ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εκτύπωση E-mail

Σαρκίς Αγαμπατιάν

Τεύχος: Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

 

 

Τον πε­ρα­σμέ­νο Ο­κτώ­βριο το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν ε­ξε­λέ­γη για πρώ­τη φο­ρά μέ­λος του Συμ­βουλί­ου Ασφα­λεί­ας του Ο.Η.Ε. για μια θη­τεί­α δύ­ο χρό­νων. Ό­μως, πώς τα κα­τά­φε­ρε αυ­τή η χώ­ρα να ε­κλε­γεί σ’ αυ­τόν τον α­νώ­τα­το θε­σμό; Για­τί οι Αρ­μέ­νιοι δεν πή­ραν κά­ποια μέ­τρα για να α­ντιτα­χθούν στην υ­πο­ψη­φιό­τη­τά του;

 

 

 

Το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν, η Ουγ­γα­ρί­α και η Σλο­βε­νί­α α­ντα­γω­νί­ζο­νταν για μια έ­δρα μη μό­νι­μου μέ­λους που θα έ­πρε­πε να δο­θεί σε κρά­τος της α­να­το­λι­κής Ευ­ρώ­πης στο Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας. Κα­νο­νι­κά, το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν δεν εί­χε κα­μιά ελ­πί­δα να ε­κλε­γεί σ’ έ­να τό­σο υ­ψη­λό θε­σμό, έ­χο­ντας τα λι­γό­τε­ρα «προ­σό­ντα» α­πό τις τρεις χώ­ρες κα­θώς δεν εκ­πλή­ρω­νε τις α­παι­τή­σεις του Χάρ­τη των Η­νω­μέ­νων Ε­θνών λό­γω της α­πο­τυ­χί­ας του να συμ­βά­λει στην ει­ρή­νη και στη διε­θνή α­σφάλεια και της μη συμ­με­το­χής του στις ερ­γα­σί­ες του Ορ­γα­νι­σμού.

Σύμ­φω­να με α­σφα­λείς πη­γές του ξέ­νου Τύ­που, το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν α­ντι­στάθ­μι­σε την α­νε­πάρ­κειά του προ­σφέ­ρο­ντας δω­ρε­άν δια­μο­νή και χρη­μα­τι­κά πο­σά στους α­ντι­προ­σώ­πους των Η­νω­μέ­νων Ε­θνών κα­θώς και οι­κο­νο­μι­κά ο­φέ­λη στα κρά­τη ε­κεί­να που με την ψή­φο τους στη γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση των Η­νω­μέ­νων Ε­θνών ε­κλέγουν τα δέ­κα μη μό­νι­μα μέ­λη του Συμ­βου­λί­ου Α­σφα­λεί­ας. Το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν με ό­λα τα μέ­σα ε­ξα­σφά­λι­σε την υ­πο­στή­ρι­ξη των ι­σλα­μι­κών χω­ρών, της Α­ρα­βι­κής Λί­γκας, του Κι­νή­μα­τος των Α­δε­σμεύ­των και των πρώ­ην σο­βιε­τι­κών δη­μο­κρα­τιών, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ρω­σί­ας. Πα­ρά τις α­συ­νή­θι­στες αυ­τές με­θό­δους, χρειά­στη­καν 17 γύ­ροι ψη­φο­φο­ρί­ας για να συ­γκε­ντρώ­σει το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν τις α­πα­ραί­τη­τες ψή­φους και ε­νώ ο κυ­ριό­τε­ρος α­ντί­πα­λός του, η Σλο­βε­νί­α, εί­χε απο­συρ­θεί α­πό τη διεκ­δί­κη­ση της έ­δρας ως έν­δει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας. Ο υ­πουρ­γός Ε­ξω­τε­ρι­κών της Σλο­βε­νί­ας πα­ρα­πο­νέ­θη­κε χω­ρίς να υ­πει­σέλ­θει σε λε­πτο­μέρειες ό­τι η χώ­ρα του «δεν ε­νέ­κρι­νε τον τρό­πο διε­ξα­γω­γής της ψη­φο­φο­ρί­ας» υπαι­νισ­σό­με­νος τα δώ­ρα του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν.

Η κα­τά­κτη­ση μιας έ­δρας στο πα­νί­σχυ­ρο Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας προσ­δί­δει στο Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν έ­να διε­θνές κύ­ρος και του δί­νει μια και­νούρ­για ευ­και­ρί­α να συ­νε­χί­σει την α­ντιαρ­με­νι­κή εκ­στρα­τεί­α του. Ω­στό­σο, δεν εί­ναι και τό­σο σίγου­ρο ό­τι οι δι­πλω­μά­τες του θα κα­τα­φέ­ρουν να φτά­σουν στον ε­πι­διω­κό­με­νο στό­χο τους που εί­ναι να θέ­σουν τη διέ­νε­ξη του Κα­ρα­μπάχ στο πρό­γραμ­μα του Συμ­βου­λί­ου. Οι συ­μπρό­ε­δροι της ο­μά­δας Μιν­σκ, Γαλ­λί­α, Ρω­σί­α και Η.Π.Α. - τα τρί­α α­πό τα πέ­ντε μό­νι­μα μέ­λη του Συμ­βου­λί­ου Α­σφα­λεί­ας με δι­καί­ω­μα βέ­το έκα­ναν γνω­στό ό­τι το θέ­μα αυ­τό ά­πτε­ται της ο­μά­δας Μι­σνκ, ο­πό­τε εί­ναι ε­κτός της α­τζέ­ντας των εργα­σιών των Η­νω­μέ­νων Ε­θνών. Συ­νε­πώς οι η­γέ­τες του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν δια­κιν­δυνεύ­ουν να α­πο­γο­η­τεύ­σουν τον λα­ό τους, τον ο­ποί­ο εί­χαν δια­βε­βαιώ­σει ό­τι το Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας θα χει­ρι­ζό­ταν το Ζή­τη­μα του Κα­ρα­μπάχ. Το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν θα μπο­ρού­σε ε­πί­σης να ε­μπλα­κεί σε λε­πτές κα­τα­στά­σεις, ό­ταν θα α­να­γκαστεί να πά­ρει θέ­ση στις ψη­φο­φο­ρί­ες για ευαί­σθη­τα ζη­τή­μα­τα που α­φο­ρούν το Ι­ράν, το Ισ­ρα­ήλ ή τη Συ­ρί­α.

Στην Αρ­με­νί­α, η α­ντι­πο­λί­τευ­ση ά­σκη­σε κρι­τι­κή στην κυ­βέρ­νη­ση ε­πει­δή δεν έθε­σε υ­πο­ψη­φιό­τη­τα η χώ­ρα για το Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας, προ­βάλ­λο­ντας το ε­πιχεί­ρη­μα ό­τι έ­τσι θα α­πο­σπού­σε ψή­φους α­πό το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν. Μια τέ­τοια στρα­τη­γι­κή ω­στό­σο, δεν θα ή­ταν ί­σως προς το συμ­φέ­ρον του Ε­ρε­βάν, που δεν θα μπο­ρού­σε να α­ντα­γω­νι­στεί με ί­σους ό­ρους το Μπα­κού στην ε­ξα­γο­ρά ψή­φων και θα μπο­ρού­σε να α­φαι­ρέ­σει ψή­φους α­πό τη Σλο­βε­νί­α, ε­ξα­σφα­λί­ζο­ντας έ­να με­γαλύ­τε­ρο πε­ρι­θώ­ριο νί­κης στο Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν. Πά­ντως, εί­ναι γε­γο­νός ό­τι η αρ­μενι­κή κυ­βέρ­νη­ση θα μπο­ρού­σε μέ­σω του υ­πουρ­γεί­ου Δια­σπο­ράς και σε συ­νερ­γασί­α με τα κα­τά τό­πους γρα­φεί­α της Αρ­με­νι­κής Ε­θνι­κής Ε­πι­τρο­πής ή άλ­λων οργα­νώ­σε­ων να ε­νη­με­ρώ­σει τις α­ντί­στοι­χες κυ­βερ­νή­σεις για να μην υ­πο­στη­ριχθεί η υ­πο­ψη­φιό­τη­τα του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν στο Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας του Ο.Η.Ε…

 


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένους