Aρμενικά μουσικά συγκροτήματα στον κόσμο Εκτύπωση

Άνι Ντεοκμετζιάν

Απρίλιος - Ιούνιος 2013 τεύχος 77

 

Α­πό τη δε­κα­ε­τί­α του ‘90 και έ­πει­τα, στην αρ­με­νι­κή δια­σπο­ρά α­να­δει­κνύ­ο­νται μου­σι­κο­συν­θέτες, οι ο­ποί­οι μέσα α­πό διά­φο­ρα μου­σικά εί­δη προ­ω­θούν τον αρ­με­νι­κό πο­λι­τι­σμό, ε­ξε­λίσ­σο­ντάς τον σύμ­φω­να με την κουλ­τού­ρα της χώ­ρας στην ο­ποί­α ζουν και της ε­πιρ­ρο­ής που δέ­χο­νται από τα ε­κεί μου­σι­κά εί­δη.

Συ­γκρο­τή­μα­τα και μου­σι­κοί ό­πως οι System of a Down, οι Night Ark, ο Charles Aznavour και ο Χά­ικ Για­ζι­τζιάν, μέ­σω της μου­σι­κής τους, προ­ω­θούν ό­χι μό­νο τον αρ­με­νι­κό πο­λι­τι­σμό αλ­λά και το αρ­με­νι­κό ζή­τη­μα.

Η μου­σι­κή, ε­λεύ­θε­ρη και χω­ρίς ό­ρια, εκ­φρά­ζε­ται με διά­φο­ρους τρό­πους α­πό τους καλ­λι­τέ­χνες των πα­ροι­κιών. Χρη­σι­μο­ποιούν στοι­χεί­α της αρ­με­νι­κής μου­σι­κής και γλώσ­σας α­να­κα­τε­μέ­να με στοι­χεί­α της Δύ­σης. Ζώ­ντας σε μια πα­ροι­κί­α, τα κλασ­ι­κά αρ­με­νι­κά μου­σι­κά εί­δη εί­ναι τα πα­ραδο­σια­κά, τα ε­πα­να­στα­τι­κά και τα λα­ϊ­κά. Πα­ράλ­λη­λα, τα ντό­πια μου­σι­κά α­κού­σμα­τα εί­ναι ποπ, ροκ, χιπ-χοπ, τζαζ και πολ­λά άλ­λα. Έ­τσι, η α­νά­μι­ξή τους πολ­λές φο­ρές προ­σφέ­ρει ι­διαί­τε­ρη μου­σι­κή χροιά. Πα­ρακά­τω, α­να­φέ­ρο­νται με­ρι­κά γνω­στά συ­γκρο­τή­μα­τα της δια­σπο­ράς.

Bei-ru

Μου­σι­κός, πα­ρα­γω­γός και dj α­πό το Λος Ά­ντζε­λες, ο ο­ποί­ος α­πό τον πρώ­το του δί­σκο «Little Armenia» α­να­μι­γνύ­ει πα­λιές αρ­με­νι­κές με­λω­δί­ες και τρα­γού­δια με στοι­χεί­α χιπ-χοπ, φαν­κ και σό­ουλ. Το «L.A weakly» α­να­φέρ­θη­κε σε αυ­τό το ι­διαί­τε­ρο μίγ­μα μου­σι­κής γρά­φο­ντας: «Ο ή­χος της δια­σπο­ράς που ε­γκα­τα­στά­θη­κε στο Λος Ά­ντζε­λες. Η αρ­με­νι­κή μου­σι­κή φιλ­τρά­ρε­ται μέ­σω του “Dr Dre”, “The Chronic” και της υ­πό­γειας σκη­νής του χιπ-οπ».www.beirumusic.com

Los Armenios

Το συ­γκρό­τη­μα δη­μιουρ­γή­θη­κε το 2005 α­πο πέ­ντε Αρ­με­νί­ους τρίτης γε­νιάς του Μπουέ­νος Ά­ι­ρες. Χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως αρ­με­νι­κό ροκ συ­γκρό­τημα το ο­ποί­ο χρη­σι­μο­ποιεί στα τρα­γού­δια του αρ­με­νι­κούς στί­χους και όρ­γα­να, ό­πως το σβί και το ντου­ντούκ.

Έ­χει δώ­σει αρ­κε­τές συ­ναυ­λί­ες σε διά­φο­ρες πα­ροι­κί­ες, ό­πως ε­πί­σης και στην Αρ­με­νί­α. Το 2007 κέρ­δι­σε το βρα­βεί­ο κα­λύ­τε­ρου άλ­μπουμ στα αρ­με­νι­κά μου­σι­κά βρα­βεί­α που διορ­γα­νώ­νο­νται στο Λος Ά­ντζε­λες. http://www.losarmenios.com/

Armenian public radio

Νε­α­νι­κό συ­γκρό­τη­μα τριών α­τό­μων α­πό την Α­με­ρι­κή, με κύ­ριο όρ­γα­νο την κι­θά­ρα. Τρα­γου­δούν αρ­με­νι­κή πα­ρα­δο­σια­κή μου­σι­κή ει­σά­γο­ντας στοι­χεί­α μπλουζ, φολ­κ και ροκ μου­σι­κής. Ό­πως το­νί­ζει το συ­γκρό­τη­μα, με αυ­τόν τον τρό­πο γί­νο­νται γνω­στά τα πα­ρα­δοσια­κά αρ­με­νι­κά τρα­γού­δια στη νε­ο­λαία της δια­σπο­ράς, κρα­τώ­ντας ζω­ντα­νή την πα­ρά­δο­ση μέ­σα στην πα­ροι­κί­α. www.armenianpublicradio.com

Viza

Ροκ συ­γκρό­τη­μα, τα μέ­λη του ο­ποί­ου εί­ναι κα­τά βά­ση αρ­με­νικής και ελ­λη­νι­κής κα­τα­γω­γής. Το α­πο­τέ­λε­σμα εί­ναι έ­να ι­διαί­τε­ρο μου­σι­κό μίγμα, με στοι­χεί­α αρ­με­νι­κών και ελ­λη­νι­κών πα­ρα­δο­σια­κών με­λω­διών. Στις 24 Απρι­λί­ου του 2013 συμ­με­τεί­χε μα­ζί με γνω­στούς καλ­λι­τέ­χνες του Λος Ά­ντζε­λες στη συ­ναυ­λί­α «Rock the truth», α­φιε­ρω­μέ­νη στην ευαι­σθη­το­ποί­η­ση του κοι­νού για το ζή­τη­μα της γενοκτονίας των Αρμενίων. www.experienceviza.com

Armenian navy band

Το συ­γκρό­τη­μα δη­μιουρ­γή­θη­κε α­πό τον Arto Tunηboyaciyan το 1998. Α­πο­τε­λεί­ται α­πό δώ­δε­κα Αρ­με­νί­ους με δια­φο­ρε­τικές μου­σι­κές ε­μπει­ρί­ες ο κα­θέ­νας (πα­ρα­δο­σια­κές και σύγ­χρο­νες αρ­με­νι­κές με­λω­δί­ες). Η ι­δέ­α ή­ταν να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί έ­νας συν­δυα­σμός πα­ρα­δο­σια­κών αρμε­νι­κών με­λω­διών και της Α­να­το­λής, με σύγ­χρο­να α­κού­σμα­τα. Το 2006 βρα­βεύ­τηκαν α­πό το «BBC Radio Award». www.naregatsi.org/Artoistan/

The Beautified project

Πρό­κει­ται για ροκ συ­γκρό­τη­μα Αρ­με­νί­ων της αγ­γλι­κής δια­σπο­ράς, οι ο­ποί­οι έ­χουν ε­γκα­τα­στα­θεί στην Αρ­με­νί­α. Εί­ναι η πρώ­τη αγ­γλό­φω­νη μπά­ντα η ο­ποί­α η­χο­γρά­φη­σε τρα­γού­δια στο Ε­ρε­βάν σε αγ­γλι­κό στί­χο. www.thebeautifiedblog.wordpress.com

Armenios

Συ­γκρό­τη­μα χιπ-χοπ της Γερ­μα­νί­ας με αρ­με­νι­κό στί­χο α­πο­τελού­με­νο α­πο τρεις νέ­ους αρ­με­νι­κής κα­τα­γω­γής, οι ο­ποί­οι θέ­τουν ζη­τή­μα­τα κοι­νω­νι­κού και αρ­μενι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος.

Τα συ­γκρο­τή­μα­τα αυ­τά εί­ναι έ­να μι­κρό μό­νο δείγ­μα της πλούσιας αρ­με­νι­κής μου­σι­κής πα­ρα­γω­γής. Είναι τρί­τη και τέταρτη γε­νιά Αρ­με­νί­ων στη δια­σπο­ρά που βρί­σκε­ται α­νά­με­σα σε δια­φο­ρε­τι­κές κουλ­τού­ρες και κοι­νω­νι­κές τά­ξεις, ψάχνο­ντας την ταυ­τό­τη­τά της μέσα από τη σύγ­χρο­νη κοι­νω­νί­α που α­νή­κει.