Εντουάρντ Αγιανιάν Εκτύπωση E-mail

EdwardAgianian

“ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ”

Χαρ­το­γρα­φώ­ντας έ­να έ­θνος μέ­σω του πο­λι­τι­σμού του

Συ­νέ­ντευ­ξη: Αρ­μέν Μου­ραντιάν

Με­τά­φρα­ση: Μί­κυ Μοβ­σε­σιάν

Oκτωβριος – Δεκέμβριος 2014 τεύχος 83

 

Ο «Αρ­με­νι­κός Πλο­η­γός» εί­ναι έ­να πρό­γραμ­μα που υ­λο­ποί­η­σε η Yerevan Productions και εί­ναι δια­θέ­σι­μος ό­χι μό­νο στο Imyerevan.com, αλ­λά και με τη μορ­φή ε­φαρ­μο­γής για κι­νη­τά τη­λέ­φω­να με λο­γι­σμι­κό iOS ή Android. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που συλ­λέ­γει η ε­φαρ­μογή, για τα αρ­με­νι­κά ση­μεί­α εν­δια­φέρο­ντος πα­γκο­σμί­ως, θα εί­ναι δια­θέ­σι­μες σε μί­α ευρύ­τε­ρη γκά­μα χρη­στών. Πρόκει­ται βα­σι­κά, για μια δω­ρε­άν δι­κτυακή βά­ση δε­δο­μέ­νων, που προ­βάλ­λει αρμε­νικές το­πο­θε­σί­ες σε όλον τον κό­σμο. Ο Έ­ντουαρ­ντ Α­για­νιάν, ε­πι­κε­φαλής της Yerevan Productions, εί­ναι σί­γουρος ό­τι η ι­δέ­α αυ­τή θα εί­ναι έ­να α­κό­μα βή­μα προς την «ε­νο­ποί­η­ση» των Αρ­με­νί­ων σε ό­λη την υ­φή­λιο, κα­ταρ­γώ­ντας τους γε­ω­γρα­φι­κούς, πο­λιτι­κούς και κοι­νω­νι­κούς δια­χω­ρι­σμούς της δια­σπο­ράς.

Πό­τε σας ήρ­θε η ι­δέ­α να δη­μιουρ­γή­σε­τε τον Αρ­με­νι­κό Πλο­η­γό;

Μό­λις με­ρι­κά χρό­νια πριν. Η αρ­χι­κή ι­δέ­α ή­ταν του ε­πι­χει­ρη­μα­τί­α Γκορ Να­χα­μπε­τιάν. Υ­πάρ­χουν πολ­λοί Αρ­μέ­νιοι διασκορ­πι­σμέ­νοι σε ό­λον τον κό­σμο και ί­χνη της δρα­στη­ριό­τη­τάς τους μπο­ρούν να βρε­θούν σχε­δόν σε κά­θε χώ­ρα. Συγ­χρό­νως, το πε­ριο­δι­κό «Yerevan» πε­ριλάμ­βα­νε ή­δη θέ­μα με τί­τλο «Αρ­με­νικός Πλο­η­γός», που δη­μοσί­ευε στοι­χεί­α για μέ­ρη σχε­τι­ζό­με­να με Αρ­μενίους, ε­κτός των συ­νό­ρων της Αρ­με­νί­ας. Ω­στό­σο, το πε­ριο­δι­κό δεν μπο­ρού­σε να δώ­σει στην ι­δέ­α αυ­τή την πνο­ή και την έ­κτα­ση που της ά­ξι­ζε. Έ­τσι, ό­ταν η ε­ται­ρί­α Yerevan Productions λάν­σα­ρε τη νέ­α της δι­κτυα­κή πύ­λη Imyerevan.com, α­ποφα­σί­στη­κε να α­φιε­ρω­θεί έ­νας ι­διαί­τε­ρος το­μέ­ας για τη δη­μιουρ­γί­α ε­νός αρ­με­νι­κού παγκό­σμιου χάρ­τη. Η ο­μά­δα μας άρ­χι­σε να συλ­λέ­γει πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τις διά­φο­ρες χώ­ρες και πό­λεις: σχο­λεί­α, εκ­κλη­σί­ες, μνημεί­α, ο­δούς με αρ­με­νι­κά ο­νό­μα­τα, κα­τα­στή­μα­τα, εκ­θε­σια­κούς χώ­ρους τέ­χνης, ε­στια­τό­ρια και πολ­λά άλλα. Εί­μα­στε πε­ρί­ερ­γοι για το τι κά­νουν οι Αρ­μέ­νιοι ε­κτός Αρ­με­νί­ας. Για πα­ρά­δειγ­μα, σε κά­ποιες α­πο­μα­κρυ­σμέ­νες πε­ριο­χές της Ρω­σί­ας ή της Α­με­ρι­κής, βρήκα­με ξενο­δο­χεί­α με ο­νό­μα­τα, ό­πως «Ου­ραρτού» (προ­γο­νι­κή φυ­λή των Αρμε­νί­ων) ή την κα­φε­τέ­ρια «Α­ρα­κίλ» (πε­λαρ­γός). Οι χάρ­τες μας εκθέ­τουν τα ακρι­βή ση­μεί­α και τις πλη­ρο­φο­ρί­ες για αυ­τά τα μέ­ρη, έ­τσι έ­χου­με αρ­χί­σει να α­πο­κτά­με μί­α πε­ριε­κτι­κή και σχε­δόν πλή­ρη συλ­λο­γή. Δεν εί­ναι ό­μως πα­ρά μό­νον η αρ­χή και α­νυ­πο­μο­νού­με να ε­πε­κτα­θού­με.

Εί­ναι δυ­να­τόν να συγκε­ντρωθούν ό­λες οι πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τικά με τα αρμε­νι­κά μέ­ρη ό­λου του κό­σμου, μό­νο με την προ­σπά­θεια μί­ας και μο­να­δι­κής ο­μά­δας;

Έχου­με φυ­σι­κά πε­ριο­ρι­σμούς στην πο­σό­τη­τα των πλη­ρο­φο­ριών που μπο­ρού­με να συλ­λέ­ξου­με. Η τω­ρι­νή ερ­γα­σί­α α­φο­ρά 1000 δια­φο­ρε­τι­κά μέ­ρη, σε 344 πό­λεις πα­γκο­σμί­ως, ε­νώ η έκ­δο­ση στη δι­κτυα­κή μας πύ­λη έ­χει γί­νει σε τρεις γλώσ­σες: Αρ­με­νι­κά, Ρω­σι­κά και Αγ­γλι­κά. Στην αρ­χή μας βο­ή­θη­σε πο­λύ το έρ­γο του Ρα­φα­έλ Χο­βαν­νι­σιάν: «Αρ­με­νι­κά Μνη­μεί­α του Κό­σμου», που πε­ρι­λαμ­βά­νει πο­λύ χρή­σι­μες πληρο­φο­ρί­ες. Μας βο­ή­θη­σαν επίσης και άλ­λοι, που έ­στελ­ναν πλη­ρο­φο­ρί­ες και φω­το­γραφί­ες δια­φό­ρων χω­ρών και πό­λε­ων του κό­σμου. Σή­με­ρα, το πρό­γραμ­μα δεν εί­ναι μό­νο δια­θέ­σι­μο στο δια­δί­κτυο, αλ­λά και με τη μορ­φή ε­φαρ­μο­γής για κι­νη­τά τη­λέ­φω­να. Αυ­τό ε­πι­τρέ­πει σε χρή­στες να συμ­με­τέ­χουν ε­νερ­γά, προ­σθέ­το­ντας στοι­χεί­α και φω­το­γρα­φίες, με τρό­πο πα­ρό­μοιο με τη Βι­κι­παί­δεια. Έ­τσι, ο­ποιοσ­δή­πο­τε με έ­να «έ­ξυ­πνο κι­νη­τό» μπο­ρεί να συ­νει­σφέ­ρει ως α­ντα­πο­κρι­τής. Η ε­φαρ­μο­γή μπο­ρεί ε­πί­σης να προ­σθέ­σει πλη­ρο­φο­ρί­ες του χρή­στη και φω­τογρα­φί­ες α­πό τις ε­μπει­ρί­ες του σε αρ­μενι­κές το­πο­θε­σί­ες του κό­σμου. Αν βρε­θείς στην Ουγ­γα­ρί­α και πέ­σεις πά­νω σε κά­ποιο μι­κρό αρ­με­νι­κό ε­στια­τό­ριο, που δεν α­ναφέ­ρε­ται α­κό­μα στον Αρ­με­νι­κό Πλο­η­γό, μπο­ρείς να προ­σθέ­σεις ό­λα τα στοι­χεί­α σχε­τι­κά με το συ­γκε­κρι­μέ­νο μέ­ρος στη βά­ση πλη­ρο­φο­ριών, με τη βο­ή­θεια του κι­νη­τού σου και μά­λι­στα σε λί­γα μό­λις δευ­τε­ρό­λε­πτα. Οι συ­ντο­νι­στές θα το ε­λέγ­ξουν γρή­γο­ρα και η πλη­ρο­φο­ρί­α σου θα γί­νει προ­σβά­σι­μη σε ό­λους.

Τι μπο­ρεί να προ­σφέ­ρει μια ε­φαρ­μο­γή κι­νη­τού τη­λε­φώ­νου στους Αρ­μενίους της δια­σπο­ράς και της Αρ­μενίας;

Μί­α τρί­γλωσ­ση ε­φαρ­μο­γή σαν αυ­τή ση­μαί­νει ό­τι θα εί­ναι προ­σβά­σι­μη α­πό τους πε­ρισ­σό­τε­ρους Αρ­με­νίους  του κό­σμου. Η ε­φαρ­μο­γή πλη­ρο­φο­ρεί για το τι «αρ­με­νι­κό» υ­πάρ­χει σε μια χώ­ρα ή σε μια πό­λη πριν καν φτά­σεις σε αυ­τή. Ας πού­με ό­τι κά­ποιος α­πο­φα­σί­ζει να ε­πι­σκεφθεί την Αυστρί­α. Εί­ναι προ­φα­νές ό­τι στη χώ­ρα αυ­τή υ­πάρ­χουν πολ­λά υ­πέ­ρο­χα α­ξιο­θέ­α­τα. Αλ­λά με­ταξύ άλ­λων, εί­ναι α­ξιο­ση­μεί­ω­το ό­τι υ­πάρ­χουν και μέ­ρη αρ­με­νι­κού εν­δια­φέ­ροντος. Έ­τσι, ό­ταν έρ­χε­ται κα­νείς στη Βιέν­νη, μπο­ρεί να τρέ­ξει την ε­φαρ­μο­γή και να δει έ­ναν ο­λό­κλη­ρο κα­τά­λο­γο το­πο­θε­σιών αρ­με­νι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος και μά­λι­στα πά­νω στον χάρ­τη της πό­λης ό­πως: τη «Σύ­να­ξη των Με­χι­ταρι­στών», μα­γα­ζί που δια­θέ­τει έ­να διά­ση­μο πο­τό το ο­ποί­ο φτιά­χνουν μονα­χοί, την πρώ­τη κα­φε­τέ­ρια της Βιέν­νης, η ο­ποί­α ι­δρύ­θη­κε α­πό Αρ­μένιο, αρ­με­νι­κές εκ­κλη­σί­ες, μνη­μεί­α και άλ­λα, με δυ­να­τό­τη­τα πά­ντα προ­σθή­κης στη λί­στα αυ­τή και άλ­λων το­πο­θε­σιών που συ­να­ντά κα­νείς και δεν πε­ρι­λαμ­βάνονται στη λί­στα.

Σε ό,τι α­φο­ρά τους Αρ­με­νίους της δια­σπο­ράς, αυ­τοί γνω­ρί­ζουν κα­λά τα αρ­με­νι­κά ση­μεί­α της πε­ριο­χής τους.

Ο Αρ­με­νι­κός Πλο­η­γός τους πα­ρέ­χει έ­ναν πα­γκό­σμιο χάρ­τη, ό­που τό­σο η κοι­νό­τη­τα ό­σο και οι δρα­στη­ριό­τη­τές τους μπο­ρούν λε­πτο­με­ρώς να πα­ρου­σια­στούν στους α­πα­ντα­χού Αρ­με­νίους. Υ­πό αυ­τήν την έννοια, ο Πλο­η­γός μπο­ρεί να θε­ω­ρη­θεί ως μια χρή­σι­μη πλατ­φόρ­μα α­νταλ­λα­γής πλη­ροφο­ριών α­πό πρώ­το χέ­ρι.

Η ε­φαρ­μο­γή δεν δη­μιουρ­γή­θη­κε μό­νο ως έ­νας τα­ξι­διω­τι­κός ο­δη­γός για αρμε­νό­φι­λους, αλ­λά και για ό­σους θέ­λουν να ε­πε­κτεί­νουν τις γνώ­σεις τους και να ε­νη­με­ρω­θούν για την ι­στο­ρί­α των σύγ­χρο­νων αρ­με­νι­κών πα­ροικιών. Α­πο­κτά­με, λοι­πόν, έ­να ε­νιαί­ο αρμε­νι­κό πε­δί­ο πλη­ρο­φό­ρη­σης. Πα­ρα­πέ­ρα, αυ­τό μπορεί να προ­ά­γει τους Αρ­με­νίους στη δι­κτύ­ωσή τους και στη σύ­να­ψη ε­παγ­γελ­μα­τι­κών ε­πα­φών, βο­η­θώ­ντας τους στην α­να­ζή­τη­ση συ­νε­ταί­ρων σε άλ­λες χώ­ρες.

Ό­λα αυ­τά α­κού­γο­νται τέ­λεια, αλ­λά πό­σο εν­δια­φέ­ρου­σα ή χρή­σι­μη θα εί­ναι αυ­τή η ε­φαρ­μο­γή για αν­θρώ­πους άλ­λων εθνο­τή­των;

Υ­πάρ­χουν άν­θρω­ποι που εν­δια­φέ­ρο­νται για τον αρ­με­νι­κό πο­λι­τι­σμό και την ιστορί­α του αρ­με­νι­κού λα­ού. Υ­πάρ­χουν επί­σης άν­θρω­ποι που έ­χουν Αρ­μέ­νιους φί­λους, ε­νώ πολ­λοί α­γα­πούν την αρ­με­νι­κή μα­γει­ρι­κή. Τα αρ­με­νι­κά ε­στια­τό­ρια α­πο­τε­λούν ει­δι­κή κα­τη­γο­ρί­α για ο­ρι­σμέ­νους τα­ξι­διώ­τες και η ε­φαρ­μο­γή μπο­ρεί να τους πα­ράσχει εν­δια­φέ­ρου­σες πλη­ρο­φο­ρί­ες. Σας δια­βε­βαιώ­νω ό­τι αρ­κε­τοί υ­πο­στη­ρι­κτές της ε­φαρ­μογής αυ­τής εί­ναι άν­θρω­ποι άλ­λων ε­θνο­τή­των, που με χα­ρά θα μοι­ρά­ζο­νταν τις ε­μπει­ρί­ες τους για τα αρ­με­νι­κά μέ­ρη του κό­σμου. Τέ­λος, ό­λο αυ­τό το υ­λι­κό θα εί­ναι χρή­σι­μο και σε δη­μο­σιο­γρά­φους, κοι­νω­νιο­λό­γους, ι­στο­ρι­κούς, συγ­γρα­φείς και σε ό­σους δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην έ­ρευ­να σχε­τι­κά με την Αρ­με­νί­α και τους Αρ­με­νίους.

Πώς σκο­πεύ­ε­τε να ε­πε­κτεί­νε­τε την ε­φαρ­μο­γή του Αρ­με­νι­κού Πλο­η­γού και ποια εί­ναι τα σχέ­διά σας για την ε­ξέ­λι­ξή του;

Το πρό­γραμ­μα εί­ναι ε­ντε­λώς δω­ρε­άν. Δια­τί­θε­ται για λή­ψη στο AppStore και το PlayMarket. Δου­λεύ­ου­με διαρ­κώς για την ε­ξέ­λι­ξή του και εί­μα­στε ευ­γνώ­μο­νες για ο­ποια­δή­πο­τε σχό­λια ή προ­τά­σεις σχε­τι­κά με τη λειτουρ­γι­κό­τη­τά του. Ό­λοι μα­ζί κα­τα­στρώ­νου­με τον Αρ­με­νι­κό Πα­γκό­σμιο Χάρ­τη και ο κα­θέ­νας μπο­ρεί να συ­νει­σφέ­ρει, εί­τε δο­κι­μά­ζο­ντας την ε­φαρ­μο­γή, εί­τε ε­νη­με­ρώ­νο­ντας ε­θε­λο­ντικά τη βά­ση δε­δο­μέ­νων, εί­τε α­να­κα­λύ­πτο­ντας νέ­α μέ­ρη για τον χάρ­τη, ως τα­ξι­διω­τι­κός α­ντα­πο­κριτής. Με κοι­νή προ­σπά­θεια, θα έ­χου­με πο­λύ σύντο­μα έ­ναν πλή­ρη και λε­πτο­με­ρή χάρτη «που να μι­λά­ει αρ­με­νι­κά». Άλλω­στε, το να εί­μα­στε δυ­να­τοί, ση­μαί­νει να γνω­ρί­ζου­με ο έ­νας για τον άλ­λο.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 33 επισκέπτες συνδεδεμένους