Ανοιχτή ξανά για τους πιστούς η εκκλησία του Σουρπ Γκιραγκός Εκτύπωση E-mail

Oβίκ Μπαμπογλιάν

Τεύχος: Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

 

 

 

 

Το με­γα­λύ­τε­ρο σε έ­κτα­ση εκ­κλη­σια­στι­κό σύμπλεγ­μα της Αρ­με­νι­κής Α­πο­στολι­κής εκ­κλη­σί­ας ά­νοι­ξε και πά­λι τις πύ­λες του για τους πι­στούς. Ο λό­γος για τον ιε­ρό να­ό Σουρ­π Γκι­ρα­γκός στο Ντιαρ­μπε­κίρ, στον ο­ποί­ο τον πε­ρα­σμέ­νο Ιού­νιο (19/ 06) πραγ­μα­τοποι­ή­θη­κε- πα­ρου­σί­α λί­γων ιε­ρέ­ων και πι­στών- η πρώ­τη λει­τουρ­γί­α α­πό τον αντι­κα­τα­στά­τη του Πα­τριαρ­χεί­ου της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Α­ράμ Α­τε­σιάν, ε­νώ στις 23 Ο­κτω­βρί­ου τε­λέ­στη­κε η πρώ­τη ε­πί­ση­μη ιε­ρή λει­τουρ­γί­α.

Δεν υ­πάρ­χουν σα­φείς ι­στο­ρι­κές πη­γές που να μαρ­τυ­ρούν πό­τε α­κρι­βώς κτί­στη­κε ο να­ός, ω­στό­σο εί­ναι γνω­στό α­πό γρα­φές των Ακ­κά­δων πως την 2η χι­λιε­τί­α προ Χρι­στού, στον ί­διο χώ­ρο, υ­πήρ­χε κτίσμα με το ό­νο­μα «Α­με­τού». Η πρώ­τη ε­πί­ση­μη α­να­φο­ρά υ­πάρ­χει στις ση­μειώ­σεις του Αρ­μέ­νιου λό­γιου ο­δοι­πό­ρου Σι­με­όν Λε­χα­τσί (Πο­λω­νού), που συ­ντά­χθη­καν το 1619 και φέ­ρουν τον τί­τλο «Ο­δοι­πο­ρι­κό». Στην πα­ρα­πά­νω πη­γή α­να­φέ­ρε­ται πως το 1515 στη συ­γκε­κρι­μέ­νη το­πο­θε­σί­α λει­τουρ­γού­σε ο να­ός του Α­γί­ου Θε­ο­δώ­ρου, ο ο­ποί­ος με­τα­τρά­πη­κε σε τζα­μί. Ε­πί­σης, εί­ναι γνω­στό πως στη θέ­ση του νε­κρο­τα­φεί­ου που βρι­σκό­ταν στον πε­ρί­βο­λο της εκ­κλη­σί­ας, χτί­στη­κε ο να­ός του Α­γί­ου Γκι­ρα­γκός, ο ο­ποί­ος α­να­και­νί­στη­κε και ε­πε­κτά­θη­κε το διά­στη­μα 1722-1729. Η πυρ­κα­γιά που ξέ­σπα­σε το 1881 προ­κά­λε­σε με­γά­λες ζη­μιές, οι ο­ποί­ες ό­μως ε­πι­διορ­θώ­θη­καν δύ­ο χρό­νια αρ­γό­τε­ρα. Ο ιε­ρός να­ός στε­γά­ζε­ται σε 1.400 τ.μ., δια­θέ­τει πέ­ντε με­γά­λα και δύ­ο μι­κρά ιε­ρά (χο­ράν), με τέσ­σε­ρις ει­σό­δους, μπο­ρεί να φι­λο­ξε­νή­σει 3.000 πι­στούς, ε­νώ ό­λο το εκ­κλη­σια­στι­κό σύ­μπλεγ­μα κα­ταλαμ­βά­νει 3.500 τ.μ. Στον πε­ρι­βάλ­λο­ντα χώ­ρο της εκ­κλη­σί­ας υ­πάρ­χουν οι κοι­τώ­νες των ιε­ρέ­ων, σχο­λή, ε­στια­τό­ριο και αί­θου­σα. Α­ξί­ζει να ση­μειω­θεί πως τα ε­πτά ιε­ρά (χο­ράν), συμ­βο­λί­ζουν τα επτά ιε­ρά μυ­στή­ρια της αρ­με­νι­κής εκ­κλη­σί­ας, ε­νώ οι τέσ­σε­ρις θύ­ρες τους τέσσε­ρις Ευαγ­γε­λι­στές.

Το 1913, την η­μέ­ρα του Με­γά­λου Σαβ­βά­του έ­νας κε­ραυ­νός κα­τά­στρε­ψε τον τρού­λο και το κω­δω­νο­στά­σιο του να­ού, τα ο­ποί­α ω­στό­σο α­να­κα­τα­σκευά­στη­καν έ­πει­τα α­πό χο­ρη­γί­α της γνω­στής οι­κο­γέ­νειας Ζιλ­τζιάν α­πό την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Το νέ­ο κω­δω­νο­στά­σιο μά­λι­στα εί­χε ύ­ψος 29 μέ­τρα.

Κα­τά τη διάρ­κεια της Γενοκτονίας - συ­γκε­κρι­μέ­να στις 28 Μα­ΐ­ου 1915- το κω­δω­νο­στά­σιο κα­τα­στράφη­κε, κα­θώς βομ­βαρ­δί­στη­κε με τη δι­καιο­λο­γί­α πως ή­ταν πιο ψη­λό α­πό τους μινα­ρέ­δες των τζα­μιών της γύ­ρω πε­ριο­χής.

Η εκ­κλη­σί­α έ­πα­ψε να λει­τουρ­γεί το 1915, ε­νώ άλ­λα­ξε χρή­σεις (στρα­τώ­νας, α­πο­θήκη πυ­ρο­μα­χι­κών), ε­νώ το 1950 άρ­χι­σε να ξα­να­λει­τουρ­γεί σαν θρη­σκευ­τι­κός χώ­ρος. Ω­στό­σο, η α­πο­μά­κρυν­ση των Αρ­με­νί­ων α­πό την πό­λη του Ντιαρ­μπε­κίρ ο­δή­γη­σε τον ιε­ρό να­ό σε ε­γκα­τά­λει­ψη.

Το 2008 με την αλ­λα­γή της νο­μο­θε­σί­ας και δράτ­το­ντας της ευ­και­ρί­ας, το Πα­τριαρχεί­ο δη­μιούρ­γη­σε την «Ε­πι­τρο­πή του Αγ. Γκι­ρα­γκός», με σκο­πό την α­να­στύλω­ση του ιε­ρού να­ού ως πο­λι­τι­στι­κό μνη­μεί­ο. Με­γά­λη ή­ταν η συμ­βο­λή και η παρό­τρυν­ση του κούρ­δου δη­μάρ­χου της πό­λης, Μπα­ϊ­ντε­μίρ, ο ο­ποί­ος υ­πήρ­ξε κα­ταλύ­της με τη στά­ση αλ­λά και τη δή­λω­σή του: «Έ­να τζα­μί χω­ρίς μι­να­ρέ δεν θε­ω­ρεί­ται τζα­μί. Με την ί­δια λο­γι­κή και μια χρι­στια­νι­κή εκ­κλη­σί­α δεν μπο­ρεί να θε­ω­ρη­θεί εκ­κλη­σί­α, χω­ρίς σταυ­ρό στον τρού­λο της». Για την α­να­στύ­λω­ση του ιε­ρού να­ού του Αγ. Γκι­ρα­γκός δα­πα­νή­θη­καν 2.400.000 δο­λά­ρια, ε­νώ μό­νο το κω­δω­νο­στά­σιο στοί­χι­σε 250.000 δο­λά­ρια.

 


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 31 επισκέπτες συνδεδεμένους