Χαρουτιούν Γεζεκελιάν Εκτύπωση E-mail

Πρό­ε­δρος της Οι­κο­νο­μι­κής Ε­πι­τρο­πής του

Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λί­ου των Αρ­με­νί­ων Ελ­λά­δος

Στον Οβαννές Γαζαριάν

Αρμενικά Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013 τεύχος 79

 

Το πε­ριο­δι­κό μας έχοντας συ­ναί­σθη­ση της δύ­σκο­λης οι­κο­νο­μι­κής κατάστασης που βιώ­νουν οι δομές της κοι­νό­τη­τας και ι­διαίτε­ρα τα σχο­λεί­α μας που είναι ο θε­μέ­λιος λίθος τους, ε­πα­νέρ­χε­ται στο φλέ­γον θέμα, για να ε­νη­με­ρώ­σει, να α­πα­ντήσει κά­ποια ε­ρω­τή­μα­τα αλ­λά και να προ­βλη­μα­τί­σει τους α­να­γνώ­στες του.

Η συ­νέ­ντευ­ξη με τον πρό­ε­δρο της οι­κο­νο­μι­κής επι­τρο­πής, Χα­ρου­τιούν Γε­ζε­κε­λιάν εί­ναι α­να­λυ­τι­κή για τα νού­με­ρα και α­πο­κα­λυ­πτι­κή για τα λάθη και τις πα­ραλείψεις του παρελ­θό­ντος. Το συ­μπέ­ρα­σμα που α­ντλή­σα­με εί­ναι πως για μια α­κό­μη φο­ρά στην ι­στο­ρί­α της κοι­νό­τητάς μας, με τη συμ­με­το­χή ό­λων μας θα μπο­ρέ­σου­με να α­ντα­πε­ξέλ­θου­με στη δύ­σκο­λη αυ­τή συγκυρί­α. Αυτό εί­ναι το χρέ­ος μας προς στις προ­ηγού­με­νες γε­νιές, αλ­λά και το κα­θή­κον μας προς τις ε­πό­με­νες.

“ Ό­ρα­μά μας εί­ναι να ξε­πε­ρά­σου­με τις

οι­κο­νο­μι­κές μας δυ­σκο­λίες, να βά­λου­με τα

θε­μέ­λια για την α­πρόσκο­πτη λει­τουρ­γί­α των

δο­μών της πα­ροι­κί­ας μας και να ε­ξα­σφα­λί­σου­με τη βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τάς τους”

Σε μια δύ­σκο­λη πε­ρί­ο­δο, ποιες ή­ταν οι πρω­το­βου­λί­ες που πή­ρα­τε τον τε­λευ­ταί­ο χρό­νο για να δια­χει­ρι­στεί­τε τα οι­κο­νο­μι­κά της πα­ροι­κί­ας μας;

Με την α­νά­λη­ψη των κα­θη­κό­ντων μας, τον Ο­κτώ­βρη του 2012, βρεθή­κα­με μπρο­στά στην ε­ξής ει­κό­να:

Χρέ­η α­πό τη δια­χεί­ρι­ση του γη­ρο­κο­μεί­ου ά­νω των 100.000 ευ­ρώ.

Άμε­σες και ανε­λα­στι­κές ο­φει­λές προς το Ι­ΚΑ, τό­σο α­πό παλιές ρυθ­μί­σεις χρε­ών ό­σο και από τρέ­χου­σες αρ­ρύθ­μι­στες υ­πο­χρε­ώ­σεις, καθώς και χρέ­η προς την ε­φο­ρί­α προ­ερ­χό­με­να από φό­ρους ει­σο­δή­μα­τος και ΦΑΠ.

Χρέ­η προς τον Μη­τρο­πο­λί­τη ύ­ψους 30.000 ευ­ρώ πε­ρί­που α­πό α­κα­τά­βλη­τους μι­σθούς.

Α­νε­ξό­φλη­τα δά­νεια που εί­χαν λη­φθεί από τις ε­νο­ρί­ες μας, τον Αρ­με­νι­κό Κυα­νό Σταυ­ρό κα­θώς και α­πό ι­διώ­τη.

Με έ­ναν πρό­χει­ρο υ­πο­λο­γι­σμό, τα συ­νο­λι­κά χρέ­η της Κε­ντρι­κής Επι­τρο­πής προς τρί­τους άγ­γι­ζαν τις 500.000 ευ­ρώ. Ένα­ντι αυ­τών υ­πήρ­χε έ­να τα­μεί­ο 24.000 ευ­ρώ σε με­τρη­τά και έ­να πο­σό 85.000 ευ­ρώ το ο­ποί­ο ου­σια­στι­κά «δεν υ­πήρ­χε». Θα ε­ξη­γή­σω αρ­γό­τε­ρα το λό­γο.

Υ­πο­λο­γί­ζα­με, επί­σης ως α­να­με­νό­με­νο έ­σο­δο, την πλη­ρω­μή των αρμε­νί­ων δα­σκά­λων α­πό το κρά­τος για τα σχο­λι­κά έ­τη 2010-11 και 2011-12 το ο­ποί­ο έ­φτανε το πο­σό των 190.000 ευ­ρώ, χω­ρίς να εί­ναι σί­γουρη η εί­σπραξή του.

Με βά­ση την ει­κό­να αυ­τή προ­σπα­θή­σα­με κατ’ αρ­χήν να ιε­ραρ­χή­σου­με τις α­νά­γκες μας.

Εί­δα­με ό­τι με την κα­τά­στα­ση που ε­πι­κρα­τού­σε στο Γη­ρο­κο­μεί­ο, ε­κτός α­πό τα χρέ­η που ή­δη εί­χε, δη­μιουρ­γού­σε έλ­λειμ­μα του­λά­χι­στον 120 έ­ως 150 χι­λιάδων ευ­ρώ ε­τησί­ως. Ε­ξε­τά­ζο­ντας ό­λες τις ε­ναλ­λα­κτι­κές και πλέ­ον συμ­φέ­ρου­σες για μας λύ­σεις, πα­ραχωρή­σα­με την ε­πι­χεί­ρη­ση του γη­ρο­κο­μεί­ου σε ι­διώ­τη για­τρό, κρα­τώ­ντας βε­βαί­ως τις α­παραί­τη­τες θέ­σεις για την κά­λυψη των α­να­γκών των συ­μπα­τριωτών μας και ε­ξα­σφα­λί­ζο­ντας την προ­νομια­κή με­τα­χεί­ρισή τους.

Με μειώ­σεις του α­ριθ­μού των α­τό­μων που α­πα­σχο­λού­νταν στη Μη­τρό­πο­λη και με α­να­προ­σαρ­μο­γές στο μι­σθό των ε­να­πο­μει­νά­ντων, ό­πως ε­πί­σης και με πε­ριο­ρι­σμό των λοι­πών δα­πα­νών κα­τα­φέ­ρα­με να ε­ξοι­κο­νο­μήσου­με πε­ρί­που 2,5 χι­λιά­δες ευ­ρώ μη­νιαί­ως.

Ε­πει­δή ό­ταν α­να­λά­βα­με εί­χε ή­δη ξε­κι­νή­σει η σχο­λι­κή χρο­νιά, δεν μπο­ρού­σαμε να πα­ρέμ­βου­με στα δί­δα­κτρα των μα­θη­τών ή στο μί­σθω­μα του σχο­λι­κού, που εί­χαν ή­δη συμ­φω­νη­θεί με τους γο­νείς. Θέ­λω ε­δώ να ση­μειώ­σω, ό­τι το κό­στος του σχο­λι­κού α­νά μα­θη­τή εί­ναι 1.125 ευ­ρώ ε­τη­σί­ως, ε­νώ ε­μείς ει­σπράτ­τα­με α­πό τους γο­νείς μό­νο 250 ευ­ρώ το χρό­νο και ό­χι απ’ ό­λους τους μα­θη­τές. Ε­πί­σης, έ­να άλ­λο ση­μείο που δη­μιουρ­γού­σε πα­ρε­ξη­γή­σεις με­τα­ξύ των γο­νέ­ων και των διευ­θυ­ντών των σχο­λεί­ων, ή­ταν η ύ­παρ­ξη τεσσά­ρων βαθ­μί­δων στα δί­δα­κτρα, δη­λα­δή δω­ρε­άν, 50, 75 και 100 ευ­ρώ α­νά μα­θη­τή μη­νιαί­ως.

Βλέ­πο­ντας τα πα­ρα­πά­νω, στο τέ­λος της προ­η­γού­με­νης χρο­νιάς α­πο­φα­σί­σα­με και α­να­κοι­νώ­σα­με στους γο­νείς ό­τι το μί­σθω­μα του σχο­λι­κού α­πό 250 ευ­ρώ αυ­ξά­νε­ται στα 500 ευ­ρώ και στα 700 ευ­ρώ για τις μα­κρι­νές δια­δρο­μές, ε­νώ τα βα­σι­κά δί­δα­κτρα δια­μορ­φώ­νο­νται στα 70 ευ­ρώ για ό­λους τους μα­θη­τές. Αυ­τό εί­χε ως α­πο­τέ­λε­σμα σε σύ­νο­λο 260 μα­θη­τών πε­ρί­που να υπάρ­ξει μια διαρ­ρο­ή μό­νο 8 μα­θη­τών για κα­θα­ρά οι­κο­νο­μι­κούς λό­γους, ε­νώ υ­πήρ­ξε δρα­στι­κή μεί­ω­ση στους μα­θη­τές που χρη­σι­μο­ποιούσαν σχο­λι­κό, με απο­τέ­λε­σμα τα αυ­το­κί­νη­τα που χρεια­ζό­μα­στε να μειω­θούν α­πό 7 σε 4. Ε­δώ θα ή­θε­λα να α­να­φέ­ρω, ό­τι α­ναγνω­ρί­ζο­ντας τον κοι­νω­νι­κό χα­ρα­κτή­ρα των σχο­λεί­ων μας δε­χτή­κα­με και φέ­τος έ­ναν α­ριθ­μό μα­θη­τών οι ο­ποί­οι φοι­τούν δω­ρε­άν λό­γω της δύ­σκολης οι­κο­νο­μι­κής κα­τά­στα­σής τους.

Πριν την έ­ναρ­ξη της σχο­λι­κής χρο­νιάς και με βά­ση τα και­νού­ρια δε­δο­μέ­να, χα­ρά­ξα­με τα νέ­α δρομο­λό­για των σχο­λι­κών και κρα­τή­σα­με, α­ξιο­λο­γώ­ντας ό­σο ήταν δυ­να­τόν με α­ντι­κει­με­νι­κά κριτή­ρια, τους υ­παλ­λή­λους των σχο­λεί­ων (ο­δη­γούς, συ­νο­δούς, κα­θα­ρί­στριες) οι ο­ποί­οι ή­ταν α­πα­ραί­τητοι για την εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γί­α τους, μειώ­νο­ντας έτσι τον α­ριθ­μό τους α­πό 19 σε 13 και α­να­κοι­νώ­νο­ντας πα­ράλ­λη­λα στους ε­να­πο­μεί­να­ντες τη μεί­ω­ση των α­πο­δο­χών τους κα­τά 10%. Ε­πει­δή η α­πό­φα­σή μας ή­ταν δύ­σκο­λη πάρ­θηκε σε συ­νερ­γα­σί­α με την ο­λο­μέ­λεια του Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λί­ου και της Εκπαι­δευ­τι­κής Επι­τρο­πής.

Έτσι κα­τα­φέ­ρα­με να μειώ­σου­με το ά­νοιγ­μα των σχο­λεί­ων κα­τά 50.000 ευ­ρώ ε­τη­σί­ως.

Με τις ε­νέρ­γειες αυ­τές, στα­μα­τή­σα­με την οι­κο­νο­μι­κή αι­μορ­ρα­γί­α του γη­ρο­κο­μεί­ου, μειώσα­με κα­τά το δυ­νατόν τα έ­ξο­δα της Μητρό­πο­λης και τα σχο­λεί­α βά­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού μας θα εί­ναι αυ­τάρ­κη.

Έ­χε­τε βά­λει προ­τε­ραιό­τη­τες ό­σον α­φο­ρά τις οι­κο­νο­μι­κές υ­πο­χρε­ώ­σεις του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της αρ­με­νι­κής κοι­νό­τη­τας και ποιες εί­ναι αυ­τές;

Το Κε­ντρι­κό Συμ­βού­λιο, έ­χο­ντας υ­πόψη τις υ­πάρ­χου­σες οι­κο­νο­μι­κές δυ­σκο­λί­ες, έ­δω­σε κατ’ αρ­χήν προ­τε­ραιό­τη­τα στις πλη­ρω­μές των ρυθ­μί­σε­ων των πα­λαιο­τέ­ρων ε­τών προς το Ι­ΚΑ και την ε­φο­ρί­α, κα­θώς ε­πίσης και την έ­γκαι­ρη κα­τα­βο­λή των τρε­χου­σών υ­πο­χρε­ώ­σε­ων προς τις δημό­σιες υ­πη­ρεσί­ες, προ­σπα­θώ­ντας πα­ράλ­λη­λα να κα­λύ­ψει τις υ­πό­λοι­πες δα­πά­νες κα­τά το δυ­να­τόν κα­λύ­τε­ρα. Ε­δώ θέ­λω να ση­μειώσω ό­τι δεν υ­πάρ­χουν πλέ­ον δια­θέ­σι­μα με­γά­λα και α­πο­δο­τι­κά πε­ριου­σια­κά στοι­χεί­α και κά­ποια α­κί­νη­τα που έ­χου­με, α­πό τα ο­ποί­α τα 4 εί­ναι α­ξιόλο­γα, θε­ω­ρού­με ό­τι δεν εί­ναι η κα­τάλ­λη­λη ε­πο­χή για ο­ποια­δή­πο­τε δια­πραγ­μά­τευ­ση πώ­λησής τους. Παρ’ ό­λα, αυ­τά το Κε­ντρικό Συμ­βού­λιο με­τά α­πό ει­σή­γη­ση της Επι­τρο­πής Εκμε­τάλ­λευ­σης Ακι­νή­των που κο­στο­λό­γη­σε τις πραγ­μα­τι­κές α­ξί­ες των κτιρί­ων αυτών, εί­ναι πρό­θυ­μη να ει­ση­γηθεί θε­τι­κά για την πώ­λη­σή τους ε­άν βρε­θεί ο κα­τάλ­λη­λος α­γο­ρα­στής.

Το θέ­μα της κα­τα­βο­λής των μι­σθών των αρμε­νί­ων δα­σκά­λων α­πό την Πο­λι­τεί­α που βρίσκε­ται σή­με­ρα;

Α­κού­γο­ντας και δια­βά­ζο­ντας για δρα­στι­κές πε­ρι­κο­πές στη χώ­ρα μας, οι οποί­ες πε­ριλαμ­βά­νουν με­τα­ξύ άλ­λων και τους α­να­πληρω­τές δα­σκά­λους με μεί­ω­ση του α­ριθ­μού τους α­πό 12.500 σε 2.000 ά­το­μα, προ­βλη­μα­τι­στή­κα­με για το μέλ­λον της πρό­σλη­ψης και πλη­ρω­μής των αρμε­νί­ων δα­σκά­λων, δε­δο­μέ­νου ό­τι α­νή­κουν σε αυ­τή την κα­τη­γο­ρί­α.

Πα­ρό­τι από τον Μάρ­τιο του 2013, η αρ­μό­δια ε­πι­τρο­πή του υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας εί­χε αρ­χι­κά α­πο­φα­σί­σει να συ­μπε­ριλάβει στο σύ­νο­λο των 2000 α­να­πληρω­τών και τους αρμενίους δα­σκά­λους για το σχο­λι­κό έ­τος 2013-14, στην έ­ναρ­ξη της σχο­λι­κής πε­ριό­δου και πο­λύ με­τά τον αρ­χι­κό οι­κο­νο­μικό σχε­δια­σμό μας, πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με ό­τι δεν προ­βλε­πό­ταν κα­μί­α θέση δα­σκά­λου της αρ­με­νι­κής γλώσ­σας για την τρέ­χου­σα σχο­λι­κή πε­ρί­ο­δο στα σχο­λεί­α μας.

Ε­πι­κοι­νω­νή­σα­με λοι­πόν ά­με­σα με την αρ­μό­δια υ­πη­ρε­σί­α του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, με συ­νε­χείς συ­ναντή­σεις και ο­χλήσεις στα αρ­μό­δια όρ­γανα. Για το θέ­μα αυ­τό εί­χα­με συ­νά­ντη­ση και με τον υπουρ­γό Κων­στα­ντί­νο Αρ­βα­νι­τό­που­λο και κατα­φέ­ρα­με με την πο­λύ­τι­μη βο­ή­θειά του και με τρο­πο­λο­γί­α του να ε­ξα­σφα­λι­σθούν για την τρέ­χου­σα χρο­νιά 5 θέ­σεις α­πό τις 10 που εί­χα­με αρ­χι­κά και να λάβου­με την υ­πό­σχε­ση για μί­α θέ­ση α­κό­μη που α­φο­ρά τον διευ­θυ­ντή του γυ­μνα­σί­ου.

Το γε­γο­νός αυ­τό, πα­ρά τη θετι­κή ε­ξέ­λι­ξη και έ­χο­ντας υ­πόψη τις γε­νι­κό­τε­ρες πε­ρι­κο­πές που γί­νο­νται στη χώ­ρα, μας δη­μιούρ­γη­σε έ­να πρό­σθε­το οι­κο­νο­μικό πρό­βλη­μα α­να­τρέ­πο­ντας δραμα­τι­κά τον αρ­χι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό μας με το πο­σό των 75.000 ευ­ρώ πε­ρί­που και το ο­ποί­ο δεν μπορού­με να κα­λύψου­με.

Ε­κτός της γε­νι­κό­τε­ρης οι­κο­νο­μι­κής κατά­στα­σης στη χώ­ρα μας υ­πάρ­χουν κά­ποιοι ε­πι­πλέ­ον ι­διαίτε­ροι λό­γοι και αι­τί­ες που έ­χουν ε­πη­ρε­ά­σει την εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γί­α των δο­μών της πα­ροι­κί­ας μας;

Η οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση της χώρας και μό­νο, θα αρ­κού­σε για να δη­μιουργή­σει α­νυ­πέρ­βλη­τα ε­μπό­δια στην α­πρό­σκο­πτη λειτουρ­γί­α των δο­μών της πα­ροι­κί­ας μας.

Ε­πι­πρό­σθε­τα ό­μως, έ­χου­με να α­ντι­με­τω­πί­σου­με και άλ­λες ι­διαί­τε­ρες δυσκο­λί­ες.

Η κα­τά­στα­ση που ε­πι­κρα­τεί στην αρμε-νική κοι­νό­τη­τα της Συ­ρί­ας μας δυ­σκο­λεύ­ει να ζη­τή­σου­με έ­κτα­κτη βο­ή­θεια α­πό τα διε­θνή αρμε­νι­κά Ι­δρύ­μα­τα ό­πως πα­λαιό­τε­ρα, διό­τι οι προ­τε­ραιό­τητές τους έ­χουν αλ­λά­ξει.

Ε­πί­σης υ­πάρ­χει έ­να έλ­λει­μα 85.000 ευ­ρώ το ο­ποίο ο­φεί­λε­ται σε πε­ρασμέ­νη τα­μεια­κή α­τα­σθα­λί­α αλλά και ελ­λιπή έ­λεγ­χο. Πα­ρά την α­πο­δο­χή ο­φει­λής μέ­ρους του πα­ρα­πά­νω πο­σού α­πό τον ε­μπλε­κό­με­νο και την υ­πό­σχε­ση στα­δια­κής α­πο­πλη­ρω­μής του, έ­ως σή­με­ρα έχουν ε­πι­στρα­φεί συ­νο­λι­κά μό­νο 1100 ευ­ρώ. Δυ­στυ­χώς θε­ω­ρού­με απί­θα­νη την εί­σπρα­ξη ο­ποιου­δή­πο­τε άλ­λου πο­σού.

Η ολο­έ­να αυξα­νό­με­νη δυ­σκο­λί­α εί­σπρα­ξης δι­δά­κτρων.

Η αθέτηση υ­πό­σχε­σης για τη διευ­θέ­τη­ση οι­κο­νο­μι­κής εκ­κρε­μότη­τας που προέκυψε α­πό την μη έγκαιρη κα­ταβολή πλη­ρω­μών α­πό το Δημό­σιο στους δάσκα­λους και την ως εκ τού­του κάλυψη αυ­τού του πο­σού α­πό το οι­κο­νο­μι­κό συμ­βού­λιο και πα­ρά το ό­τι οι πλη­ρω­μές α­πό το υ­πουρ­γεί­ο έ­στω και κα­θυ­στε­ρη­μέ­να έ­χουν ο­λο­κληρω­θεί α­πο τον Ιού­νιο του 2013, σε ε­μάς δεν ε­χουν ε­πι­στρα­φεί α­κόμη αυ­τά τα χρή­μα­τα. Η α­δυ­να­μί­α εί­σπρα­ξης των ετησί­ων εισφο­ρών α­πό τις ε­νο­ρί­ες μας κα­θώς και α­πό τον Αρ­μενι­κό Κυα­νού Σταυ­ρό, διό­τι ή­δη έ­χουν προει­σπρα­χθεί με τη μορ­φή δα­νεί­ων α­πό τις προ­η­γού­με­νες ε­πι­τρο­πές.

Η αύ­ξη­ση των υ­πο­χρε­ώ­σε­ων σε φό­ρους (φό­ρος ει­σο­δή­μα­τος από μι­σθώ­μα­τα, Ε­ΤΑΚ, ΦΑΠ κλπ).

Η μεί­ω­ση και η μη έγκαι­ρη κα­τα­βο­λή των μι­σθω­μά­των σε ό­σα κτίρια εί­ναι νοι­κια­σμέ­να και οι δυ­σκο­λί­ες ε­νοι­κί­α­σης άλ­λων.

Έ­χε­τε κά­νει μια πρώ­τη α­πο­τί­μη­ση για την α­πό­φα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης του αρ­με­νι­κού γη­ρο­κο­μεί­ου σε ε­πι­χει­ρη­μα­τί­α;

Η α­πο­τί­μη­ση σχε­τι­κά με την πα­ρα­χώ­ρη­ση του γηρο­κο­μεί­ου σε ι­διώ­τη κρί­νε­ται θε­τική ό­χι μό­νο με οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια αλ­λά και γε­νι­κό­τε­ρα, διό­τι μέ­χρι στιγ­μής ό­λες οι αι­τή­σεις για εί­σο­δο συ­μπα­τριω­τών μας έχουν ικα­νο­ποι­η­θεί. Δια­τη­ρού­με μό­νι­μα δώ­δε­κα θέ­σεις στη δι­κή μας αρ­μο­διό­τη­τα, κά­τι που κα­λύ­πτει πλή­ρως τις α­νά­γκες μας.

Η ει­κό­να του γη­ρο­κο­μεί­ου με τις πα­ρεμ­βά­σεις του νέ­ου δια­χει­ρι­στή έχει ου­σια­στι­κά βελ­τιω­θεί, ό­χι μό­νο κτη­ρια­κά (δη­μιουργί­α νέ­ων χώ­ρων υ­γιει­νής, α­ντι­κα­τά­στα­ση κου­φω­μά­των, δα­πέ­δων, δια­μόρ­φω­ση προ­αύ­λιου χώρου, α­να­βάθ­μι­ση των ε­γκα­τα­στά­σε­ων, βαφή του κτη­ρί­ου κλπ), αλ­λά και από άπο­ψη πα­ρο­χών και υ­πη­ρε­σιών (τη­λε­ό­ρα­ση, κλι­μα­τι­σμός και α­νε­μι­στή­ρες σε ό­λα τα δω­μά­τια κλπ).

Θέ­λω ε­δώ να ση­μειώ­σω, ό­τι υ­πό τη νέ­α δια­χεί­ρι­ση ο α­ριθ­μός των γε­ρό­ντων που πε­ρι­θάλ­πο­νται αυ­ξή­θη­κε μέ­σα σε λί­γους μή­νες α­πό 18 σε 50 κα­λύ­πτο­ντας πλή­ρως τις δυ­να­τό­τη­τες του γη­ρο­κο­μεί­ου. Το γε­γο­νός αυ­τό θα πρέ­πει να μας προ­βλη­μα­τί­σει γε­νι­κό­τε­ρα σχε­τι­κά με τη λει­τουρ­γί­α των δο­μών της πα­ροικί­ας μας, διό­τι εί­χα­με και ε­μείς τη δυ­να­τό­τη­τα να φρο­ντί­ζουμε και μη αρ­με­νίους η­λι­κιω­μέ­νους, αλ­λα ποτέ δεν πετύχα­με τέτοια α­πο­τελέσματα.

Τι σχε­διά­ζε­τε με­σο­πρό­θε­σμα και μα­κρο­πρό­θε­σμα για την εύ­ρε­ση πό­ρων με στό­χο τη στή­ρι­ξη των σχο­λεί­ων, αλ­λά και γε­νι­κό­τε­ρα της αρ­με­νι­κής κοι­νό­τη­τας;

Δυ­στυ­χώς μην έχο­ντας άλ­λη ά­με­ση ε­ναλ­λα­κτι­κή για μια φορά α­κό­μη θα α­να­γκα­στού­με να α­πο­τανθού­με στον κό­σμο μας, συμ­με­ρι­ζό­με­νοι τις δυ­σκο­λί­ες που α­ντι­με­τω­πί­ζει. Γνω­ρί­ζου­με ό­μως ό­τι θα στα­θεί κο­ντά μας και θα τον έ­χου­με α­ρω­γό στην προσπά­θειά μας να κρα­τή­σου­με τις δο­μές και κυ­ρί­ως τα σχο­λεί­α α­νοι­χτά.

Σχε­διά­ζου­με να ορ­γα­νώ­σου­με μέ­σα στον Ια­νουά­ριο τη­λεφω­νι­κό έ­ρα­νο ό­πως και δύ­ο χρό­νια πριν, με στό­χο να μειώ­σου­με το τα­μεια­κό μας έλ­λειμ­μα. Πα­ράλ­λη­λα, πρέ­πει να σχε­διά­σου­με την ε­πό­με­νη σχο­λι­κή χρο­νιά έ­χο­ντας υ­πόψη ότι μπο­ρεί να μην προ­σλη­φθεί κα­νέ­νας αρμέ­νιος δά­σκα­λος α­πό το υπουργεί­ο Παι­δεί­ας.

Ε­πί­σης, θα πρέ­πει ο­πωσ­δή­πο­τε να ι­σο­σκελι­σθεί ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2014 κά­νο­ντας τις α­πα­ραί­τη­τες ε­νέρ­γειες, ού­τως ώ­στε οι δο­μές μας να λειτουρ­γούν σύμ­φω­να με τις οι­κο­νο­μι­κές δυ­να­τό­τη­τες της πα­ροι­κί­ας μας, α­πο­φεύ­γο­ντας τις ά­σκοπες και ά­στο­χες δα­πά­νες.

Εί­μα­στε σί­γου­ροι ό­τι κα­τά τη λει­τουρ­γί­α της παροι­κί­ας έ­χουν γί­νει λά­θη και πα­ρα­λή­ψεις, όπως πι­θα­νόν να γί­νουν και στο μέλ­λον. Αυτά ό­μως δεν θα πρέ­πει να α­πο­τε­λούν α­να­σταλ­τικό πα­ρά­γο­ντα για τη στή­ρι­ξη αυ­τής της με­γά­λης προ­σπά­θειας που γί­νεται από τους λει­τουρ­γούς της πα­ροι­κί­ας, οι ο­ποί­οι κα­λού­νται κά­θε τό­σο να την υ­πη­ρε­τή­σουν ε­θε­λο­ντι­κά.

Έ­χουν γί­νει με­γά­λα έρ­γα με τη βο­ή­θεια και την αυ­το­θυ­σί­α πολ­λών συ­μπα­τριω­τών μας, γι’ αυ­τό δεν πρέ­πει τα όποια λά­θη να α­μαυ­ρώ­νουν το γε­νι­κό­τε­ρο έρ­γο που γί­νε­ται στην πα­ροι­κί­α μας.

Σή­με­ρα πι­στεύ­ω ό­τι έ­χου­με δο­μή­σει έ­να πλαί­σιο α­σφα­λεί­ας ώ­στε να α­πο­φύ­γου­με τα λά­θη και τις «α­μαρτί­ες» του πα­ρελ­θό­ντος.

Ό­ρα­μά μας εί­ναι να ξε­πε­ρά­σου­με τις οι­κο­νο­μι­κές μας δυ­σκο­λίες, να βά­λου­με τα θε­μέ­λια για την α­πρόσκο­πτη λει­τουρ­γί­α των δο­μών της πα­ροι­κί­ας μας και να ε­ξα­σφα­λί­σου­με τη βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τάς τους. Και σε αυ­τή μας τη με­γά­λη προ­σπά­θεια πι­στεύ­ουμε ό­τι θα έ­χου­με τη στή­ρι­ξη των συ­μπα­τριω­τών μας.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 24 επισκέπτες συνδεδεμένους