Ο Πρόεδρος Σαρκοζί κράτησε την υπόσχεσή του Εκτύπωση E-mail

Σαρκίς Αγαμπατιάν

Τεύχος: Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

 

 

Τον πε­ρα­σμέ­νο Ο­κτώ­βριο, μέ­σα στο α­ε­ρο­πλά­νο που τον με­τέ­φε­ρε στο Ε­ρε­βάν, ο γάλ­λος Πρό­ε­δρος Νι­κο­λά Σαρ­κο­ζί εκ­μυ­στη­ρευό­ταν στους συμ­βού­λους του: «Θα πε­τά­ξω μια α­πα­σφα­λι­σμέ­νη χει­ρο­βομ­βί­δα!» Απο­κά­λυ­πτε, έ­τσι, την πρό­θε­σή του να ε­νερ­γή­σει με α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα αν η Τουρ­κί­α συνέ­χιζε να αρ­νεί­ται τη γε­νοκτο­νί­α των Αρμενίων.

 

 

 

Λί­γο με­τά την ά­φι­ξή του στο Ε­ρε­βάν, ο γάλ­λος Πρό­ε­δρος κα­τά την ε­πί­σκε­ψή του στο μνη­μεί­ο της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρμενίων δή­λω­σε στους δη­μοσιο­γρά­φους: «Η Γε­νο­κτο­νί­α των Αρμενίων εί­ναι έ­να ι­στο­ρι­κό γε­γο­νός που α­να­γνώ­ρι­σε η Γαλ­λί­α. Η συλ­λο­γι­κή άρ­νη­ση εί­ναι χει­ρό­τε­ρη α­πό την α­το­μι­κή». Σε ερώ­τη­ση για το εν­δε­χό­με­νο υ­ιο­θέ­τη­σης ε­νός νό­μου στη Γαλ­λί­α που να τι­μω­ρεί ό­ποιον αρ­νεί­ται τη γε­νο­κτο­νί­α, ο γάλ­λος Πρό­ε­δρος δή­λω­σε: «Αν η Τουρ­κί­α ανα­θε­ω­ρού­σε την ι­στο­ρί­α της και κοι­τού­σε κα­τά­μα­τα την α­λή­θεια, η α­να­γνώ­ριση της γε­νο­κτο­νί­ας θα ή­ταν δε­δο­μέ­νη. Αν δεν το έ­πρατ­τε, τό­τε α­ναμ­φί­βο­λα θα πρέ­πει να κά­νου­με έ­να βή­μα πα­ρα­πά­νω».

Ό­ταν ή­ταν υ­πο­ψή­φιος στις προ­ε­δρι­κές ε­κλο­γές του 2007, ο Σαρ­κο­ζί εί­χε υ­πο­σχεθεί να υ­πο­στη­ρί­ξει την υ­ιο­θέ­τη­ση ε­νός νό­μου α­πό τη Γε­ρου­σί­α που να ποι­νικο­ποιεί την άρ­νη­ση της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρμενίων. Η γαλ­λι­κή Βου­λή εί­χε ψη­φίσει αυ­τήν την πρό­τα­ση το 2006. Και ό­μως, πα­ρά την υ­πό­σχε­σή του το κυ­βερ­νών κόμ­μα του Προ­έ­δρου Σαρ­κο­ζί εί­χε ε­μπο­δί­σει την ψή­φι­ση του νό­μου τον πε­ρα­σμέ­νο Μά­ιο. Ε­νώ η γαλ­λι­κή κυ­βέρ­νη­ση εί­χε α­πα­γο­ρεύ­σει την άρ­νη­ση του ε­βρα­ϊ­κού ολο­καυ­τώ­μα­τος το 1990, δεν έ­πρα­ξε το ί­διο με τη Γε­νο­κτο­νί­α των Αρμενίων, αν και η Γαλ­λί­α την εί­χε α­να­γνω­ρί­σει το 2001. Οι Γάλ­λοι αρ­με­νι­κής κα­τα­γω­γής ε­ξορ­γί­στη­καν α­πό την α­θέ­τη­ση της υ­πό­σχεσης του Σαρ­κο­ζί. Ο τρα­γου­δι­στής Αζ­να­βούρ τον προ­ει­δο­ποί­η­σε ό­τι θα έ­χα­νε την υ­πο­στή­ρι­ξη των 500.000 Γαλ­λο­αρ­με­νί­ων στις προ­ε­δρι­κές ε­κλο­γές του 2012. Τον περα­σμέ­νο Σε­πτέμ­βριο η Αρ­με­νι­κή Ε­πα­να­στα­τι­κή Ο­μο­σπον­δί­α (Τα­σνα­κτσου­τιούν) της Γαλ­λί­ας α­να­κοί­νω­σε την υ­πο­στή­ρι­ξή της στον σο­σια­λι­στή υ­πο­ψή­φιο για την προ­ε­δρί­α Φραν­σουά Ο­λά­ντ, ο ο­ποί­ος υ­πο­σχέ­θη­κε ό­τι το κόμ­μα του θα ψήφι­ζε νό­μο που θα ποι­νι­κο­ποιού­σε την άρνη­ση της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρμενίων.

Κα­τά την ε­πί­σκε­ψή του λοι­πόν στην Αρ­με­νί­α εί­χε προ­ϊ­δε­ά­σει για τις προ­θέσεις του πά­νω στο ζή­τη­μα αυ­τό: δια­βε­βαί­ω­σε τους Αρ­με­νί­ους ό­τι σκο­πεύ­ει να τη­ρή­σει την αρ­χι­κή του υ­πό­σχε­ση για τον νό­μο που ποι­νι­κο­ποιεί την άρ­νη­ση της γε­νο­κτο­νί­ας. προ­ει­δο­ποί­η­σε την Τουρκί­α να στα­μα­τή­σει να αρ­νεί­ται τη Γε­νο­κτο­νί­α των Αρμενίων. έ­δει­ξε ό­τι βρί­σκε­ται πλη­σιέ­στε­ρα στις αρ­με­νι­κές θέ­σεις στο ζή­τη­μα του Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ.

Η πρώ­τη ε­πί­σκε­ψη του γάλ­λου Προ­έ­δρου στην Αρ­με­νί­α ό­που δια­νυ­κτέ­ρευ­σε - σε α­ντί­θε­ση με τις άλ­λες δύ­ο δη­μο­κρα­τί­ες του Καυ­κά­σου, Γε­ωρ­γί­α και Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν ό­που πα­ρέ­μει­νε μό­λις τρεις ώ­ρες - ή­ταν πλού­σια σε γε­γο­νό­τα και χει­ρο­νο­μί­ες φι­λί­ας: φύ­τε­ψε έ­να δέ­ντρο στη μνή­μη των θυ­μά­των της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρμενίων. κα­τέ­θε­σε στε­φά­νι στο Μνη-μεί­ο της Γε­νο­κτο­νί­ας, ό­που έ­γρα­ψε στη Χρυ­σή Βί­βλο τη φρά­ση «Η Γαλ­λί­α δεν ξε­χνά». προ­ει­δο­ποί­η­σε την Τουρ­κί­α ό­τι πρέ­πει να α­να­γνω­ρί­σει τη γε­νο­κτο­νί­α πριν το τέ­λος του έ­τους. πρό­φε­ρε την αρ­με­νι­κή λέ­ξη «τσε­γασ­μπανου­τιούν» (γε­νο­κτο­νί­α). ά­να­ψε έ­να κε­ρί στο Ε­τσμια­τζίν. α­πέρ­ρι­ψε την υ­πο­ψη­φιό­τητα της Τουρ­κί­ας στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση. ε­γκαι­νί­α­σε το Μου­σεί­ο Αζ­να­βούρ. δώ­ρι­σε στη Δη­μο­κρα­τί­α της Αρ­με­νί­ας έ­να ά­γαλ­μα με­γά­λης α­ξί­ας του Ρο­ντέν.

Τε­λι­κά, οι χο­λε­ρι­κές α­ντι­δρά­σεις και οι εκ­βια­σμοί των Τούρ­κων ι­θυ­νό­ντων για δια­κο­πή των δι­πλω­μα­τι­κών και στρα­τιω­τι­κών σχέ­σε­ων με­τα­ξύ των δύ­ο χωρών, οι δη­λώ­σεις τους ό­τι η Γαλ­λί­α θα πρέ­πει να α­ντι­με­τω­πί­σει το α­ποι­κο­κρα­τι­κό της πα­ρελ­θόν και να μην δί­νει μα­θή­μα­τα ι­στο­ρί­ας στην Τουρ­κί­α κα­θώς και οι α­πει­λές μέ­σω του δια­δι­κτύ­ου κα­τά της βου­λευ­τού και α­ντι­προ­έ­δρου του συν­δέ­σμου αρ­με­νο­γαλ­λι­κής φι­λί­ας Βα­λε­ρί Μπουα­γιέ που έ­φε­ρε το νο­μοσχέ­διο στη Βου­λή, δεν α­πέ­δω­σαν.

Αυ­τή τη φο­ρά το σύ­νο­λο σχε­δόν των πα­ρό­ντων γάλ­λων βου­λευ­τών ψή­φι­σε τον πε­ρα­σμέ­νο Δε­κέμ­βριο νό­μο που τι­μω­ρεί την άρ­νη­ση της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρμενίων με φυ­λά­κι­ση ε­νός έ­τους και πρό­στι­μο 45.000 ευρώ.

 


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 50 επισκέπτες συνδεδεμένους