Προέχουν τα σχολεία μας Εκτύπωση E-mail

Tου Α­ρά Μα­γκο­γιάν

Τεύχος: Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

 

 

 

 

Η πρω­το­φα­νής οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση στην ο­ποί­α έ­χει βυ­θι­σθεί η χώ­ρα ε­δώ και δύ­ο χρό­νια, έ­πλη­ξε - ό­πως ή­ταν φυ­σι­κό - και την αρ­με­νι­κή κοι­νό­τη­τα της Ελ­λά­δος.

Οι Eλ­λη­νο­αρ­μέ­νιοι α­πο­τε­λούν α­να­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας. Μι­κρο­με­σαί­οι στη συ­ντρι­πτι­κή τους πλειο­νό­τη­τα, α­σχο­λού­νται με ό­λους τους ε­παγ­γελ­μα­τι­κούς κλά­δους που συ­να­ντά κα­νείς στις α­στι­κές κυρί­ως πε­ριο­χές· τε­χνί­τες, υ­πάλ­λη­λοι, εκ­παι­δευ­τι­κοί, ε­πι­στή­μο­νες κλπ. Σε κά­ποιους κλά­δους, ό­πως η χρυ­σο­χο­ΐ­α, η σφρα­γι­δο­ποι­ί­α, η αλ­λα­ντο­ποι­ί­α, η βυρ­σο­δε­ψί­α κλπ, η πα­ρου­σί­α τους εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο έ­ντο­νη. Με την παν­θο­μο­λο­γού­με­νη ερ­γα­τι­κό­τη­τα και την ε­ντι­μό­τη­τά τους, έ­χουν συμ­βάλ­λει ση­μα­ντι­κά στην εν γέ­νει οι­κο­νο­μι­κή α­νά­πτυ­ξη του τό­που, συμ­με­τέ­χο­ντας στο πο­σο­στό που τους α­να­λο­γεί, στα δη­μο­σιο­νο­μι­κά βά­ρη.

Σαν ι­σό­τι­μοι Έλ­λη­νες πο­λί­τες, αλ­λά και σαν α­πό­γο­νοι των Αρ­με­νί­ων που ι­στο­ρι­κά ή­ταν στο πλευ­ρό του ελ­λη­νι­κού λα­ού, α­πό την αρ­χαιό­τη­τα μέ­χρι το Βυ­ζά­ντιο και α­πό τα χρό­νια της ο­θω­μα­νι­κής κυ­ριαρ­χί­ας μέ­χρι τα χρό­νια της κα­το­χής και του εμ­φυ­λί­ου, δεν έ­πα­ψαν ού­τε στιγ­μή να α­γω­νί­ζο­νται για την πο­λι­τι­κή, πο­λι­τι­στι­κή και οι­κο­νο­μι­κή α­νά­πτυ­ξη της χώ­ρας. Μα­ζί έ­ζη­σαν τα δρα­μα­τι­κά γε­γο­νό­τα που τα­λά­νι­σαν τον ελ­λη­νι­κό λα­ό, ό­πως και την οι­κονο­μι­κή α­νά­πτυ­ξη μέ­χρι την εμ­φά­νι­ση της κρί­σης. Σε μια δύ­σκο­λη προ­σπά­θεια να δια­φυ­λά­ξουν τη γλώσ­σα, την ι­στο­ρί­α και την πα­ρά­δο­σή τους, δη­μιούρ­γη­σαν σχο­λεί­α, εκ­κλη­σί­ες, φι­λαν­θρω­πι­κούς, α­θλη­τι­κούς και πο­λι­τι­στι­κούς συλ­λό­γους που συ­νε­χί­ζουν το έρ­γο τους πα­ρά τις α­ντί­ξο­ες συν­θή­κες.

Α­πό το 1991, οι ελ­λη­νο­αρ­μέ­νιοι λει­τούρ­γη­σαν και σαν συ­νε­κτι­κός κρί­κος με­τα­ξύ Ελ­λά­δος και Αρ­με­νί­ας με­τά την α­νε­ξαρ­τη­το­ποί­η­ση της δεύ­τε­ρης, συμβάλ­λο­ντας στη δη­μιουρ­γί­α μιας ε­νιαί­ας κα­τεύ­θυν­σης σε ό­λους τους ευ­ρωπα­ϊ­κούς και διε­θνείς ορ­γα­νι­σμούς, ό­ταν και ό­πο­τε χρειά­σθη­κε.

Α­πό τη πλευ­ρά της, η ελ­λη­νι­κή πο­λι­τεί­α α­γκά­λια­σε με στορ­γή την αρ­μενι­κή κοι­νό­τη­τα της Ελ­λά­δος, ε­νώ στή­ρι­ξε με συ­νέ­πεια τους α­γώ­νες των Αρ­μενί­ων για την α­να­γνώ­ρι­ση της γε­νο­κτο­νί­ας. Στα πλαί­σια αυ­τά, ι­διαί­τε­ρη σημα­σί­α για ε­μάς έ­χει η στή­ρι­ξη που πα­ρέ­χε­ται στα εκ­παι­δευ­τι­κά μας ι­δρύ­μα­τα. Έ­τσι, ε­νώ η πα­ροι­κί­α φρο­ντί­ζει για τις κτη­ρια­κές ε­γκα­τα­στά­σεις, τα σχο­λικά αυ­το­κί­νη­τα κα­θώς και τους μι­σθούς ο­λό­κλη­ρου του βο­η­θη­τι­κού προ­σω­πικού, η πο­λι­τεί­α έ­χει α­να­λά­βει ε­δώ και πολ­λά χρό­νια το διο­ρι­σμό του ελ­λη­νικού δι­δα­κτι­κού προ­σω­πι­κού, κα­θώς και τη μι­σθο­δο­σί­α των συ­νο­λι­κά δέ­κα περί­που δι­δα­σκά­λων της αρ­με­νι­κής γλώσ­σας, ι­στο­ρί­ας, κλπ.

Δυ­στυ­χώς τα δύ­ο τε­λευ­ταί­α χρό­νια, οι ο­λι­γά­ριθ­μοι αυ­τοί εκ­παι­δευτι­κοί βρέ­θη­καν α­ντι­μέ­τω­ποι μιας πρω­το­φα­νούς ο­λι­γω­ρί­ας των αρ­μο­δί­ων αρ­χών. Η κα­τα­βο­λή των μι­σθών για μεν το σχο­λι­κό έ­τος 2009-2010 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με κα­θυ­στέ­ρη­ση τον Ια­νουά­ριο του 2011, για δε τα σχο­λι­κά έ­τη 2010-2011 και 2011-2012 έ­ως τώ­ρα εκ­κρε­μεί α­κό­μη.

Οι αλ­λε­πάλ­λη­λες προ­σπά­θειες των υ­πευ­θύ­νων της πα­ροι­κί­ας και οι εκκλή­σεις τους προς τις αρ­μό­διες αρ­χές, για ε­πί­λυ­ση του προ­βλή­μα­τος που θέ­τει σε κίν­δυ­νο την ί­δια την ύ­παρ­ξη των σχο­λεί­ων μας, έ­χουν μεί­νει χω­ρίς πρα­κτι­κό α­πο­τέ­λε­σμα έ­ως τώ­ρα.

Υ­πουρ­γεί­α που βε­βαιώ­νουν πως τα κον­δύ­λια έ­χουν ε­γκρι­θεί και α­πο­ρούν για­τί α­κό­μη δεν έ­χουν πλη­ρω­θεί οι δά­σκα­λοι· υ­πη­ρε­σί­ες που υ­πο­στη­ρί­ζουν πως ο σχε­τι­κός φά­κε­λος δεν έ­φθασε πο­τέ σ’ αυ­τές κλπ, δη­μιουρ­γούν εύ­λο­γα ε­ρω­τη­μα­τι­κά.

Φυ­σι­κά δεν γνω­ρί­ζου­με που βρί­σκε­ται η α­λή­θεια.

Δεν θέ­λου­με ό­μως να πι­στέ­ψου­με πως α­νά­με­σα στις χι­λιά­δες εκ­παι­δευ­τι­κών που συ­νε­χί­ζουν να μι­σθο­δο­τού­νται κα­νο­νι­κά α­πό το δη­μό­σιο, η μη πλη­ρω­μή των δέ­κα διδα­σκά­λων των σχο­λεί­ων της πα­ροι­κί­ας, εί­ναι ε­κεί­νη που θα λύ­σει το οι­κο­νο­μι­κό πρό­βλη­μα της χώ­ρας.

Το πρό­βλη­μα ό­μως πα­ρα­μέ­νει και πε­ρι­μέ­νου­με πλέ­ον α­πό τις πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις του τό­που να συμ­βάλ­λουν α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά στην επί­λυ­σή του.

 


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 31 επισκέπτες συνδεδεμένους