Παναρμενικό συνέδριο αρωγής και αλληλεγύης Εκτύπωση E-mail

Σακέ Μπαρονιάν

Τεύχος: Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

 

 

Ο Αρ­με­νι­κός Κυα­νούς Σταυ­ρός Ελ­λά­δος διορ­γά­νω­σε το 70ο Πα­ναρ­με­νι­κό Συ­νέ­δριο του Αρ­με­νι­κού Ορ­γα­νι­σμού Α­ρω­γής (Armenian Relief Society), το ο­ποί­ο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Α­θή­να α­πό τις 9 έ­ως και τις 13 Ο­κτω­βρί­ου.

 

 

 

 

Για μια ε­βδο­μά­δα, η πε­ριο­χή γύ-ρω α­πό το Κα­βού­ρι -συ­γκε­κρι­μέ­να γύ­ρω α­πό το ξε­νο­δο­χεί­ο «Α­μα­ρί­λια», ό­που έ­λα­βε χώ­ρα το 70ο Πα­ναρ­με­νι­κό Συ­νέ­δριο του Αρ­με­νι­κού Ορ­γα­νι­σμού Α­ρω­γής -πα­ρέ­πε­μπε σε μι­κρο­γρα­φί­α της Αρ­με­νί­ας, κα­θώς εί­χαν συ­γκε­ντρω­θεί ε­ξή­ντα ε­κλεγ­μέ­νοι σύ­νε­δροι και 120 πα­ρα­τη­ρη­τές-ε­πι­κου­ρι­κά μέ­λη του Αρ­με­νι­κού Ορ­γα­νι­σμού Αρω­γής (ΧΟΜ), εκ­προ­σω­πώ­ντας τις 27 χώ­ρες στις ο­ποίες δρα­στη­ριο­ποιεί­ται η εν λό­γω ορ­γά­νω­ση.

Μέ­λη του ΧΟΜ εί­ναι γυ­ναί­κες που προ­έρ­χο­νται α­πό χώ­ρες με δια­φο­ρε­τι­κό κοι­νω­νι­κό - οι­κο­νο­μι­κό υ­πό­βα­θρο, δια­φο­ρε­τι­κή κουλ­τού­ρα, οι ο­ποί­ες ω­στό­σο έ­χουν έ­να κοι­νό χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό, που δεν εί­ναι άλ­λο α­πό την πη­γαί­α θέ­λη­ση για αλ­λη­λο­βο­ή­θεια και α­νι­διο­τε­λή προ­σφο­ρά.

Η έ­ναρ­ξη του συ­νε­δρί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 9 Ο­κτω­βρί­ου, πα­ρου­σί­α του πρέ­σβη της Δη­μο­κρα­τί­ας της Αρ­με­νί­ας, Γκα­γκί­κ Γα­λα­τσιάν, του Αρ­χιε­πι­σκόπου Αρ­με­νί­ων Ελ­λά­δος Σε­βα­σμιό­τα­του Χο­ρέν Το­γρα­μα­τζιάν, του προ­έ­δρου του Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λί­ου των Ορ­θο­δό­ξων Αρ­με­νί­ων Ελ­λά­δος, εκ­προ­σώ­πων της Αρμε­νι­κής Ε­θνι­κής Ε­πι­τρο­πής και των αρ­με­νι­κών α­θλη­τι­κών, πο­λι­τι­στι­κών σω­μα­τεί­ων. Σε ε­γκάρ­διο κλί­μα, οι ο­μι­λη­τές ευ­χή­θη­καν ευό­δω­ση των ερ­γα­σιών του συ­νε­δρί­ου και ε­ξή­ραν τη σπου­δαιό­τη­τα του έρ­γου που ε­πι­τε­λεί ο Αρμε­νι­κός Ορ­γα­νι­σμός Α­ρω­γής, τό­σο στην Αρ­με­νί­α ό­σο και στη δια­σπο­ρά. Το φε­τι­νό 70ο συ­νέ­δριο εί­χε βα­ρύ­νου­σα ση­μα­σί­α για το ΧΟΜ, ο ο­ποί­ος συ­μπλή­ρω­σε έ­ναν αιώ­να ε­θε­λο­ντι­κής προ­σφοράς και πλέ­ον βρί­σκε­ται στο κα­τώ­φλι νέ­ων προ­κλή­σε­ων αλ­λά και νέ­ων δυ­σκο­λιών που κα­θι­στούν ε­πι­τα­κτι­κή την α­νά­γκη ε­πι­τά­χυν­σης του βη­μα­τι­σμού του προ­κει­μέ­νου να συ­μπλεύ­σει με τις πα­γκό­σμιες κοι­νω­νι­κές-οι­κο­νο­μι­κές εξε­λί­ξεις.

Ο πα­ρα­πά­νω προ­βλη­μα­τι­σμός ή­ταν εμ­φα­νής στις ο­μι­λί­ες των συ­νέ­δρων, οι ο­ποί­οι μά­λι­στα τό­νι­σαν την α­νά­γκη ιε­ράρ­χη­σης των αν­θρω­πι­στι­κών προ­γραμ­μάτων του ορ­γα­νι­σμού, προ­κει­μέ­νου να δια­φυ­λα­χθούν και α­να­πτυ­χθούν οι πα­ροι­κί­ες της δια­σπο­ράς. Μιας δια­σπο­ράς ακ­μαί­ας, η ο­ποί­α θα μπο­ρεί να φα­νεί ακό­μη πιο χρή­σι­μη στην α­νόρ­θω­ση της Αρ­με­νί­ας. Πα­ράλ­λη­λα, ε­πι­ση­μάν­θη­καν και συ­ζη­τή­θη­καν διε­ξο­δι­κά οι τρό­ποι ε­πι­και­ρο­ποί­η­σης των στό­χων του ΧΟΜ, κα­θώς και η α­νά­γκη για ευ­ρύ­τε­ρη συ­νερ­γα­σία με ό­μο­ρους ορ­γα­νι­σμούς. Κα­τά τη διάρ­κεια των ερ­γα­σιών έ­γι­νε και λε­πτο­με­ρής οι­κο­νο­μι­κός α­πο­λο­γισμός των πε­πραγ­μέ­νων κα­τά την τριε­τί­α που με­σο­λά­βη­σε α­πό το προ­η­γού­με­νο Πα­ναρ­με­νι­κό Συ­νέ­δριο.

 

Δρά­σεις και στό­χοι

Α­πό τα πε­πραγ­μέ­να του συ­νό­λου των 27 με­λών-χω­ρών, έ­γι­νε σα­φές πως ο ΧΟΜ ε­πι­διώ­κει τη δια­φύ­λα­ξη αλ­λά και την εν­δυ­νά­μω­ση σύσσω­μου του αρ­με­νι­κού στοι­χεί­ου. Γι’ αυ­τό άλ­λω­στε και ο ορ­γα­νι­σμός ε­πιδιώ-κει, ε­κτός α­πό την υ­λο­ποί­η­ση των προ­γραμ­μά­των κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης και την οι­κο­νο­μι­κή ε­νί­σχυ­ση των σχο­λεί­ων και των κα­τα­σκη­νώ­σε­ων για νέ­ους, με στό­χο τη διά­δο­ση της αρ­με­νι­κής ι­στο­ρί­ας και γλώσ­σας.

Η μέ­ρι­μνα του Αρ­με­νι­κού Ορ­γα­νι­σμού Α­ρω­γής προς στην Αρ­με­νί­α εκ­φρά­ζε­ται με­τα­ξύ άλ­λων και με τη βο­ή­θεια που ε­ξα­σφα­λί­ζει στα ορ­φα­νά που έ­χα­σαν τους γο­νείς τους στο σει­σμό της Αρ­με­νί­ας ή κα­τά τον πό­λε­μο του Γα­ρα­πάχ. Α­ξί­ζει να α­να­φερ­θεί, ό­τι 7.383 ορ­φα­νά έ­χουν ευερ­γε­τη­θεί α­πό το εν λό­γω πρό­γραμ­μα.

Στις δρά­σεις του ΧΟΜ συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και η χρη­μα­το­δότη­ση για την α­νέ­γερ­ση, τον ε­ξο­πλι­σμό και τη λει­τουρ­γί­α του Κέ­ντρου Μά­νας και Παι­διού στο Α­χου­ριάν το ο­ποί­ο ε­ξυ­πη­ρε­τεί μι­α πε­ριο­χή 67.000 κα­τοί­κων. Το Κέ­ντρο που πε­ρι­λαμ­βά­νει τρεις παι­δια­τρι­κές και δύ­ο γυ­ναι­κο­λο­γι­κές κλινι­κές, προ­σφέ­ρει άρ­τια ια­τρι­κή φρο­ντί­δα κα­θώς εί­ναι ε­ξο­πλι­σμέ­νο με σύγ­χρο­να βιο­χη­μι­κά ερ­γα­στή­ρια, μη­χα­νή­μα­τα υ­πε­ρή­χων, α­ξο­νι­κό το­μο­γρά­φο κ.ά..

Ο διε­θνής χα­ρα­κτή­ρας του ΧΟΜ, η έ­δρα του ο­ποί­ου βρί­σκε­ται στη Βο­στό­νη των Η­ΠΑ, ε­πι­σφρα­γί­στη­κε το 1997 με την α­να­γνώ­ρι­σή του ως μέ­λος των Διε­θνών Μη κυ­βερ­νη­τι­κών Ορ­γα­νώ­σε­ων του Ο­Η­Ε και με την εισ­δο­χή του στις ερ­γα­σί­ες των ε­πι­τρο­πών της UNICEF, των διε­θνών ορ­γα­νι­σμών για τα Δι­καιώ­μα­τα των Γυ­ναι­κών, την Ψυ­χι­κή Υ­γεί­α, HIV/AIDS κ.ά.. Α­νά­με­σα στις 27 χώ­ρες- μέλη, οι ο­ποί­ες συ­ντο­νί­ζο­νται α­πό τα κε­ντρι­κά του ορ­γα­νι­σμού, βρί­σκο­νται και οι: Ελ­λά­δα, Αρ­με­νί­α, Αρ­τσάχ, Τσα­βάχ­κ, Γαλ­λί­α, Γερ­μα­νί­α, Λίβα­νος, Συ­ρί­α, Ισ­ρα­ήλ, Ελ­βε­τί­α, Σου­η­δί­α, Αυ­στρα­λί­α, Ιορ­δα­νί­α, Β. και Ν. Α­με­ρι­κή.

Στο πε­ρι­θώ­ριο των ερ­γα­σιών του συ­νε­δρί­ου, οι σύ­νε­δροι και τα μέ­λη είχαν την ευ­και­ρί­α να πε­ρι­η­γη­θούν στην ι­στο­ρι­κή Α­θή­να, να ε­πι­σκε­φτούν το Μου­σεί­ο Α­κρο­πό­λε­ως, τους Δελ­φούς και την Α­ρά­χο­βα.

Κα­τά την α­πο­χώ­ρη­σή τους, ό­λες οι α­ντι­προ­σω­πεί­ες ευ­χα­ρί­στη­σαν τα μέ­λη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Αρ­με­νι­κού Κυα­νού Σταυ­ρού Ελ­λά­δος και τις ε­θε­λό­ντριες απ’ ό­λα τα πα­ραρ­τή­μα­τά του, που εί­χαν την ε­πι­μέ­λεια του συ­νε­δρί­ου.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αρμενικού Κυανού Σταυρού Ελλάδος, επιθυμεί να εκφράσει δημόσια τις θερμές του ευχα-ριστίες για την ευγενική υποστήριξη που προσέφεραν οι παρακάτω χορηγοί και φίλοι (κατ’ αλφαβητική σειρά), προκειμένου να πραγματοποιηθεί με επιτυχία το Παγκόσμιο Συνέδριο του ΧΟΜ στις 9-13/10/2011 στο Καβούρι της Βουλιαγμένης:

ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΛ. ΠΙΤΤΑΣ ΑΕΒΕΕ, ΓΙΑΓΤΖΙΑΝ ΜΙΡΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, GAEA PRODUCTS SA, ΙΟΝ ΑΕ, ΚΙΛΙΤΖΙΑΝ ΣΟΝΙΑ, ΜΠΕΚΕΡΕΤΖΙΑΝ ΑΡΑΜ, ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ ΑΓΚΟΠ «ΑΣΣΟΣ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ», ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ ΤΑΚΒΟΡ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ «ΒΑΡΒΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ», ΣΕΒΑΣΛΙΑΝ ΑΚΗΣ, ΣΕΜΜΑΣ ΣΤΕΠΑΝ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΜΑΪΚ, ΤΣΟΛΑΚΙΑΝ ΜΠΟΓΟΣ, ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ.

 


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 29 επισκέπτες συνδεδεμένους