Παιδικά χαμόγελα στη Σύρο Εκτύπωση E-mail

Οβίκ Μπαμπογλιάν


Τεύχος: Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2011

 

 

Για 16η χρο­νιά, παι­διά α­πό το Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ έ­φτα­σαν στην Ελ­λά­δα και πέ­ρα­σαν ό­μορ­φες στιγ­μές, κά­νο­ντας δια­κο­πές στη Σύ­ρο. Πρό­κει­ται για μια πρω­το­βου­λί­α του δή­μου Ά­νω Σύ­ρου και της Αρ­με­νι­κής Ε­θνι­κής Ε­πι­τρο­πής, σε συνερ­γα­σί­α με τα υ­πουρ­γεί­α Ε­ξω­τε­ρι­κών και Παι­δεί­ας του Κα­ρα­μπάχ.

Κά­θε χρό­νο, φι­λο­ξε­νού­νται στην Ελ­λά­δα παι­διά πο­λύτε­κνων οι­κο­γε­νειών που έ­χουν χά­σει τον πα­τέ­ρα τους στον πό­λε­μο για την ανε­ξαρ­τη­σί­α του Κα­ρα­μπάχ, ε­νώ φέ­τος, α­νά­με­σα στα 22 παι­διά (η­λι­κί­ας 9- 15 ε­τών) που ε­πι­λέ­χθη­καν προ­στέ­θη­καν και κά­ποιοι α­ρι­στού­χοι μα­θη­τές.

Τα παι­διά, συ­νο­δευό­με­να α­πό τις εκ­παι­δευ­τι­κούς Α­να­χίτ Μεσ­ρο­πιάν και Καγια­νέ Μπαγ­τα­σα­ριάν έ­φτα­σαν στην Α­θή­να στις 29 Αυ­γού­στου και φι­λο­ξε­νή­θη­καν στο «Χα­τζη­κυ­ριά­κειο Ί­δρυ­μα» μέ­χρι να ανα­χω­ρή­σουν για το νη­σί της Σύ­ρου.

Με πρω­το­βου­λί­α του ι­δρύ­μα­τος, εί­χαν την ευ­και­ρί­α να ε­πι­σκεφθούν το Μου­σεί­ο της Α­κρό­πο­λης, το Αllou Fun Park, ό­πως και να πε­ρι­η­γη­θούν στον Πει­ραιά με το «τρε­νά­κι».

Το πρω­ί της 1ης Σε­πτεμ­βρί­ου α­να­χώ­ρη­σαν για τη Σύ­ρο, ό­που τους υ­πο­δέ­χθη­καν ο Δή­μαρ­χος Σύ­ρου-Ερ­μού­πο­λης, Ιω­άν­νης Δε­κα­βάλ­λας, ο Α­ντι­δή­μαρ­χος Φώ­της Ξα­γο­ρά­ρης, η Δη­μο­τι­κή Σύμ­βου­λος Τε­ρέ­ζα Δα­λέ­ζιου κα­θώς και άλ­λα μέ­λη του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λί­ου.

Τα παι­διά φι­λο­ξε­νή­θη­καν και φέ­τος στη πα­ρα­λί­α Κι­νί­ου, σε οί­κημα που πα­ρα­χω­ρεί η Ιε­ρά Κοι­νό­τη­τα Α­δελ­φών Χρι­στια­νι­κών Σχο­λών (Φρέρ), ε­νώ κα­τά τη διάρ­κεια της πα­ρα­μο­νής τους πε­ρι­η­γή­θη­καν στην Ερ­μού­πο­λη με το του­ρι­στι­κό τρε­νά­κι, στην Ά­νω Σύ­ρο ε­πισκέ­φθη­καν το θέ­α­τρο Α­πόλ­λων.

Στις 2 Σε­πτέμ­βρη δε­ξιώ­θη­καν α­πό τον Ναυ­τι­κό Ό­μι­λο Σύ­ρου, ό­που πα­ρου­σί­α­σαν έ­να μι­κρό καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα α­φιε­ρω­μέ­νο στην 20ή ε­πέ­τειο της α­νε­ξαρ­τη­σί­ας του Κα­ρα­μπάχ. Το πα­ρών στην εκ­δή­λω­ση έ­δω­σε και ο βου­λευ­τής της Δη­μο­κρα­τι­κής Α­ρι­στε­ράς, κ. Λε­βέ­ντης ο ο­ποί­ος χαι­ρέ­τη­σε την πρω­το­βου­λί­α του δή­μου Ά­νω Σύ­ρου.

Για μια α­κό­μη χρο­νιά, οι κά­τοικοι του νη­σιού υ­πο­δέ­χθη­καν με θέρ­μη και α­γκά­λιασαν τα παι­διά α­πό το Κα­ρα­μπάχ και πα­ρά τα προ­βλή­μα­τα που έ­χουν δη­μιουρ­γη­θεί στη χώ­ρα λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, τους προ­σέ­φεραν πέ­ρα α­πό την α­γά­πη τους, και έ­να ση­μα­ντικό α­ριθ­μό δώ­ρων.

Τα παι­διά ε­πέ­στρε­ψαν στην Α­θή­να στις 8 Σε­πτέμ­βρη και την ε­πό­με­νη μέ­ρα α­να­χώ­ρη­σαν για τα σπί­τια τους γε­μά­τα α­πό την α­γά­πη, τη στορ­γή και τις α­νέ­με­λες και ό­μορ­φες στιγ­μές που έ­ζη­σαν στην Ελ­λά­δα.

 

Προ­σφο­ρά, πα­ρά την κρί­ση


Με α­φορ­μή τη δια­μο­νή των παι­διών α­πό το Κα­ρα­μπάχ στο «Χα­τζη­κυ­ριά­κειο Ί­δρυ­μα» στον Πει­ραιά, εί­χαμε την ευ­και­ρί­α να συ­να­ντη­θούμε με την Εύ­α Κα­λύ­μνιου, προ­ϊ­στα­μέ­νη κοι­νω­νι­κών υ­πη­ρε­σιών στο ί­δρυ­μα και να συ­ζη­τή­σουμε μα­ζί της. «Το “Χα­τζη­κυ­ριά­κειο Ί­δρυ­μα” έ­χει ι­στο­ρί­α πά­νω α­πό έ­να αιώ­να, εί­ναι κλη­ρο­δό­τη­μα και εί­ναι ιδιω­τι­κό. Πρό­κει­ται για ί­δρυ­μα παι­δι­κής προ­στα­σί­ας, που φι­λο­ξε­νεί παι­διά προ­βλη­μα­τι­κών οι­κο­γε­νειών, ορ­φα­νά κα­θώς και παι­διά προ­σφύ­γων α­πό ε­μπό­λε­μες πε­ριοχές. Το “Χα­τζη­κυ­ριά­κειο” συ­νει­σφέ­ρει ε­δώ και χρό­νια, στέλ­νο­ντας υ­λι­κά α­γα­θά σε α­ντί­στοι­χα ι­δρύ­μα­τα στο Κα­ρα­μπάχ και ει­δι­κό­τερα το «Ζαν­κάγκ», που πλέ­ον ο­νο­μά­ζε­ται «1ο Κρα­τι­κό Ορ­φα­νο­τρο­φεί­ο», το ο­ποί­ο φι­λο­ξε­νεί ορ­φα­νά με α­να­πη­ρί­α. Τα τε­λευ­ταί­α πέ­ντε χρό­νια, το ί­δρυ­μα έ­χει α­ναλά­βει τη φι­λο­ξε­νί­α και την ξε­νά­γη­ση των παι­διών α­πό το Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ, που έρ­χο­νται κά­θε χρό­νο για να συμ­με­τά­σχουν στο πρό­γραμ­μα δια­κο­πών που διορ­γα­νώ­νει ο δή­μος Ά­νω Σύ­ρου, για το διά­στη­μα που δια­μέ­νουν στην Α­θή­να. Έτσι και φέ­τος, τις λί­γες μέ­ρες που έ­μει­ναν στο ί­δρυ­μα τα 22 παι­διά εί­χαν την ευ­και­ρί­α να ε­πι­σκε­φθούν το Μου­σεί­ο της Α­κρό­πο­λης, να παί­ξουν στο Αllou Fun Park και να κά­νουν βόλ­τα με το «τρε­νά­κι» στον Πει­ραιά».

Σε ε­ρώ­τη­σή μας για τις ε­ντυ­πώ­σεις που έ­χει α­πο­κο­μί­σει α­πό τη συ­να­να­στροφή της με τα παι­διά που κά­θε χρό­νο φι­λο­ξε­νεί το ί­δρυ­μα, η κα Κα­λύ­μνιου μας ανέ­φε­ρε: «Εί­ναι πραγ­μα­τι­κά συ­ναρ­πα­στι­κό να βλέ­πεις σε τό­σο μι­κρό χρο­νικό διά­στη­μα πό­σο έ­χει δια­φο­ρο­ποι­η­θεί η ζω­ή και η συ­μπε­ρι­φο­ρά των παι­διών. Τα πρώ­τα χρό­νια, τα παι­διά δεν έ­τρω­γαν παγω­τό σο­κο­λά­τα για­τί α­πλώς δεν το γνώ­ρι­ζαν, ε­νώ σή­με­ρα πλέ­ον στις λί­γες μέρες που φι­λο­ξε­νού­νται στο ί­δρυ­μα ε­ξοι­κειώ­νο­νται και παί­ζουν με τα παι­διά του ι­δρύ­μα­τος».

Η κα Κα­λύ­μνιου εί­χε την ευ­και­ρί­α να βρε­θεί στο Κα­ρα­μπάχ με­τά από πρό­σκλη­ση του υ­πουρ­γού Παι­δεί­ας του Κα­ρα­μπάχ, Βλα­ντίκ Χα­τσα­ντριάν.

«Ή­ταν πο­λύ συ­γκι­νη­τι­κό ό­ταν με­τά α­πό χρό­νια συ­νά­ντη­σα παι­διά που εί­χαν φι­λο­ξε­νη­θεί στο ί­δρυ­μα, και ι­διαί­τε­ρα ό­ταν με α­να­γνώ­ρι­ζαν. Ή­ταν πο­λύ ε­ντυπω­σια­κή και η αλ­λα­γή που έ­χει συ­ντε­λε­στεί σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια στο Κα­ρα­μπάχ. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά α­να­φέ­ρω την πε­ρί­πτω­ση του Σου­σί, που στην πρώ­τη ε­πί­σκε­ψή μου ή­ταν μια πόλη με εμ­φα­νή τα ση­μά­δια του πο­λέ­μου, ε­νώ πλέ­ον εί­ναι μια πό­λη που σε τί­πο­τα δεν θυ­μί­ζει την πρώ­τη ει­κό­να.

Την πε­ρί­ο­δο αυ­τή συ­ζη­τά­με την ε­πι­κεί­με­νη πρό­σκλη­ση του προ­έ­δρου του Κα­ρα­μπάχ, Πα­κό Σαρ­κι­σιάν, ως α­ντα­πόδο­ση της φι­λο­ξε­νί­ας που προ­σφέ­ρει το ί­δρυ­μα τό­σα χρό­νια. Ό­μως το εγ­χεί­ρημα φα­ντά­ζει δύ­σκο­λο λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης που περ­νά­ει η Ελ­λά­δα».

Κλεί­νο­ντας την κου­βέ­ντα μας, η κα Κα­λύ­μνιου ευ­χα­ρί­στη­σε εκ μέ­ρους του ι­δρύ­μα­τος τον πρό­ε­δρο του Μου­σεί­ου της Α­κρό­πο­λης, κα­θώς και το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο για τη δω­ρε­άν ξε­νά­γη­ση των παι­διών, τη διοί­κη­ση του ψυ­χα­γω­γι­κού κέ­ντρου Αllou Fun Park για τη δω­ρε­άν εί­σο­δο και ψυ­χα­γω­γί­α τους στο πάρ­κο.

Ε­μείς α­πό τη με­ριά μας θα θέ­λα­με να ευ­χα­ρι­στή­σου­με τον πρό­ε­δρο του Χα­τζηκυ­ριά­κειου ι­δρύ­μα­τος, Μι­χά­λη Στρου­μπού­λη, τη διευ­θύ­ντρια του οι­κο­τρο­φεί­ου Α­να­στα­σί­α Κα­τσι­λε­ρή, το προ­σω­πι­κό του ι­δρύ­μα­τος που κά­θε χρό­νο δεν φεί­δε­ται χρό­νου και κό­που για την ά­νε­τη πα­ρα­μο­νή των παι­διών στο ί­δρυ­μα, την προ­ϊ­στα­μέ­νη κοι­νω­νι­κών υ­πη­ρε­σιών Εύ­α Κα­λύ­μνιου για την προ­σφο­ρά της και να ευ­χη­θού­με- σε πεί­σμα των και­ρών και υ­περ­νι­κώ­ντας τις κά­θε δυ­σκο­λί­ες που συ­να­ντούν- να συ­νεχί­σουν να προ­σφέ­ρουν στορ­γή και α­γά­πη σε ό­λα τα παι­διά.

 

Ά­ρι­στες ε­ντυ­πώ­σεις


Κα­τά τη διάρ­κεια της δια­μο­νής των παι­διών εί­χα­με την ευ­και­ρί­α να συ­ζη­τή­σου­με με τις υ­πεύ­θυνες συ­νο­δούς τους, Α­να­χίτ Μεσ­ρο­πιάν, φι­λόλο­γο αρ­με­νι­κής γλώσ­σας με ει­δι­κό­τη­τα στη δυ­τι­κή αρ­με­νι­κή διά­λε­κτο και Κα­για­νέ Μπαγ­τα­σα­ριάν, φι­λό­λο­γο αγ­γλι­κής γλώσ­σας.

Η Α­να­χίτ Μεσ­ρο­πιάν μας εί­πε: «Ο θε­σμός των δια­κο­πών που διορ­γα­νώ­νε­ται τα τε­λευ­ταί­α 16 χρό­νια α­πό το δή­μο Ά­νω Σύ­ρου και την Αρ­με­νι­κή Ε­θνι­κή Ε­πι­τρο­πή έ­χει με­γά­λη α­πή­χη­ση στα παι­διά αλ­λά και στους δα­σκά­λους, κα­θώς οι ε­μπει­ρί­ες και οι ε­ξι­στο­ρή­σεις ό­σων συμ­με­τεί­χαν στο πα­ρελ­θόν μό­νο θε­τι­κά συ­ναι­σθή­μα­τα α­φή­νουν. Φυ­σι­κά, εί­ναι πο­λύ δύ­σκο­λο να συ­νο­δεύ­εις παι­διά που έ­χουν χά­σει κά­ποιο μέ­λος της οι­κο­γέ­νειάς τους, συ­γκε­κρι­μέ­να τον πα­τέ­ρα τους. Θα πρέ­πει να τα προ­σεγ­γί­σεις πο­λύ προ­σε­κτικά και με τρό­πο, ώ­στε να τα βο­η­θή­σεις να πα­ρα­με­ρί­σουν τη λύ­πη α­πό το χα­μό του γο­νιού τους. Το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο που συ­νέ­βη αυ­τές τις μέ­ρες ή­ταν πως στα σκυ­θρω­πά πρό­σω­πα των μι­κρών παι­διών άρ­χι­σε να παίρ­νει θέ­ση το χα­μό­γε­λο και η χα­ρά».

Η Κα­για­νέ Μπαγ­τα­σα­ριάν, α­να­φε­ρό­με­νη στην ο­μά­δα που ε­πι­λέ­χθη­κε φέ­τος για το συ­γκε­κρι­μέ­νο τα­ξί­δι δή­λω­σε: «Στην ο­μά­δα των παι­διών υ­πάρ­χουν δύο άτομα που έ­χα­σαν πρό­σφα­τα τον πα­τέ­ρα τους στις συ­νο­ρια­κές διε­νέ­ξεις. Το έ­να πριν α­πό σχε­δόν έ­να χρό­νο και το άλ­λο μό­λις πριν α­πό σα­ρά­ντα μέ­ρες. Α­πό το σύ­νο­λο, δέ­κα εί­ναι παι­διά α­γω­νι­στών που πέ­θα­ναν, τρί­α α­να­πή­ρων, ε­νώ τα υ­πό­λοι­πα α­ρι­στού­χοι μα­θη­τές που δια­κρί­θη­καν σε διά­φο­ρες σχο­λι­κές ο­λυ­μπιά­δες και δια­γω­νι­σμούς. Ό­λα τα παι­διά προ­έρ­χο­νται α­πό πο­λυ­με­λείς οι­κο­γέ­νειες και α­πό διά­φο­ρες πε­ριο­χές του Κα­ρα­μπάχ».

Στο τέ­λος της συ­ζή­τη­σής μας οι δυο συ­νο­δοί ευ­χα­ρί­στη­σαν ό­λους αυ­τούς που βο­η­θούν η­θι­κά και υ­λι­κά το Κα­ρα­μπάχ και το λα­ό του.

 


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 10 επισκέπτες συνδεδεμένους