Τα 24 μαθήματα του Γκάρι Κασπάροβ και το φαινόμενο της Αρμενικής Σκακιστικής Σχολής Εκτύπωση E-mail

Πα­να­γιώ­της Φω­τό­πουλος

Περιοδικό «Aρμενικά» Απρίλιος - Ιούνιος 2014. Τεύχος 81

Το βι­βλί­ο της Μαί­ρης Μαν­γκριάν: «Τα 24 μαθή­μα­τα του Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ και το φαι­νό­με­νο της Αρ­με­νι­κής Σκα­κι­στι­κής Σχο­λής», α­πο­τε­λεί μι­α ελ­πι­δο­φό­ρα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για την ελ­λη­νι­κή σκα­κι­στι­κή κοι­νό­τη­τα. Η συγ­γρα­φέ­ας γεν­νή­θη­κε στο Ε­ρε­βάν της Αρ­με­νίας και κα­τέ­χει τον τί­τλο της πρωτα­θλή­τριας Αρ­με­νί­ας. Την πε­ρί­ο­δο 1980-1990 υ­πήρ­ξε μό­νι­μο μέ­λος της Ε­θνι­κής ο­μά­δας. Το 1995, εγκα­τα­στά­θη­κε στην Α­θή­να ως προ­σκε­κλη­μέ­νη του υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού και α­πό τό­τε έχει δια­τε­λέ­σει α­θλή­τρια και προ­πο­νή­τρια σε πολ­λά σω­μα­τεί­α Α΄ κατηγο­ρί­ας, σε σχο­λεί­α, και σε σκα­κι­στι­κά τμή­μα­τα πο­λι­τι­στι­κών κέ­ντρων και α­θλη­τι­κών ο­μί­λων, δια­δρο­μή που α­κο­λου­θεί μέ­χρι σή­με­ρα.
Το βι­βλί­ο πε­ρι­λαμ­βά­νει την πλή­ρη σει­ρά των άρ­θρων του Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ με τί­τλο: Τα 24 μα­θή­μα­τα του Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ, τα ο­ποί­α πρω­το­δημο­σιεύ­τη­καν κατ’ απο­κλει­στι­κό­τη­τα στο σκα­κι­στι­κό πε­ριο­δι­κό Σαχ­ματα­ΐν Χα­ϊ­α­στάν (Σκα­κι­στι­κή Αρ­με­νί­α), το χρο­νικό διά­στη­μα με­τα­ξύ Νο­εμ­βρί­ου 1985 και Φε­βρουα­ρί­ου 1988, στ’ Αρ­με­νι­κά. Στα κεί­μενα αυ­τά η συγ­γρα­φέ­ας έ­χει προ­σθέ­σει ε­κτε­τα­μέ­νο υ­λι­κό σχε­τι­κά τό­σο με τη ζω­ή και τη στα­διο­δρο­μί­α του 13ου πα­γκό­σμιου πρω­τα­θλη­τή, ό­σο και με το φαι­νό­με­νο της δη­μιουρ­γί­ας μιας ε­ξαι­ρε­τι­κής σκα­κι­στι­κής αρ­με­νι­κής σχο­λής. Ο Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ δεν μέ­νει προ­σκολλη­μέ­νος στο σκά­κι αυ­τό κα­θε­αυ­τό, αλ­λά μέ­σα α­πό τα μα­θή­μα­τα, μας δεί­χνει πως υ­πάρ­χει μια σα­φής α­να­λο­γί­α α­νά­μεσα στο σκά­κι και την ί­δια τη ζω­ή. Διό­τι και τα δύ­ο α­παι­τούν δου­λειά, σχέ­διο, μέ­θο­δο, και ύ­στε­ρα δρά­ση. Ο ί­διος δη­λώ­νει πως θε­ω­ρεί το σκά­κι, ως μια ει­κό­να της ζω­ής, με τους κα­θη­με­ρι­νούς α­γώ­νες και τις α­γω­νί­ες της, τις πτήσεις και τις πτώ­σεις της.
Θα πρέ­πει να το­νί­σου­με ό­τι ο Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ α­γω­νί­στη­κε σε ό­λη τη διάρ­κεια της στα­διο­δρο­μί­ας του για να γί­νει το σκά­κι α­ντι­κεί­με­νο δι­δα­σκα­λί­ας στα σχο­λεί­α. Η Αρ­με­νί­α έ­γι­νε η πρώτη χώ­ρα στον κό­σμο ό­που το σκά­κι δι­δά­σκε­ται σε ό­λα τα δη­μο­τι­κά σχο­λεί­α. Βα­σι­κός στό­χος αυ­τού του ε­ξαι­ρε­τι­κού σχε­δί­ου εί­ναι η ψυ­χα­γω­γί­α των παι­διών, η α­νά­πτυ­ξη του χα­ρα­κτή­ρα και η α­νά­πτυ­ξη της λο­γι­κής σκέ­ψης.
Το δεύ­τε­ρο μέ­ρος του βι­βλί­ου με τί­τλο: Το φαι­νό­με­νο της αρ­με­νι­κής σκα­κιστι­κής σχο­λής α­να­φέ­ρε­ται στην πα­ρά­δο­ση που θε­με­λιώ­θη­κε α­πό τους Τι­γκράν Πε­τρο­σιάν, Ρα­φα­έλ Βα­χα­νιάν και Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ. Πα­ρά­δο­ση που βρή­κε πολ­λούς νέ­ους και πο­λύ ά­ξιους συ­νε­χι­στές, γε­γο­νός που ε­πιβε­βαιώ­θη­κε και στην 40ή Πα­γκό­σμια Σκα­κι­στι­κή Ο­λυ­μπιά­δα της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης (2012), ό­που η Ε­θνι­κή ο­μά­δα της Αρ­με­νί­ας, με ε­πι­κε­φαλής τον γκραν­ μέ­τρ Λε­βόν Α­ρο­νιάν, ανα­δεί­χθη­κε Ο­λυ­μπιο­νί­κης για τρί­τη φο­ρά!!!
Α­ξί­ζει να ση­μειώ­σου­με, ό­τι στο βι­βλίο αυ­τό ο α­να­γνώ­στης θα βρει έ­ναν πο­λύ εν­δια­φέ­ρο­ντα ι­στο­ρι­κό πί­να­κα σχε­τι­κά με τους πα­γκό­σμιους πρω­τα­θλη­τές και πρω­τα­θλή­τριες, ό­πως ε­πί­σης και το πο­λύ χρή­σι­μο αλ­λά και α­πα­ραί­τη­το (Γλωσ­σά­ρι του σκα­κι­στή), που πε­ρι­λαμ­βά­νει ό­λους τους όρους και τους κα­νό­νες του παι­χνι­διού με με­γά­λη α­κρί­βεια. Η συγ­γρα­φέ­ας έ­χει α­φιε­ρώ­σει το βι­βλί­ο στους ε­κα­το­ντά­δες μα­θη­τές της, και συ­γκε­κρι­μέ­να υ­πάρ­χει έ­να ο­λό­κλη­ρο κε­φά­λαιο ει­δι­κά γι’ αυ­τούς, με τον πο­λύ εύ­στο­χο τί­τλο: Ελ­λά­δα έ­χεις τα­λέ­ντο, ό­που υπάρχει πλού­σιο φω­το­γρα­φι­κό υ­λι­κό και κεί­με­να σχε­τι­κά με τις σκα­κι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και ε­πι­τυ­χί­ες των μα­θη­τών της.

 

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 17 επισκέπτες συνδεδεμένους