Στρατηγός Γιούρι Χατσαντούροβ Εκτύπωση E-mail

“Οι έ­νο­πλες δυ­νά­μεις μας κα­θη­με­ρι­νά δί­νουν

μια μά­χη με το χρό­νο για τη με­γι­στο­ποί­η­ση

της α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας σε

ό­λα τα ε­πί­πε­δα”

 

Τσιλιγκιριάν Μάικ

Oκτώβριός - Δεκέμβριός 2012 τεύχος 75

 

Ο Γιού­ρι Χα­τσα­ντού­ροβ γεν­νή­θη­κε το 1952 στην πό­λη Τε­τρι­τσκά­ρο της Γε­ωρ­γί­ας. Ει­σή­χθη στη σχο­λή πυ­ρο­βο­λι­κού της Τι­φλίδας το 1969 α­πό την ο­ποί­α α­πο­φοί­τησε το 1974. Υ­πη­ρέ­τη­σε σε διά­φο­ρες μο­νά­δες του σο­βιε­τι­κού στρα­τού και το 1982 πα­ρακο­λού­θη­σε μα­θή­μα­τα στην Α­νώ­τα­τη Στρα­τιω­τι­κή Α­κα­δη­μί­α του Λέ­νιν­γκρα­ντ ό­που με την α­πο­φοί­τη­σή του διο­ρί­σθη­κε διοι­κη­τής των μη­χα­νο­κί­νη­των δυ­νάμε­ων της Λευ­κο­ρω­σί­ας. Α­πό το 1987 έ­ως το 1989 υ­πη­ρέ­τη­σε στο Αφ­γα­νι­στάν ό­που δια­κρί­θη­κε ι­διαί­τε­ρα. Το 1989 ε­πέ­στρε­ψε στη θέ­ση του διοι­κη­τή των δυ­νά­με­ων στη Λευ­κο­ρω­σί­α, α­πό ό­που το 1992 στα πλαί­σια της Κ.Α.Κ. το­πο­θε­τή­θη­κε στη διά­θε­ση του υ­πουρ­γεί­ου Ε­θνι­κής Αμύ­νης της Αρ­με­νί­ας. Υ­πη­ρέ­τη­σε σε πολ­λές θέ­σεις του αρ­με­νι­κού στρα­τού ώ­σπου το 2008 με α­πό­φα­ση του Προ­έ­δρου της Δη­μο­κρα­τί­ας α­νέ­λα­βε αρ­χη­γός των Ε­νόπλων Δυ­νά­με­ων της Αρ­με­νί­ας, θέ­ση που δια­τη­ρεί μέ­χρι και σή­με­ρα.

 

Στις 12 Νο­εμ­βρί­ου έ­φτα­σε στην Ελ­λά­δα πραγ­μα­το­ποιώ­ντας ε­πί­ση­μη επί­σκε­ψη ο αρ­χη­γός των Ε­νό­πλων Δυ­νά­με­ων της Αρ­με­νί­ας, στρα­τη­γός Γιού­ρι Χα­τσα­ντούροβ. Α­φού κα­τέ­θε­σε στε­φά­νι στο μνη­μεί­ο του Α­γνώ­στου Στρα­τιώ­τη, ο στρα­τη­γός Χα­τσα­ντού­ροβ έ­γι­νε δε­κτός α­πό τον υ­πουρ­γό Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας Πά­νο Πα­να­γιωτό­που­λο με τον ο­ποί­ο πραγ­μα­το­ποί­η­σε ε­κτε­νή ε­πι­σκό­πη­ση σχε­τι­κά με την ελλη­νο-αρ­με­νι­κή στρα­τιω­τι­κή συ­νερ­γα­σί­α. Και οι δύ­ο πλευ­ρές συμ­φώ­νη­σαν ό­τι αυ­τές βρί­σκο­νται σε ά­ρι­στο ε­πί­πε­δο. Στο τέ­λος της συ­νά­ντη­σης ο έλ­λη­νας υ­πουρ­γός α­πη­ύ­θυ­νε πρό­σκλη­ση μέ­σω του στρα­τη­γού στον αρ­μέ­νιο ο­μό­λο­γό του, ό­πως ε­πι­σκε­φθεί την Ελ­λά­δα μέ­σα στον ε­πό­με­νο χρό­νο. Το βρά­δυ της ί­διας μέ­ρας ο κ. Χα­τσα­ντού­ροβ πα­ρα­κά­θη­σε σε επί­ση­μο δεί­πνο στη Λέ­σχη Α­ξιω­μα­τι­κών Α­θη­νών.

Στις 13 Νο­εμ­βρί­ου συ­να­ντή­θη­κε με τον αρ­χη­γό ΓΕ­Ε­ΘΑ στρα­τη­γό Μι­χά­λη Κω­σταρά­κο με τον ο­ποί­ο συ­ζή­τη­σαν θέ­μα­τα α­μοι­βαί­ου εν­δια­φέ­ρο­ντος κα­θώς και την προ­ο­πτι­κή πε­ραι­τέ­ρω α­νά­πτυ­ξης της στρα­τιω­τι­κής συ­νερ­γα­σί­α με­τα­ξύ των δύ­ο χω­ρών. Ο αρ­μέ­νιος αρ­χη­γός ευ­χα­ρί­στη­σε θερ­μά τον κ. Κω­στα­ρά­κο για την πο­λύ­πλευ­ρη βο­ή­θεια που πα­ρέ­χει ο ελ­λη­νι­κός στρα­τός στον α­ντί­στοι­χο αρ­μενι­κό. Κα­τό­πιν ε­πι­σκέ­φθη­κε τη στρα­τιω­τι­κή σχο­λή Ευέλ­πι­δων ό­που τον υ­πο­δέχθη­κε ο διοι­κη­τής της σχο­λής υ­πο­στρά­τη­γος Η­λί­ας Λε­ο­ντα­ρής. Ο κ. Λε­ο­νταρής στο λό­γο του ε­ξή­ρε το ή­θος και τη φι­λο­μά­θεια των αρ­με­νί­ων Ευέλ­πι­δων που φοι­τούν στη σχο­λή. Α­ντα­πα­ντώ­ντας ο κ. Χα­τσα­ντού­ροβ ευ­χα­ρί­στη­σε τον διοικη­τή για τη φι­λο­ξε­νί­α που πα­ρέ­χει στους αρ­με­νί­ους Ευέλ­πι­δες και τό­νι­σε ότι εί­ναι τι­μή για τον αρ­με­νι­κό στρα­τό να έ­χει στις τά­ξεις του α­ξιω­μα­τι­κούς που έ­χουν φοι­τή­σει σε μια α­πό τις κο­ρυ­φαί­ες στρα­τιω­τι­κές σχο­λές πα­γκοσμί­ως. Α­κο­λού­θη­σε ι­διαί­τε­ρη συ­νά­ντη­ση του αρ­χη­γού με τους αρ­με­νί­ους Ευέλπι­δες. Στις 14 Νο­εμ­βρί­ου ε­πι­σκέ­φθη­κε τις ε­γκα­τα­στά­σεις της Ε­ΑΒ στην Τα­νά­γρα με τη συ­νο­δεί­α υ­ψη­λό­βαθ­μών ε­πι­τε­λών του ΓΕ­Ε­ΘΑ. Τέ­λος, στις 15 Νο­εμ­βρί­ου τε­λευταί­α μέ­ρα της ε­πί­σκε­ψής του στην Ελ­λά­δα, το πρω­ί ε­πι­σκέ­φθη­κε το θω­ρη­κτό «Αβέ­ρωφ» και το α­πό­γευ­μα α­να­χώ­ρη­σε για την Αρ­με­νί­α.

 

Κα­τά την ε­πί­σκε­ψή του ο αρ­χη­γός του Γε­νι­κού Ε­πι­τε­λεί­ου στρα­τού της Αρ­με­νί­ας στην Ελ­λά­δα, εί­χε μια συ­νά­ντη­ση με το σύλ­λο­γο «Ε­ρε­βάν» που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται ε­δώ και μια εικο­σα­ε­τί­α βο­η­θώ­ντας τη δια­μο­νή και σω­στή δια­βί­ω­ση των αρ­με­νί­ων σπου­δα­στών στις ελ­λη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές σχο­λές. Για το έρ­γο τους στην ε­πι­τρο­πή και για τη στή­ρι­ξη πρα­κτι­κά, η­θι­κά αλ­λά και οι­κο­νο­μι­κά, ο στρα­τη­γός α­πέ­νει­με τι­μη­τι­κά με­τάλ­λια στον πρό­ε­δρο του συλλό­γου Κρι­κόρ Κα­ρα­μπε­τιάν κα­θώς και στα μέ­λη του με α­φορ­μή την 20ή ε­πέ­τειο από την ί­δρυ­ση του αρ­με­νι­κού στρα­τού.

Ο στρα­τη­γός Χα­τσα­ντού­ροβ στην ο­μι­λία του προς τα μέ­λη του συλ­λό­γου α­να­φέρ­θη­κε σε πολ­λά και ση­μα­ντι­κά θέ­μα­τα που α­φο­ρούν τις έ­νο­πλες δυ­νά­μεις και την α­σφά­λεια της χώ­ρας.

Τα «Αρ­με­νι­κά» κα­τέ­γρα­ψαν το πε­ριε­χό­με­νο της ο­μι­λί­ας του στρα­τη­γού, σταχυο­λο­γώ­ντας τα πιο εν­δια­φέ­ρο­ντα ση­μεί­α της.

 

Ο ε­ξο­πλι­σμός του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν

Πράγ­μα­τι, το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν έ­χει δη­μιουρ­γή­σει έ­να τε­ρά­στιο ο­πλο­στά­σιο με με­γά­λο ό­γκο και ποιό­τη­τα στρα­τιω­τι­κού υ­λι­κού και ό­πλων σύγ­χρο­νης τε­χaνο­λο­γί­ας που έ­χει προ­μη­θευ­τεί, κα­τά κύ­ριο λό­γο, α­πό το Ισ­ρα­ήλ, την Τουρ­κί­α, τη Ρω­σί­α και την Ου­κρα­νί­α.

Η Αρ­με­νί­α δεν μπο­ρεί να συ­να­γω­νι­στεί το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν στον ε­ξο­πλι­σμό, διό­τι δεν δια­θέ­τει την οι­κο­νο­μι­κή δυ­να­τό­τη­τα. Αυ­τό που προ­σπα­θού­με και το έ­χου­με κα­τα­φέ­ρει εί­ναι να ε­ξι­σορ­ρο­πή­σου­με κά­πως τις δυ­νά­μεις μας στον το­μέ­α του ε­ξο­πλι­σμού. Στην ι­σορ­ρο­πί­α δυ­νά­με­ων της πε­ριο­χής πι­στεύ­ει και η σύμ­μα­χός μας Ρω­σί­α που βο­η­θά­ει προς αυ­τή την κα­τεύ­θυν­ση.

Θα πρέ­πει να γνω­ρί­ζου­με ό­τι στην τε­λι­κή έκ­βα­ση ε­νός πο­λέ­μου ο ο­πλι­σμός και η τε­χνο­λο­γί­α εί­ναι μια α­πό τις πα­ρα­μέ­τρους, αλ­λά ό­χι η μό­νη. Πρέ­πει να συ­νυ­πο­λο­γί­σου­με ό­τι έ­να ση­μα­ντι­κό μέ­ρος του ε­ξο­πλι­σμού των Α­ζέ­ρων εί­ναι α­νε­νερ­γός για διά­φο­ρους λό­γους. Μπο­ρεί να έ­χει 200 ε­λι­κό­πτε­ρα, αλ­λά μό­νο τα 50 με 60 ε­πι­χει­ρούν. Έ­χει 150 α­ε­ρο­πλά­να και εί­ναι σε χρή­ση τα 20-30, α­πό τα 800 ταν­κ κι­νού­νται τα μι­σά. Η δια­φθο­ρά στις τά­ξεις των α­ξιω­μα­τι­κών και υ­πα­ξιω­μα­τι­κών του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν έ­χει πά­ρει τε­ρά­στιες δια­στά­σεις. Η δια­φθο­ρά αυ­τή σχε­τί­ζε­ται με το υ­λι­κό του στρα­τού αλ­λά και με τους στρα­τευ­μέ­νους. Α­κό­μη, ό­λες οι πλη­ρο­φο­ρί­ες μας δεί­χνουν ό­τι οι Α­ζέ­ροι ως λα­ός αλ­λά και οι έ­νο­πλες δυ­νά­μεις δεν θέ­λουν και δεν εί­ναι έ­τοι­μοι για πό­λε­μο.

 

Ο αρ­με­νι­κός στρα­τός

Ό­λα τα στρα­τιω­τι­κά μέ­σα που έ­χει η Αρ­με­νί­α εί­ναι σε ε­τοι­μό­τη­τα και σε πλή­ρη λει­τουρ­γί­α. Οι έ­νο­πλες δυ­νά­μεις μας κα­θη­με­ρι­νά δί­νουν μια μά­χη με το χρό­νο για τη με­γι­στο­ποί­η­ση της α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα. Έ­χου­με δη­μιουρ­γή­σει έ­να σύ­στη­μα ε­λέγ­χου του στρα­τιω­τι­κού υ­λι­κού που έ­χει ε­λα­χι­στο­ποι­ή­σει τις σπα­τά­λες και τις α­πώ­λειες.

Το πε­ρα­σμέ­νο κα­λο­καί­ρι οι Α­ζέ­ροι ε­πι­τέ­θη­καν πε­ρί­που 20 φο­ρές στα στρα­τιω­τι­κά μας φυ­λά­κια στην Αρ­με­νί­α και το Κα­ρα­μπάχ, με στό­χο να κα­τα­λά­βουν τις θέ­σεις μας. Ου­δέ­πο­τε το κα­τά­φε­ραν. Βέ­βαια, εί­χα­με α­πώ­λειες, αλ­λά δια­τη­ρή­σα­με τις θέ­σεις μας και α­πω­θή­σα­με τον ε­χθρό. Σε κά­ποιες πε­ρι­πτώ­σεις ο στρα­τός μας έ­δω­σε την κα­τάλ­λη­λη α­πά­ντη­ση στην ε­πι­θε­τι­κή τα­κτι­κή των Α­ζέ­ρων και τα φυ­λά­κια τους ε­γκα­τα­λεί­φθη­καν.

Α­κό­μη έ­να ση­μα­ντι­κό συ­στα­τι­κό εί­ναι το υ­ψη­λό η­θι­κό των α­ξιω­μα­τι­κών και των στρα­τευ­μέ­νων μας. Πα­ράλ­λη­λα με τη σω­στή κα­τάρ­τι­ση ο κα­θέ­νας στον το­μέ­α του δί­νει έ­να ά­ρι­στο α­πο­τέ­λε­σμα ό­πως αυ­τό που εί­χα­με το Ο­κτώ­βριο σε μια α­πό τις με­γα­λύ­τε­ρες α­σκή­σεις που έ­χουν γί­νει στη χώ­ρα.

Στη στρα­τιω­τι­κή ά­σκη­ση στην ο­ποί­α η­γή­θη­κα προ­σω­πι­κά συμ­με­τεί­χαν 50.000 ά­το­μα. Ή­ταν μια ει­κο­νι­κή α­να­πα­ρά­στα­ση ε­πί­θε­σης κα­τά της χώ­ρας. Με­τά το πέ­ρας της ά­σκη­σης που δι­ήρ­κη­σε 13 μέ­ρες έ­νιω­σα υ­πε­ρή­φα­νος για την α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του στρα­τού μας. Οι δια­τα­γές α­πό το κέ­ντρο διοί­κη­σης ε­κτε­λέ­στη­καν ως την πα­ρα­μι­κρή λε­πτο­μέ­ρεια στο πιο α­πο­μα­κρυ­σμέ­νο ση­μεί­ο της χώ­ρας.

 

Οι α­ξιω­μα­τι­κοί και υ­πα­ξιω­μα­τι­κοί

Στην ε­πι­τυ­χί­α της ά­σκη­σης συ­νε­τέ­λε­σε το ό­τι οι α­ξιω­μα­τι­κοί του στρα­τού μας εί­ναι ι­διαί­τε­ρα κα­ταρ­τι­σμέ­νοι, με έ­ντο­νο το αί­σθη­μα ευ­θύ­νης. Θέ­λω να α­να­φερ­θώ ι­διαι­τέ­ρως στα «με­σαί­α» στρώ­μα­τα του στρα­τού τα ο­ποί­α βρί­σκο­νται πραγ­μα­τι­κά σε πο­λύ κα­λό ε­πί­πε­δο. Θα πρέ­πει να ξέ­ρου­με ό­τι στα σύ­νο­ρα της χώ­ρας βρί­σκο­νται σε ε­πι­φυ­λα­κή 20.000 άν­δρες σε 24ω­ρη βά­ση υ­πό α­κραί­ες και­ρι­κές συν­θή­κες που φτά­νουν τους 20 βαθ­μούς υ­πό το μη­δέν.

Έ­χου­με φυ­λά­κια σε υ­ψό­με­τρο 4.000 μέ­τρων και πολ­λοί α­ξιω­μα­τι­κοί μας, αν και νε­ό­τα­τοι 40-45 χρο­νών, έ­χουν σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα υ­γεί­ας λό­γω του δρι­μύ­τα­του ψύ­χους. Αυ­τοί εί­ναι οι πραγ­μα­τι­κοί Αρ­μέ­νιοι, οι πραγ­μα­τι­κοί πα­τριώ­τες.

 

Για την Ελ­λά­δα

Τρέ­φω ι­διαί­τε­ρα αι­σθή­μα­τα για την Ελ­λά­δα που τη θε­ω­ρώ κα­τά κά­ποιο τρό­πο πα­τρί­δα μου, α­φού η μη­τέ­ρα και η σύ­ζυ­γός μου εί­ναι Ελ­λη­νί­δες. Και σή­με­ρα μπορώ να υ­πε­ρη­φα­νευ­τώ για το γιο μου που α­πο­φοί­τη­σε α­πό τη Σχο­λή Ευελ­πί­δων. Ε­πο­μέ­νως, η ελ­λη­νο-αρ­με­νι­κή συ­νερ­γα­σί­α έ­χει ι­διαί­τε­ρη συ­ναι­σθη­μα­τι­κή α­ξί­α για μέ­να και πά­ντα θα προ­σπα­θώ για την προ­σέγ­γι­ση των δύ­ο λα­ών σε ό­λους τους το­μείς.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 25 επισκέπτες συνδεδεμένους