Σαμουέλ Γκαραμπετιάν Εκτύπωση E-mail

Στην Λούση Οννικιάν-Σαχινιάν

Τεύχος: Μάρτιος-Απρίλιος 2010

Επικεφαλής της Οργάνωσης Μελέτης Αρμενικής Αρχιτεκτονικής 

 

 

Δια­φυ­λάτ­του­με τό­σα ό­σα νοιώ­θου­με δι­κά μας και τό­σο ό­σο εί­μα­στε πι­στοί στις ρί­ζες μας

 

Σε ποιο βαθ­μό έ­χει δια­φυ­λα­χθεί  η αρ­με­νι­κή πο­λι­τι­στι­κή κλη­ρονο­μιά σή­με­ρα στην Τουρ­κί­α;

Έχει δια­φυ­λα­χθεί  στο βαθ­μό του τι δια­σώ­θη­κε α­πό τη συ­στη­μα­τι­κή και προγραμ­μα­τι­σμέ­νη δια­δι­κα­σί­α α­φα­νι­σμού της κα­τά το διά­στη­μα 1940-1960. Αν θέ­λου­με να μπού­με σε λε­πτο­μέ­ρειες, σας ε­πι­ση­μαί­νω ό­τι στην κα­τά 75% κουρ­δο­κα­τοι­κού­μενη δυ­τι­κή Αρ­με­νί­α έ­χει κα­τα­στρα­φεί ο­λο­σχε­ρώς το 40% πε­ρί­που των μνη­μεί­ων, εί­ναι μι­σο­κα­τε­στραμ­μέ­νο το 40% κι έ­χει δια­σω­θεί το 20%, ε­νώ στο 25% που εί­ναι τουρ­κο­κα­τοι­κού­με­νο, έ­χει κα­τα­στρα­φεί ο­λο­σχε­ρώς το 95% και κα­τά το ή­μι­συ τα 4-5%.

 

Ποια εί­ναι η γνώ­μη σας για την α­να­στύ­λω­ση της εκ­κλη­σί­ας Α­χτα­μάρ Σουρ­π Χατς α­πό την τουρ­κι­κή πλευ­ρά; Πι­στεύ­ε­τε ό­τι ο να­ός θα λει­τουρ­γή­σει και πά­λι ως εκ­κλη­σί­α;

Η μο­νή Α­χτα­μάρ Σουρ­π Χατ­ς α­να­στυ­λώ­θη­κε αρ­κε­τά κα­λά. Βε­βαί­ως, οποια­δή­πο­τε α­να­στύ­λω­ση χρι­στια­νι­κού μνη­μεί­ου προϋ­πο­θέ­τει και την το­ποθέ­τη­ση σταυ­ρού, αλ­λιώς μπο­ρεί να θε­ω­ρη­θεί η­μι­τε­λής, αλ­λά για να εί­μαι ει­λικρι­νής, αυ­τό το ζή­τη­μα δε με συ­γκι­νεί ι­διαί­τε­ρα.  Θε­ω­ρώ ση­μα­ντι­κό­τε­ρο το να γί­νουν κι άλ­λες α­να­στυ­λώ­σεις εκ­κλη­σιών και μο­να­στη­ριών, έ­στω και χω­ρίς να το­πο­θε­τη­θούν σταυ­ροί.

 

Κα­τά πό­σο μπο­ρεί να ε­πη­ρε­ά­σει την αρ­με­νι­κή ι­στο­ρι­κή και πο­λιτι­στι­κή συ­νέ­χεια η πο­λι­τι­στι­κή αυ­τή γε­νο­κτο­νί­α- οι βαρ­βα­ρό­τη­τες ε­να­ντίον των πο­λι­τι­στι­κών μας μνη­μεί­ων- που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο πα­ρελ­θόν και συ­νε­χί­ζε­ται α­κό­μα και σή­με­ρα;

Οι Τούρ­κοι έ­χουν α­φα­νί­σει συ­στη­μα­τι­κά και εκ θε­με­λί­ων-και σε κά­ποια μέ­ρη συ­νε­χί­ζουν α­κό­μα ν’α­φα­νί­ζουν-κυ­ρί­ως τη χρι­στια­νι­κή χροιά των αρ­με­νικών μνη­μεί­ων, θε­ω­ρώ­ντας ως μη αρ­με­νι­κά τα αρ­χαιό­τε­ρα εξ’αυ­τών. Α­φού ό­μως α­να­φε­ρό­μα­στε σ’αυ­τό, δεν εί­ναι μό­νον οι Τούρ­κοι που θε­ω­ρούν την τε­ρά­στια πο­λι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά των προ­χρι­στια­νι­κών χρό­νων ε­κτός αρ­με­νι­κού πο­λι­τι­σμού, κι αυ­τό ο­φεί­λε­ται σε δι­κή μας α­νο­η­σί­α. Τέ­λος πά­ντων, το ση­μα­ντικό εί­ναι ό­τι  τα συ­γκε­κρι­μέ­να  μνη­μεί­α δεν α­φα­νί­ζο­νται, κι αυ­τή εί­ναι ί­σως η μο­να­δι­κή φο­ρά  κα­τά την ο­ποί­α η α­νο­η­σί­α μας αυ­τή έ­χει έ­να θε­τι­κό α­πο­τέ­λεσμα.

 

Τι μπο­ρούν να κά­νουν η αρ­με­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση και η αρ­με­νι­κή διασπο­ρά για να δια­φυ­λά­ξουν τα αρ­με­νι­κά μνη­μεί­α που βρί­σκο­νται στην Τουρ­κί­α;

Για να δια­φυ­λά­ξεις κά­τι, θα πρέ­πει πρώ­τα να το α­να­γνω­ρί­ζεις ως δι­κό σου. Ε­μείς, σε γε­νι­κές γραμ­μές, δεν εί­μα­στε λα­ός που α­να­γνω­ρί­ζει την εθνι­κή κλη­ρο­νο­μιά του.Ε­τσι ε­ξη­γού­νται και οι τρο­με­ρές α­πώ­λειες μας σε πολι­τι­στι­κό ε­πί­πε­δο. Ας πα­ρα­δε­χτού­με ό­τι ε­πί των η­με­ρών μας α­φα­νί­στη­κε το κοι­μη­τή­ρι της πό­λης Τσου­γά. Τό­σο ε­μείς οι ί­διοι, ό­σο κι ο­λό­κλη­ρος ο κό­σμος υπήρ­ξαν μάρ­τυ­ρες της α­πό­λυ­της α­δια­φο­ρί­ας μας. Με δυο λό­για, δια­φυ­λάτ­του­με τό­σα ό­σα νοιώ­θου­με δι­κά μας και τό­σο ό­σο εί­μα­στε πι­στοί στις ρί­ζες μας.

 

Μπο­ρούν να βο­η­θή­σουν άλ­λα έ­θνη και κρά­τη με κά­ποιον τρό­πο σε αυ­τή μας την προ­σπά­θεια;

Ε­ξαρ­τά­ται α­πό ε­μάς τους ί­διους.

 

Έχει συμ­βει πο­τέ στα τό­σα χρό­νια ερ­γα­σί­ας σας να κά­νε­τε κά­ποια α­πρό­σμε­νη α­να­κάλυ­ψη; Αν ναι, πως αι­σθαν­θή­κα­τε;

Ί­σως ή­ταν η συ­νά­ντη­ση με τους α­πο­γό­νους του ε­ξι­σλα­μι­σμέ­νου αδερ­φού του πα­τέ­ρα του παπ­πού μου, Γα­ζάρ α­γά, η ο­ποί­α με έ­πει­σε γι’ ακό­μα μια φο­ρά ό­τι οι πνευ­μα­τι­κές και πο­λι­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις εί­ναι α­πλά πα­ράγω­γες δια­δι­κα­σί­ες , το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο ό­λων εί­ναι η ε­θνι­κό­τη­τα, η ο­ποί­α, δυστυ­χώς σπά­νια υ­πήρ­ξε προ­τε­ραιό­τη­τα για μας στη διάρ­κεια της ι­στο­ρί­ας μας.


 


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 28 επισκέπτες συνδεδεμένους