Αράμ Χαμπαριάν Εκτύπωση E-mail

 

Στην Λιλίτ Βαρτανιάν

Iανουάριος – Μάρτιος 2013 τεύχος 76

 

“Σχε­δόν ό­λη η α­μερι­κα­νι­κή κοι­νω­νί­α ε­κτός του

Λευ­κού Οίκου, που πα­ρα­μέ­νει ό­μη­ρος των απει­λών

της Τουρ­κί­ας, α­να­γνω­ρί­ζει τη γε­νο­κτο­νί­α”

 

Πώς ξε­κι­νή­σα­τε να ερ­γά­ζε­στε στην Αρ­με­νι­κή Ε­θνι­κή Ε­πι­τρο­πή της Α­με­ρι­κής;

Ως Αρ­μένιος, συμ­με­τεί­χα ε­νερ­γά α­νέ­κα­θεν στη ζω­ή της κοι­νό­τη­τας, υ­πήρ­ξα μέ­λος της Νε­ο­λαί­ας της Αρ­με­νι­κής Ε­πα­να­στα­τι­κής Ο­μο­σπονδί­ας, της Αρ­με­νι­κής Ε­θνι­κής Ε­πι­τρο­πής Α­με­ρι­κής (Α­Ε­Ε­Α) στην πο­λι­τεί­α του Νιού Τζέρ­σι και τέλος, ό­ταν δό­θη­κε η ευ­και­ρί­α, στην Α­Ε­Ε­Α της Ουά­σι­γκτον.

Έ­χει συ­ντε­λε­στεί πρό­ο­δος στο θέ­μα της α­να­γνώ­ρι­σης της Γενο­κτο­νίας των Αρμενίων α­πό τις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες; Ύστε­ρα α­πό τό­σα χρό­νια προ­σπα­θειών της κοι­νό­τη­τάς μας και ει­δι­κό­τε­ρα της Α­Ε­Ε­Α, θα πε­τύ­χου­με την α­να­γνώ­ριση ή η α­με­ρι­κα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση θα συ­νε­χί­σει να υ­πεκ­φεύ­γει;

Πα­ρα­μέ­νου­με προ­ση­λω­μέ­νοι για μια δί­και­η και ο­ρι­στι­κή ε­πί­λυ­ση του ζη­τή­μα­τος της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρμενίων, η ο­ποί­α θα εγγυά­ται την α­σφά­λεια του αρ­με­νι­κού λα­ού στα ι­στορι­κά του ε­δά­φη. Πά­νω α­πό 40 πο­λι­τεί­ες των Η­ΠΑ έ­χουν α­να­γνω­ρί­σει μέ­χρι στιγ­μής αυ­τό το έ­γκλη­μα, ε­νώ μεγά­λα μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης, ό­πως οι New York Times και το AP δεν το αμ­φι­σβη­τούν πλέ­ον. Σχε­δόν ό­λη η α­μερι­κα­νι­κή κοι­νω­νί­α ε­κτός του Λευ­κού Οίκου, που πα­ρα­μέ­νει ό­μη­ρος των απει­λών της Τουρ­κί­ας, α­να­γνω­ρί­ζει τη γε­νο­κτο­νί­α. Κα­τά την τελευ­ταί­α συ­νε­δρί­α­ση του Κο­γκρέ­σου, η Βου­λή των Α­ντι­προ­σώ­πων κά­λε­σε ε­πι­σήμως την Τουρ­κί­α να ε­πι­στρέ­ψει την κλεμ­μέ­νη πε­ριου­σί­α των Αρ­με­νί­ων και των υ­πο­λοί­πων χρι­στια­νών. Θα κι­νη­θού­με λοι­πόν πά­νω σ’ αυ­τήν τη βά­ση.

Ποιο εί­ναι το ε­πί­πε­δο της συ­νερ­γα­σί­ας του αρ­μενι­κού λό­μπι των Η­ΠΑ με τις άλ­λες ε­θνι­κές ο­μά­δες, κυ­ρί­ως με τα κυ­πρια­κά και ελ­λη­νι­κά λό­μπι;

Η Α­Ε­Ε­Α έ­χει μια διαρ­κή συ­νερ­γα­σί­α με ό­λους τους φί­λους Ελ­λη­νο-αμε­ρι­κα­νούς, η ο­ποί­α εκ­φρά­ζε­ται σε έ­να ευ­ρύ φά­σμα θε­μά­των. Μό­λις πρό­σφα­τα, λά­βα­με μέ­ρος με Έλ­λη­νες και Κύ­πριους στην ε­ναρ­κτή­ρια συ­νε­δρί­α­ση της Ελ­λη­νο-Ισ­ρα­η­λι­νής Ει­δι­κής Ομά­δας του Κο­γκρέ­σου και προ­σβλέ­που­με σε πε­ραι­τέ­ρω συ­νερ­γα­σί­α πά­νω σε θέμα­τα κοι­νού εν­δια­φέ­ρο­ντος.

Πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια, οι θρη­σκευ­τι­κές μειο­νό­τη­τες, τα δι­καιώ­μα­τά τους, οι πε­ριου­σί­ες τους και η ε­λευ­θε­ρί­α του λό­γου τους, α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται α­πό την Τουρ­κί­α με δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο. Πώς ε­ξη­γεί­τε ε­σείς αυ­τή την αλ­λα­γή στά­σης;

Η βα­σι­κή δια­φο­ρά έ­γκει­ται στην αυ­ξη­μέ­νη ε­στί­α­ση της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας στο ζή­τη­μα των θρη­σκευ­τικών ε­λευ­θε­ριών στην Τουρ­κί­α. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η στάση της Ά­γκυ­ρας α­πέ­να­ντι στις δια­κρί­σεις ε­να­ντί­ον των Αρμε­νί­ων, των Ασ­συ­ρί­ων, των Ελ­λή­νων, των Κα­θο­λι­κών και των Προ­τε­σταντών έ­χει ε­πι­δει­νω­θεί.

Σή­με­ρα, εκ­πλήσ­σει το γε­γο­νός ό­τι ο α­ριθ­μός των α­τό­μων στην Τουρ­κί­α που δη­λώ­νουν α­νοι­χτά την αρ­με­νι­κή τους κα­τα­γω­γή αυ­ξά­νε­ται διαρ­κώς. Αυ­τό προσ­δί­δει νέ­α διά­στα­ση στο Αρ­με­νι­κό Ζή­τη­μα;  

Πράγ­μα­τι, εί­ναι μια νέ­α τά­ση που α­πο­δει­κνύ­ει το πό­σο αρ­νη­τι­κά έ­χει ε­πη­ρε­ά­σει η Γε­νο­κτο­νί­α τους ε­πιζή­σα­ντες της Τουρ­κί­ας, ώ­στε να α­να­γκά­ζο­νται να α­πο­κρύ­πτουν την πραγ­μα­τι­κή τους ταυ­τό­τη­τα. Πολ­λοί ε­ξα­κο­λου­θούν να κρύ­βο­νται α­κό­μα και σή­με­ρα. Η α­να­γνώ­ρι­ση της Γε­νο­κτο­νί­ας α­πό τις Η­ΠΑ και τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα σί­γου­ρα θα ε­νι­σχύ­σει αυ­τήν την τά­ση.

Σχε­τι­κά με το ζή­τη­μα του Κα­ρα­μπάχ, σε τι βαθ­μό έ­χου­με κα­τα­φέ­ρει να απο­κτή­σου­με την υ­πο­στή­ρι­ξη της Ουά­σι­γκτον; Έ­χε­τε την αί­σθη­ση ό­τι το Τουρ­κικό - Α­ζερ­μπα­ϊ­ζα­νι­κό λό­μπι εί­ναι ι­σχυ­ρότε­ρο α­πό πριν;

Το λό­μπι του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν διο­χε­τεύ­ει κρυ­φά στην Ουά­σι­γκτον κον­δύ­λια ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων, με μι­κρό ευ­τυ­χώς α­πο­τέ­λε­σμα. Οι α­να­φο­ρές του διε­θνούς Τύ­που στο Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν, α­πό το πρό­σφα­το σκάν­δα­λο του Σα­φά­ρωφ μέ­χρι το γε­γο­νός της α­πει­λής α­κρω­τηρια­σμού ορ­γά­νων μιας συγ­γρα­φέ­ως α­πό το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν, εί­ναι σχε­δόν ό­λα αρνη­τι­κά.  

Συ­νερ­γά­ζε­στε με την κυ­βέρ­νη­ση της Αρ­με­νί­ας και τις δι­πλω­μα­τι­κές της α­πο­στο­λές;

Δια­βου­λευό­μα­στε τα­κτι­κά με ό­λους τους φο­ρείς της Αρ­με­νί­ας. Βέ­βαια η μο­νομε­ρής, μυ­στι­κο­πα­θής και α­πε­ρί­σκε­πτη λή­ψη α­πο­φά­σε­ων της αρ­με­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης σε ό­τι α­φο­ρά τα Πρω­τό­κολ­λα έχει δια­τα­ρά­ξει την ε­μπι­στο­σύ­νη, τη βά­ση δη­λα­δή του ε­ποι­κο­δο­μη­τι­κού δια­λό­γου με­τα­ξύ των κοινω­νι­κών και πο­λι­τι­κών ε­ταί­ρων.

Εί­ναι δύ­σκο­λο για τις ε­πό­με­νες αρμε­νι­κές γε­νε­ές να δια­τη­ρή­σουν την αρμε­νι­κή ταυ­τό­τητά τους στις Η­ΠΑ;  

Το έρ­γο αυ­τό εί­ναι δύ­σκο­λο. Για να διατη­ρη­θεί η ταυ­τό­τη­τα α­παι­τείται μια ε­ποι­κο­δο­μη­τι­κή συ­νερ­γα­σί­α με­τα­ξύ των οι­κο­γε­νειών και των ορ­γα­νι­σμών της κοι­νό­τη­τας, ό­πως εί­ναι οι εκ­κλη­σί­ες, τα σχο­λεί­α και οι ο­μά­δες νέ­ων. Η ε­πι­τρο­πή μας ερ­γά­ζε­ται με τους ορ­γα­νι­σμούς της κοι­νό­τη­τας, με σκο­πό να προ­σφέ­ρει στους Αρ­με­νο-Α­με­ρι­κα­νούς ό­λων των η­λι­κιών, τη δυ­να­τό­τη­τα να συμ­μετά­σχουν στις πο­λι­τι­κές συ­ζητή­σεις και στην υ­πε­ρά­σπι­ση των κοι­νών α­ξιών μας σε ο­μο­σπον­δια­κό, πο­λι­τεια­κό και το­πι­κό ε­πίπε­δο κα­θώς και στα μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης. Εί­μα­στε ι­διαί­τε­ρα υπε­ρή­φα­νοι για το Πι­λο­τι­κό μας Πρό­γραμ­μά (Capital Gateway Program)!

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 26 επισκέπτες συνδεδεμένους