Χασάν Τζεμάλ 1915: Η γενοκτονία των Αρμενίων Εκτύπωση E-mail

 

Ναζίκ Τζαμουζιάν

Oκτώβριός - Δεκέμβριός 2012 τεύχος 75

 

 

Πρό­σφα­τα κυ­κλο­φό­ρη­σε το βι­βλί­ο “1915: Η γε­νο­κτο­νί­α των Αρ­με­νί­ων”. Συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλί­ου εί­ναι ο Χα­σάν Τζε­μάλ, γνω­στός στην Τουρ­κί­α δη­μο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας και αρ­θρο­γρά­φος της ε­φη­με­ρί­δας “Μιλ­λιέτ”.

Η ι­διαιτε­ρό­τη­τα εί­ναι ό­τι ο Χα­σάν Τζε­μάλ εί­ναι εγ­γο­νός του Τζε­μάλ Πα­σά, ε­νός εκ της τριαν­δρί­ας πα­σά­δων - Τζε­μάλ, Εμ­βέρ και Τα­λα­άτ, που κυ­βέρ­νη­σαν την Ο­θω­μα­νι­κή Αυ­το­κρα­το­ρί­α στα χρό­νια των Βαλ­κα­νι­κών Πο­λέ­μων και του Α΄ Πα­γκο­σμί­ου Πο­λέ­μου και ή­ταν οι πρω­τερ­γά­τες της γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νί­ων το 1915. Ο Τζε­μάλ Πα­σάς δο­λο­φο­νή­θη­κε στην Τι­φλί­δα το 1922 α­πό τον Αρ­μέ­νιο Στε­πάν Τζα­γι­κιάν, στα πλαί­σια της ε­πι­χεί­ρη­σης “Νέ­με­σις”.

Ο Χα­σάν Τζε­μάλ ε­ξη­γεί τους λό­γους που τον ώ­θη­σαν στη συγ­γρα­φή αυ­τού του βι­βλί­ου στον πρό­λο­γο. Α­ναφέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: «Πώς μπο­ρού­με να προ­χω­ρή­σουμε προς το μέλ­λον χω­ρίς ν’α­ντι­με­τω­πί­σου­με τα δυ­σά­ρε­στα γε­γο­νό­τα του πα­ρελ­θό­ντος; Δεν εί­ναι δυ­να­τό ν’α­γνο­ή­σου­με αυ­τό τον πό­νο. Δεν μπο­ρού­με να ε­πι­τρέ­ψου­με το σή­με­ρα που ζού­με να εί­ναι δέ­σμιο του πα­ρελ­θό­ντος. Η θλί­ψη του 1915 δεν εί­ναι υ­πό­θε­ση του πα­ρελ­θό­ντος, αλ­λά σημε­ρι­νή. Μπο­ρού­με να κα­τα­κτή­σου­με την ει­ρή­νη μό­νον ό­ταν α­πο­δε­χθού­με την ι­στο­ρί­α, αλλά την πραγ­μα­τι­κή ι­στο­ρί­α, ό­χι μια ι­στορί­α ε­πι­νο­η­μέ­νη και πα­ρα­ποι­η­μέ­νη σαν τη δι­κή μας».

Το βι­βλί­ο εί­ναι α­φιε­ρω­μέ­νο στον Χράντ Ντιν­κ, στον ο­ποί­ο ο­φεί­λε­ται η με­τα­στρο­φή της σκέ­ψης του Χα­σάν Τζε­μάλ. “Α­γα­πη­τέ Χράντ, ο λό­γος που έ­γρα­ψα αυ­τό το βι­βλί­ο εί­ναι ο πό­νος σου, οι πό­νοι σου” α­να­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά. Ο Χρά­ντ Ντιν­κ βρέ­θη­κε συ­χνά α­ντι­μέ­τω­πος με την τουρ­κι­κή δι­καιο­σύνη για προ­σβο­λή της τουρ­κι­κής ταυ­τό­τη­τας ε­ξαι­τί­ας των θέ­σε­ών του για τη γε­νο­κτο­νί­α των Αρ­με­νί­ων. Η δί­κη του δί­νει στον Χα­σάν Τζε­μάλ α­φορ­μή για στο­χα­σμό. “Πόσο εύ­κο­λο εί­ναι να ο­νο­μα­στεί κα­νείς προ­δό­της σ’αυ­τή τη χώ­ρα των ε­θνι­κι­στι­κών και ρα­τσι­στι­κών πε­ποι­θήσεων” α­ναρω­τιέ­ται ο συγ­γρα­φέ­ας. Στον ε­πί­λο­γο του βι­βλί­ου του ο Χα­σάν Τζε­μάλ ε­πε­ξη­γεί τον τί­τλο “1915: Η γε­νο­κτο­νί­α των Αρ­με­νί­ων”. Ε­νώ βρι­σκό­ταν κά­πο­τε στην Κα­λι­φόρ­νια για να δώ­σει μια διά­λε­ξη σε έ­να πα­νε­πι­στή­μιο, α­να­ρωτιό­ταν ε­άν θα έ­πρε­πε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τη λέ­ξη “γε­νο­κτο­νί­α”. Πό­τε έ­γρα­φε, πό­τε έ­σβη­νε την ε­πί­μα­χη λέ­ξη και α­να­ρω­τιό­ταν: δεν το γνω­ρί­ζω; Δε γνω­ρί­ζω την τα­κτι­κή του α­φα­νι­σμού της δια­φο­ρε­τικό­τη­τας στην ε­θνι­κό­τη­τα, τον πο­λι­τι­σμό, την ι­δε­ο­λο­γί­α; Δε γνω­ρί­ζω πως αυ­τή ξε­κί­νησε την ε­πο­χή των Νε­ο­τούρ­κων; Δε γνω­ρί­ζω πως ε­πι­θυ­μού­σαν μι­α Α­να­το­λί­α κα­θαρ­μέ­νη α­πό τους ε­σω­τε­ρι­κούς ε­χθρούς; Δε γνω­ρί­ζω πως οι α­ντι­λή­ψεις των Ιτ­τι­χαντι­στών και των ι­δρυ­τών της τουρ­κι­κής δη­μο­κρα­τί­ας υ­πάρ­χουν α­κό­μη μέ­χρι σή­με­ρα; Δε γνω­ρί­ζω πως με αυ­τή την έν­νοια το 1915 εί­ναι μια μοι­ραία χρο­νο­λο­γί­α; Φυ­σι­κά και το γνώ­ρι­ζα... Γι’ αυ­τό το λό­γο και ο­νό­μα­σα τε­λι­κά το βι­βλί­ο μου “1915: Η γε­νο­κτο­νί­α των Αρ­με­νί­ων”.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 43 επισκέπτες συνδεδεμένους