Τιγκράν Ζαρκαριάν Εκτύπωση E-mail

Διευ­θυ­ντής της Εθνι­κής Βι­βλιο­θή­κης της Αρ­με­νί­ας

Συ­νέ­ντευ­ξη: E­φη­με­ρί­δα «Α­ζάτ Ορ»

Μετάφραση: Λούσι Οννικιάν-Σαχινιάν

Αρμενικά Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013 τεύχος 79

Η Εθνι­κή Βι­βλιο­θή­κη α­πο­τε­λεί το με­γα­λύ­τε­ρο αρ­χεί­ο της αρ­με­νικής έ­ντυ­πης πα­ρα­γω­γής και έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα να προ­σφέ­ρει στους α­να­γνώ­στες πε­ρί­που 1,5 ε­κα­τομ­μύ­ριο τί­τλους βι­βλί­ων. Ο διευ­θυ­ντής της βι­βλιο­θή­κης Τι­γκράν Ζαρκα­ριάν μας δί­νει ση­μα­ντι­κές πλη­ρο­φορί­ες για τη λει­τουρ­γί­α, τις κα­τα­χω­ρή­σεις, τις διε­θνείς συ­νερ­γα­σί­ες και γε­νι­κά τα αρ­με­νι­κά έ­ντυ­πα. Ση­μειω­τέ­ον ό­τι η συ­νερ­γα­σί­α της βι­βλιο­θή­κης με το πε­ριο­δι­κό ΑΡ­ΜΕ­ΝΙ­ΚΑ ξεκί­νη­σε πριν α­πό έ­ξι χρό­νια.

«Η αρ­με­νι­κή τυπο­γρα­φί­α εί­ναι

500 ε­τών και θα πα­ρα­μείνει “ζω­ντα­νή”,

ό­χι μό­νο στην Αρ­με­νί­α αλ­λά και στη δια­σπο­ρά»

Πό­τε ι­δρύ­θη­κε και α­πό ποιες φά­σεις πέ­ρα­σε η λει­τουργί­α της Εθνι­κής Βι­βλιο­θή­κης;

Έ­τος ί­δρυσής της θε­ω­ρεί­ται το 1832, όταν άρ­χι­σε να λει­τουρ­γεί βι­βλιο­θή­κη στο γυ­μνά­σιο αρρέ­νων στην πε­ριο­χή Ε­ρε­που­νί του Ε­ρε­βάν. Οι ερ­γα­σί­ες συλ­λο­γής, κα­τα­γρα­φής και χαρ­το­γρά­φη­σης του υ­λι­κού θε­με­λιώ­θη­καν στα χρό­νια που η Βι­βλιο­θή­κη λει­τουρ­γού­σε υ­πό τη διεύ­θυν­ση των Χ. Α­πο­βιάν και Στ. Ζε­νίλ­σκι/Μγκρτσιάν. Η Βι­βλιο­θή­κη κατά και­ρούς με­τα­στε­γαζόταν σε διά­φο­ρα ση­μεί­α της πό­λης. Η κυ­βέρ­νη­ση α­νέ­λα­βε και ε­γκαι­νί­α­σε τη Βι­βλιο­θή­κη βά­σει του νό­μου «πε­ρί δημοσί­ας, κρα­τι­κής Βι­βλιο­θή­κης της Δη­μο­κρα­τί­ας της Αρ­με­νί­ας» το 1919. Διευθυ­ντής ο­ρί­στη­κε ο Στ. Γκα­να­γιάν. Πε­ρι­συλ­λέ­γη­σαν βι­βλί­α και πε­ριο­δι­κά α­πό την Τι­φλί­δα, το Μπα­κού και με­γά­λες πόλεις της Ρω­σί­ας. Οι με­τα­φο­ρές των βι­βλί­ων προς το Ε­ρε­βάν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε δυ­σχε­ρείς για το κρά­τος ε­πο­χές, με κρα­τι­κά έ­ξο­δα. Στα 1920, με­τά τη σο­βιετο­ποί­η­ση της Αρ­με­νί­ας, η βι­βλιο­θή­κη με­το­νο­μά­στη­κε σε «Λα­ϊ­κή Βι­βλιο­θή­κη» (1921) ε­νώ το 1925, σε «Βι­βλιο­θή­κη Α­λεξάντρ Μιασ­νι­κιάν». Σή­με­ρα, φι­λο­ξε­νεί τα ά­πα­ντα σπου­δαίων κοι­νω­νι­κών και πο­λι­τι­κών λει­τουρ­γών και μο­να­δι­κές συλ­λο­γές εκ­παι­δευ­τι­κών-πο­λι­τι­στι­κών ι­δρυ­μά­των. Το κτί­ριο της ο­δού Ντε­ριάν σχε­διά­στη­κε α­πό τον Αλ. Τα­μα­νιάν και δό­θη­κε προς εκ­μετάλ­λευ­ση το 1939.

Με ποιο τρό­πο λει­τουρ­γεί η Ε­θνι­κή Βι­βλιο­θή­κη; Ποια τμή­μα­τα πε­ρι­λαμ­βά­νει και τι είδους υ­πη­ρε­σί­ες προ­σφέ­ρει στο κοι­νό;

Η «Ε­θνι­κή Βι­βλιο­θή­κη της Αρ­με­νί­ας» εί­ναι έ­νας μη κερ­δο­σκο­πι­κός, κρατι­κός ορ­γα­νι­σμός που λει­τουρ­γεί υ­πό την αι­γί­δα του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού. Έ­χει 15 τμή­μα­τα, τα ο­ποί­α διεκ­πε­ραιώνουν ερ­γα­σί­ες λο­γο­τε­χνι­κής ε­πι­μέ­λειας, ορ­γά­νω­σης του κα­τα­λό­γου, ε­ρευ­νη­τι­κές και βι­βλιο­γρα­φι­κές ερ­γασί­ες. Στό­χος της α­πο­τελεί η πα­ρο­χή υ­ψη­λού επι­πέ­δου υ­πη­ρε­σιών προς το α­να­γνω­στι­κό κοινό, έ­τσι ώ­στε να κα­λύ­πτονται οι α­παι­τή­σεις της σύγ­χρο­νης ε­πο­χής. Προς το πα­ρόν, η βι­βλιο­θή­κη στε­γά­ζε­ται σε τέσ­σε­ρα ε­πι­μέ­ρους κτί­ρια, τα ο­ποί­α οι­κο­δο­μή­θη­καν α­ντί­στοι­χα το 1939, 1972, 1976 και 1990.

Κα­τα­βάλ­λε­ται με­γά­λη προ­σπά­θεια για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των ευ­πα­θών ο­μά­δων του πλη­θυ­σμού. Σε ει­δι­κή αί­θου­σα λει­τουρ­γεί το πρό­γραμ­μα «Α­ρέβ» για ά­το­μα με προ­βλή­μα­τα ό­ρα­σης, προ­σφο­ρά του ευερ­γέ­τη Ραλ­φ Ε­η­ρι­κιάν. Ε­πί­σης, για την κά­λυ­ψη κά­θε ειδι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος, υ­πάρ­χουν αί­θου­σες ρη­το­ρι­κής, μου­σι­κο­λο­γί­ας, μου­σι­κής λο­γο­τε­χνί­ας, βι­βλιο­γρα­φί­ας και σπά­νιων πα­λαιών εκ­δό­σε­ων.

Από τον πε­ρα­σμέ­νο Ιού­λιο, στο κτί­ριο Τα­μα­νιάν λει­τουρ­γεί α­να­γνω­στή­ριο με σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό. Μέ­σω του τμή­μα­τος διε­θνούς βι­βλιο­θή­κης δια­τί­θενται στο κοι­νό έρ­γα της ξέ­νης γραμ­μα­τεί­ας, η α­πόκτη­ση των ο­ποίων ε­πι­τυγ­χά­νε­ται ως ε­πί το πλεί­στον με κρα­τι­κές χο­ρη­γί­ες. Η α­πο­κα­τά­στα­ση του έ­ντυ­που υ­λι­κού -πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 80 βι­βλί­α το χρό­νο, δη­λαδή 45.000 σε­λί­δες πε­ρί­που- πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε ει­δι­κό τμή­μα της βι­βλιο­θή­κης. Γί­νε­ται α­νταλ­λα­γή βι­βλί­ων με πε­ρι­φέ­ρειες της χώ­ρας, αλ­λά και με βι­βλιο­θή­κες και ι­δρύ­μα­τα άλ­λων χω­ρών. Οι συ­νερ­γά­τες μας ε­πι­σκέ­πτο­νται διά-φορους νο­μούς της χώ­ρας με «κι­νη­τή» βι­βλιο­θή­κη, το ε­πο­νο­μα­ζό­με­νο «Βι­βλιο­λε­ω­φο­ρεί­ο», δωρί­ζο­ντας βι­βλί­α στις κα­τά τό­πους βι­βλιο­θή­κες και εκ­παι­δευ­τι­κά ι­δρύ­μα­τα και ορ­γα­νώ­νο­ντας δια­λέ­ξεις και σε­μι­νά­ρια για τους βι­βλιο­θη­κο­νό­μους κά­θε πε­ριο­χής.

Σε συ­νερ­γα­σί­α με την Ε­θνι­κή Α­κα­δη­μί­α Ε­πι­στη­μών δη­μιουρ­γού­νται οι συλ­λο­γές «Αρ­με­νι­κό βι­βλί­ο 1801-1850», «Αρ­με­νι­κό βι­βλί­ο 1851-1900» και «Αρ­με­νι­κό βι­βλί­ο 1901-1920». Πρό­κειται για ψη­φια­κά αρ­χεί­α, απ’ ό­που θα μπο­ρεί κα­νείς να βρει το κεί­με­νο που τον εν­δια­φέ­ρει, με βά­ση τα στοι­χεί­α του συγ­γρα­φέ­α, του τί­τλου, του εκ­δό­τη, της χρο­νο­λο­γί­ας κ.ά., ύ­στε­ρα να το με­λε­τή­σει και να το με­τα­φέ­ρει στον προ­σω­πι­κό του υ­πο­λο­γι­στή. Ε­φό­σον ο τε­λι­κός στόχος του «Χάι Κιρ­κ» εί­ναι η δη­μιουρ­γί­α ε­νός ο­λο­κλη­ρω­μένου αρ­χεί­ου της αρ­με­νι­κής γραμ­μα­τεί­ας, γί­νε­ται συ­στη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια ψη­φιο­ποί­η­σης ό­λων των ση­μα­ντι­κών έρ­γων της πρώ­ι­μης λο­γοτε­χνι­κής πε­ριό­δου, α­κό­μα και αυ­τών που βρί­σκο­νται ε­κτός συ­νό­ρων.

Σή­με­ρα, ε­τοι­μά­ζε­ται η συλ­λο­γή «Αρ­με­νι­κός Τύ­πος» η οποί­α προ­βλέ­πε­ται να εί­ναι ση­μα­ντι­κό­τα­τη πη­γή πλη­ρο­φο­ριών, κα­θώς ου­σια­στι­κά θα α­πο­τε­λεί μια ψη­φια­κή βι­βλιο­θή­κη του αρ­με­νι­κού πε­ριο­δι­κού τύ­που. Αυ­τή τη στιγ­μή, βι­βλιο­γρα­φεί­ται η η­με­ρή­σια ε­φη­με­ρί­δα «Α­ρέβ».

Α­κό­μα, έ­χει δρο­μο­λο­γηθεί η δη­μιουρ­γί­α θε­μα­τι­κών αρ­χεί­ων, ό­πως, π.χ. η 400η ε­πέ­τειος της αρ­με­νι­κής τυ­πο­γρα­φί­ας και η 1500η ε­πέ­τειος της δη­μιουρ­γί­ας του αρ­με­νικού αλ­φα­βή­του. Σε ε­ξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η δη­μιουρ­γί­α κα­τα­λό­γου της αρ­με­νι­κής γραμ­μα­τεί­ας.

Οι βι­βλιο­θή­κες α­πο­τε­λούν τον κα­θρέ­φτη της κοι­νω­νι­κής ζω­ής. Στο ση­με­ρι­νό πα­γκο­σμιο­ποι­η­μέ­νο και ε­ξε­λισ­σό­με­νο κό­σμο, α­παι­τείται η ε­ξα­σφά­λι­ση της πρό­σβα­σης στην ε­νη­μέ­ρω­ση, μέ­σω προ­ηγ­μέ­νων τε­χνο­λο­γιών, ό­πως και η δη­μιουρ­γί­α νέ­ων θε­μα­τι­κών ε­νο­τή­των.

Με­γά­λο μέ­ρος της ευ­θύ­νης για τα πα­ρα­πά­νω, πέ­φτει στους ώ­μους των υ­πεύθυνων βι­βλιο­θη­κο­νό­μων, ά­ρα α­παι­τείται η ε­ξει­δί­κευ­ση και η συ­νε­χής με­τεκ­παί­δευ­σή τους, σε δια­κε­κρι­μέ­νες βιβλιο­θή­κες του ε­ξω­τε­ρι­κού.

Η βι­βλιο­θή­κη εί­ναι προ­σβά­σι­μη και δια­δι­κτυα­κά, μέ­σω του ιστο­τό­που (www.nla.am) αλ­λά και του facebook. Γίνεται τέ­λος προ­σπά­θεια ορ­γάνω­σης και λει­τουρ­γί­ας του «Μου­σεί­ου Έ­ντυ­που Υ­λι­κού». Ελ­πί­ζου­με να τε­λέ­σου­με τα ε­πί­ση­μα ε­γκαί­νιά του στα μέ­σα Δε­κεμβρί­ου του 2013.

Τι εί­δους συ­νερ­γα­σί­ες έ­χε­τε με άλ­λα αρ­με­νι­κά και ξέ­να ι­δρύ­μα­τα;

Συ­νερ­γα­ζό­μα­στε με 21 χώ­ρες, 22 διε­θνείς ορ­γα­νι­σμούς που στε­γά­ζο­νται στην Αρ­με­νί­α και με ό­λες τις πρε­σβεί­ες στη χώ­ρα. Πραγ­μα­το­ποιού­με α­νταλ­λαγές υ­λι­κού και συν­διορ­γα­νώ­νου­με εκ­θέ­σεις και διά­φο­ρες άλλες εκ­δη­λώ­σεις. Στη βι­βλιο­θήκη βρί­σκε­ται το α­να­γνω­στή­ριο του ΟΗ­Ε, ό­που στε­γά­ζο­νται οι εκ­δό­σεις του Ευ­ρω­κοι­νο­βου­λί­ου, του ΝΑ­ΤΟ και της Πα­γκό­σμιας Τρά­πε­ζας. Διευ­ρύ­νου­με συ­νε­χώς το γε­ω­γρα­φι­κό ο­ρί­ζο­ντα των δρα­στη­ριο­τή­των μας, συνερ­γα­ζό­με­νοι, ε­ντός και ε­κτός συ­νό­ρων, με ι­δρύ­μα­τα τα ο­ποί­α α­να­δει­κνύ­ουν τις αρ­με­νι­κές πο­λι­τι­στι­κές α­ξί­ες και τη γρα­πτή κλη­ρο­νομιά στο ευ­ρύ -αρ­με­νι­κό και μη- κοι­νό.

Ε­πί­σης, εί­ναι πο­λύ σημα­ντι­κή η συ­νερ­γα­σί­α με το πρό­γραμ­μα του Πα­ναρ­με­νι­κού Τα­μεί­ου «Δη­μιουρ­γί­α Ψη­φια­κού Κέ­ντρου και Δημο­σίου Ηλε­κτρο­νι­κού Α­να­γνω­στη­ρί­ου στην Ε­θνι­κή Βι­βλιο­θή­κη» το ο­ποί­ο μας έ­χει προσφέ­ρει τις α­πα­ραί­τη­τες γνώ­σεις για την ψη­φιο­ποί­η­ση του έ­ντυ­που υ­λι­κού της βι­βλιο­θή­κης.

Πρό­σφα­τα, στα πλαί­σια της συ­νερ­γα­σί­ας μας με τη Ρω­σί­α, δω­ρήθη­καν στη βι­βλιο­θή­κη πε­ρί­που 200 τί­τλοι α­πό το Κέ­ντρο Επι­στη­μών και Πο­λι­τι­σμού της Ρω­σί­ας. Α­κό­μα, με την ευ­και­ρί­α της 500ης ε­πε­τεί­ου της αρ­με­νι­κής Τυπο­γρα­φί­ας, πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 2000 βι­βλί­α του πο­λι­τι­στι­κού κέ­ντρου «Κα­φεστζιάν» δω­ρή­θη­καν στη βι­βλιο­θή­κη με­τά το πέ­ρας της έκ­θε­σης.

Με τις δω­ρε­ές των α­με­ρι­κα­νο-αρ­με­νί­ων ευερ­γε­τών Σετ και Αρ­σι­νέ Αρ­σε­νιάν α­να­και­νί­σθη­κε η αί­θουσα ψη­φια­κής ε­πε­ξερ­γα­σί­ας και το α­να­γνω­στή­ριο βι­βλιο­γρα­φι­κών δε­δο­μέ­νων.

Έ­χου­με συ­νά­ψει συμ­φω­νία συ­νερ­γα­σί­ας με τις Εθνικές Βι­βλιο­θήκες της Τσε­χί­ας, της Ρω­σί­ας και της ι­σλα­μι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας του Ι­ράν, το πα­νε­πι­στή­μιο Χαϊγκα­ζιάν της Βη­ρυτού και τη Δη­μό­σια Βι­βλιοθή­κη του Βε­ρο­λί­νου.

Α­πό το 2011 η Βι­βλιο­θή­κη προ­σφέ­ρει δωρε­άν α­σύρ­μα­το δί­κτυο, έ­πει­τα α­πό σχε­τι­κή συμ­φω­νί­α με την εται­ρεί­α UCOM.

Έ­χε­τε συ­μπε­ρι­λά­βει στις δρα­στη­ριό­τη­τές σας και εκδη­λώ­σεις-εκ­θέ­σεις α­φιε­ρω­μέ­νες σε συγ­γρα­φείς. Κα­τά πό­σο α­ντα­πο­κρί­νε­ται σε τέ­τοιες πρω­το­βου­λί­ες η κοι­νω­νί­α;

Η βι­βλιο­θή­κη πραγ­μα­το­ποιεί πε­ρί­που ο­γδό­ντα εκ­δη­λώ­σεις το χρό­νο, α­φιε­ρώ­μα­τα, δια­λέ­ξεις, εκ­θέ­σεις και συ­να­ντή­σεις. Υ­πάρ­χει η α­παιτού­με­νη υ­λι­κο­τε­χνι­κή υ­πο­δο­μή, ει­δι­κά στο κτί­ριο Του­μα­νιάν, σε αί­θου­σες ελκυ­στι­κές προς τους α­να­γνώ­στες. Στις Ε­θνι­κές ε­πε­τεί­ους και σε άλ­λες ει­δι­κές πε­ρι­πτώ­σεις, διορ­γα­νώ­νουμε εκ­δη­λώ­σεις και εκ­θέ­σεις α­νά­λο­γου πε­ριε­χο­μέ­νου. Ε­πί­σης, διορ­γα­νώ­νο­νται ε­ξαι­ρε­τι­κές η­με­ρί­δες σε συ­νερ­γα­σί­α με την Έ­νω­ση Συγ­γρα­φέ­ων, δια­φό­ρων κοι­νω­νι­κών φο­ρέ­ων, αλ­λά και α­τό­μων. Το 2012, στα πλαί­σια του ε­ορ­τα­σμού της 500ης ε­πε­τεί­ου της αρ­με­νι­κής Τυ­πο­γρα­φί­ας, συμ­με­τεί­χα­με σε εκ­δηλώ­σεις ε­ντός και ε­κτός συ­νό­ρων, στη Βε­νε­τί­α, στο Άμ­στερ­νταμ, στο Μάιντς, στη Σό­φια, στο Λον­δί­νο, στο Πα­ρί­σι, στην Α­γί­α Πε­τρού­πο­λη και σε άλ­λες με­γά­λες πό­λεις της Ρω­σί­ας, ό­πως και στο Σου­σί στο Κα­ρα­μπάχ, πα­ρου­σιά­ζο­ντας α­ντιπρο­σω­πευ­τι­κά δείγ­μα­τα α­πό τις συλ­λο­γές της βι­βλιο­θή­κης. Ό­λες έ­τυ­χαν με­γάλης α­ντα­πό­κρι­σης. Ε­κεί δη­μιουρ­γή­θη­καν ε­πί­σης και οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για νέες συ­νερ­γα­σί­ες. Το 2012 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 2ο συ­νέ­δριο αρ­με­νί­ων βι­βλιο­θη­κο­νό­μων, το ο­ποί­ο θα διορ­γα­νώ­νε­ται ε­φε­ξής κά­θε δύ­ο χρό­νια, τον Ο­κτώ­βριο.

Η Βι­βλιο­θή­κη έ­χει ευ­ρύ εκ­δο­τι­κό έρ­γο. Ε­κτός α­πό τις σχε­τι­κές εκ­δό­σεις και με­τα­φρά­σεις για την αρ­με­νι­κή βι­βλιο­γρα­φί­α και τα έρ­γα της πα­γκό­σμιας γραμ­μα­τεί­ας, α­πό το 2004 εκ­δί­δει το άλ­μπουμ «οι Θη­σαυ­ροί της βι­βλιο­θή­κης της Αρ­με­νί­ας» και την ε­φη­με­ρί­δα με τίτλο «Πνευ­μα­τι­κή Πα­τρί­δα», η ο­ποί­α α­πο­στέλ­λε­ται σε ό­λη τη χώ­ρα, αλ­λά και στις πα­ροι­κί­ες. Η η­λε­κτρο­νι­κή μορ­φή της ε­φη­με­ρί­δας εί­ναι προ­σβά­σι­μη μέ­σω της ι­στο­σε­λί­δας της Βι­βλιο­θή­κης.

Πώς δια­βλέ­πε­τε το μέλ­λον της αρ­με­νι­κής τυ­πο­γρα­φί­ας;

Η αρ­με­νι­κή τυπο­γρα­φί­α εί­ναι 500 ε­τών. Θε­ω­ρώ πως αυ­τό και μό­νο υ­πο­δη­λώ­νει ότι η τυ­πο­γρα­φί­α, ό­χι μό­νο στην Αρ­με­νί­α αλ­λά και στη δια­σπο­ρά θα πα­ρα­μείνει «ζω­ντα­νή». Στις μέ­ρες μας έ­χει αλ­λά­ξει πια ο χάρ­της της αρ­με­νικής τυ­πο­γρα­φί­ας. Σε ό­λο τον κό­σμο, ό­που ζουν Αρ­μέ­νιοι, καταρ­χήν κτίζουν σχο­λεί­ο, κα­τό­πιν εκ­κλη­σί­α και ακο­λού­θως εκ­δίδο­νται ε­φη­με­ρί­δες και βι­βλία. Στον «πλού­το» που έ­χουν οι αυ­το­δη­μιούρ­γη­τες αρ­με­νι­κές πα­ροι­κί­ες ανή­κουν φυ­σι­κά και οι εκ­δό­σεις και α­πο­τε­λούν α­ναμ­φι­σβή­τητα συ­στα­τι­κά της συλ­λο­γι­κής πο­λι­τι­στι­κής μας κλη­ρο­νο­μιάς.

Στην ι­στο­ρί­α μας υπάρ­χουν κα­τα­γε­γραμ­μέ­να, θλι­βε­ρά πε­ρι­στα­τι­κά κα­τα­στρο­φής βι­βλί­ων και αρ­χεί­ων. Ό­μως και σή­με­ρα πολ­λά α­πό αυ­τά κιν­δυ­νεύ­ουν να χα­θούν. Είναι πι­θα­νόν «θη­σαυ­ροί» να εξα­φα­νι­στούν ο­ρι­στι­κά, λό­γω α­δια­φο­ρί­ας, α­συ­νέ­πειας και προ­χει­ρό­τη­τας.

Το αρ­με­νι­κό έ­ντυ­πο, πα­λαιό και νέ­ο, πρέ­πει να στε­γα­στεί στην πα­τρί­δα και να α­πο­τε­λέ­σει στα πλαί­σια ό­λων των προ­α­να­φερ­θέ­ντων, α­να­πό­σπα­στο και α­διαμ­φι­σβή­τη­το κομ­μά­τι της πα­γκό­σμιας πο­λι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 32 επισκέπτες συνδεδεμένους