Aρμενικά μουσικά συγκροτήματα στον κόσμο Εκτύπωση E-mail

Άνι Ντεοκμετζιάν

Απρίλιος - Ιούνιος 2013 τεύχος 77

 

Α­πό τη δε­κα­ε­τί­α του ‘90 και έ­πει­τα, στην αρ­με­νι­κή δια­σπο­ρά α­να­δει­κνύ­ο­νται μου­σι­κο­συν­θέτες, οι ο­ποί­οι μέσα α­πό διά­φο­ρα μου­σικά εί­δη προ­ω­θούν τον αρ­με­νι­κό πο­λι­τι­σμό, ε­ξε­λίσ­σο­ντάς τον σύμ­φω­να με την κουλ­τού­ρα της χώ­ρας στην ο­ποί­α ζουν και της ε­πιρ­ρο­ής που δέ­χο­νται από τα ε­κεί μου­σι­κά εί­δη.

Συ­γκρο­τή­μα­τα και μου­σι­κοί ό­πως οι System of a Down, οι Night Ark, ο Charles Aznavour και ο Χά­ικ Για­ζι­τζιάν, μέ­σω της μου­σι­κής τους, προ­ω­θούν ό­χι μό­νο τον αρ­με­νι­κό πο­λι­τι­σμό αλ­λά και το αρ­με­νι­κό ζή­τη­μα.

Η μου­σι­κή, ε­λεύ­θε­ρη και χω­ρίς ό­ρια, εκ­φρά­ζε­ται με διά­φο­ρους τρό­πους α­πό τους καλ­λι­τέ­χνες των πα­ροι­κιών. Χρη­σι­μο­ποιούν στοι­χεί­α της αρ­με­νι­κής μου­σι­κής και γλώσ­σας α­να­κα­τε­μέ­να με στοι­χεί­α της Δύ­σης. Ζώ­ντας σε μια πα­ροι­κί­α, τα κλασ­ι­κά αρ­με­νι­κά μου­σι­κά εί­δη εί­ναι τα πα­ραδο­σια­κά, τα ε­πα­να­στα­τι­κά και τα λα­ϊ­κά. Πα­ράλ­λη­λα, τα ντό­πια μου­σι­κά α­κού­σμα­τα εί­ναι ποπ, ροκ, χιπ-χοπ, τζαζ και πολ­λά άλ­λα. Έ­τσι, η α­νά­μι­ξή τους πολ­λές φο­ρές προ­σφέ­ρει ι­διαί­τε­ρη μου­σι­κή χροιά. Πα­ρακά­τω, α­να­φέ­ρο­νται με­ρι­κά γνω­στά συ­γκρο­τή­μα­τα της δια­σπο­ράς.

Bei-ru

Μου­σι­κός, πα­ρα­γω­γός και dj α­πό το Λος Ά­ντζε­λες, ο ο­ποί­ος α­πό τον πρώ­το του δί­σκο «Little Armenia» α­να­μι­γνύ­ει πα­λιές αρ­με­νι­κές με­λω­δί­ες και τρα­γού­δια με στοι­χεί­α χιπ-χοπ, φαν­κ και σό­ουλ. Το «L.A weakly» α­να­φέρ­θη­κε σε αυ­τό το ι­διαί­τε­ρο μίγ­μα μου­σι­κής γρά­φο­ντας: «Ο ή­χος της δια­σπο­ράς που ε­γκα­τα­στά­θη­κε στο Λος Ά­ντζε­λες. Η αρ­με­νι­κή μου­σι­κή φιλ­τρά­ρε­ται μέ­σω του “Dr Dre”, “The Chronic” και της υ­πό­γειας σκη­νής του χιπ-οπ».www.beirumusic.com

Los Armenios

Το συ­γκρό­τη­μα δη­μιουρ­γή­θη­κε το 2005 α­πο πέ­ντε Αρ­με­νί­ους τρίτης γε­νιάς του Μπουέ­νος Ά­ι­ρες. Χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως αρ­με­νι­κό ροκ συ­γκρό­τημα το ο­ποί­ο χρη­σι­μο­ποιεί στα τρα­γού­δια του αρ­με­νι­κούς στί­χους και όρ­γα­να, ό­πως το σβί και το ντου­ντούκ.

Έ­χει δώ­σει αρ­κε­τές συ­ναυ­λί­ες σε διά­φο­ρες πα­ροι­κί­ες, ό­πως ε­πί­σης και στην Αρ­με­νί­α. Το 2007 κέρ­δι­σε το βρα­βεί­ο κα­λύ­τε­ρου άλ­μπουμ στα αρ­με­νι­κά μου­σι­κά βρα­βεί­α που διορ­γα­νώ­νο­νται στο Λος Ά­ντζε­λες. http://www.losarmenios.com/

Armenian public radio

Νε­α­νι­κό συ­γκρό­τη­μα τριών α­τό­μων α­πό την Α­με­ρι­κή, με κύ­ριο όρ­γα­νο την κι­θά­ρα. Τρα­γου­δούν αρ­με­νι­κή πα­ρα­δο­σια­κή μου­σι­κή ει­σά­γο­ντας στοι­χεί­α μπλουζ, φολ­κ και ροκ μου­σι­κής. Ό­πως το­νί­ζει το συ­γκρό­τη­μα, με αυ­τόν τον τρό­πο γί­νο­νται γνω­στά τα πα­ρα­δοσια­κά αρ­με­νι­κά τρα­γού­δια στη νε­ο­λαία της δια­σπο­ράς, κρα­τώ­ντας ζω­ντα­νή την πα­ρά­δο­ση μέ­σα στην πα­ροι­κί­α. www.armenianpublicradio.com

Viza

Ροκ συ­γκρό­τη­μα, τα μέ­λη του ο­ποί­ου εί­ναι κα­τά βά­ση αρ­με­νικής και ελ­λη­νι­κής κα­τα­γω­γής. Το α­πο­τέ­λε­σμα εί­ναι έ­να ι­διαί­τε­ρο μου­σι­κό μίγμα, με στοι­χεί­α αρ­με­νι­κών και ελ­λη­νι­κών πα­ρα­δο­σια­κών με­λω­διών. Στις 24 Απρι­λί­ου του 2013 συμ­με­τεί­χε μα­ζί με γνω­στούς καλ­λι­τέ­χνες του Λος Ά­ντζε­λες στη συ­ναυ­λί­α «Rock the truth», α­φιε­ρω­μέ­νη στην ευαι­σθη­το­ποί­η­ση του κοι­νού για το ζή­τη­μα της γενοκτονίας των Αρμενίων. www.experienceviza.com

Armenian navy band

Το συ­γκρό­τη­μα δη­μιουρ­γή­θη­κε α­πό τον Arto Tunηboyaciyan το 1998. Α­πο­τε­λεί­ται α­πό δώ­δε­κα Αρ­με­νί­ους με δια­φο­ρε­τικές μου­σι­κές ε­μπει­ρί­ες ο κα­θέ­νας (πα­ρα­δο­σια­κές και σύγ­χρο­νες αρ­με­νι­κές με­λω­δί­ες). Η ι­δέ­α ή­ταν να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί έ­νας συν­δυα­σμός πα­ρα­δο­σια­κών αρμε­νι­κών με­λω­διών και της Α­να­το­λής, με σύγ­χρο­να α­κού­σμα­τα. Το 2006 βρα­βεύ­τηκαν α­πό το «BBC Radio Award». www.naregatsi.org/Artoistan/

The Beautified project

Πρό­κει­ται για ροκ συ­γκρό­τη­μα Αρ­με­νί­ων της αγ­γλι­κής δια­σπο­ράς, οι ο­ποί­οι έ­χουν ε­γκα­τα­στα­θεί στην Αρ­με­νί­α. Εί­ναι η πρώ­τη αγ­γλό­φω­νη μπά­ντα η ο­ποί­α η­χο­γρά­φη­σε τρα­γού­δια στο Ε­ρε­βάν σε αγ­γλι­κό στί­χο. www.thebeautifiedblog.wordpress.com

Armenios

Συ­γκρό­τη­μα χιπ-χοπ της Γερ­μα­νί­ας με αρ­με­νι­κό στί­χο α­πο­τελού­με­νο α­πο τρεις νέ­ους αρ­με­νι­κής κα­τα­γω­γής, οι ο­ποί­οι θέ­τουν ζη­τή­μα­τα κοι­νω­νι­κού και αρ­μενι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος.

Τα συ­γκρο­τή­μα­τα αυ­τά εί­ναι έ­να μι­κρό μό­νο δείγ­μα της πλούσιας αρ­με­νι­κής μου­σι­κής πα­ρα­γω­γής. Είναι τρί­τη και τέταρτη γε­νιά Αρ­με­νί­ων στη δια­σπο­ρά που βρί­σκε­ται α­νά­με­σα σε δια­φο­ρε­τι­κές κουλ­τού­ρες και κοι­νω­νι­κές τά­ξεις, ψάχνο­ντας την ταυ­τό­τη­τά της μέσα από τη σύγ­χρο­νη κοι­νω­νί­α που α­νή­κει.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 46 επισκέπτες συνδεδεμένους