Σεϊράν Οχανιάν: Υπουργός Άμυνας της Αρμενίας Εκτύπωση E-mail

Στον Μάικ Τσιλιγκιριάν
Περιοδικό «Aρμενικά» Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014. Τεύχος 82

 

«Ο Αρμενικός Στρατός έχει την ικανότητα να κρατήσει ψηλά την τιμή της πατρίδας μας»

Οι ε­πι­θέ­σεις των Α­ζέρων στα στρα­τιω­τι­κά φυ­λά­κια της Αρ­με­νί­ας και του Αρ­τσάχ (Κα­ρα­μπάχ) φέ­τος το κα­λο­καί­ρι πή­ραν δια­στά­σεις μι­κρής πο­λε­μι­κής σύρ­ρα­ξης. Ποιο εί­ναι κα­τά την ά­πο­ψή σας το μή­νυ­μα που θέ­λη­σε να δώ­σει η κυ­βέρ­νη­ση του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν στην Αρ­με­νί­α και τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα;

Κατ’ αρ­χάς, θα ή­θε­λα να το­νί­σω ό­τι χά­ρη στις δι­κές μας πα­ρεμ­βά­σεις, α­πό την πλευ­ρά του Υ­πουρ­γεί­ου Α­μύ­νης, η πα­ρού­σα κα­τά­στα­ση στα σύ­νο­ρα εί­ναι σχετι­κά ή­ρε­μη, οι ε­πι­θέ­σεις α­πό την πλευ­ρά των Α­ζέ­ρων έ­χουν πε­ριο­ρι­στεί και δεν έ­χουν κα­τα­γρα­φεί προ­σπά­θειες ε­πι­χει­ρή­σε­ων δο­λιο­φθο­ράς και κα­τα­σκοπί­ας. Ε­μείς κά­νου­με τα πά­ντα, ώ­στε οι κάτοικοι του Αρτσάχ και της Δημοκρατίας της Αρμενίας να νοιώθουν ασφάλεια και να μη δημιουργούνται επεισόδια στα σύνορα.
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι ο διακαής πόθος της γειτονικής χώρας να εντείνει επιτηδευμένα τα τεκταινόμενα στα σύνορα αποσβήνεται μόνον κατόπιν επιχειρήσεων από την αρμενική πλευρά. Εφ’ όσον το Αζερμπαϊτζάν δεν αναγνωρίζει την αναποτελεσματικότητα αυτής της ύπουλης τακτικής του, πρέπει εμείς διαρκώς να προνοούμε τόσο για την προστασία μας, όσο και να αντιδρούμε, προσαρμοζόμενοι στις περιστάσεις.
Σε ό,τι αφορά τη δράση του Αζερμπαϊτζάν στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, αυτή μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους. Πρώτον, επιθυμεί να μετατρέψει το ζή­τη­μα του Αρ­τσάχ σε μεί­ζον θέ­μα, κυ­ρί­ως την πα­ρα­μο­νή της συ­νά­ντη­σης των η­γε­τών των δύ­ο χω­ρών, ι­δί­ως με τη συ­μπρο­ε­δρί­α της Ο­μά­δας του Μιν­σκ (OSCE Minsk Group) και να συ­ντη­ρή­σει το πο­λε­μι­κό κλί­μα, με σκο­πό να α­σκή­σει πιέ­σεις στην αρ­με­νι­κή πλευ­ρά στη διάρ­κεια των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων.

Δεύ­τε­ρον, ε­πωφε­λού­με­νο της προ­σο­χής της πα­γκό­σμιας κοι­νό­τη­τας στα γε­γο­νό­τα της Ου­κρανί­ας, το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν ε­πι­θυ­μεί να δώ­σει λύ­ση στην α­ντι­πα­ρά­θε­ση με ε­κτε­τα­μένες στρα­τιω­τι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις.

Ό­λοι μας διαπιστώσαμε  την πα­τα­γώ­δη απο­τυ­χί­α των ε­πί­λε­κτων ει­δι­κών δυ­νά­με­ων του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν, που κά­ποιες α­πό αυ­τές έ­χουν εκ­παι­δευ­τεί στην Τουρ­κί­α, σε ό­λες σχε­δόν της στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις του Αυ­γού­στου με δε­κά­δες νε­κρούς και τραυ­μα­τί­ες. Ποια εί­ναι τα βα­σι­κά ποιο­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του τό­σο α­ξιό­πιστου και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κού στρα­τού που έ­χει σή­με­ρα η Αρ­με­νί­α και το Αρ­τσάχ;

Ο Αρ­με­νι­κός Στρα­τός, ο ο­ποί­ος έ­χει συ­στα­θεί με τε­ρά­στιες θυ­σί­ες, νί­κη­σε, την κρί­σι­μη αυ­τή ε­πο­χή, στο μέ­τω­πο του Αρ­τσάχ και ο­λο­κλή­ρω­σε τη λα­μπρή του α­πο­στο­λή, έ­χο­ντας στο πλευ­ρό του ει­λι­κρι­νή παλ­λα­ϊ­κή υ­πο­στή­ρι­ξη. Ο στρα­τός αυ­τός εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη δο­μή της νε­ο­λαί­ας της Αρ­με­νί­ας και του Αρ­τσάχ. Το­πο­θε­τη­μέ­νοι στα ση­μεί­α κλει­διά των συ­νό­ρων της Αρ­με­νί­ας και του Αρ­τσάχ, οι στρα­τιώ­τες αυ­τοί, η­λι­κί­ας 18-20 χρό­νων και οι α­ξιω­μα­τι­κοί των Ε­νό­πλων Δυ­νά­με­ων μας, στέ­κουν βέ­βαιοι, νέ­οι, έ­ξυ­πνοι, αυ­θόρ­μη­τοι και ι­σορρο­πη­μέ­νοι. Δια­θέ­τουν υ­ψη­λό φρό­νη­μα και άρ­τια εκ­παί­δευ­ση. Αυ­τό εί­ναι το α­πο­τέ­λε­σμα της δει­νό­τη­τας των διοι­κη­τών να ορ­γα­νώ­νουν σω­στά και ε­πά­ξια την εκ­παί­δευ­ση των στρα­τιω­τών και α­πό τη με­ριά των τε­λευ­ταί­ων να μην υ­ποχω­ρούν μπρο­στά στις δυ­σκο­λί­ες και να φέ­ρουν σε πέ­ρας το κα­θή­κον τους, πράγμα που δη­λώ­νει την ε­πι­θυ­μί­α αλ­λά και την ι­κα­νό­τη­τα να κρα­τή­σουν ψη­λά την τι­μή της πα­τρί­δας.
Πέ­ραν αυ­τού, δεν έ­χου­με την πρό­θε­ση να σπα­τα­λή­σου­με μά­ταια τα χρό­νια αυ­τά της ει­ρή­νης και συ­νε­χώς πραγ­μα­το­ποιού­με βελ­τιω­τικές αλ­λα­γές στο α­μυ­ντι­κό μας σύ­στη­μα που θα έ­χουν ως α­πο­τέ­λε­σμα τη διαρ­κή ε­ξά­σκη­ση της πο­λε­μι­κής ε­τοι­μό­τη­τας των ε­νό­πλων δυ­νά­με­ων της χώ­ρας μας. 

Το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν έ­χει δη­μιουρ­γή­σει έ­να τε­ρά­στιο ο­πλο­στά­σιο με με­γά­λο ό­γκο και ποιό­τη­τα στρα­τιω­τι­κού υ­λι­κού σύγ­χρο­νης τε­χνο­λο­γίας. Ποια είναι η αντίδραση από την πλευρά μας γνωρίζοντας τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας έναντι του αντιπάλου;

Πράγματι, αυτό το ζήτημα τίθεται συνεχώς. Το Αζερμπαϊτζάν εξοπλίζεται με μεγάλης ποσότητας πολεμικο-τεχνικό υλικό. Ωστόσο, δε νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Ο αντίπαλος κατέχει άρτιο πολεμικό εξοπλισμό αλλά και εμείς το ίδιο. Αυτός περισσότερο, εμείς λιγότερο, αλλά με έξυπνο τρόπο. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε το Αζερμπαϊτζάν με εμάς και σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε διαφορετικό πρόγραμμα και στρατηγική.
Δεν μπαίνουμε σε αγώνα δρόμου με τον αντίπαλο. Σε πιθανή πολεμική αντιπαράθεση με τον εχθρό αντιτάσσουμε την ευφυή άμυνα και την επίτευξη μεγάλων στόχων με μικρές δυνάμεις. Μια άμυνα που θα περιλαμβάνει διάσπαρτες και αποκεντρωμένες ενέργειες, μέσω των οποίων θα εφαρμόσουμε την τακτική μας. Επιτρέψτε μου, προς το παρόν, να περιοριστώ σε αυτά. 

Με την πολεμοχαρή ρητορική που διακρίνει τον τελευταίο διάστημα τον Πρόεδρο Αλίεφ συμπεραίνουμε ότι η έναρξη ενός πολέμου ευρείας κλίμακας είναι πολύ πιθανή. Ποια συμφέροντα θα εξυπηρετούσε μια τέτοια εξέλιξη γνωρίζοντας ότι και οι δύο χώρες σήμερα είναι εξοπλισμένες με τεράστιας ισχύος και καταστροφικής δυνατότητας οπλισμό;

Πρέπει να αρχίσω λέγοντας ότι εμείς ασκούμε πολιτική συμμαχιών και συνεργασιών που περιορίζουν σημαντικά το ενδεχόμενο να ξεσπάσει πόλεμος. Οι διαδικασίες διευθέτησης της αντιπαράθεσης στο Αρτσάχ εξελίσσονται ανεξάρτητα από τις κινήσεις του Αζερμπαϊτζάν, από την ικανοποίηση ή την δυσαρέσκειά του,  από τις δηλώσεις του και από τον πολεμικό εξοπλισμό που έχει στην κατοχή του. Σε ό,τι αφορά αυτούς που επιδιώκουν κάποιο όφελος από πιθανό πόλεμο, υπό τις παρούσες συνθήκες, θεωρώ πως η πιθανότητα άμεσου ενδιαφέροντος από ξένες δυνάμεις και διεθνείς οργανισμούς, είναι χαμηλό.

Πώς ερμηνεύετε την απόφαση της συμμάχου μας Ρωσίας να διαθέσει προς πώληση στο Αζερμπαϊτζάν στρατιωτικό εξοπλισμό μεγάλης στρατηγικής σημασίας σε μια περίοδο μάλιστα που στο Αρτσάχ και στα βόρεια σύνορα της Αρμενίας η επιθετικότητα των Αζέρων βρίσκεται στο αποκορύφωμά της μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός το 1994;

Η πολιτική της Ρωσίας στη στρατιωτική συνεργασία και στους εξοπλισμούς είναι σαφώς αναβαθμισμένη με την Αρμενία σε σχέση με την αντίστοιχη επιλογή της Ρωσίας για την πώληση όπλων στο Αζερμπαϊτζάν. Επιπλέον, οι πωλήσεις αυτές  πραγματοποιούνται κάτω από την κατάλληλη επίβλεψη. Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενία, δε μένουμε πίσω από τις εξελίξεις και τον εκσυγχρονισμό της περιοχής. Αν μετά από το Μάη του 1994, είμαστε ικανοί, χωρίς την παρέμβαση τρίτης δύναμης, να κρατήσουμε την ισορροπία στην περιοχή, χάρη στην ποιότητα και το μαχητικό πνεύμα των στρατευμάτων μας, αυτό σημαίνει ότι ο Αρμενικός Στρατός είναι πολύ ανταγωνιστικός, πράγμα που πρέπει όλοι να υπολογίζουν.

Γνωρίζουμε την πολύχρονη συνεργασία των δύο χωρών Ελλάδας και Αρμενίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Υπάρχουν σχέδια για κάποια στρατιωτική συνεργασία σε άλλους τομείς μελλοντικά;

Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα αποτελεί για μας έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο. Ιδίως στο πεδίο της στρατηγικής, διατηρούμε συνεργασία που συνεχώς βελτιώνεται και εμβαθύνεται. Είναι γνωστό ότι, σχεδόν κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται επισκέψεις μεταξύ των Υπουργών Αμύνης και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Οι επαφές αυτές αποδεικνύουν από μόνες τους την επάρκεια και την πληρότητα της συνεργασίας που είναι βασισμένη στην αμοιβαία εκτίμηση. Στον τομέα της άμυνας, η διμερής συνεργασία μεταξύ των χωρών μας είναι πολυεπίπεδη, αρχίζοντας από τη στρατιωτική εκπαίδευση και τις σπουδές έως και τη συνεργασία στην παραγωγή στρατιωτικού υλικού.
Εκτός αυτού, η συνεργασία μας επεκτείνεται και στους κύκλους του ΝΑΤΟ, ειδικότερα στην αποστολή των ειρηνευτικών δυνάμεων στο Κόσσοβο, οι Αρμένιοι υπηρετούντες παλαιότερα είχαν ενταχθεί στη Ελληνική δύναμη της περιοχής. Σήμερα συνεχίζουν να καταρτίζονται στο κέντρο που βρίσκεται στα περίχωρα του Κιλκίς, το οποίο έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτικό κέντρο του ΝΑΤΟ.

Πώς αξιολογείτε την εκπαίδευση, την ικανότητα και την εξέλιξη μέσα στο στράτευμα των Αρμενίων αποφοίτων των ελληνικών Στρατιωτικών Σχολών που σήμερα αποτελούν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό μέσα στο αρμενικό στράτευμα;

Οπωσδήποτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη φιλοξενία των Αρμενίων σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας και, ιδιαίτερα, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).
Πρέπει να τονιστεί ότι κάποτε η Ελλάδα ήταν ο πρώτος εταίρος που μας πρόσφερε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τις γνώσεις της λεγόμενης «Δυτικής Στρατιωτικής Σχολής», και με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για μια ακόμη φορά στην ηγεσία της φίλης χώρας. Οι Αρμένιοι απόφοιτοι των ελληνικών αυτών σχολών υπηρετούν αυτήν τη στιγμή την πατρίδα μας στον τομέα διαφύλαξης της ειρήνης, στα συνεργαζόμενα με το ΝΑΤΟ στρατιωτικά μας τμήματα, στην Ειρηνευτική Ταξιαρχία, στο Ειρηνευτικό Τάγμα Μηχανικού και στο Κινητό Νοσοκομείο Εκστρατείας, όπου η γνώση γλωσσών, όχι μόνον ελληνικών αλλά και αγγλικών, όπως και καλή γνώση των κανονισμών του ΝΑΤΟ αποτελούν αξιόλογα προσόντα. Επιπλέον, το Ειρηνευτικό Τάγμα, από το οποίο προήλθε η Ειρηνευτική Ταξιαρχία, σχηματίστηκε από την ίδια την ομάδα των σπουδασμένων στην Ελλάδα αξιωματικών μας, οι οποίοι συνεχίζουν και τώρα να κατέχουν σημαντικές θέσεις στην Ειρηνευτική Ταξιαρχία.

Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους Αρμενίους της Ελλάδας που με αγωνία παρακολουθούν τις εξελίξεις στα σύνορα της πατρίδας μας;

Θεωρούμε πολύ σημαντική την υποστήριξη της αρμενικής διασποράς, που πάντα έχει σταθεί στο πλευρό της Αρμενίας, πάντα παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην πατρίδα και ανησυχεί για την ασφάλεια της. Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην ελληνοαρμενική κοινότητα, για τη βοήθειά της, το απρόσκοπτο ενδιαφέρον της και τη συμπονετική στάση της απέναντι στην Αρμενία.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι συμπατριώτες μας, που ζουν στην Ελλάδα, βαδίζουν στο πλευρό της Δημοκρατίας της Αρμενίας και με το έργο τους ενισχύουν ακόμα περισσότερο τις ήδη φιλικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 23 επισκέπτες συνδεδεμένους