Τα σχόλια του Σιρίνογλου προκάλεσαν την οργή των Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης Εκτύπωση

Σαρκίς Αγαμπατιάν

Τεύχος: Μάρτιος-Απρίλιος 2010


Ο Μπε­ντρός Σι­ρί­νο­γλου, πρό­ε­δρος του Ι­δρύ­μα­τος του Αρ­με­νι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου του Αγ. Σω­τή­ρος, δή­λω­σε στους δη­μο­σιο­γρά­φους με­τά τη συ­νά­ντη­σή του με τον Ερ­ντο­γάν, ό­τι τί­πο­τα κα­λό δεν προ­κύ­πτει με το να σκα­λί­ζου­με τα γε­γο­νό­τα που συ­νέ­βη­σαν πριν α­πό έ­να αιώ­να και ό­τι υ­πήρ­ξαν α­πώ­λειες και α­πό τις δύ­ο πλευ­ρές, κα­θώς η δια­μά­χη Τούρ­κων και Αρ­με­νί­ων ή­ταν «με­τα­ξύ φί­λων».

«Αυ­τά συ­νέ­βη­σαν πριν α­πό ε­κα­τό χρό­νια. Δεν υ­πάρ­χει λό­γος να σκα­λί­ζου­με το πα­ρελ­θόν. Δεν κα­τα­λα­βαί­νω για­τί με­ρι­κοί άν­θρω­ποι προ­σπα­θούν να το κρα­τή­σουν [το θέ­μα] α­νοι­κτό», πρό­σθε­σε ο Σι­ρί­νο­γλου. «Ο παπ­πούς μου πέ­θα­νε στα γε­γο­νό­τα του 1915. Δεν χρειάζε­ται να α­πο­κα­λού­με γε­νο­κτο­νί­α αυ­τά τα γε­γο­νό­τα».

Ε­ξορ­γι­σμέ­νοι α­πό τα σχό­λια και την έκ­δη­λη προ­σπά­θειά του να εκ­προ­σω­πή­σει μο­νό­πλευ­ρα την αρ­με­νι­κή κοι­νό­τη­τα της Τουρ­κί­ας, οι συγ­γε­νείς του δο­λοφο­νη­θέ­ντος δη­μο­σιο­γρά­φου Χρα­ντ Ντιν­κ α­να­κοί­νω­σαν ό­τι θα συ­γκε­ντρώ­σουν υ­πο­γρα­φές παίρ­νο­ντας α­πο­στά­σεις α­πό τον Σι­ρί­νο­γλου και τις δη­λώ­σεις του.

Η συλ­λο­γή υ­πο­γρα­φών με τί­τλο «Ζού­με σε μια δια­φο­ρετι­κή Τουρ­κί­α» έ­τυ­χε με­γά­λης υ­πο­στή­ρι­ξης και ξε­σή­κω­σε θύ­ελλα δια­μαρ­τυ­ριών με­τα­ξύ των Αρ­με­νί­ων της Τουρ­κί­ας που λέ­νε ό­τι ο Σι­ρί­νογλου και ο α­ντι­πρό­ε­δρος του ι­δρύ­μα­τος Χερ­μάν Μπα­λο­γιάν, πα­ρών κι αυ­τός στη συ­νά­ντη­ση, δεν εκ­προ­σω­πούν και δεν μπο­ρούν να μι­λούν για λο­γα­ρια­σμό της κοι­νό­τη­τας.

«Ο Σι­ρί­νο­γλου δεν εί­ναι αρ­χη­γός της αρ­με­νι­κής κοινό­τη­τας της Τουρ­κί­ας», α­νέ­φε­ρε η α­να­κοί­νω­ση. «Εί­ναι πρό­ε­δρος του ι­δρύ­μα­τος του νο­σο­κο­μεί­ου του Αγ. Σω­τή­ρος και αυ­τή η θέ­ση δεν του δί­νει το δι­καί­ω­μα να κά­νει α­να­κοι­νώ­σεις για λο­γα­ρια­σμό της αρ­με­νι­κής κοι­νό­τη­τας. Οι δη­λώ­σεις και τα σχό­λιά του α­πη­χούν προ­σω­πι­κές του α­πό­ψεις. Πε­ρι­μέ­νου­με α­πό ε­κεί­νους που δη­μιουρ­γούν σύγ­χι­ση στην κοι­νό­τη­τα να διορ­θώ­σουν α­μέ­σως τα λά­θη τους», έ­γρα­ψε η ε­φη­με­ρί­δα Α­γκός της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης.

Ο Σι­ρί­νο­γλου εί­πε ε­πί­σης ό­τι οι Αρ­μέ­νιοι αι­σθά­νο­νται α­σφα­λείς στην Τουρκί­α και δεν έ­χουν κα­νέ­να πα­ρά­πο­νο. «Ό­ποιοι βρί­σκο­νται για με­γά­λο διά­στη­μα μα­κριά α­πό τη χώ­ρα τους θα πρέ­πει να έρ­θουν και να δουν τις αρ­με­νι­κές πε­ριου­σί­ες και τα σχο­λεί­α, θα πρέ­πει να δουν πώς ζουν οι Αρ­μέ­νιοι στην Τουρ­κί­α και με­τά να α­πο­φα­σί­σουν», εί­πε.

«Α­κού­γο­ντας τη δή­λω­ση του Σι­ρί­νο­γλου ό­τι οι Αρ­μέ­νιοι αι­σθά­νο­νται α­σφα­λείς στην Τουρ­κί­α και ό­τι δεν έ­χουν α­κου­στεί πο­τέ παρά­πο­νά τους, εί­ναι σαν να ζού­με σε μια δια­φο­ρε­τι­κή Τουρ­κί­α. Ο Σι­ρί­νο­γλου μπο­ρεί να αι­σθά­νε­ται α­σφα­λής σ’ αυ­τήν τη χώ­ρα. Αλ­λά αυ­τό εί­ναι ψέ­μα, οι Αρ­μένιοι εί­ναι θύ­μα­τα φυ­λε­τι­κών και ε­θνι­κών δια­κρί­σε­ων και χρη­σι­μο­ποιού­νται για πο­λι­τι­κούς σκο­πούς», α­νέ­φε­ρε το κεί­με­νο δια­μαρ­τυρί­ας.

«Πε­ρι­μέ­να­με α­πό τον Σι­ρί­νο­γλου να υ­πεν­θυ­μί­σει στον πρω­θυ­πουρ­γό τη δο­λο­φο­νί­α του Χρα­ντ Ντιν­κ πριν α­πό τρί­α χρό­νια και να ζητή­σει να πα­ρα­πεμ­θούν οι υ­πεύ­θυ­νοι στη δι­καιο­σύ­νη», τό­νι­ζε το κεί­με­νο.

Ο Σι­ρί­νο­γλου εί­πε ό­τι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό το 1,5 ε­κα­τομ­μύ­ριο Αρ­μέ­νιοι που ζού­σαν στην Α­να­το­λί­α, ό­ταν άρ­χι­σαν τα ε­πει­σό­δια, με­τα­νά­στευ­σαν σε άλ­λες χώρες - Λί­βα­νο, Συ­ρί­α, Ι­ράκ, Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, Γαλ­λί­α και αλ­λού. «Δεν λέ­ω ό­τι δεν συ­νέ­βη τί­πο­τα, αλ­λά δεν ω­φε­λεί να σκαλί­ζου­με βα­θύ­τε­ρα το πα­ρελ­θόν. Αν το κά­νου­με, το μέλ­λον μας θα εί­ναι σκο­τεινό», εί­πε.

Ό­σον α­φο­ρά το φου­σκω­μέ­νο α­ριθ­μό των 100.000 πα­ρά­νο­μων με­τα­να­στών που α­νέ­φε­ρε στις α­πει­λές του ο Ερ­ντο­γάν, ο Σι­ρί­νο­γλου πή­ρε την ευ­θύ­νη πά­νω του, λέ­γο­ντας: «Δώ­σα­με τα στοι­χεί­α στον πρω­θυ­πουρ­γό. Μας ε­μπι­στεύ­τη­κε και δεν τα έ­λεγ­ξε α­πό άλ­λες πη­γές. Ζη­τού­με συ­γνώ­μη γι’ αυ­τό, ο σω­στός α­ριθ­μός εί­ναι γύ­ρω στις 20.000». Πά­ντως, μια πρό­σφα­τη με­λέτη έ­δει­ξε ό­τι οι aρ­μέ­νιοι με­τα­νά­στες [α­πό τη Δη­μο­κρα­τί­α της Αρ­με­νί­ας] που ζουν και ερ­γά­ζο­νται πα­ρά­νο­μα στην Τουρ­κί­α δεν ξε­περ­νούν τις 12.000.

«Η συ­γγνώ­μη του Σι­ρί­νο­γλου για το φου­σκω­μέ­νο νού­μερο δη­μιουρ­γεί υ­πο­ψί­ες. Πι­στεύ­ου­με ό­τι ό­λα αυ­τά ή­ταν στη­μέ­να και έ­γι­νε μια συ­ντο­νι­σμέ­νη προ­σπά­θεια να προ­βληθεί το κα­λο­προ­αί­ρε­το πρό­σω­πο της τουρ­κι­κής κυ­βέρ­νησης. Κα­τα­δι­κά­ζου­με την α­να­κοί­νω­ση του πρω­θυ­πουρ­γού και δεν συμ­με­ρι­ζό­μαστε τις α­πό­ψεις του Σι­ρί­νο­γλου», κα­τέ­λη­γε το κεί­με­νο δια­μαρτυ­ρί­ας που κα­λού­σε ε­πί­σης τον Ερ­ντο­γάν να ζη­τή­σει συ­γγνώ­μη.

 


[Top]