Σεβάν Νισανιάν Εκτύπωση E-mail

sevan nisanian

Ο τουρ­κο-αρ­μέ­νιος δη­μο­σιο­γρά­φος

που κα­τα­δι­κάστη­κε για βλα­σφη­μί­α

 

Μετάφραση από www.ianyanmag.com: Ταλίν Μαρντικιάν

Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2013, τεύχος 78

 “Αμ­φι­βάλ­λω αν υ­πό τις πα­ρού­σες συν­θή­κες υ­πάρ­χει η θέ­λη­ση να δη­μιουρ­γη­θεί έ­νας α­κό­μη Aρ­μέ­νιος μάρ­τυ­ρας”

Το Μά­ιο του 2013, τα Ποι­νι­κά Δι­κα­στή­ρια της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης κα­τα­δί­κα­σαν τον τουρ­κοαρ­μέ­νιο δη­μο­σιο­γρά­φο Σεβάν Νι­σα­νιάν σε 13,5 μή­νες φυ­λά­κι­σης, για έ­να άρ­θρο που έ­γρα­ψε το Σε­πτέμ­βριο του 2012. Α­φορ­μή στά­θη­κε η προ­βο­λή της ται­νί­ας «Η α­θω­ό­τη­τα των Μου­σουλ­μά­νων», η ο­ποί­α ό­ταν με­τα­γλωτ­τί­στη­κε προ­στέ­θη­καν εν α­γνοί­α των η­θο­ποιών α­ντι-ι­σλα­μι­κά μη­νύ­μα­τα, με α­πο­τέ­λε­σμα να ξε­σπά­σουν βί­αιες δια­δη­λώ­σεις, στην Αί­γυ­πτο και σε άλ­λες χώ­ρες και να βρουν το θά­να­το του­λά­χι­στον 50 ά­το­μα. Έτσι, ο Νι­σα­νιάν έ­γρα­ψε έ­να άρ­θρο ό­που υ­πο­στή­ρι­ζε ό­τι «το να μι­λάς α­σε­βώς για τον Μω­ά­μεθ, δεν α­πο­τε­λεί «Λό­γο Μί­σους». Η δη­μο­σί­ευ­ση του άρ­θρου στο προ­σω­πι­κό blog του δη­μο­σιο­γρά­φου εί­χε ως α­πο­τέλε­σμα την κα­τα­δί­κη του. Βά­σει του άρ­θρου 216 του Τουρ­κι­κού Ποι­νι­κού Κώ­δι­κα σχε­τι­κά με τη «Δυ­σφή­μι­ση των θρη­σκευ­τι­κών α­ξιών μιας ο­μά­δας», ο πα­ρα­βά­της τι­μω­ρεί­ται με φυ­λά­κι­ση 6 έ­ως 12 μη­νών, α­νά­λο­γα με το ε­άν θε­ω­ρεί­ται δυ­νη­τι­κός κίν­δυ­νος για τη δη­μό­σια ει­ρή­νη.

Η ε­πί­μα­χη πρό­τα­ση του άρ­θρου, που ο­δή­γη­σε στην κα­τα­δί­κη του εί­ναι η ε­ξής: «Δεν α­πο­τε­λεί «έ­γκλη­μα μί­σους» να χλευά­σεις έ­ναν Ά­ρα­βα η­γέ­τη, ο ο­ποί­ος εκα­το­ντά­δες χρό­νια πριν υ­πο­στή­ρι­ξε ό­τι εί­χε δη­μιουρ­γή­σει δί­αυ­λο ε­πι­κοινω­νί­ας με τον Θε­ό και α­πό αυ­τό α­πο­κό­μι­σε πο­λι­τι­κά, οι­κο­νο­μι­κά και σε­ξουαλι­κά ο­φέ­λη. Εί­ναι ευ­κο­λο­νό­η­το α­κό­μα και σε ε­πί­πε­δο νη­πια­γω­γεί­ου τι εν­νο­ούμε ως ε­λευ­θε­ρί­α έκ­φρα­σης». Αυ­τή δεν εί­ναι η πρώ­τη φο­ρά που χρη­σι­μο­ποιεί­ται το Άρ­θρο 216. Πρό­σφα­τα, ο διάση­μος τούρ­κος πια­νί­στας Fazil Say κα­τα­δι­κά­στη­κε σε 10 μή­νες φυ­λά­κι­ση με α­να­στολή για σχό­λιά του στο Twitter. Α­κο­λου­θεί η συ­νέ­ντευ­ξη του Σε­βάν Νι­σα­νιάν που έ­δω­σε στo www.ianyanmag.com α­να­φε­ρό­με­νος στην πρό­σφα­τη κα­τα­δι­κα­στι­κή α­πό­φα­ση, στην ε­λευ­θε­ρί­α της έκ­φρα­σης και στις κα­τα­στά­σεις που βιώ­νουν οι Αρ­μέ­νιοι κι άλ­λες μειο­νό­τη­τες στην Τουρ­κί­α.

Η κρι­τι­κή που δέ­χε­σαι για τα κεί­με­να και τις σκέ­ψεις σου εί­ναι κά­τι που έχει ξα­να­συμ­βεί στο πα­ρελ­θόν. Πώς το α­ντι­με­τω­πί­ζεις; Παίρ­νεις στα σο­βα­ρά αυ­τές τις α­πει­λές; Σε τρο­μά­ζουν;

Δέ­χο­μαι κα­θη­με­ρι­νά έ­ναν κα­ται­γι­σμό ύ­βρε­ων και α­πει­λών θα­νά­του. Το συ­νηθί­ζεις ύ­στε­ρα α­πό λί­γο και­ρό και δεν σε τρο­μά­ζει πραγ­μα­τι­κά. Απ’ ό­σο γνω­ρίζω δεν έ­χει γί­νει πο­τέ κα­μί­α πο­λι­τι­κά υ­πο­κι­νού­με­νη δο­λο­φο­νί­α στην Τουρ­κία, ε­κτός κι αν έ­χει ζη­τη­θεί α­πό υ­ψη­λά ι­στά­με­νο πρό­σω­πο. Αμ­φι­βάλ­λω αν υ­πό τις πα­ρού­σες συν­θή­κες υ­πάρ­χει η θέ­λη­ση να δη­μιουρ­γη­θεί έ­νας α­κό­μη αρ­μέ­νιος μάρ­τυ­ρας.

Σε κα­τη­γό­ρη­σαν για «υ­πέρ­βα­ση των ο­ρί­ων ε­λευ­θε­ρί­ας του λό­γου και κρι­τι­κής». Τι α­πα­ντάς σε αυ­τές τις κα­τη­γο­ρί­ες;

Το ε­πί­πε­δο της νο­μι­κής εκ­παί­δευ­σης στην Τουρ­κί­α εί­ναι χα­μη­λό. Προ­φα­νώς ο συ­γκε­κρι­μέ­νος ει­σαγ­γε­λέ­ας εί­χε την ψευ­δαί­σθη­ση ό­τι λέ­γο­ντας κά­τι «ε­λαφρώς» δυ­σά­ρε­στο για την κοι­νή γνώ­μη εί­ναι πέ­ρα α­πό τα ό­ρια της ε­λευ­θε­ρί­ας του λό­γου.

Εί­χες δη­λώ­σει πα­λαιό­τε­ρα: «Εί­μαι έ­νας Αρ­μέ­νιος, κά­νο­ντας κά­τι που κα­νέ­νας Αρ­μέ­νιος δεν εί­χε κά­νει πο­τέ σε μου­σουλ­μα­νι­κή χώ­ρα. Αυ­τό εί­ναι πραγ­ματι­κά το μέ­γε­θος της τόλ­μης και του θάρ­ρους. Αυ­τό εί­ναι κά­τι που υ­πο­τί­θε­ται δεν πρέ­πει να κά­νεις». Πι­στεύ­εις ό­τι η κα­τα­γω­γή σου έ­παι­ξε ρό­λο στις κα­τηγο­ρί­ες και στην ποι­νή που σου ε­πι­βλή­θη­κε;

Πι­στεύ­ω ό­τι έ­παι­ξε βα­σι­κό ρό­λο. Οι άν­θρω­ποι δεν έ­χουν συ­νη­θί­σει έ­να μέ­λος μη μου­σουλ­μα­νι­κής μειο­νό­τη­τας να μι­λά­ει με τόλ­μη για ευαί­σθη­τα ε­θνι­κά ή θρη­σκευ­τι­κά ζη­τή­μα­τα. Αυ­τό ε­ξορ­γί­ζει με­ρι­κούς.

Ποια εί­ναι η ε­μπει­ρί­α σου ως αρ­μέ­νιος συγ­γρα­φέ­ας στην Τουρ­κί­α ή α­πλά σαν τούρ­κος πο­λί­της; Ποιες εί­ναι οι προ­κλή­σεις για τους Αρ­με­νί­ους ή γε­νι­κό­τερα για τις μειο­νό­τη­τες στην Τουρ­κί­α;

Η προ­κα­τά­λη­ψη και η ά­γνοια εί­ναι α­κό­μη βα­θειά ρι­ζω­μέ­νες, αλ­λά τα πράγ­ματα έ­χουν βελ­τιω­θεί πο­λύ την τε­λευ­ταί­α δε­κα­ε­τί­α. Λαμ­βά­νω πολ­λά θε­τι­κά και εν­θαρ­ρυ­ντι­κά ση­μά­δια α­πό μια με­ρί­δα του τουρ­κι­κού κοι­νού. Αλ­λά α­κό­μη κι ε­κεί θα βρεις την υ­πο­κεί­με­νη αί­σθη­ση ό­τι έ­νας Αρ­μέ­νιος δεν πρέ­πει να α­νοί­γε­ται τό­σο πο­λύ. Αυ­τό πά­νω κά­τω εκ­φρά­ζει την κυ­ρί­αρ­χη στά­ση.

Ο­ρι­σμέ­να μέ­λη της αρ­με­νι­κής δια­σπο­ράς συ­γκρί­νουν τη δι­κή σου πε­ρί­πτω­ση με ε­κεί­νη του Χρα­ντ Ντιν­κ, κα­λώ­ντας το α­με­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γεί­ο Ε­ξω­τε­ρι­κών να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί για την κα­τα­δί­κη σου. Βρί­σκεις ο­μοιό­τη­τες;

Μια εκ­στρα­τεί­α μί­σους διε­ξή­χθη ε­να­ντί­ον του Χρα­ντ Ντιν­κ για μια πε­ρί­ο­δο δύ­ο ε­τών. Υ­πήρ­ξε δι­κα­στι­κή πα­ρε­νό­χλη­ση, α­πει­λές κα­τά της ζω­ής του και τρομα­κτι­κά πρω­το­σέ­λι­δα σε χα­μη­λού ε­πι­πέ­δου ε­φη­με­ρί­δες. Η ε­μπει­ρί­α μου εί­ναι πα­ρό­μοια μέ­χρι στιγ­μής. Ε­κτός α­πό το ό­τι ο Χρα­ντ δέ­χθη­κε ε­πί­θε­ση κυ­ρί­ως α­πό ε­θνι­κι­στές, ε­νώ ε­γώ δέ­χο­μαι κυ­ρί­ως α­πό το θρη­σκευ­τι­κό στρα­τό­πε­δο. Τα στοι­χεί­α αυ­τά θε­ω­ρού­νται α­ντί­θε­τοι πό­λοι του πο­λι­τι­κού σκη­νι­κού της χώρας.

Έ­χεις δη­λώ­σει ό­τι θα α­σκή­σεις έ­φε­ση. Τι πι­στεύ­εις, τι ελ­πί­ζεις ό­τι θα αλ­λάξει;

Πρό­κει­ται για μια ε­ξω­φρε­νι­κή ε­τυ­μη­γο­ρί­α α­πό νο­μι­κή ά­πο­ψη, ο­πό­τε πε­ρι­μένω ό­τι ί­σως το α­νώ­τε­ρο δι­κα­στή­ριο την α­κυ­ρώ­σει.

Στο άρ­θρο σου δή­λω­σες ό­τι ο «Λό­γος Μί­σους» εί­ναι ε­γκλη­μα­τι­κός μό­νο ε­άν θέ­τει σε πραγ­μα­τι­κό κίν­δυ­νο τα δι­καιώ­μα­τα ή την α­σφά­λεια μιας ευά­λω­της ομά­δας. Ποιο ή­ταν το ε­ρέ­θι­σμα γι’ αυ­τό το άρ­θρο; Πε­ρί­με­νες την α­να­τα­ρα­χή που προ­κά­λε­σε;

Υ­πήρ­ξε μια α­να­τα­ρα­χή την πε­ρα­σμέ­νη χρο­νιά λό­γω της ται­νί­ας και διά­φο­ροι πο­λι­τι­κοί άρ­πα­ξαν την ευ­και­ρί­α και προ­ώ­θη­σαν έ­ναν νέ­ο νό­μο για τον «Λό­γο Μί­σους», με στό­χο να πε­ριο­ρι­στεί η «α­σέ­βεια» προς τις ι­σλα­μι­κές α­ξί­ες. Αυτό πι­στεύ­ω ό­τι α­πο­τε­λεί σο­βα­ρή α­πει­λή για την ε­λευ­θε­ρί­α και με ώ­θη­σε να γρά­ψω το συ­γκε­κρι­μέ­νο άρ­θρο για τον «Λό­γο Μί­σους» και τα ό­ριά του.

Ποιες εί­ναι οι σκέ­ψεις σου σχε­τι­κά με την ε­λευ­θε­ρί­α της έκ­φρα­σης ή τη έλ­λει­ψη αυ­τής, στην Τουρ­κί­α;

Ι­στο­ρι­κά, το στρα­τιω­τι­κό κα­τε­στη­μέ­νο εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη α­πει­λή για τα πολι­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και τις ε­λευ­θε­ρί­ες στη χώ­ρα. Η κυ­βέρ­νη­ση του Τα­γίπ Ερ­ντο­γάν έ­χει κά­νει ση­μα­ντι­κά βή­μα­τα ό­σον α­φο­ρά στην «α­πο­κα­θή­λω­ση» της στρα­τιω­τι­κής κυ­ριαρ­χί­ας. Εί­ναι ό­μως α­νη­συ­χη­τι­κή η ά­νο­δος του κύ­μα­τος της ισλα­μι­κής μι­σαλ­λο­δο­ξί­ας.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους