Μαμπρέ Κασσαρτζιάν Εκτύπωση E-mail

Στην Άνι Ντεοκμετζιάν

Ιανουάριος - Μάρτιος 2014 Τεύχος 80

 

Ο Μα­μπρέ Κασ­σαρ­τζιάν γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να το 1984, με­γά­λω­σε στη Νί­καια και τε­λεί­ω­σε το δη­μο­τι­κό σχο­λεί­ο Καλ­πα­κιάν. Εί­ναι πτυ­χιού­χος του τμή­μα­τος πλη­ρο­φο­ρι­κής του ΤΕΙ Αθη­νών. Σπού­δα­σε μου­σι­κή, αρ­μο­νί­α και μπά­σο στο πα­νε­πι­στή­μιο της Νέ­ας Υόρ­κης. Έ­χει συ­νερ­γα­στεί με καλ­λι­τέ­χνες της εγ­χώ­ριας σκη­νής, ό­πως την Μ. Α­σλανί­δου, την Ε. Ζου­γα­νέ­λη, την Μ. Τζου­γα­νά­κη και τους Χα­μάτ και εί­ναι μέ­λος της ορχή­στρας «Κα­νών» της Αρ­χιε­πι­σκο­πής Α­θη­νών.

Ποιο ή­ταν το έ­ναυ­σμα για να α­σχο­λη­θείς με τη μου­σι­κή και ι­διαί­τε­ρα με το μπά­σο; 

Σε η­λι­κί­α 14 χρό­νων άρ­χι­σα να α­σχο­λού­μαι μό­νος μου με τη μου­σι­κή έ­χο­ντας αρκε­τά δια­φο­ρε­τι­κά α­κού­σμα­τα α­πό το σπί­τι. Ή­ταν κυ­ρί­ως η α­νά­γκη με φί­λους να παί­ξου­με ό­λα ό­σα α­κού­γα­με και μας ά­ρε­σαν. Το μπά­σο α­πλά προ­έ­κυ­ψε ε­κεί­νη τη πε­ρί­ο­δο. Εί­ναι μια α­γά­πη που ε­ξε­λί­χτη­κε, βρί­σκο­ντας τη δύ­να­μη του και ανα­κα­λύ­πτο­ντας το χα­ρα­κτή­ρα του. Α­πό το η­λε­κτρι­κό πέ­ρα­σα στο α­κου­στι­κό και τώ­ρα α­σχο­λού­μαι και με το κό­ντρα μπά­σο. Η μου­σι­κή ή­ταν και εί­ναι για μέ­να έ­νας τρό­πος να ε­πι­κοι­νω­νώ και να εκ­φρά­ζο­μαι. Αρ­γό­τε­ρα, δου­λεύ­ο­ντας λί­γα χρό­νια στο το­μέ­α της πλη­ρο­φο­ρι­κής, κά­τι που σπού­δα­σα και ξε­κί­νη­σα με πολύ πά­θος, α­να­κά­λυ­ψα ό­τι δεν με γε­μί­ζει. Έ­τσι, πα­ραι­τή­θη­κα και συ­νέ­χι­σα τις σπου­δές μου στη μου­σι­κή.

Ποιες εί­ναι οι μου­σι­κές σπου­δές σου;

Ξε­κί­νη­σα μό­νος και συ­νέ­χι­σα παί­ζο­ντας σε διά­φο­ρες νε­α­νι­κές ροκ μπά­ντες. Α­πό τον πει­ρα­μα­τι­σμό με αρ­κε­τούς μου­σι­κούς σε διά­φο­ρα είδη μου­σι­κής κατά­λα­βα ό­τι ή­θε­λα να α­σχο­λη­θώ πε­ρισ­σό­τε­ρο και α­να­ζή­τη­σα τις γνώ­σεις κά­ποιου δα­σκά­λου. Πα­ρα­κο­λού­θη­σα μα­θή­μα­τα σε έ­να γει­το­νι­κό ω­δεί­ο και συ­νέ­χι­σα με ι­διαί­τε­ρα μα­θή­μα­τα αρ­μο­νί­ας. Πα­ράλ­λη­λα με­λε­τού­σα ξέ­νη βι­βλιο­γρα­φί­α. Συ­νέ­χι­σα τις σπου­δές μου πά­νω στο μπά­σο, το κό­ντρα μπά­σο και την αρ­μο­νί­α στο “The Collective School of Music” της Νέ­ας Υόρ­κης.

Με ποια εί­δη μου­σι­κής έ­χεις κα­τα­πια­στεί;

Οι σπου­δές μου στη Νέ­α Υόρ­κη ή­ταν πο­λυ­πο­λι­τι­σμι­κές. Έ­χω α­σχο­λη­θεί με πολλά εί­δη μου­σι­κής έ­χο­ντας κά­νει μια ι­διαί­τε­ρη με­λέ­τη στη τζαζ. Ως βά­ση πά­ντα υπήρ­χε το ροκ και ό­λα τα εί­δη που συν­δέ­ο­νται με αυ­τό. Με έ­χει τρα­βή­ξει η «μαύ­ρη μου­σι­κή» η βρα­ζι­λιά­νι­κη. Ε­πί­σης, α­σχο­λού­μαι με τον αυ­το­σχε­δια­σμό και τον πει­ρα­μα­τι­σμό που έ­χει να κά­νει με με­γά­λα σύ­νο­λα πνευ­στών και εγ­χόρδων. Το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα, μέ­σω μιας συ­νερ­γα­σί­ας και της συμ­με­το­χής μου στην ορ­χή­στρα «Κα­νών» της Αρ­χιε­πι­σκο­πής Α­θη­νών ήρ­θα σε ε­πα­φή με την παρα­δο­σια­κή μου­σι­κή.

Σε έ­χει ε­πη­ρε­ά­σει η αρ­μενι­κή μου­σι­κή;

Οι προ­τε­ραιό­τη­τές μου προ­κύ­πτουν συ­νή­θως μέ­σα α­πό τις συ­νερ­γα­σί­ες και τις δου­λεί­ες που κά­νω. Δεν έ­χει τύ­χει μέ­χρι τώ­ρα να α­σχο­λη­θώ με την αρ­με­νική μου­σι­κή. Με έ­χει αγ­γί­ξει αρ­κε­τά αλ­λά δεν έ­χουν βρε­θεί α­κό­μα οι άν­θρω­ποι και το α­ντί­στοι­χο πλαί­σιο για να εκ­φρα­στώ με αυ­τό. Εί­χα α­γο­ρά­σει έ­να ντουντούκ και το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα μου δό­θη­κε η α­φορ­μή να α­σχο­λη­θώ με αυ­τό.

Γρά­φεις δι­κή σου μου­σι­κή και τι εί­δους;

Γρά­φω συ­νε­χώς μου­σι­κή, δεν μπο­ρώ να χα­ρα­κτη­ρί­σω το στυλ, κά­ποιες ι­δέ­ες είναι στο­χευ­μέ­νες και άλ­λες αρ­κε­τά ε­λεύ­θε­ρες. Τε­λευ­ταί­α, μου α­ρέ­σει να α­σχο­λού­μαι με την αλ­λη­λε­πί­δρα­ση με­τα­ξύ λί­γων ορ­γά­νων. Με­ρι­κές ι­δέ­ες δεν δουλεύ­ο­νται πο­τέ και ξε­χνιού­νται, άλ­λες τις δου­λεύ­ω μέ­σω προ­γραμ­μά­των για να μπο­ρέ­σω να τις μοι­ρα­στώ και να κρα­τή­σω έ­να αρ­χεί­ο και άλ­λες μέ­σω συ­νερ­γα­σί­ας παίρ­νουν το δρό­μο τους.

Στην Ελ­λά­δα της κρί­σης βλέ­πεις ό­τι η μου­σι­κή μπο­ρεί να σε κα­λύ­ψει σε ε­παγγελ­μα­τι­κό ε­πί­πε­δο;

Το κομ­μά­τι της δι­δα­σκα­λί­ας αλ­λά και των ζω­ντα­νών εμ­φα­νί­σε­ων δεν εί­ναι στα­θε­ρό και εύ­κο­λο. Υ­πάρ­χουν κά­ποιοι πε­ρί­ο­δοι με­γά­λης κι­νη­τι­κό­τη­τας με πολλές συ­νερ­γα­σί­ες αλ­λά η ε­πι­βί­ω­ση μό­νο α­πό αυ­τό εί­ναι δύ­σκο­λη. Ε­πί­σης η κρί­ση έ­χει ε­πη­ρε­ά­σει τους μι­σθούς κυ­ρί­ως στις ζω­ντα­νές εμ­φα­νί­σεις.

Ποια εί­ναι τα μελ­λο­ντι­κά σου σχέ­δια;

Αυ­τή τη στιγ­μή βρί­σκο­μαι στο ξε­κί­νη­μα μιας συ­νερ­γα­σί­ας με δύ­ο ο­νό­μα­τα της ελ­λη­νι­κής σκη­νής, την «Σου­γκα­σπάνκ»-Γε­ωρ­γί­α Κα­λαφά­τη α­πό το χώ­ρο της «σό­ουλ» και τον Αν­δρέ­α Μαν­θό­που­λο α­πό το χώ­ρο του έ­ντεχνου ή­χου και πε­ρι­μέ­νω να δω πως θα ε­ξε­λι­χθεί. Σκο­πεύ­ω να συ­νε­χί­σω τη με­λέτη πά­νω στη μου­σι­κή, τον αυ­το­σχε­δια­σμό, να α­σχο­λού­μαι με προ­σω­πι­κές μου δη­μιουρ­γί­ες και να συ­νερ­γά­ζο­μαι με άλ­λους μου­σι­κούς.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 51 επισκέπτες συνδεδεμένους