Εντουάρντ Αγιανιάν Εκτύπωση

EdwardAgianian

“ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ”

Χαρ­το­γρα­φώ­ντας έ­να έ­θνος μέ­σω του πο­λι­τι­σμού του

Συ­νέ­ντευ­ξη: Αρ­μέν Μου­ραντιάν

Με­τά­φρα­ση: Μί­κυ Μοβ­σε­σιάν

Oκτωβριος – Δεκέμβριος 2014 τεύχος 83

 

Ο «Αρ­με­νι­κός Πλο­η­γός» εί­ναι έ­να πρό­γραμ­μα που υ­λο­ποί­η­σε η Yerevan Productions και εί­ναι δια­θέ­σι­μος ό­χι μό­νο στο Imyerevan.com, αλ­λά και με τη μορ­φή ε­φαρ­μο­γής για κι­νη­τά τη­λέ­φω­να με λο­γι­σμι­κό iOS ή Android. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που συλ­λέ­γει η ε­φαρ­μογή, για τα αρ­με­νι­κά ση­μεί­α εν­δια­φέρο­ντος πα­γκο­σμί­ως, θα εί­ναι δια­θέ­σι­μες σε μί­α ευρύ­τε­ρη γκά­μα χρη­στών. Πρόκει­ται βα­σι­κά, για μια δω­ρε­άν δι­κτυακή βά­ση δε­δο­μέ­νων, που προ­βάλ­λει αρμε­νικές το­πο­θε­σί­ες σε όλον τον κό­σμο. Ο Έ­ντουαρ­ντ Α­για­νιάν, ε­πι­κε­φαλής της Yerevan Productions, εί­ναι σί­γουρος ό­τι η ι­δέ­α αυ­τή θα εί­ναι έ­να α­κό­μα βή­μα προς την «ε­νο­ποί­η­ση» των Αρ­με­νί­ων σε ό­λη την υ­φή­λιο, κα­ταρ­γώ­ντας τους γε­ω­γρα­φι­κούς, πο­λιτι­κούς και κοι­νω­νι­κούς δια­χω­ρι­σμούς της δια­σπο­ράς.

Πό­τε σας ήρ­θε η ι­δέ­α να δη­μιουρ­γή­σε­τε τον Αρ­με­νι­κό Πλο­η­γό;

Μό­λις με­ρι­κά χρό­νια πριν. Η αρ­χι­κή ι­δέ­α ή­ταν του ε­πι­χει­ρη­μα­τί­α Γκορ Να­χα­μπε­τιάν. Υ­πάρ­χουν πολ­λοί Αρ­μέ­νιοι διασκορ­πι­σμέ­νοι σε ό­λον τον κό­σμο και ί­χνη της δρα­στη­ριό­τη­τάς τους μπο­ρούν να βρε­θούν σχε­δόν σε κά­θε χώ­ρα. Συγ­χρό­νως, το πε­ριο­δι­κό «Yerevan» πε­ριλάμ­βα­νε ή­δη θέ­μα με τί­τλο «Αρ­με­νικός Πλο­η­γός», που δη­μοσί­ευε στοι­χεί­α για μέ­ρη σχε­τι­ζό­με­να με Αρ­μενίους, ε­κτός των συ­νό­ρων της Αρ­με­νί­ας. Ω­στό­σο, το πε­ριο­δι­κό δεν μπο­ρού­σε να δώ­σει στην ι­δέ­α αυ­τή την πνο­ή και την έ­κτα­ση που της ά­ξι­ζε. Έ­τσι, ό­ταν η ε­ται­ρί­α Yerevan Productions λάν­σα­ρε τη νέ­α της δι­κτυα­κή πύ­λη Imyerevan.com, α­ποφα­σί­στη­κε να α­φιε­ρω­θεί έ­νας ι­διαί­τε­ρος το­μέ­ας για τη δη­μιουρ­γί­α ε­νός αρ­με­νι­κού παγκό­σμιου χάρ­τη. Η ο­μά­δα μας άρ­χι­σε να συλ­λέ­γει πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τις διά­φο­ρες χώ­ρες και πό­λεις: σχο­λεί­α, εκ­κλη­σί­ες, μνημεί­α, ο­δούς με αρ­με­νι­κά ο­νό­μα­τα, κα­τα­στή­μα­τα, εκ­θε­σια­κούς χώ­ρους τέ­χνης, ε­στια­τό­ρια και πολ­λά άλλα. Εί­μα­στε πε­ρί­ερ­γοι για το τι κά­νουν οι Αρ­μέ­νιοι ε­κτός Αρ­με­νί­ας. Για πα­ρά­δειγ­μα, σε κά­ποιες α­πο­μα­κρυ­σμέ­νες πε­ριο­χές της Ρω­σί­ας ή της Α­με­ρι­κής, βρήκα­με ξενο­δο­χεί­α με ο­νό­μα­τα, ό­πως «Ου­ραρτού» (προ­γο­νι­κή φυ­λή των Αρμε­νί­ων) ή την κα­φε­τέ­ρια «Α­ρα­κίλ» (πε­λαρ­γός). Οι χάρ­τες μας εκθέ­τουν τα ακρι­βή ση­μεί­α και τις πλη­ρο­φο­ρί­ες για αυ­τά τα μέ­ρη, έ­τσι έ­χου­με αρ­χί­σει να α­πο­κτά­με μί­α πε­ριε­κτι­κή και σχε­δόν πλή­ρη συλ­λο­γή. Δεν εί­ναι ό­μως πα­ρά μό­νον η αρ­χή και α­νυ­πο­μο­νού­με να ε­πε­κτα­θού­με.

Εί­ναι δυ­να­τόν να συγκε­ντρωθούν ό­λες οι πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τικά με τα αρμε­νι­κά μέ­ρη ό­λου του κό­σμου, μό­νο με την προ­σπά­θεια μί­ας και μο­να­δι­κής ο­μά­δας;

Έχου­με φυ­σι­κά πε­ριο­ρι­σμούς στην πο­σό­τη­τα των πλη­ρο­φο­ριών που μπο­ρού­με να συλ­λέ­ξου­με. Η τω­ρι­νή ερ­γα­σί­α α­φο­ρά 1000 δια­φο­ρε­τι­κά μέ­ρη, σε 344 πό­λεις πα­γκο­σμί­ως, ε­νώ η έκ­δο­ση στη δι­κτυα­κή μας πύ­λη έ­χει γί­νει σε τρεις γλώσ­σες: Αρ­με­νι­κά, Ρω­σι­κά και Αγ­γλι­κά. Στην αρ­χή μας βο­ή­θη­σε πο­λύ το έρ­γο του Ρα­φα­έλ Χο­βαν­νι­σιάν: «Αρ­με­νι­κά Μνη­μεί­α του Κό­σμου», που πε­ρι­λαμ­βά­νει πο­λύ χρή­σι­μες πληρο­φο­ρί­ες. Μας βο­ή­θη­σαν επίσης και άλ­λοι, που έ­στελ­ναν πλη­ρο­φο­ρί­ες και φω­το­γραφί­ες δια­φό­ρων χω­ρών και πό­λε­ων του κό­σμου. Σή­με­ρα, το πρό­γραμ­μα δεν εί­ναι μό­νο δια­θέ­σι­μο στο δια­δί­κτυο, αλ­λά και με τη μορ­φή ε­φαρ­μο­γής για κι­νη­τά τη­λέ­φω­να. Αυ­τό ε­πι­τρέ­πει σε χρή­στες να συμ­με­τέ­χουν ε­νερ­γά, προ­σθέ­το­ντας στοι­χεί­α και φω­το­γρα­φίες, με τρό­πο πα­ρό­μοιο με τη Βι­κι­παί­δεια. Έ­τσι, ο­ποιοσ­δή­πο­τε με έ­να «έ­ξυ­πνο κι­νη­τό» μπο­ρεί να συ­νει­σφέ­ρει ως α­ντα­πο­κρι­τής. Η ε­φαρ­μο­γή μπο­ρεί ε­πί­σης να προ­σθέ­σει πλη­ρο­φο­ρί­ες του χρή­στη και φω­τογρα­φί­ες α­πό τις ε­μπει­ρί­ες του σε αρ­μενι­κές το­πο­θε­σί­ες του κό­σμου. Αν βρε­θείς στην Ουγ­γα­ρί­α και πέ­σεις πά­νω σε κά­ποιο μι­κρό αρ­με­νι­κό ε­στια­τό­ριο, που δεν α­ναφέ­ρε­ται α­κό­μα στον Αρ­με­νι­κό Πλο­η­γό, μπο­ρείς να προ­σθέ­σεις ό­λα τα στοι­χεί­α σχε­τι­κά με το συ­γκε­κρι­μέ­νο μέ­ρος στη βά­ση πλη­ρο­φο­ριών, με τη βο­ή­θεια του κι­νη­τού σου και μά­λι­στα σε λί­γα μό­λις δευ­τε­ρό­λε­πτα. Οι συ­ντο­νι­στές θα το ε­λέγ­ξουν γρή­γο­ρα και η πλη­ρο­φο­ρί­α σου θα γί­νει προ­σβά­σι­μη σε ό­λους.

Τι μπο­ρεί να προ­σφέ­ρει μια ε­φαρ­μο­γή κι­νη­τού τη­λε­φώ­νου στους Αρ­μενίους της δια­σπο­ράς και της Αρ­μενίας;

Μί­α τρί­γλωσ­ση ε­φαρ­μο­γή σαν αυ­τή ση­μαί­νει ό­τι θα εί­ναι προ­σβά­σι­μη α­πό τους πε­ρισ­σό­τε­ρους Αρ­με­νίους  του κό­σμου. Η ε­φαρ­μο­γή πλη­ρο­φο­ρεί για το τι «αρ­με­νι­κό» υ­πάρ­χει σε μια χώ­ρα ή σε μια πό­λη πριν καν φτά­σεις σε αυ­τή. Ας πού­με ό­τι κά­ποιος α­πο­φα­σί­ζει να ε­πι­σκεφθεί την Αυστρί­α. Εί­ναι προ­φα­νές ό­τι στη χώ­ρα αυ­τή υ­πάρ­χουν πολ­λά υ­πέ­ρο­χα α­ξιο­θέ­α­τα. Αλ­λά με­ταξύ άλ­λων, εί­ναι α­ξιο­ση­μεί­ω­το ό­τι υ­πάρ­χουν και μέ­ρη αρ­με­νι­κού εν­δια­φέ­ροντος. Έ­τσι, ό­ταν έρ­χε­ται κα­νείς στη Βιέν­νη, μπο­ρεί να τρέ­ξει την ε­φαρ­μο­γή και να δει έ­ναν ο­λό­κλη­ρο κα­τά­λο­γο το­πο­θε­σιών αρ­με­νι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος και μά­λι­στα πά­νω στον χάρ­τη της πό­λης ό­πως: τη «Σύ­να­ξη των Με­χι­ταρι­στών», μα­γα­ζί που δια­θέ­τει έ­να διά­ση­μο πο­τό το ο­ποί­ο φτιά­χνουν μονα­χοί, την πρώ­τη κα­φε­τέ­ρια της Βιέν­νης, η ο­ποί­α ι­δρύ­θη­κε α­πό Αρ­μένιο, αρ­με­νι­κές εκ­κλη­σί­ες, μνη­μεί­α και άλ­λα, με δυ­να­τό­τη­τα πά­ντα προ­σθή­κης στη λί­στα αυ­τή και άλ­λων το­πο­θε­σιών που συ­να­ντά κα­νείς και δεν πε­ρι­λαμ­βάνονται στη λί­στα.

Σε ό,τι α­φο­ρά τους Αρ­με­νίους της δια­σπο­ράς, αυ­τοί γνω­ρί­ζουν κα­λά τα αρ­με­νι­κά ση­μεί­α της πε­ριο­χής τους.

Ο Αρ­με­νι­κός Πλο­η­γός τους πα­ρέ­χει έ­ναν πα­γκό­σμιο χάρ­τη, ό­που τό­σο η κοι­νό­τη­τα ό­σο και οι δρα­στη­ριό­τη­τές τους μπο­ρούν λε­πτο­με­ρώς να πα­ρου­σια­στούν στους α­πα­ντα­χού Αρ­με­νίους. Υ­πό αυ­τήν την έννοια, ο Πλο­η­γός μπο­ρεί να θε­ω­ρη­θεί ως μια χρή­σι­μη πλατ­φόρ­μα α­νταλ­λα­γής πλη­ροφο­ριών α­πό πρώ­το χέ­ρι.

Η ε­φαρ­μο­γή δεν δη­μιουρ­γή­θη­κε μό­νο ως έ­νας τα­ξι­διω­τι­κός ο­δη­γός για αρμε­νό­φι­λους, αλ­λά και για ό­σους θέ­λουν να ε­πε­κτεί­νουν τις γνώ­σεις τους και να ε­νη­με­ρω­θούν για την ι­στο­ρί­α των σύγ­χρο­νων αρ­με­νι­κών πα­ροικιών. Α­πο­κτά­με, λοι­πόν, έ­να ε­νιαί­ο αρμε­νι­κό πε­δί­ο πλη­ρο­φό­ρη­σης. Πα­ρα­πέ­ρα, αυ­τό μπορεί να προ­ά­γει τους Αρ­με­νίους στη δι­κτύ­ωσή τους και στη σύ­να­ψη ε­παγ­γελ­μα­τι­κών ε­πα­φών, βο­η­θώ­ντας τους στην α­να­ζή­τη­ση συ­νε­ταί­ρων σε άλ­λες χώ­ρες.

Ό­λα αυ­τά α­κού­γο­νται τέ­λεια, αλ­λά πό­σο εν­δια­φέ­ρου­σα ή χρή­σι­μη θα εί­ναι αυ­τή η ε­φαρ­μο­γή για αν­θρώ­πους άλ­λων εθνο­τή­των;

Υ­πάρ­χουν άν­θρω­ποι που εν­δια­φέ­ρο­νται για τον αρ­με­νι­κό πο­λι­τι­σμό και την ιστορί­α του αρ­με­νι­κού λα­ού. Υ­πάρ­χουν επί­σης άν­θρω­ποι που έ­χουν Αρ­μέ­νιους φί­λους, ε­νώ πολ­λοί α­γα­πούν την αρ­με­νι­κή μα­γει­ρι­κή. Τα αρ­με­νι­κά ε­στια­τό­ρια α­πο­τε­λούν ει­δι­κή κα­τη­γο­ρί­α για ο­ρι­σμέ­νους τα­ξι­διώ­τες και η ε­φαρ­μο­γή μπο­ρεί να τους πα­ράσχει εν­δια­φέ­ρου­σες πλη­ρο­φο­ρί­ες. Σας δια­βε­βαιώ­νω ό­τι αρ­κε­τοί υ­πο­στη­ρι­κτές της ε­φαρ­μογής αυ­τής εί­ναι άν­θρω­ποι άλ­λων ε­θνο­τή­των, που με χα­ρά θα μοι­ρά­ζο­νταν τις ε­μπει­ρί­ες τους για τα αρ­με­νι­κά μέ­ρη του κό­σμου. Τέ­λος, ό­λο αυ­τό το υ­λι­κό θα εί­ναι χρή­σι­μο και σε δη­μο­σιο­γρά­φους, κοι­νω­νιο­λό­γους, ι­στο­ρι­κούς, συγ­γρα­φείς και σε ό­σους δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην έ­ρευ­να σχε­τι­κά με την Αρ­με­νί­α και τους Αρ­με­νίους.

Πώς σκο­πεύ­ε­τε να ε­πε­κτεί­νε­τε την ε­φαρ­μο­γή του Αρ­με­νι­κού Πλο­η­γού και ποια εί­ναι τα σχέ­διά σας για την ε­ξέ­λι­ξή του;

Το πρό­γραμ­μα εί­ναι ε­ντε­λώς δω­ρε­άν. Δια­τί­θε­ται για λή­ψη στο AppStore και το PlayMarket. Δου­λεύ­ου­με διαρ­κώς για την ε­ξέ­λι­ξή του και εί­μα­στε ευ­γνώ­μο­νες για ο­ποια­δή­πο­τε σχό­λια ή προ­τά­σεις σχε­τι­κά με τη λειτουρ­γι­κό­τη­τά του. Ό­λοι μα­ζί κα­τα­στρώ­νου­με τον Αρ­με­νι­κό Πα­γκό­σμιο Χάρ­τη και ο κα­θέ­νας μπο­ρεί να συ­νει­σφέ­ρει, εί­τε δο­κι­μά­ζο­ντας την ε­φαρ­μο­γή, εί­τε ε­νη­με­ρώ­νο­ντας ε­θε­λο­ντικά τη βά­ση δε­δο­μέ­νων, εί­τε α­να­κα­λύ­πτο­ντας νέ­α μέ­ρη για τον χάρ­τη, ως τα­ξι­διω­τι­κός α­ντα­πο­κριτής. Με κοι­νή προ­σπά­θεια, θα έ­χου­με πο­λύ σύντο­μα έ­ναν πλή­ρη και λε­πτο­με­ρή χάρτη «που να μι­λά­ει αρ­με­νι­κά». Άλλω­στε, το να εί­μα­στε δυ­να­τοί, ση­μαί­νει να γνω­ρί­ζου­με ο έ­νας για τον άλ­λο.