Αρχιεπίσκοπος Νισσάν Καρακεχεγιάν Εκτύπωση E-mail

Οβαννές Γαζαριάν

Τεύχος: Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

 

Επι­κε­φα­λής της Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δας

 

 

«Η Αρ­μενο­κα­θο­λι­κή κοι­νό­τη­τα πή­ρε σάρ­κα και ο­στά την πε­ρί­ο­δο του βα­σι­λεί­ου της Κι­λι­κί­ας αλ­λά και αρ­γό­τε­ρα το 14ο-15ο αιώ­να με την έ­λευ­ση των ευ­ρω­παί­ων ιε­ρα­πο­στό­λων»

Θα θέ­λα­με να μας πα­ρου­σιά­σε­τε έ­να σύ­ντο­μο ι­στο­ρι­κό της Αρ­μενι­κής Κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας.

Α­πό την αρ­χή της ί­δρυ­σης της αρ­με­νι­κής εκ­κλη­σί­ας, η Αρ­μενο­κα­θο­λι­κή κοι­νό­τη­τα δρού­σε στους κόλ­πους της. Πή­ρε σάρ­κα και ο­στά και ενδυ­να­μώ­θη­κε την πε­ρί­ο­δο του βα­σι­λεί­ου της Κι­λι­κί­ας αλ­λά και αρ­γό­τε­ρα το 14ο-15ο αιώ­να με την έ­λευ­ση των ευ­ρω­παί­ων ιε­ρα­πο­στό­λων. Με την κα­τά­λη­ψη της χώ­ρας α­πό τους Τούρ­κους, η κοι­νό­τητα δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε έ­χο­ντας ως κέ­ντρο την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη.

Ζω­τι­κό­τητα στους Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κούς έ­δω­σαν οι Μι­χι­τα­ρι­στές μο­να­χοί, με ι­δρυ­τή τον Μχι­τάρ Σε­μπα­στα­τσί και τον ε­πί­σκο­πο Α­πρα­χάμ Αρ­τζι­βιάν, ο ο­ποί­ος το 1742 παίρνο­ντας την ευ­λο­γί­α του Πά­πα ί­δρυ­σε στη Βη­ρυ­τό το Αρ­με­νι­κό Κα­θο­λι­κό Πα­τριαρ­χεί­ο. Πριν α­πό την ί­δρυ­σή του υ­πήρ­χαν Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κές κοι­νό­τη­τες στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη αλ­λά και στις: Χα­λέ­πι, Ντιαρ­μπε­κίρ, Μαρ-ντου­νί, Ι­σπα­χάν, Να­χι­τσε­βάν, Κρι­μαί­α, Πο­λω­νί­α και Αί­γυ­πτο, οι ο­ποί­ες ω­στό­σο με την ί­δρυ­σή του συ­νε­νώ­θη­καν. Σή­με­ρα, κοι­νό­τη­τες υ­πάρ­χουν σε ό­λη την αρ­με­νι­κή δια­σπο­ρά.

 

 

Ποιες εί­ναι οι δο­ξα­σί­ες της Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας;

Η Αρ­με­νι­κή Α­πο­στο­λι­κή και η Αρ­με­νι­κή Κα­θο­λι­κή εκ­κλη­σί­α έ­χουν τις ί­διες δο­ξα­σί­ες. Η λει­τουρ­γί­α γί­νε­ται με τον ί­διο τρό­πο, έ­χου­με τα ί­δια μυ­στή­ρια και τις ί­διες τε­λε­τές, τους ί­διους ύ­μνους και ψαλ­μω­δί­ες. Άλ­λω­στε, αυ­τά εί­χαν προ­η­γη­θεί α­πό τον 5ο αιώ­να και εί­χαν υ­ιο­θε­τη­θεί α­πό όλους τους Αρ­με­νί­ους. Συ­νε­πώς, δεν υ­πήρ­χε λό­γος να αλ­λά­ξουν.

 

 

Ποια εί­ναι η σχέ­ση της Αρ­με­νι­κής Κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας με το Βατι­κα­νό;

Με την ι­διό­τη­τα μας ως μέ­λη του Πα­γκο­σμί­ου Κα­θο­λι­κού εκ­κλη­σια­στι­κού συμβου­λί­ου α­να­γνω­ρί­ζου­με ως α­νώ­τα­το άρ­χο­ντα τον Πά­πα της Ρώ­μης. Λαμ­βά­νου­με μέ­ρος στις α­πο­φά­σεις και α­πο­δε­χό­μα­στε τα πι­στεύ­ω, τον πει­θαρ­χι­κό κώ­δι­κα και τα η­θι­κά δι­δάγ­μα­τα της Κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας.

 

 

Θα μας πεί­τε λί­γα λό­για για τον αρ­με­νι­κό ρα­διο­σταθ­μό που λειτουρ­γεί στο Βα­τι­κα­νό;

Ο ρα­διο­σταθ­μός του Βα­τι­κα­νού εί­ναι προ­σβά­σι­μος α­πό ό­λες τις κα­θο­λι­κές κοι­νό­τη­τες, αρ­κεί αυ­τές να μπο­ρούν να πα­ρέ­χουν προ­σω­πι­κό που θα πα­ρου­σιάζει έ­να α­ξιό­λο­γο και ποιο­τι­κό πρό­γραμ­μα. Το πρό­γραμ­μά μας πε­ρι­λαμ­βά­νει ειδή­σεις α­πό ό­λες μας τις κοι­νό­τη­τες, κά­ποιες φο­ρές μά­λι­στα και α­πό τις ορ­θό­δο­ξες αρ­με­νι­κές ε­νώ με­τα­δί­δε­ται για μι­σή ώ­ρα κά­θε μέ­ρα.

 

 

Ποιος εί­ναι σή­με­ρα ο α­ριθ­μός των Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κών σε ό­λο τον κό­σμο και πό­σοι εί­ναι στην Αρ­με­νί­α;

Οι Αρ­με­νο­κα­θο­λι­κοί α­πο­τε­λούν το 10% του αρ­με­νι­κού πλη­θυ­σμού στη δια­σπο­ρά. Στην Αρ­με­νί­α έ­χου­με 80.000 πι­στούς και συ­νο­λι­κά πε­ρί­που 400.000 σε ό­λη την πρώ­ην Σοβιε­τι­κή Έ­νω­ση.

 

 

Ποια εί­ναι η διάρ­θρω­ση της εκ­κλη­σί­ας σας;

Η διάρ­θρω­σή μας εί­ναι η ε­ξής: κε­φα­λή εί­ναι ο Αρ­μέ­νιος Κα­θο­λι­κός Πα­τριάρ­χης που εί­ναι πρό­ε­δρος της Ιε­ράς Συ­νό­δου. Η Σύ­νο­δος α­πο­τε­λεί­ται α­πό ε­πι­σκό­πους και μη­τρο­πο­λί­τες. Ε­πί­σης, με συμ­βου­λευ­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα συμ­με­τέ­χουν οι άβ­βες και οι πα­τριαρ­χι­κοί α­ντι­κα­τα­στά­τες. Κα­τό­πιν, έ­χου­με τις πα­ροι­κια­κές Μη­τρο­πό­λεις, οι ο­ποί­ες με τη σει­ρά τους χω­ρί­ζο­νται σε ποί­μνια. Ε­πι­κεφα­λής εί­ναι οι Μη­τρο­πο­λί­τες ή Αρ­χιε­πί­σκο­ποι, ε­νώ ε­πι­κε­φα­λείς των ποι­μνίων εί­ναι οι ποι­με­νάρ­χες ιε­ρείς. Ο κλή­ρος α­πο­τε­λεί­ται α­πό τους ά­γα­μους και τους πα­ντρε­μέ­νους ιε­ρείς. Μό­νο οι ά­γα­μοι μπο­ρούν να φτά­σουν στο βαθ­μό του ε­πι­σκό­που ή του πα­τριάρ­χη. Οι λα­ϊ­κοί της κοι­νό­τη­τας έ­χουν μό­νο συμ­βου­λευ­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα στην ε­κλογή των ε­πι­σκό­πων. Αυ­τοί α­να­λαμ­βά­νουν μη εκ­κλη­σια­στι­κές ερ­γα­σί­ες και πρωτο­βου­λί­ες και πα­ράλ­λη­λα α­σχο­λού­νται με πο­λι­τι­στι­κές, φι­λαν­θρω­πι­κές και κοι­νω­νι­κές εκ­δη­λώ­σεις.

 


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 18 επισκέπτες συνδεδεμένους