Κοινή ανακοίνωση των Αρμενίων καθολικών Πατριαρχών Εκτύπωση E-mail

Aραξή Απελιάν-Κολανιάν

Απρίλιος - Ιούνιος 2013 τεύχος 77

 

Στις 24 Α­πρι­λί­ου 2013, δύ­ο χρό­νια πριν τη συ­μπλή­ρω­ση 100 χρό­νων α­πό την Γε­νο­κτο­νία που διέ­πρα­ξε η Τουρ­κί­α το 1915, οι δύ­ο κο­ρυ­φαί­οι ιε­ράρ­χες της Αρ­με­νι­κής Ορ­θό­δο­ξης Εκ­κλη­σί­ας, ο Πα­να­γιό­τα­τος Κα­θο­λι­κός Πα­τριάρ­χης Α­πά­ντων των Αρ­μενί­ων Κα­ρε­κίν Β’ και ο Πα­να­γιό­τα­τος Κα­θο­λι­κός Πα­τριάρ­χης του Με­γά­λου Οίκου της Κι­λι­κί­ας Α­ράμ Α’, ε­ξέ­δω­σαν βα­ρυ­σή­μα­ντη κοι­νή α­να­κοί­νω­ση, με την ο­ποί­α δη­λώ­νουν τη βού­λη­σή τους να κα­τα­βάλ­λουν κά­θε προ­σπά­θεια για την προ­ώ­θη­ση των αρ­με­νι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να και πέ­ραν της α­να­γνώ­ρι­σης της Γε­νο­κτο­νί­ας, α­παι­τούν να ε­πι­στρα­φεί στο νό­μι­μο δι­καιού­χο αρ­με­νι­κό λα­ό, η τε­ρά­στια εκ­κλη­σια­στι­κή πε­ριου­σί­α, να­οί, μο­να­στή­ρια, ι­δρύ­ματα αλ­λά και τα πο­λύ­τι­μα ιε­ρά κει­μή­λια, χει­ρό­γρα­φα, ει­κό­νες κλπ, που, με­τά την ε­ξό­ντω­ση του αρ­με­νι­κού λα­ού, αυ­θαί­ρε­τα κα­τά­σχε­σε και ι­διο­ποι­ή­θη­κε το τουρ­κι­κό κρά­τος, ως «ε­γκα­τα­λε­λειμ­μέ­νη πε­ριου­σί­α». Για πρώ­τη φο­ρά, η η­γε­σί­α της Αρ­με­νι­κής Εκ­κλη­σί­ας δια­τυ­πώ­νει με τό­ση κα­τηγο­ρη­μα­τι­κό­τη­τα και σα­φή­νεια τις θέ­σεις και τις διεκ­δι­κή­σεις της, ως προς την α­κί­νη­τη και κι­νη­τή πε­ριου­σί­α της, τον υ­λι­κό πλού­το και τους θη­σαυ­ρούς που χά­θη­καν, ως συ­νέ­πεια της Γε­νο­κτο­νί­ας του αρ­με­νι­κού λα­ού.

   Η κοι­νή α­να­κοί­νω­ση έ­χει ως ε­ξής:

Το 2015 ο αρ­με­νι­κός λα­ός στη Δη­μο­κρα­τί­α της Αρ­με­νί­ας, στη Δη­μο­κρα­τί­α του Ο­ρει­νού Κα­ρα­μπάγ και σε ο­λό­κλη­ρη τη δια­σπο­ρά, θα τι­μή­σει την 100ή ε­πέ­τειο της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νί­ων, που δια­πρά­χτη­κε α­πό την Ο­θω­μα­νι­κή Τουρ­κί­α.

     Πά­νω α­πό 1,5 ε­κα­τομ­μύ­ριο Αρ­μέ­νιοι υ­πήρ­ξαν θύ­μα­τα της Γε­νο­κτο­νί­ας του 1915, ε­νώ ό­σοι τε­λι­κά ε­πέ­ζη­σαν, κα­τέ­φυ­γαν στην α­να­το­λι­κή Αρ­με­νί­α -ση­με­ρι­νή Δη­μο­κρα­τί­α της Αρ­με­νί­ας-, στη Συ­ρί­α, στο Λί­βα­νο, άλ­λες α­ρα­βι­κές χώρες, κα­θώς και σε διά­φο­ρες άλ­λες χώ­ρες του κό­σμου.

     Πα­ράλ­λη­λα με την α­πώ­λεια της α­το­μι­κής τους πε­ριου­σί­ας, οι Αρ­μέ­νιοι που ζού­σαν στη δυ­τι­κή Αρ­με­νί­α, στην Κι­λι­κί­α και σε άλ­λες πε­ριο­χές της τό­τε Ο­θωμα­νι­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας, έ­χα­σαν εκ­κλη­σια­στι­κή πε­ριου­σί­α, να­ούς, μο­να­στήρια, ιε­ρά προ­σκυ­νή­μα­τα, θρη­σκευ­τι­κά, εκ­παι­δευ­τι­κά και φι­λαν­θρω­πι­κά ι­δρύμα­τα, έρ­γα τέ­χνης με­γά­λης πο­λι­τι­σμι­κής και θρη­σκευ­τι­κής α­ξί­ας, ό­πως «σταυρό­πε­τρες» -οι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κές αρ­με­νι­κές α­να­θη­μα­τι­κές στή­λες-, χει­ρό­γραφα, ει­κό­νες κλπ. Η τε­ρά­στια α­κί­νη­τη πε­ριου­σί­α του αρ­με­νι­κού λα­ού, που ε­ξοντώ­θη­κε και ε­κτο­πί­στη­κε δια της βί­ας, πέ­ρα­σε στην ι­διο­κτη­σί­α του τουρ­κι­κού κρά­τους, ως «ε­γκα­τα­λειμ­μέ­νη πε­ριου­σί­α».

     98 χρό­νια με­τά τη Γε­νο­κτο­νί­α, το ση­με­ρι­νό κρά­τος της Τουρ­κί­ας, ως διά­δο­χος της Ο­θω­μα­νι­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας, ό­χι μό­νον αρ­νεί­ται τη γε­νο­κτο­νί­α που σχεδί­α­σαν και ε­κτέ­λε­σαν οι προ­κά­το­χοί του, αλ­λά συ­νε­χί­ζει την α­ντι-αρ­με­νι­κή πο­λι­τι­κή του, έ­χο­ντας κα­τά­σχει τη θρη­σκευ­τι­κή και πο­λι­τι­στι­κή κλη­ρο­νομιά του αρ­με­νι­κού λα­ού, τις εκ­κλη­σια­στι­κές πε­ριου­σί­ες και τους θη­σαυ­ρούς του.

   Ως εκ τού­του, α­πευ­θύ­νου­με έκ­κλη­ση προς το τουρ­κι­κό κρά­τος και α­παι­τού­με:

1.- Α­να­γνώ­ρι­ση της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νί­ων.

2.- Πλή­ρη ε­πα­νόρ­θω­ση για τις υ­λι­κές α­πώ­λειες που υ­πέ­στη ο αρ­με­νι­κός λα­ός και τα αν­θρώ­πι­να και ε­θνι­κά δι­καιώ­μα­τά του, που κα­τα­πα­τή­θη­καν.

3.- Ά­με­ση ε­πι­στρο­φή των να­ών, των μο­να­στη­ριών και των εκ­κλη­σια­στι­κών πε­ριου­σιών, κα­θώς και των πο­λύ­τι­μων κει­μη­λί­ων και θη­σαυ­ρών, της πνευ­μα­τι­κής και πο­λι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς, στο νό­μι­μο δι­καιού­χο τους, τον αρ­με­νι­κό λαό.

     Προ­σευ­χό­μα­στε για την α­νά­παυ­ση της ψυ­χής των θυ­μά­των της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νί­ων. Κα­τα­δι­κά­ζου­με κά­θε βί­αι­η ε­νέρ­γεια, που στρέ­φε­ται κα­τά της ζωής, που εί­ναι δώ­ρο θε­ού, κα­τά της α­ξιο­πρέ­πειας του αν­θρώ­που και κα­τά της ειρη­νι­κής συ­νύ­παρ­ξης της αν­θρω­πό­τη­τας, διό­τι «ο Θε­ός δεν εί­ναι Θε­ός του φθό­νου αλ­λά της ει­ρή­νης» (Α’ προς Κο­ριν­θί­ους 14,33) και κα­λεί τους αν­θρώ­πους προς την α­γά­πη, την ο­μό­νοια και την συ­νερ­γα­σί­α.

     Εκ­φρά­ζου­με την ευ­γνω­μο­σύ­νη μας προς ό­λους τους λα­ούς και τις χώ­ρες, που κα­τά την ε­πο­χή της Γε­νο­κτο­νί­ας προ­σέ­φε­ραν κα­τα­φύ­γιο στους ξε­ρι­ζω­μέ­νους και ε­πέ­δει­ξαν μέ­ρι­μνα και α­δελ­φι­κή α­γά­πη προς τους εκ­πα­τρι­σμέ­νους και πρό­σφυ­γες Αρ­μέ­νιους.

Ο αρ­με­νι­κός λα­ός θα εί­ναι ε­πί­σης αιώ­νια ευ­γνώ­μων προς ό­λες τις χώ­ρες που, εμ­φο­ρού­με­νες α­πό αι­σθή­μα­τα αν­θρω­πιάς και δι­καιο­σύ­νης, έ­χουν κα­τα­δι­κάσει και ρη­τά α­να­γνω­ρί­σει τη Γε­νο­κτο­νί­α των Αρ­με­νί­ων.

     Στο κα­τώ­φλι της 100ής ε­πε­τεί­ου της Γε­νο­κτο­νί­ας, θα κα­τα­βάλ­λου­με κά­θε προ­σπά­θεια ώ­στε α­πό κοι­νού να υ­λο­ποι­ή­σου­με τις διεκ­δι­κή­σεις του αρ­με­νι­κού λαού, στο ό­νο­μα της δι­καιο­σύ­νης και της προ­στα­σί­ας των δι­καιω­μά­των του.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 29 επισκέπτες συνδεδεμένους