Ρουπέν Κεβορκιάν Εκτύπωση E-mail

Απρίλιος - Ιούνιος 2013 τεύχος 77

 

Εξέ­χου­σα προ­σω­πι­κό­τη­τα της Κο­μο­τη­νής

Γεν­νή­θη­κε το 1852 στο Σλί­βεντης Βουλ­γα­ρί­ας και σπού­δα­σε τη νο­-μι­κή ε­πιστή­μη. Ως κρα­τι­κός υ­πάλ­λη­λος ερ­γά­στη­κε στις ο­θω­μα­νι­κές υ­πη­ρε­σί­ες ως το 1878. Τα έ­τη 1905-1906 υ­πη­ρέ­τη­σε ...ως δι­κα­στι­κός στο Παζ­μα­κλί. Στη συ­νέ­χεια ά­σκη­σε το ε­πάγ­γελ­μα του δι­κη­γό­ρου. Ε­γκα­τα­στά­θη­κε στην Α­δρια­νού­πο­λη και α­πό ε­κεί με­τοί­κη­σε στην Κο­μο­τη­νή. Υ­πήρ­ξε ε­νερ­γό μέ­λος της αν­θού­σης τό­τε αρ­με­νι­κής κοι­νό­τη­τας της Κο­μο­τη­νής και ε­ξέ­χον πα­ρά­γο­ντας της πό­λης.

Ο Ρου­πέν Κεβορ­κιάν κα­τέ­χει μια λα­μπρή θέ­ση στη νε­ώ­τε­ρη ελ­λη­νι­κή ι­στο­ρί­α κα­θώς ή­ταν ο άν­θρω­πος χά­ρη στην ψή­φο του ο­ποί­ου – και σε συ­νεν­νό­η­ση με το δι­πλω­μα­τικό α­πε­σταλ­μέ­νο της Ελ­λη­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης Χα­ρί­σιο Βαμ­βα­κά - ε­ξε­λέ­γη Έλ­λη­νας Πο­λι­τι­κός Διοι­κη­τής κα­τά τη διάρ­κεια της Δια­συμ­μα­χι­κής Διοί­κη­σης της Θρά­κης (1919-1920).

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, κα­τά την πε­ρί­ο­δο αυ­τή (τέ­λη 1919-αρ­χές 1920) εί­χε σχη­μα­τι­στεί στη Δυτ. Θρά­κη έ­να ι­διό­τυ­πο κρα­τί­διο υ­πό τον τί­τλο “Δια­συμ­μαχι­κή Θρά­κη” (Thrace Interallie). Κύ­ριο συμ­βου­λευ­τι­κό όρ­γα­νο της Δια­συμ­μα­χι­κής Θρά­κης ήταν το Α­νώ­τε­ρο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο (Conseil Superieur de La Thrace Interallie) – έ­να εί­δος βου­λής των Θρα­κών – που εί­χε κυ­ρί­ως γνω­μο­δο­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα και το ο­ποί­ο α­πο­τε­λεί­το α­πό α­ντι­προ­σώ­πους ό­λων των ε­θνο­τή­των. Η ε­κλο­γή Έλ­λη­να προ­έ­δρου στο Α­νώτε­ρο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο εί­χε ι­διαί­τε­ρα με­γά­λη ση­μα­σί­α, κα­θώς θε­ω­ρή­θηκε ως δη­μο­ψή­φι­σμα των κα­τοί­κων της Θρά­κης και συ­νέ­βα­λε α­πο­φα­σι­στι­κά στις προ­σπά­θειες του Βε­νι­ζέ­λου στη Διά­σκε­ψη Ει­ρή­νης των Πα­ρι­σί­ων. Η δε στάση του Αρ­με­νί­ου α­ντι­προ­σώ­που στο Συμ­βού­λιο ή­ταν κα­θο­ρι­στι­κή, κα­θώς μια ενδε­χό­με­νη ψή­φος υ­πέρ της βουλ­γα­ρι­κής πλευ­ράς και με δε­δο­μέ­νη τη λευ­κή ψήφο του Ε­βραί­ου α­ντι­προ­σώ­που θα δη­μιουρ­γού­σε τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις ι­σο­ψη­φί­ας με κα­τα­στρο­φι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα για την Ελ­λά­δα, ό­πως την πι­θα­νό­τη­τα προ­σάρτη­σης της Δυτ. Θρά­κης εκ νέ­ου στη Βουλ­γα­ρί­α ή τη δη­μιουρ­γί­α αυ­τό­νο­μης Θράκης, ό­πως πί­ε­ζαν οι Νε­ό­τουρ­κοι.

Ο Ρου­πέν Κε­βορ­κιάν κατ’ ε­ντο­λήν της κοινό­τη­τος ψή­φι­σε υ­πέρ της Ελ­λά­δος! Η θαρ­ρα­λέ­α και ά­κρως φι­λελ­λη­νι­κή στά­ση των Αρ­με­νί­ων προ­κά­λε­σε το θαυ­μα­σμό των Ελ­λή­νων.

Μέ­χρι και σή­με­ρα, στην επί­ση­μη δο­ξο­λο­γί­α που λαμ­βά­νει χώ­ρα στον Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό της Κο­μο­τη­νής κά­θε χρό­νο στις 14 Μα­ΐ­ου πα­ρου­σί­α των αρ­χών της πό­λης, το ό­νο­μα του Ρου­πέν Κε­βορ­κιάν α­να­φέ­ρε­ται α­νά­με­σα σε αυ­τούς που α­γω­νί­στη­καν για την εν­σω­μά­τωση της Θρά­κης στη μη­τέ­ρα Ελ­λά­δα. Πα­ράλ­λη­λα ο Δή­μος Κο­μο­τη­ναί­ων έ­χει α­φιερώ­σει μια ο­δό προς τι­μήν του με τη ση­μεί­ω­ση: “Έλ­λη­νας (Αρ­μέ­νιος) Μέ­λος Συμ­βου­λί­ου Δια­συμ­μα­χι­κής Θρά­κης”.

Α­πε­βί­ω­σε το 1924 α­φή­νο­ντας πί­σω πλού­σιες περ­γα­μη­νές για τους ι­στο­ρι­κούς του μέλ­λο­ντος. Ο τά­φος του βρί­σκε­ται στο Αρ­με­νι­κό Κοι­μη­τή­ριο Κο­μο­τη­νής.

Από το βι­βλί­ο: “Οι Αρ­μέ­νιοι της Κο­μο­τη­νής”, Τζέ­νη Κα­σα­πιάν, Κων. Χα­τζό­που­λος, Εκ­πο­λι­τι­στι­κός Μορ­φω­τι­κός Ό­μι­λος Αρ­με­νί­ων Κο­μο­τη­νής, Κο­μο­τη­νή 2009.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 29 επισκέπτες συνδεδεμένους