Μια αρμενική επιγραφή του 18ου αιώνα στη Λέσβο Εκτύπωση E-mail

Αρμενικά Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013 τεύχος 79

Στις αρ­χές Σε­πτεμ­βρί­ου δε­χθή­κα­με έ­να τη­λε­φώ­νη­μα α­πό τον κύ­ριο Α­ση­μά­κη Παυ­λέλ­λη α­πό τη Λέ­σβο o ο­ποί­ος μας είπε ό­τι κο­ντά στο χω­ριό Ίππειος βρί­σκο­νται τα ε­ρεί­πια μιας βυ­ζα­ντι­νής εκ­κλη­σί­ας, της Α­γί­ας Άν­νας, στον πε­ρι­βάλ­λο­ντα χώ­ρο της ο­ποί­ας υ­πάρ­χει μια με­γά­λη πέ­τρα με μια πα­λιά ε­πι­γρα­φή πι­θα­νό­τα­τα αρ­με­νι­κή. Η πέ­τρα αυ­τή εί­χε έρ­θει στην ε­πι­φάνεια τη δε­κα­ε­τί­α του ‘80 με­τά α­πό ερ­γασί­ες της ΕΥ­ΔΑΠ. Ο κύ­ριος Παυ­λέλ­λης ε­ξέ­φρα­σε την α­νη­συ­χί­α του διό­τι στην τε­λευ­ταί­α ε­πίσκεψή του στο χώ­ρο δια­πίστω­σε ό­τι η ε­πι­γρα­φή έ­χει χα­ρα­χθεί α­πό με­ταλ­λι­κό α­ντι­κεί­με­νο. Ζη­τή­σα­με να μας στείλει φω­το­γρα­φί­ες της ε­πι­γρα­φής και ε­πι­βε­βαιώσα­με ό­τι εί­ναι αρ­με­νι­κή ε­πι­τά­φια χρο­νο­λο­γη­μένη ε­πι­γρα­φή. Δυ­στυχώς κάποια γράμματα από την επιγραφή δεν έ­χουν δια­σω­θεί και η α­νά­γνω­ση εί­ναι δύ­σκολη. Από τη φω­το­γρα­φί­α δια­κρί­νο­νται τα ε­ξής:

Η ε­πιγρα­φή εί­ναι χα­ραγ­μέ­νη με τη με­τα­γε­νέ­στε­ρη αρ­με­νι­κή γραμ­μα­τοσειρά «Νοτρκίρ», η γλώσ­σα εί­ναι λα­ϊκή και έ­χει γραμ­μα­τι­κές πα­ρα­τυ­πί­ες. Συ­γκε­κρι­μέ­να οι πρώτες λέ­ξεις θα έ­πρε­πε να εί­ναι «Εις το ό­νο­μα του Ι­η­σού Χρι­στού, Υ­ιού...».

Το ό­νο­μα του κε­κοι­μη­μέ­νου εί­ναι Χα­ρα­ϊ­πάτ πι­θα­νό­τα­τα εί­ναι παρα­φθο­ρά του ο­νό­μα­τος Χαϊρα­μπέτ, ε­νώ το ε­πώ­νυ­μο πρέ­πει να ή­ταν Πα­πα­ζιάν όπου πολ­λές φο­ρές στην οθω­μα­νι­κή πε­ρί­ο­δο άλ­λα­ζαν την κα­τά­λη­ξη με το (ο­γλου). Το Γε­γι­βάρ­τ εί­ναι μια πα­λιά πό­λη της ση­με­ρι­νής α­να­το­λι­κής Αρ­με­νίας στον νο­μό Κο­τά­ικ ένα χωριό με το ίδιο όνομα υπάρχει και στο Σιουνίκ στην νότια Αρμενία .

Μπο­ρεί να υ­πήρ­ξε και άλλη το­πο­θε­σί­α με το ί­διο ό­νο­μα κο­ντά στα πα­ρά­λια και μάλ­λον ή­ταν η ι­διαί­τε­ρη πα­τρί­δα του Πα­παζιάν.

Έ­χει με­γά­λη α­ξί­α ε­πει­δή εί­ναι η πρώ­τη γνω­στή αρ­με­νι­κή ε­πι­γρα­φή στο νη­σί, ε­φόσον στις με­λέτες για την αρ­με­νι­κή πα­ρου­σί­α στον ελ­λα­δι­κό χώ­ρο ε­κεί­νη την πε­ρί­ο­δο δεν έ­χου­με καμιά κα­τα­γραφή στη Λέ­σβο.      

Ευ­χα­ρι­στού­με τον κύ­ριο Παυ­λέλ­λη για την ευαι­σθη­σί­α που ε­πέ­δει­ξε και ελ­πί­ζου­με ό­τι στο μέλ­λον θα βρε­θεί έ­νας τρό­πος για να διαφυ­λα­χτεί η ε­πι­γρα­φή.

Το θέ­μα αφορά τις το­πι­κές αρ­χές της Λέ­σβου και την αρ­με­νι­κή κοι­νότη­τα. Κα­λό θα ή­ταν να πά­ρουν κά­ποια πρωτο­βουλί­α πριν να εί­ναι αρ­γά.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 23 επισκέπτες συνδεδεμένους