Ντιάνα Αγαμπέκ Απκάρ Εκτύπωση E-mail

DianaAgabek2

 

Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Σταυ­ρο­φό­ρος στη χώ­ρα του α­να­τέλ­λο­ντος η­λί­ου

 Tης Έρ­να Ρε­βά­ζο­βα

Με­τά­φρα­ση α­πό τα Ρω­σι­κά - Α­να­χίτ Ναλ­μπα­ντιάν

Επιμέλεια κειμένου - Σαρκίς Αγαμπατιάν

Oκτωβριος – Δεκέμβριος 2014 τεύχος 83

 

Οι Ιάπω­νες ο­νόμα­ζαν την Ντιάνα «μι­κρή μη­τέ­ρα των Αρ­με­νίων», μια γυ­ναί­κα που έ­φε­ρε την ε­πανά­στα­ση σε μια συ­ντη­ρη­τική και αν­δρο­κρα­τού­με­νη ια­πω­νι­κή κοι­νω­νί­α, απο­κτώ­ντας κύ­ρος και σε­βα­σμό σε θέ­μα­τα πο­λι­τικής.

Οι ε­πι­τυ­χί­ες της βα­σί­ζο­νταν στην α­πε­ριό­ρι­στη α­γά­πη της για την Αρ­με­νί­α και την α­πέ­ρα­ντη πί­στη της στο Θε­ό. Πά­ντα έ­βρισκε τη δύ­να­μη και τον τρό­πο να εί­ναι χρήσιμη στους κυ­νη­γη­μέ­νους α­πό τη μοί­ρα συ­μπα­τριώτες της. Τα κεί­μενά της γύ­ρω α­πό τα προ­βλή­μα­τα και τις προσ­δο­κί­ες των Αρ­με­νί­ων, προ­κα­λούσαν πά­ντα την προ­σο­χή των ι­σχυ­ρών κρα­τών. Η Ια­πωνί­α υ­πήρ­ξε  μια α­πό τις πρώ­τες χώ­ρες που α­να­γνώ­ρι­σαν την α­νε­ξαρ­τη­σί­α της Αρ­με­νί­ας, χάρη στην Ντιά­να Α­γαμπέκ Απκάρ. Έλα­βε το βαθ­μό του Γε­νι­κού Πρόξενου της πρώ­της Δη­μο­κρα­τί­ας της Αρ­με­νί­ας στην Ά­πω Α­να­το­λή  και έ­τσι έ­γι­νε η πρώ­τη γυ­ναί­κα δι­πλω­μάτης στον κό­σμο. 

Στις αρ­χές του 20ού αιώ­να η κυ­βέρ­νη­ση της Ο­θω­μα­νικής αυ­τοκρα­το­ρί­ας ε­ξό­ντω­σε ε­νά­μισι εκ­α­το­μμύ­ριο Αρ­μέ­νιους, ε­νώ ε­κα­τοντά­δες χι­λιά­δες πρό­σφυ­γες που ε­πέζη­σαν της Γε­νο­κτο­νί­ας του 1915, δια­σκορ­πί­στη­καν σ’ ό­λο τον κό­σμο, στα πέ­ρα­τα της οι­κου­μέ­νης. Στην ια­πω­νι­κή πό­λη της Γιο­κο­χά­μα οι φή­μες α­νέ­φε­ραν για μια γυ­ναί­κα που προ­σφέ­ρει βο­ή­θεια στους Αρ­μέ­νιους. Η Ντιάνα Αγα­μπέκ Απκάρ συ­να­ντού­σε τους πρό­σφυ­γες στο λι­μά­νι, τους πα­ρεί­χε στέγη, τρο­φή και ε­τοί­μα­ζε τα έγ­γρα­φα για την ε­γκα­τά­στα­σή τους στις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες. Μά­λι­στα για να ει­σέλ­θει κα­νείς στην Ια­πω­νί­α ε­κεί­νη την ε­πο­χή, θα έ­πρε­πε να δια­θέ­τει πολ­λά χρή­μα­τα ως εγγύ­η­ση, τη στιγ­μή που οι πε­ρισ­σό­τε­ροι πρόσφυ­γες δεν εί­χαν καν δια­βα­τή­ριο που να πι­στο­ποιεί την αρμε­νι­κή τους κα­τα­γω­γή. Η Απκάρ κα­τά­φε­ρε να πείσει την ια­πω­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση να α­κυ­ρώ­σει αυτήν τη διά­τα­ξη νό­μου για τους Αρμέ­νιους που διέρχο­νταν μέ­σω Ια­πω­νί­ας. Οι ε­πι­τυ­χί­ες της ο­φεί­λο­νταν στην ι­κα­νό­τητά της να βρί­σκει κοι­νή γλώσ­σα με τους αν­θρώ­πους της εξου­σί­ας, στην έμ­φυ­τη ευ­γέ­νεια, στις λο­γι­κές υ­ποχω-ρήσεις, στη διο­ρα­τι­κό­τη­τα και στην α­στεί­ρευ­τη υ­πο­μο­νή της. Οι γνώ­σεις ξέ­νων γλωσ­σών, η αιχ­μη­ρή σκέ­ψη, η λα­μπε­ρή εμ­φάνι­ση και η ά­ψο­γη συ­μπε­ρι­φο­ρά της, την βο­ή­θη­σαν ώ­στε ν’ ανα­πτύ­ξει φι­λαν­θρω­πι­κή δρά­ση και πα­ράλ­λη­λα να βο­η­θή­σει στην ε­πέ­κτα­ση της οι­κογε­νεια­κής ε­πι­χεί­ρη­σης. 

Η Ντιά­να γεν­νή­θη­κε στις 17 Ο­κτω­βρί­ου 1859 στη Ρα­γκούν, πρω­τεύ­ου­σα της Βιρ­μα­νί­ας (ση­με­ρι­νή Μυαν­μάρ). Το κο­ριτσά­κι που βα­φτί­στη­κε με τ’ ό­νο­μα Κα­για­νέ ή­ταν το μι­κρό­τε­ρο παι­δί της οι­κο­γέ­νειας του ε­πι­τυ­χη­μέ­νου ε­πι­χει­ρη­μα­τί­α από τη Νέ­α Τζούλ­φα, Ο­βα­νές Αγα­μπέκ και της συζύγου του Ζμρούχτ. Σπού­δα­σε στην «Α­να­το­λική Σχο­λή» της Καλ­κού­τας. Ε­κεί, συ­νά­ντη­σε τον πρώ­το της έ­ρω­τα. Ό­πως η οι­κο­γέ­νεια της Ντιά­νας, έ­τσι και οι γο­νείς του Μι­κα­έλ Απκα­ριάν (Μά­ικλ Απκάρ) εί­χαν με­τα­κομίσει στην Ιν­δί­α α­πό τη Νέ­α Τζούλ­φα. Πολ­λοί εύ­πο­ροι Αρ­μένιοι προ­τί­μη­σαν να έρ­θουν στη βρε­τα­νι­κή ε­πι­κρά­τεια, ό­ταν η κυ­βέρ­νη­ση της Περ­σί­ας είχε ε­πιβά­λει δυ­σβά­στα­κτους φό­ρους και ε­μπο­ρι­κούς δα­σμούς. Η Ντιά­να και ο Μι­κα­έλ πα­ντρεύ­τη­καν στις 12 Ιου­νί­ου 1889 στη Ρα­γκούν, στην αρ­με­νι­κή εκ­κλη­σί­α του «Σουρπ Κρικόρ» (Α­γί­ου Γρηγορί­ου). Πέ­ρα­σαν τον μή­να του μέ­λι­τος στην Ια­πω­νί­α, ό­που δύο χρό­νια με­τά το γά­μο τους και τη γέν­νη­ση της κό­ρης τους, ο Μι­κα­έλ με­τέ­φε­ρε την ε­πι­χεί­ρησή του. Στην αρ­χή η οι­κο­γέ­νεια έ­με­νε στην πό­λη Κό­μπε, ό­μως σύντο­μα ε­γκα­τα­στά­θη­καν στη Γιο­κο­χά­μα, στην πε­ριο­χή Για­μά­τα, ό­που ζού­σαν εύ­πο­ροι ξέ­νοι. 

Το 1891, η Ντιάνα γέν­νη­σε το γιο της Μι­κα­έλ, ε­νώ έ­να χρό­νο με­τά ε­ξέ­δω­σε το πρώτο της μυ­θι­στό­ρη­μα με τί­τλο «Σου­ζάν». Στη Γιο­κο­χά­μα γεννή­θη­καν οι δύ­ο κό­ρες της Ντιά­νας και του Μι­κα­έλ καθώς και οι δύ­ο γιοι τους που πέ­θα­ναν σε βρεφι­κή η­λι­κί­α. Το 1906 το νή­μα της ζω­ής του Μι­κα­έλ, του πα­τέ­ρα, δια­κό­πη­κε ξαφ­νι­κά με­τά α­πό έ­να τρο­χαί­ο ατύ­χη­μα, α­φή­νο­ντας ορ­φα­νή την οι­κο­γέ­νεια και την ε­πι­χεί­ρη­ση με πολλά χρέ­η. Τό­τε, η Ντιά­να α­νέ­λα­βε τη διοί­κη­ση της ε­μπο­ρι­κής ε­πι­χείρησης και του ξενο­δο­χεί­ου της «Με­γά­λης Α­νατολής». Επι­χει­ρη­μα­τί­ας δρα­στή­ρια και α­πο­φα­σι­στι­κή, πλή­ρω­σε τα χρέ­η του συζύγου της και ά­νοι­ξε Ε­μπορι­κό Κέ­ντρο, α­σκώ­ντας με ε­πι­τυ­χί­α ε­μπο­ρι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες με την Κί­να, τις Η­ΠΑ και την Ευ­ρώ­πη. Έγραφε βι­βλί­α, πραγ­μα­το­ποιού­σε σε­μι­νά­ρια για τη μοί­ρα του αρ­μενι­κού λα­ού και συ­νέ­χιζε τη φι­λαν­θρω­πι­στι­κή της δρά­ση. Η Ντιά­να συν­δύ­α­σε τις ε­πι­χει­ρή­σεις με τη δι­πλω­μα­τι­κή της ι­διό­τη­τα βο­η­θώ­ντας τους αρ­μέ­νιους πρό­σφυ­γες, ε­νώ διέ­θε­σε και το σπί­τι της ως προσωρι­νό κα­τα­φύ­γιο. Στην Ά­πω Α­να­το­λή η Ντιά­να βο­η­θού­σε κά­θε Αρ­μέ­νιο που βρι­σκό­ταν σε δύ­σκο­λη θέ­ση και α­γνο­ού­σε τη γλώσ­σα, τις παρα­δό­σεις και τα έ­θι­μα της πε­ριο­χής. Στις α­στυ­νο­μι­κές αρ­χές μια μό­νο λέ­ξη της αρ­κού­σε για να λυ­θεί ο­ποιο­δή­πο­τε πρό­βλη­μα κα­θώς εί­χε με­γα­λύ­τε­ρη βα­ρύ­τη­τα α­πό τα ε­πί­ση­μα έγ­γρα­φα. Με­τά α­πό αί­τη­μα της ια­πω­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης, οι δι­πλω­μα­τι­κές αρ­χές των Η.Π.Α. και της Μ. Βρε­τα­νί­ας έ­δω­σαν ά­δεια και ε­πι­δό­μα­τα στους Αρμέ­νιους ώ­στε να μπο­ρέ­σουν να με­τανα­στεύ­σουν στις χώ­ρες τους, ε­νώ οι ναυ­τιλιακές ε­ταιρί­ες πα­ρεί­χαν ση­μα­ντι­κές εκπτώ­σεις στα ναύ­λα.

Ό­ταν ο ε­νή­λι­κος Μι­κα­έλ α­νέ­λα­βε την οι­κο­γε­νια­κή ε­πιχεί­ρη­ση, η Ντιά­να α­φιε­ρώ­θηκε εξ ο­λο­κλή­ρου στις φι­λαν­θρω­πικές δρα­στηριό­τητες και τη συγγρα­φή. Εξα­σφά­λι­σε χρη­μα­τι­κά πο­σά μέ­σω του α­με­ρι­κα­νι­κού ορ­γα­νι­σμού α­ρω­γής Near East Relief, που εί­χε ιδρυ­θεί το 1915 για πα­ρο­χή βο­ή­θειας στους Αρμένιους

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 41 επισκέπτες συνδεδεμένους