Ατάμ Τσαλικιάν Εκτύπωση E-mail

Στην Άνι Ντεοκμετζιάν

Περιοδικό «Aρμενικά» Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014. Τεύχος 82

 

Ο Ατάμ Τσαλικιάν έκανε τα πρώτα του βήματα στο βόλεϊ από μικρή ηλικία στην ομάδα της Αρμενικής Πειραιά, με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του σε συλλογικό επίπεδο από τα τμήματα υποδομής μέχρι και το ανδρικό τμήμα με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου της ΕΣΠΕΔΑ τον Μάιο του 2014. Την χρονιά 2008-2009 αγωνίστηκε στα εφηβικά τμήματα του Ολυμπιακού με την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το 2004, το μπιτς βόλεϊ μπαίνει στη ζωή του με τις πρώτες επιτυχίες να έρχονται πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια σημείωσε επιτυχίες σε Πανελλήνιο επίπεδο με την κατάκτηση του πρωταθλήματος juniors 2011, την κατάκτηση του Masters Open Βάρης 2013 κι άλλες πολλές επιτυχίες. Ο Ατάμ έχει ακόμη ένα ταλέντο τη μουσική, παίζει πνευστά και έγχορδα μουσικά όργανα. 

«Oι άνθρω­ποι της Αρ­με­νι­κής με στή­ρι­ξαν από τα πρώ­τα μου βή­μα­τα μέχρι και τώ­ρα» 

Φέ­τος η Αρ­με­νι­κή εί­χε ά­νο­δο. Πώς κα­τα­φέ­ρα­τε να α­νε­βεί­τε κα­τη­γο­ρί­α και να κερ­δί­σε­τε και το κύ­πελ­λο; Τι προ­ερ­γα­σί­α κά­να­τε σε σχέ­ση με τις προ­η­γού­με­νες χρο­νιές;

Με­τά α­πό σκλη­ρή και συ­στη­μα­τι­κή προ­πό­νη­ση ε­τών, η Αρ­με­νική κα­τά­φε­ρε να κα­τα­κτή­σει το κύ­πελ­λο. Τί­πο­τα δεν γί­νε­ται τυ­χαί­α. Η ορ­γα­νωμέ­νη προ­σπά­θεια, η ο­μα­δι­κή δου­λειά και συ­νερ­γα­σί­α διοί­κησης, προ­πο­νη­τή, παι­κτών έ­φε­ρε αυ­τό το ε­πι­τυ­χη­μέ­νο α­ποτέ­λε­σμα για το ο­ποί­ο εί­μα­στε ι­διαί­τερα υ­πε­ρή­φα­νοι.

Σε ποια η­λι­κί­α άρ­χι­σες την ε­να­σχό­λη­σή σου με το βό­λε­ϊ;

Η ε­να­σχό­λη­σή μου με το βό­λε­ϊ ξε­κί­νη­σε σε η­λι­κί­α 5 ε­τών. Βα­σι­κή επιρ­ρο­ή ά­σκη­σε η ε­μπλο­κή του α­δελ­φού μου Μι­ράν με το άθλη­μα, ο ο­ποί­ος με μύ­η­σε σ’ αυ­τό και με έ­κα­νε να το α­γα­πή­σω.

Πό­σο σπου­δαί­ος ή­ταν ο ρό­λος της Αρ­με­νι­κής στη στα­διο­δρο­μί­α σου στο βό­λε­ϊ με χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό τη συμ­με­το­χή σου στο μπιτς βό­λε­ϊ;

Oι άνθρω­ποι της Αρ­με­νι­κής με στή­ρι­ξαν α­πό τα πρώ­τα μου βή­μα­τα στα μί­νι βό­λε­ϊ μέχρι τώ­ρα. Η συμ­με­το­χή μου στο μπιτ­ς βό­λε­ϊ α­πο­τέ­λε­σε κα­θα­ρά προ­σω­πι­κή ε­πι­λο­γή την ο­ποί­α μοι­ρά­στη­κα και μοι­ρά­ζο­μαι με τον α­δελ­φό μου. Την ο­μα­δική αυ­τή προ­σπά­θεια των α­δελ­φών Τσα­λι­κιάν στή­ρι­ξε και συ­νε­χί­ζει να στη­ρίζει έν­θερ­μα ο πα­τέ­ρας μας Κιρ­κόρ Τσα­λι­κιάν. Το μπιτ­ς βό­λεϊ εί­ναι και λί­γο οι­κο­γε­νεια­κή υ­πό­θε­ση για μας, γι αυ­τό και το α­πο­λαμ­βά­νουμε τό­σο.

Πώς α­πό το βό­λε­ϊ ε­πί τά­πη­τος πέ­ρα­σες στο μπιτ­ς βό­λε­ϊ;

Ξε­κι­νή­σα­με με τον Μι­ράν το μπιτ­ς βόλε­ϊ δο­κι­μα­στι­κά. Μας ά­ρε­σε και α­πό τό­τε α­σχο­λού­μα­στε ε­ντα­τι­κά με αυ­τό.

Τι μέλ­λον προ­βλέ­πεις για την Αρμε­νι­κή;

Θε­ω­ρώ ό­τι αν γί­νουν οι κα­τάλ­λη­λες με­τα­γραφικές κι­νή­σεις και συ­νε­χί­σουν οι υ­πεύ­θυ­νοι να δεί­χνουν το ί­διο εν­δια­φέρον, μπο­ρεί να ε­πι­τύ­χει πολ­λά σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα.

Υ­πάρ­χει νέ­α γε­νιά που θα ε­παν­δρώ­σει το βό­λε­ϊ στο μέλ­λον;

Υ­πάρ­χουν πολ­λά νέ­α και τα­λα­ντού­χα παι­διά στον α­θλη­τι­σμό γε­νικό­τε­ρα αλ­λά και στο βό­λε­ϊ. Το θέ­μα εί­ναι να στη­ρι­χθούν και να ε­νι­σχυ­θούν από τις ε­κά­στο­τε ο­μά­δες και τους α­θλη­τι­κούς ο­μί­λους. Ο α­θλη­τι­σμός εί­ναι τε­ρά­στια υ­πό­θε­ση για κά­θε χώ­ρα και δείγ­μα της παι­δεί­ας της. Και αυ­τό εί­ναι κά­τι το ο­ποί­ο, ε­κτός α­πο το κέρ­δος, θα πρέ­πει να λά­βουν σο­βαρά οι άν­θρω­ποι που α­σχο­λού­νται με αυ­τόν.

Πώς συν­δυάζεις τον α­θλη­τι­σμό με τη μου­σι­κή;

Δεν τα συν­δυά­ζω. Εί­ναι δύ­ο πράγ­μα­τα που α­γα­πώ πο­λύ και εκ­φρά­ζουν δύ­ο δια­φο­ρε­τι­κές πλευ­ρές τις προ­σω­πι­κό­τη­τάς μου. Και τα δύ­ο α­παι­τούν προ­σή­λω­ση και εν­δια­φέ­ρον. Αυ­τήν την πε­ρί­ο­δο, πά­λι μαζί με τον α­δελφό μου, συμ­με­τέ­χου­με στο πε­ντα­με­λές μου­σι­κό σχήμα των ΧΑ­ΜΑΤ με αυ­θε­ντι­κά λα­ϊ­κά και ρε­μπέ­τι­κα α­κού­σμα­τα. Ε­γώ παί­ζω μπα­γλαμά και κλα­ρί­νο σε διά­φο­ρες πρω­τό­τυ­πες και ι­διαί­τε­ρες μου­σι­κές δια­σκευές. Ό­ποιος λοι­πόν ε­πι­θυ­μεί να έρ­θει σε ε­πα­φή με μί­α άλ­λη έκ­φαν­ση των αδελ­φών Τσα­λι­κιάν (πέ­ρα α­πο το βόλε­ϊ) μπο­ρεί να μας πα­ρα­κο­λου­θή­σει στην σε­λί­δα μας στο www.facebook.com/xamat, σε βι­ντε­ά­κια στο youtube αλ­λά και ζω­ντα­νά τον χει­μώ­να κά­θε Πα­ρα­σκευ­ή και Σάβ­βα­το στο και­νούρ­γιο στέ­κι μας στην Α­γί­α Πα­ρα­σκευ­ή, στο ΤΖΙΕΡΙ.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένους