HOUSHAMADYAN Εκτύπωση E-mail

 

Κρικόρ Μιχικιάν

Απρίλιος - Ιούνιος 2013 τεύχος 77

 

Οι ε­ρευ­νη­τές α­ντι­με­τώ­πι­ζαν α­νέ­καθεν α­νυ­πέρ­βλητες δυ­σκο­λί­ες στη με­λέ­τη των πη­γών της Ο­θω­μα­νι­κής αυ­το­κρα­το­ρί­ας οι ο­ποί­ες ο­φεί­λο­νταν στον πο­λυε­θνι­κό χα­ρα­κτή­ρα της. Το πρό­βλη­μα αυ­τό έρ­χε­ται να λύσει η ορ­γά­νω­ση Χου­σα­μα­ντιάν.

Συ­χνά, οι ε­ρευ­νη­τές α­ντι­με­τω­πί­ζουν σο­βα­ρές δυ­σκο­λί­ες στη με­λέ­τη της πε­ριό­δου της Ο­θω­μα­νι­κής αυ­το­κρα­το­ρί­ας, λό­γω του πο­λυε­θνικού - πο­λύ­γλωσ­σου χα­ρα­κτή­ρα της. Το α­πο­τέ­λε­σμα εί­ναι πολ­λές φο­ρές οι με­λε­τη­τές να προ­σπερ­νούν υ­λι­κό του ο­ποί­ου τη γλώσ­σα α­γνο­ούν, μη λαμ­βά­νο­ντας υπ’ ό­ψιν έ­τσι δυ­νη­τι­κά πλού­σιες σε πλη­ρο­φο­ρί­ες πη­γές. Εί­ναι προ­φα­νές ότι τέ­τοιες με­λέ­τες εί­ναι ελ­λιπείς και δεν εκ­πλη­ρώ­νουν τις ε­πι­στη­μο­νι­κές α­παι­τή­σεις.

Υ­πό αυ­τήν την έν­νοια, οι αρ­με­νι­κές πη­γές, για έ­να με­γά­λο χρο­νικό διά­στη­μα, ή­ταν έ­νας α­πό τους χα­μέ­νους κρί­κους. Έ­χουν δη­μο­σιευ­τεί κα­τά και­ρούς επι­στη­μο­νι­κά άρ­θρα τα ο­ποί­α α­να­φέ­ρο­νται στους Αρ­με­νίους της Ο­θω­μα­νι­κής αυ­το­κρα­το­ρί­ας, ω­στό­σο, ως ε­πί το πλεί­στον, εί­ναι γραμ­μέ­να στην τουρ­κική γλώσ­σα. Επει­δή ό­μως οι πηγές στα τουρ­κι­κά συ­να­ντώ­νται συ­χνό­τε­ρα στη διάρ­κεια μιας έ­ρευ­νας, με την πά­ροδο του χρό­νου κα­θιε­ρώ­θη­κε να α­γνο­ού­νται οι σχε­τι­κά λί­γες αρ­με­νι­κές.

Πράγμα­τι, α­πό τις ο­θω­μα­νι­κές με­λέ­τες α­που­σιά­ζει η αρ­με­νι­κή ά­πο­ψη σχε­τι­κά με το αρ­με­νι­κό ζή­τη­μα αλ­λά και την κα­θημε­ρι­νό­τη­τα της ζω­ής των Αρ­με­νί­ων. Ωστό­σο, αν και «α­γνο­η­μέ­νο», το υ­λι­κό αυ­τό εί­ναι ποι­κί­λο και πλού­σιο και μπο­ρεί να ο­δη­γήσει σε μια νέα θε­ώ­ρη­ση του ο­θω­μα­νικού κό­σμου, με πε­ρι­γρα­φές α­γνώ­στων μέ­χρι πρό­σφατα πτυ­χών της ε­παρ­χια­κής ζω­ής.

Το υ­λι­κό αυ­τό έρ­χε­ται να α­να­δεί­ξει η ορ­γά­νω­ση Χου­σα­μα­ντιάν. Πρό­κει­ται για μια μη κερ­δο­σκο­πική ορ­γά­νω­ση, η ο­ποία ι­δρύ­θη­κε στο Βε­ρο­λί­νο το 2010, με στό­χο τη δια­τή­ρηση της μνή­μης των Αρ­με­νί­ων της Ο­θω­μα­νι­κής αυ­τοκρα­το­ρί­ας α­να­δει­κνύ­ο­ντας τις αρ­με­νι­κές πη­γές. Ως βα­σι­κή πηγή έ­χει ε­πι­λέ­ξει το δια­δί­κτυο, κα­θώς εί­ναι το πιο πρα­κτι­κό, ι­σχυ­ρό και εύ­κο­λα προ­σβά­σι­μο «ερ­γα­λεί­ο» διε­ξα­γωγής ε­νός ευ­ρύ­τα­του πε­δί­ου ερ­γα­σιών.

Εν­δια­φέ­ρον ό­μως πα­ρου­σιά­ζει και η ρί­ζα του ο­νό­μα­τος της ορ­γά­νω­σης. Η λέ­ξη Χου­σαμα­ντιάν εί­ναι σύν­θε­τη. Απο­τε­λεί­ται α­πό τα συν­θε­τικά «χους» (μνή­μη) και «μα­ντιάν» (βι­βλί­ο). Η πα­ρα­γό­με­νη λέ­ξη ερ­μη­νεύ­ε­ται ως «μη­τρώ­ο» ή «χει­ρό­γρα­φη περ­γα­μη­νή». Ε­πί­σης, α­ξιο­πρό­σε­κτη εί­ναι η χρή­ση του ό­ρου «μα­ντιάν», κα­θώς υ­πό κα­νο­νι­κές συν­θή­κες θα χρη­σι­μο­ποιούνταν η λέ­ξη «κιρ­κ» (η λέ­ξη δη­λα­δή θα ήταν χου­σακίρ­κ). Πι­θα­νόν δε, ο όρος μα­ντιάν να εμπε­ριέ­χει την έν­νοια των μα­κρι­νών ή α­κό­μα και ε­ντε­λώς χα­μέ­νων χρό­νων (πε­ριό­δων-ε­πο­χών).

Με­τά τη Γε­νο­κτο­νί­α, οι αρ­μέ­νιοι συγ­γρα­φείς θε­ώ­ρη­σαν ό­τι η λέ­ξη Χου­σα­μαντιάν, αν και ά­γνω­στη σχε­τι­κά και πι­θα­νών ε­πι­νο­η­μέ­νη, ή­ταν κα­ταλ­λη­λό­τε­ρη ως τί­τλος για τα βι­βλί­α τους. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό αυ­τούς, οι ο­ποί­οι εί­χαν γεν­νη­θεί στην Ο­θω­μα­νι­κή αυ­το­κρα­το­ρί­α, ή­ταν πλέ­ον μέλη της δια­σπο­ράς και γνώ­ρι­ζαν ό­τι ή­ταν α­δύ­να­τον να ε­πι­στρέ­ψουν στη γε­νέ­τει­ρά τους. Κα­τά συ­νέ­πεια, μέ­σω της συγ­γρα­φής αυ­τών των βι­βλί­ων ε­πι­χει­ρού­σαν να α­ποκα­τα­στή­σουν και να δια­τη­ρή­σουν τη μνή­μη της χα­μέ­νης πα­τρί­δας τους. Για τον λό­γο αυ­τό ε­ξάλ­λου, στους τί­τλους και στους προ­λό­γους εμ­φα­νί­ζε­ται μα­ζί με τη λέ­ξη Χου­σα­μα­ντιάν η λέ­ξη Χου­σα­γκο­τόγ ή Χου­σαρ­τσάν (μνη­μεί­ο). Έ­τσι, η έκ­δο­ση ε­νός βι­βλί­ου θε­ω­ρεί­ται ως η τε­λε­τή ε­γκαι­νί­ων ε­νός μνη­μεί­ου σε α­νά­μνη­ση μιας χα­μέ­νης πό­λης, με τη δια­φο­ρά ό­τι αυ­τό μπο­ρεί να κρα­τή­σει ζω­ντα­νά τα στοι­χεί­α του πα­ρελ­θό­ντος, ό­πως την ι­στο­ρί­α και τα έ­θιμα της χα­μέ­νης πα­τρί­δας, τους ή­ρω­ες, τα τρα­γού­δια, τη διά­λε­κτο, την κου­ζί­να, κλπ.

Οι βα­σι­κές πη­γές της ορ­γά­νω­σης εί­ναι αυ­τές οι εκ­δό­σεις οι ο­ποί­ες αριθ­μούν αρ­κε­τές ε­κα­το­ντά­δες βι­βλία. Η ι­στο­σε­λί­δα της www.houshamadyan.org, ε­πι­κε­ντρώνε­ται στο πα­ρελ­θόν των αρ­με­νι­κών χω­ριών και πό­λε­ων της Ο­θω­μα­νι­κής αυ­το­κρα­το­ρί­ας πριν το 1915. Αν και η με­λέ­τη της Γε­νο­κτο­νί­ας είναι έ­να α­να­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της αρ­μενι­κής ι­στο­ρί­ας δεν συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στη θε­μα­το­λο­γί­α της ι­στο­σε­λί­δας διό­τι υ­πάρ­χουν ή­δη αρ­κε­τές ε­πι­στη­μο­νι­κές δη­μο­σιεύ­σεις.

Στο μέλ­λον, ε­φό­σον οι οι­κο­νο­μι­κές συνθή­κες το ε­πι­τρέ­ψουν, πρό­κει­ται να προστε­θεί ένα νέ­ο κε­φά­λαιο στη θε­μα­το­λο­γί­α της ι­στο­σε­λί­δας, που θα εμπεριέ­χει μαρ­τυ­ρί­ες ε­πι­ζώ­ντων της γε­νο­κτο­νί­ας των Αρμενίων.

Η πα­ρού­σα έ­ρευ­να της ορ­γά­νω­σης περι­λαμ­βά­νει ό­λο το φά­σμα της ζω­ής των Αρ­με­νί­ων της Ο­θω­μα­νι­κής αυ­το­κρα­το­ρί­ας, πα­ρέ­χο­ντας πλη­ρο­φορί­ες για την κα­θη­με­ρι­νή τους ζω­ή, τις ο­μι­λού­με­νες δια­λέ­κτους, τη μου­σι­κή τους, τη λο­γο­τε­χνί­α, τον πο­λι­τι­σμό κτλ.

Ε­πί­σης, ι­διαί­τε­ρα ση­μα­ντι­κή εί­ναι η συλ­λο­γή και διατή­ρη­ση ό­λων των πο­λιτι­στι­κά πο­λύ­τι­μων α­ντι­κει­μέ­νων της ε­πο­χής, πα­ρα­δείγ­μα­τος χάριν μου­σι­κές η­χο­γρα­φή­σεις, πα­λιές φωτο­γρα­φί­ες και βι­ντε­ο­σκο­πή­σεις. Πα­ρο­μοί­ως, ση­μα­ντικά εί­ναι και τα σω­ζόμε­να έ­ντυ­πα, ό­πως βι­βλί­α, πε­ριο­δι­κές εκδό­σεις και αρ­χεια­κό υ­λι­κό ή έγ­γρα­φα α­πό ε­πι­μέ­ρους συλ­λο­γές ό­πως αλ­λη­λο­γρα­φί­α, α­δη­μο­σί­ευτες ση­μειώ­σεις, επί­ση­μα έγ­γρα­φα και αυ­το­βιο­γρα­φι­κά στοι­χεί­α.

Η ορ­γά­νω­ση ε­πί­σης, σχε­διά­ζει τη διορ­γά­νω­ση ε­πι­στη­μο­νι­κών συ­νε­δρί­ων, διαλέ­ξε­ων, κα­θώς και εκ­θέ­σε­ων με θέ­μα τους Αρ­με­νίους της Ο­θω­μα­νι­κής αυ­το­κρα­το­ρί­ας.

Προς το πα­ρόν, οι κύ­ριοι πό­ροι προ­έρ­χο­νται α­πό δω­ρε­ές, ελ­πίζο­ντας ό­τι με­τα­ξύ των πο­λυά­ριθ­μων ε­πισκε­πτών της ι­στο­σε­λί­δας της, θα βρεθούν ο­ρι­σμέ­νοι οι ο­ποί­οι θα εν­θαρ­ρύ­νουν το έρ­γο της.

Η ορ­γά­νω­ση α­πευ­θύ­νει ανοι­κτή πρό­σκλη­ση προς ό­λους ό­σοι κα­τέ­χουν αρ­χεια­κό υ­λι­κό, για πα­ρά­δειγ­μα διά­φο­ρα άρθρα, βι­βλί­α, φωτο­γρα­φί­ες, χάρ­τες, η­χο­γρα­φή­σεις και ται­νί­ες, να το θέ­σουν στη διά­θε­σή της.

 

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 29 επισκέπτες συνδεδεμένους