπου­δαί­ο ρό­λο στη ζω­ή της πε­ριο­χής ως μεί­ζον πνευ­μα­τι­κό-πο­λι­τι­κό-πο­λι­τι­στι­κό και μορ­φω­τι­κό κέ­ντρο.

Λό­γω της αρ­χι­τε­κτο­νι­κής, της ι­στο­ρί­ας και της θε­α­μα­τι­κής φυ­σι­κής το­πο­θε­σί­ας του, εί­ναι ε­πί­σης έ­να α­νε­κτί­μη­το κε­φά­λαιο με δυ­να­τό­τη­τα προ­σελ­κύ­σε­ως και α­να­πτύ­ξε­ως του του­ρι­σμού στην ευ­ρύ­τε­ρη περιο­χή. Ε­πί­σης, εξαι­τί­ας της ο­μορφιάς και της εκ­πλη­κτι­κής του κα­τα­σκευ­ής, το μο­να­στή­ρι Τα­τέβ συ­γκα­τα­λέ­γε­ται με­τα­ξύ των πλέ­ον έ­ξο­χων δη­μιουρ­γη­μά­των της αρμενι­κής αρ­χι­τε­κτο­νι­κής, το ο­ποί­ο για αιώ­νες υπήρ­ξε έ­να παλ­λό­με­νο - ένα δρα­στή­ριο κέ­ντρο της αρ­με­νι­κής πνευ­μα­τι­κής ζω­ής, των ε­πι­στη­μών και του πο­λι­τι­σμού.

Ο Πα­να­γιό­τα­τος Κα­θο­λι­κός Κα­ρε­κίν Β΄ α­νέ­φε­ρε ό­τι η λει­τουρ­γί­α του τε­λεφε­ρίκ ή­ταν έ­να ση­μα­ντι­κό βή­μα προ­σεγγίσε­ως σε «έ­ναν ιε­ρό τόπο αιώ­νων, προ­σκυ­νή­μα­τος των λει­ψά­νων του Αγί­ου, ή­δη από τους α­πο­στο­λι­κούς χρό­νους». Το έρ­γο κό­στι­σε 18 ε­κα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια (13 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ), το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος των ο­ποί­ων προ­ήλ­θε α­πό δω­ρε­ές ι­διω­τών, σύμ­φω­να με το ί­δρυ­μα Α­ντα­γωνι­στι­κό­τη­τας της Αρ­με­νί­ας, το ο­ποί­ο είχε την ε­πί­βλε­ψη του έρ­γου μέ­σω του Σχε­δί­ου Α­να­ζω­ο­γό­νη­σης του Τα­τέβ.

Κι­νεί­ται α­πό το χω­ριό Χα­λι­τζόρ κο­ντά στον αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο ο ο­ποί­ος συν­δέ­ει την πρω­τεύ­ου­σα της Αρμε­νί­ας Ε­ρε­βάν με το χω­ριό Τα­τέβ και βρί­σκε­ται σε κο­ντι­νή α­πό­στα­ση α­πό το μο­να­στή­ρι. Α­να­πτύσ­σει ταχύ­τη­τα 37 χλμ./ώ­ρα (23 μί­λια/ώ­ρα) και η μο­νή δια­δρο­μή διαρ­κεί 11 λε­πτά της ώ­ρας. Το ψη­λό­τε­ρο ση­μεί­ο πά­νω α­πό το φα­ράγ­γι εί­ναι 320 μέ­τρα (1,056 πό­δια) α­πό την ε­πι­φά­νεια του ε­δά­φους.

Δια­θέ­τει δύ­ο θα­λά­μους, το κά­θε έ­να α­πό τα ο­ποί­α εί­ναι ι­κα­νό να με­τα­φέ­ρει πε­ρισ­σό­τε­ρους α­πό 25 ε­πι­βά­τες. Οι κά­τοι­κοι της πε­ριο­χής θα έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να ε­πι­βαί­νουν δω­ρε­άν, ε­νώ οι υ­πό­λοι­ποι θα πλη­ρώ­νουν 3000 ντραμ (8 δο­λά­ρια ή 6 ευ­ρώ).

Μια πρώ­ην σο­βιε­τι­κή δη­μο­κρα­τί­α η ο­ποί­α συ­νο­ρεύ­ει με την Τουρ­κί­α, το Ιράν, το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν και τη Γε­ωρ­γί­α - η ΑΡ­ΜΕΝΙΑ - α­να­πτύσ­σει έ­ντο­να την του­ρι­στι­κή της βιο­μη­χα­νί­α, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την ι­στο­ρί­α της, ως η πρώ­τη χώ­ρα στον κό­σμο η ο­ποί­α α­σπά­σθη­κε, υ­ιο­θέ­τη­σε και α­να­κή­ρυ­ξε το Χρι­στια­νι­σμό ως ε­πί­ση­μη θρη­σκεί­α του κρά­τους το 301 μ.Χ.

Οι κά­τοι­κοι ελ­πί­ζουν ό­τι το νέ­ο συνδε­τι­κό μέ­σον θα βο­η­θή­σει στην α­νόρ­θω­ση της οι­κο­νο­μί­ας της πε­ριο­χής, η ο­ποί­α ό­πως και η υ­πό­λοι­πη ύ­παι­θρος της Αρ­με­νί­ας, υ­πέ­φε­ρε α­πό με­γά­λη φτώ­χεια και την α­να­χώ­ρη­ση των νέ­ων που έ­ψα­χναν αλ­λού ερ­γα­σί­α.

«Ελ­πί­ζω ό­τι η λει­τουρ­γί­α του τε­λε­φε­ρίκ θα βο­η­θή­σει στην α­να­ζω­ο­γό­νη­ση του του­ρι­σμού έ­τσι ώ­στε να δη­μιουρ­γη­θούν νέα ξε­νο­δο­χεί­α και νέες θέ­σεις ερ­γα­σίας, ώστε οι νέ­οι μας οι ο­ποί­οι α­να­γκά­στη­καν να φύ­γουν προς τη Ρω­σί­α ή άλ­λες χώ­ρες να έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να μείνουν στην πα­τρί­δα τους και να ερ­γά­ζο­νται ε­δώ», είπε ο Αρ­μα­ΐς Μι­νο­σιάν - έ­νας χω­ρι­κός 80 ε­τών.

Το τε­λε­φε­ρίκ εί­ναι μέ­ρος μιας δη­μό­σιας και ι­διω­τι­κής προ­σπά­θειας ύ­ψους 50 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δο­λα­ρί­ων (36 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ), για την α­νά­πτυ­ξη του Τα­τέβ και της γύ­ρω πε­ριοχής, μιας εκ των 15 πα­ρα­δο­σια­κών ε­παρ­χιών του αρ­χαί­ου βα­σι­λεί­ου της Αρ­με­νί­ας. Το σχέ­διο α­να­ζω­ο­γό­νη­σης του Τα­τέβ θα ε­πα­να­προσ­διο­ρί­σει την έν­νοια τό­σο του κλα­σι­κού ό­σο και του θρη­σκευ­τι­κού του­ρι­σμού ως ε­νός ελ­κυ­στι­κού προ­ο­ρι­σμού, ο ο­ποί­ος θα υ­πο­στη­ρί­ζε­ται από μί­α ευ­η­με­ρού­σα το­πική κοι­νό­τη­τα. Το σχέ­διο συ­νί­στα­ται α­πό διά­φο­ρα στοι­χεί­α, δη­λα­δή βα­σί­ζε­ται σε στό­χους ό­πως η διαφύ­λα­ξη του μο­να­στη­ριού, η α­να­γέν­νη­ση των σο­φών μο­να­στι­κών πα­ρα­δό­σε­ων και η α­νά­πτυ­ξη του του­ρι­σμού στο κο­ντι­νό φα­ράγ­γι του πο­τα­μού και στις έξι το­πι­κές κοι­νό­τη­τες. Ε­πί­σης, α­πό την κυ­βέρ­νη­ση ε­ξε­τά­ζε­ται η ε­πι­σκευ­ή 26 χλμ. (16 μι­λί­ων) της Εθνι­κής ο­δού α­πό το Ε­ρε­βάν στο Τα­τέβ και την α­να­στή­λω­ση με­ρών του μο­να­στη­ρια­κού συ­γκρο­τή­μα­τος.

Εί­θε ο Θε­ός να με προ­στα­τεύ­ει

Σε υ­ψό­με­τρο πά­νω α­πό 1500 μέτρα, στο μέ­σον των πα­νύ­ψη­λων βου­νών του Σιου­νίκ, το μο­να­στή­ρι του Τα­τέβ χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως έ­να… δια­μά­ντι στην αιω­νιό­τη­τα. Κτι­σμέ­νο ε­πά­νω σε έ­να πε­τρώ­δες ο­ρο­πέ­διο, στους α­πό­κρη­μνους - στο χρώ­μα της ώ­χρας - βρά­χους που στέ­κο­νται κάθετα ως την κα­τε­βα­σιά του πο­ταμού, το Τα­τέβ και οι γκρί­ζες πέ­τρες του μοιά­ζει να κα­λούν σε πε­ρι­συλ­λο­γή. Το πε­ρι­φε­ρειακό τεί­χος του φρου­ρί­ου και οι ο­χυ­ρω­μέ­νοι του πύρ­γοι δεν ή­ταν πά­ντα ι­κα­νά να το προ­στα­τεύ­σουν κα­τά τη διάρ­κεια της ι­στο­ρί­ας του. Γνώ­ρι­σε κα­τα­στρο­φές, λε­η­λα­σί­ες και σει­σμούς. Ο τε­λευ­ταί­ος ο οποίος έγινε το 1931, προ­κάλε­σε σο­βα­ρές ζη­μιές. Ω­στό­σο, καθ’ ό­λη τη διάρ­κεια της σο­βιε­τι­κής πε­ριό­δου, το μο­να­στή­ρι α­φέ­θη­κε στην τύ­χη του, πα­ρα­δό­θη­κε στα… στοι­χεία της φύ­σης, σχε­δόν ε­γκα­τα­λεί­φθη­κε. Μό­λις κα­τά τα χρό­νια του ’90 άρ­χι­σε μια μα­κρά προ­σπά­θεια α­να­και­νί­σε­ως η ο­ποί­α ό­μως δεν έ­χει ολο­κλη­ρω­θεί έ­ως σή­με­ρα.

Η λει­τουρ­γί­α του τε­λε­φε­ρίκ τον Ο­κτώ­βριο του 2010 ε­πέ­τρε­ψε στους ε­πι­σκέ­πτες (του­ρί­στες) να φθά­νουν στο μο­να­στή­ρι από την κοι­λά­δα, κα­θώς ε­πί­σης και στην εκ­πό­νη­ση ε­νός νέ­ου προ­γράμ­μα­τος για την πλή­ρη α­πο­κα­τά­στα­ση του μο­να­στη­ρια­κού συ­γκρο­τή­μα­τος. Οι ερ­γα­σί­ες θα πρέ­πει να έ­χουν ο­λο­κλη­ρωθεί το 2016.

Εν τω με­τα­ξύ, έ­νας ιε­ρέ­ας υ­πη­ρε­τεί στο μο­να­στή­ρι, α­ντι­με­τω­πίζο­ντας το κρύ­ο του σκλη­ρού αρ­με­νι­κού χειμώ­να. Μια ζω­ή α­φιε­ρωμέ­νη στη με­λέ­τη και τις προ­σευ­χές α­νά­με­σα στις βου­νο­κορ­φές!! Με­τά α­πό σπου­δές ε­πτά ε­τών στη Θε­ολο­γι­κή Σχο­λή του Α­γί­ου Ε­τσμια­τζίν, ο Μι­κα­έλ, έ­νας μο­να­χός -(α­πε­γά)- 32 ε­τών, α­πε­δέ­χθη με με­γά­λη χα­ρά την α­πο­στο­λή του, προ­κει­μέ­νου να ε­πα­νέλ­θει η πνευ­μα­τι­κό­τη­τα στο μο­να­στή­ρι του Τα­τέβ ύ­στε­ρα α­πό την πο­λύ­χρονη ε­γκα­τά­λει­ψή του. Ο­φεί­λου­με να υπενθυ­μί­σου­με ό­τι το Τα­τέβ ή­ταν έ­να α­πό τα πλέ­ον ση­μα­ντι­κά αρ­με­νι­κά μο­να­στη­ρια­κά συ­γκρο­τή­μα­τα, ό­που προ­φυ­λάσ­σο­νταν αλλά και δρα­στη­ριο­ποιού­νταν έ­ως και 1000 ά­το­μα, με­τα­ξύ αυ­τών μο­να­χοί αλ­λά και λα­ϊ­κοί, οι ο­ποί­οι έ­κα­ναν τις α­πα­ραί­τη­τες κα­θη­με­ρι­νές ερ­γα­σί­ες σε μια υ­πέ­ρο­χη αλ­λά και την πλέ­ον α­πο­μο­νω­μέ­νη το­πο­θε­σί­α της Αρ­με­νί­ας.

Σή­με­ρα, ο Μι­κα­έλ εί­ναι ο μο­να­δι­κός μο­να­χός ο ο­ποί­ος μα­ζί με τον Χα­ρου­τιούν, τον νε­ω­κό­ρο, ζω­ντα­νεύ­ει τους χώρους και ε­πα­να­φέ­ρει τη λει­τουρ­γί­α τους στην πρό­τε­ρη κα­τά­στα­ση. Κα­τά την ά­φιξή του, τον Αύ­γου­στο του 2007, κα­νέ­να α­πό τα πα­λαιά κτί­σμα­τα δεν ή­ταν κα­τοι­κή­σι­μα. Με τη βο­ή­θεια του πα­τρός Σαμ­βέλ, του αδελ­φού του Γκουρ­γκέν και με λί­γα χρή­μα­τα τα ο­ποί­α προ­ήλ­θαν από χο­ρη­γούς, κα­τέστη­σε κα­τοι­κή­σι­μους δύ­ο χώ­ρους, το­πο­θε­τώ­ντας πόρ­τες και πα­ρά­θυ­ρα και ε­πι­σκευά­ζο­ντας τις ο­ρο­φές. Μια θο­λω­τή αί­θου­σα χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως υ­πνο­δω­μά­τιο και χώ­ρος ερ­γα­σί­ας του , ε­νώ έ­να μι­κρό κε­λί έ­χει με­τα­τρα­πεί σε τρα­πε­ζα­ρί­α.

Πα­ρά τους χο­ντρούς τοί­χους, η θερ­μο­κρα­σί­α το χει­μώ­να πα­ρα­μέ­νει πο­λύ χα­μη­λή. Οι συν­θή­κες ζωής εί­ναι δύ­σκο­λες, ό­μως ο Μι­κα­έλ μέ­νει πι­στός στην α­πο­στο­λή του. «Η η­ρε­μί­α η ο­ποί­α α­πορ­ρέ­ει α­πό τα βου­νά με γε­μί­ζει με ευ­τυ­χί­α» ε­ξη­γεί, «μια πνο­ή α­γιό­τη­τας πλα­νά­ται πα­ντού. Το μο­να­στή­ρι είναι ε­μπο­τι­σμέ­νο με αυ­τήν. Υ­πάρ­χουν ό­λες οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για μια πνευ­μα­τι­κή ζω­ή. Εί­μαι ευ­τυ­χι­σμέ­νος και θέ­λω να πα­ρα­μεί­νω ε­δώ για πά­ντα».

Ο­μο­λο­γεί ό­τι η ε­πι­στρο­φή του στο Ερε­βάν τον προ­βλη­μα­τί­ζει. Ύ­στε­ρα α­πό κά­ποιες η­μέ­ρες στην πό­λη, δεν έ­χει πα­ρά μια ε­πι­θυ­μία: να ε­πι­στρέ­ψει για να ξα­να­βρεί το α­σφα­λές λι­μά­νι της η­ρε­μί­ας του. Ωστό­σο, η ζω­ή ε­νός μο­να­χού πα­ρα­μέ­νει πο­λύ δύ­σκο­λη μέ­σα σ’ έ­να τέ­τοιο οι­κο­δό­μη­μα το ο­ποί­ο στε­ρεί­ται ό­λων των στοι­χειω­δών υ­λι­κών α­νέ­σε­ων. Οι ε­πι­τα­γές της Εκ­κλη­σί­ας α­παι­τούν κα­θη­με­ρι­νά εν­νέ­α προ­σευ­χές. Η πρώ­τη στις 06:30. Ο Χα­ρου­τιούν, ο νε­ω­κό­ρος, τον συ­ντρο­φεύ­ει έ­ως τις 12:30 και το πρω­ι­νό κυ­λά τα­κτι­κά με προ­σευ­χές, ερ­γα­σί­ες, λειτουρ­γί­ες και τρο­πά­ρια. Το α­πό­γευ­μα, σύμ­φω­να με έ­να α­κρι­βές χρο­νο­διά­γραμ­μα, ο Μι­κα­έλ πη­γαί­νει στα γει­το­νι­κά χω­ριά να συνα­ντή­σει τα παι­διά για τη δι­δα­σκα­λί­α των θρη­σκευ­τι­κών. Εί­ναι έ­να α­πό τα λει­τουρ­γικά του κα­θή­κο­ντα σύμ­φω­να με τις αρ­με­νι­κές μο­να­στι­κές ε­πι­τα­γές, πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι σή­με­ρα η κα­τή­χη­ση έ­χει πε­ριο­ρι­σθεί στη μά­θη­σή της μέ­σω της πα­ρα­κο­λού­θη­σης των λει­τουρ­γιών.

Πε­ρί­που έ­ξι χω­ριά εί­ναι συν­δε­δε­μέ­να με το μο­να­στή­ρι και 120 μα­θη­τές πε­ρι­μέ­νουν με α­νυ­πο­μο­νη­σί­α την ε­πί­σκε­ψη του μο­να­χού Μικα­έλ, προ­κει­μέ­νου να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν την α­νά­γνω­ση των ιε­ρών κει­μέ­νων.

Πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό 500 βα­πτί­σεις κατ’ έ­τος

Το 2007, η πλειο­νό­τη­τα των χω­ρι­κών δεν εί­χε βα­πτι­σθεί. Ε­κεί, ό­πως και σε άλ­λα μέ­ρη της Αρ­με­νί­ας, ή­ταν δια­πο­τι­σμέ­να α­πό τον σοβιε­τι­κό α­θε­ϊ­σμό και οι εκ­κλη­σί­ες κα­θώς και τα μο­να­στή­ρια ή­ταν σχε­δόν έ­ρημα, με την προ­τρο­πή της κα­τα­πο­λε­μή­σε­ως των ιε­ρών θρη­σκευ­τι­κών μυστη­ρί­ων. Ξε­κι­νώ­ντας α­πό τα παι­διά, έ­ως σή­με­ρα, έ­χουν τε­λε­σθεί πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό 500 βα­πτί­σεις στο Τα­τέβ, δη­λα­δή στα χω­ριά και στα πε­ρί­χω­ρά του κα­θώς ε­πί­σης και βα­πτί­σεις Αρμε­νί­ων της δια­σπο­ράς.

Ο μο­να­χός Μι­κα­έλ ε­ξη­γεί ό­τι, με τη λει­τουρ­γί­α του τε­λε­φε­ρίκ ή­ταν α­ναμε­νόμενη η αύ­ξη­ση της του­ρι­στι­κής κί­νη­σης, χω­ρίς ό­μως πραγ­μα­τι­κά ο κό­σμος να συ­νει­δη­το­ποιεί, να αισθά­νεται, την ε­νέρ­γεια η ο­ποί­α ε­λευ­θε­ρώ­νε­ται -προ­κα­λείται- α­πό τα βου­νά και που για τον ί­διο εί­ναι ζω­τι­κής ση­μα­σί­ας.

«Α­ντι­θέ­τως, ε­ξη­γεί, ε­γώ μπο­ρώ να κα­τα­νο­ή­σω με με­γά­λη έκ­πλη­ξη, την αλλα­γή η ο­ποί­α ε­πι­δρά στους πο­λυά­ριθ­μους προ­σκυ­νη­τές, διό­τι το Ά­γιο Πνεύ­μα εί­ναι α­πολύ­τως πα­ρόν στο Τα­τέβ». Με­τά την ε­πί­σκε­ψή του στα χω­ριά, ο μο­να­χός ε­πι­στρέ­φει στο μο­να­στή­ρι και με κα­τά­νυ­ξη ευ­λο­γεί το γεύ­μα το ο­ποί­ο έ­χει ε­τοι­μά­σει η Ο­φη­λί­α, η μα­γεί­ρισ­σα α­πό την πό­λη Χραζ­ντάν, και η η­μέ­ρα του τε­λειώ­νει με τη βρα­δι­νή προ­σευ­χή, πράγ­μα το ο­ποί­ο σημαί­νει ό­τι οι κα­θη­με­ρι­νές προ­σευ­χές κά­ποιες φο­ρές διαρ­κούν πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό ε­πτά ώ­ρες.

Ό­σον α­φο­ρά τον Χα­ρου­τιούν, τον νε­ω­κό­ρο, βο­η­θά τον Μι­καέλ σε ό­λες τις προ­σευ­χές, ό­μως έ­χει και τις «οι­κια­κές» φρο­ντί­δες: την κα­θη­με­ρι­νή δια­τρο­φή, το κόψι­μο των ξύ­λων για τη θέρ­μαν­ση κλπ. Δύο φο­ρές την ε­βδο­μά­δα, το α­πό­γευ­μα, ε­πι­στρέφει στο χω­ριό του Τα­τέβ, στο προ­σκέ­φα­λο των η­λι­κιω­μέ­νων α­τό­μων και των αρ­ρώ­στων για να τους πα­ρηγο­ρή­σει και να τους δια­βά­σει τη Βί­βλο και ό­ταν δεν προ­σεύ­χε­ται στο κε­λί του, περ­νά πολ­λές ώ­ρες α­ντι­γρά­φο­ντας ο­λό­κλη­ρες σε­λί­δες της Βί­βλου.

Ο νε­ω­κό­ρος λέ­ει ό­τι, για να ε­πι­κοινω­νή­σει με το Θε­ό πρέπει να ξε­κό­ψει α­πό τον έ­ξω κό­σμο. «Δεν υ­πάρ­χει τί­πο­τε άλ­λο εκτός α­πό την προ­σευ­χή προ­κει­μέ­νου να βο­ηθη­θώ και να μην υ­πο­κύ­ψω στον πειρα­σμό» δη­λώ­νει. Στο Τα­τέβ δεν υ­πάρ­χει τη­λε­ό­ρα­ση ού­τε δια­δί­κτυο, διό­τι σύμ­φωνα με αυ­τόν: «ό­λα τα ά­σχη­μα πράγ­μα­τα προ­έρ­χο­νται α­πό αυ­τά, περ­νούν μέ­σω της α­κο­ής στο πνεύ­μα και κα­τα­στρέφουν την ψυ­χή».

Άλ­λω­στε, τον Αύ­γου­στο, ό­ταν φθά­νει η πλημ­μυ­ρί­δα των του­ρι­στών, α­να­χω­ρεί σε έ­να α­πο­μο­νω­μέ­νο μέ­ρος - στο μο­να­στή­ρι Μα­κε­νο­τσάτ­ς, κο­ντά στο Βαρτε­νίς… μα­κριά α­πό ό­λους τους ε­πί­γειους πει­ρα­σμούς!!!

 

 

Πη­γή: Νouvelles d’ Armenie

 

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 22 επισκέπτες συνδεδεμένους