Αρχιεπίσκοπος Νισσάν Καρακεχεγιάν Εκτύπωση

Οβαννές Γαζαριάν

Τεύχος: Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

 

Επι­κε­φα­λής της Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δας

 

 

«Η Αρ­μενο­κα­θο­λι­κή κοι­νό­τη­τα πή­ρε σάρ­κα και ο­στά την πε­ρί­ο­δο του βα­σι­λεί­ου της Κι­λι­κί­ας αλ­λά και αρ­γό­τε­ρα το 14ο-15ο αιώ­να με την έ­λευ­ση των ευ­ρω­παί­ων ιε­ρα­πο­στό­λων»

Θα θέ­λα­με να μας πα­ρου­σιά­σε­τε έ­να σύ­ντο­μο ι­στο­ρι­κό της Αρ­μενι­κής Κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας.

Α­πό την αρ­χή της ί­δρυ­σης της αρ­με­νι­κής εκ­κλη­σί­ας, η Αρ­μενο­κα­θο­λι­κή κοι­νό­τη­τα δρού­σε στους κόλ­πους της. Πή­ρε σάρ­κα και ο­στά και ενδυ­να­μώ­θη­κε την πε­ρί­ο­δο του βα­σι­λεί­ου της Κι­λι­κί­ας αλ­λά και αρ­γό­τε­ρα το 14ο-15ο αιώ­να με την έ­λευ­ση των ευ­ρω­παί­ων ιε­ρα­πο­στό­λων. Με την κα­τά­λη­ψη της χώ­ρας α­πό τους Τούρ­κους, η κοι­νό­τητα δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε έ­χο­ντας ως κέ­ντρο την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη.

Ζω­τι­κό­τητα στους Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κούς έ­δω­σαν οι Μι­χι­τα­ρι­στές μο­να­χοί, με ι­δρυ­τή τον Μχι­τάρ Σε­μπα­στα­τσί και τον ε­πί­σκο­πο Α­πρα­χάμ Αρ­τζι­βιάν, ο ο­ποί­ος το 1742 παίρνο­ντας την ευ­λο­γί­α του Πά­πα ί­δρυ­σε στη Βη­ρυ­τό το Αρ­με­νι­κό Κα­θο­λι­κό Πα­τριαρ­χεί­ο. Πριν α­πό την ί­δρυ­σή του υ­πήρ­χαν Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κές κοι­νό­τη­τες στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη αλ­λά και στις: Χα­λέ­πι, Ντιαρ­μπε­κίρ, Μαρ-ντου­νί, Ι­σπα­χάν, Να­χι­τσε­βάν, Κρι­μαί­α, Πο­λω­νί­α και Αί­γυ­πτο, οι ο­ποί­ες ω­στό­σο με την ί­δρυ­σή του συ­νε­νώ­θη­καν. Σή­με­ρα, κοι­νό­τη­τες υ­πάρ­χουν σε ό­λη την αρ­με­νι­κή δια­σπο­ρά.

 

 

Ποιες εί­ναι οι δο­ξα­σί­ες της Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας;

Η Αρ­με­νι­κή Α­πο­στο­λι­κή και η Αρ­με­νι­κή Κα­θο­λι­κή εκ­κλη­σί­α έ­χουν τις ί­διες δο­ξα­σί­ες. Η λει­τουρ­γί­α γί­νε­ται με τον ί­διο τρό­πο, έ­χου­με τα ί­δια μυ­στή­ρια και τις ί­διες τε­λε­τές, τους ί­διους ύ­μνους και ψαλ­μω­δί­ες. Άλ­λω­στε, αυ­τά εί­χαν προ­η­γη­θεί α­πό τον 5ο αιώ­να και εί­χαν υ­ιο­θε­τη­θεί α­πό όλους τους Αρ­με­νί­ους. Συ­νε­πώς, δεν υ­πήρ­χε λό­γος να αλ­λά­ξουν.

 

 

Ποια εί­ναι η σχέ­ση της Αρ­με­νι­κής Κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας με το Βατι­κα­νό;

Με την ι­διό­τη­τα μας ως μέ­λη του Πα­γκο­σμί­ου Κα­θο­λι­κού εκ­κλη­σια­στι­κού συμβου­λί­ου α­να­γνω­ρί­ζου­με ως α­νώ­τα­το άρ­χο­ντα τον Πά­πα της Ρώ­μης. Λαμ­βά­νου­με μέ­ρος στις α­πο­φά­σεις και α­πο­δε­χό­μα­στε τα πι­στεύ­ω, τον πει­θαρ­χι­κό κώ­δι­κα και τα η­θι­κά δι­δάγ­μα­τα της Κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας.

 

 

Θα μας πεί­τε λί­γα λό­για για τον αρ­με­νι­κό ρα­διο­σταθ­μό που λειτουρ­γεί στο Βα­τι­κα­νό;

Ο ρα­διο­σταθ­μός του Βα­τι­κα­νού εί­ναι προ­σβά­σι­μος α­πό ό­λες τις κα­θο­λι­κές κοι­νό­τη­τες, αρ­κεί αυ­τές να μπο­ρούν να πα­ρέ­χουν προ­σω­πι­κό που θα πα­ρου­σιάζει έ­να α­ξιό­λο­γο και ποιο­τι­κό πρό­γραμ­μα. Το πρό­γραμ­μά μας πε­ρι­λαμ­βά­νει ειδή­σεις α­πό ό­λες μας τις κοι­νό­τη­τες, κά­ποιες φο­ρές μά­λι­στα και α­πό τις ορ­θό­δο­ξες αρ­με­νι­κές ε­νώ με­τα­δί­δε­ται για μι­σή ώ­ρα κά­θε μέ­ρα.

 

 

Ποιος εί­ναι σή­με­ρα ο α­ριθ­μός των Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κών σε ό­λο τον κό­σμο και πό­σοι εί­ναι στην Αρ­με­νί­α;

Οι Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κοί α­πο­τε­λούν το 10% του αρ­με­νι­κού πλη­θυ­σμού στη δια­σπο­ρά. Στην Αρ­με­νί­α έ­χου­με 80.000 πι­στούς και συ­νο­λι­κά πε­ρί­που 400.000 σε ό­λη την πρώ­ην Σοβιε­τι­κή Έ­νω­ση.

 

 

Ποια εί­ναι η διάρ­θρω­ση της εκ­κλη­σί­ας σας;

Η διάρ­θρω­σή μας εί­ναι η ε­ξής: κε­φα­λή εί­ναι ο Αρ­μέ­νιος Κα­θο­λι­κός Πα­τριάρ­χης που εί­ναι πρό­ε­δρος της Ιε­ράς Συ­νό­δου. Η Σύ­νο­δος α­πο­τε­λεί­ται α­πό ε­πι­σκό­πους και μη­τρο­πο­λί­τες. Ε­πί­σης, με συμ­βου­λευ­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα συμ­με­τέ­χουν οι άβ­βες και οι πα­τριαρ­χι­κοί α­ντι­κα­τα­στά­τες. Κα­τό­πιν, έ­χου­με τις πα­ροι­κια­κές Μη­τρο­πό­λεις, οι ο­ποί­ες με τη σει­ρά τους χω­ρί­ζο­νται σε ποί­μνια. Ε­πι­κεφα­λής εί­ναι οι Μη­τρο­πο­λί­τες ή Αρ­χιε­πί­σκο­ποι, ε­νώ ε­πι­κε­φα­λείς των ποι­μνίων εί­ναι οι ποι­με­νάρ­χες ιε­ρείς. Ο κλή­ρος α­πο­τε­λεί­ται α­πό τους ά­γα­μους και τους πα­ντρε­μέ­νους ιε­ρείς. Μό­νο οι ά­γα­μοι μπο­ρούν να φτά­σουν στο βαθ­μό του ε­πι­σκό­που ή του πα­τριάρ­χη. Οι λα­ϊ­κοί της κοι­νό­τη­τας έ­χουν μό­νο συμ­βου­λευ­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα στην ε­κλογή των ε­πι­σκό­πων. Αυ­τοί α­να­λαμ­βά­νουν μη εκ­κλη­σια­στι­κές ερ­γα­σί­ες και πρωτο­βου­λί­ες και πα­ράλ­λη­λα α­σχο­λού­νται με πο­λι­τι­στι­κές, φι­λαν­θρω­πι­κές και κοι­νω­νι­κές εκ­δη­λώ­σεις.

 


[Top]