To νέο Μουσείο Τέχνης στο «νέο» Σουσί Εκτύπωση E-mail

Μά­ικ Τσι­λι­γκι­ριάν

«Aρμενικά» Απρίλιος - Ιούνιος 2014. Τεύχος 81

Μια ε­πί­σκε­ψη στην πό­λη Σου­σί θα μας εκ­πλή­ξει ευ­χά­ρι­στα. Η καθη­με­ρι­νό­τη­τα των πο­λι­τών έ­χει μπει σε κα­νο­νι­κούς ρυθ­μούς. Νέ­ες υ­πο­δο­μές, α­να­πα­λαιώ­σεις κτι­ρί­ων, μι­κρές και με­γά­λες ερ­γα­σί­ες σχε­δόν σε ό­λη την πό­λη. Ε­άν συ­νε­χι­στούν τα έρ­γα με αυ­τούς τους ρυθ­μούς πο­λύ σύντο­μα το Σου­σί δεν θα θυ­μί­ζει σε τί­πο­τα την κα­τε­στραμ­μέ­νη και ε­ρει­πω­μέ­νη πό­λη του 1992.

Η αρ­με­νι­κή αυ­τή πό­λη που εί­ναι χτι­σμέ­νη ου­σια­στι­κά πά­νω σε έ­να τε­ρά­στιο βρα­χώ­δες βου­νό 10 χιλ. α­πό την πρω­τεύ­ου­σα Στε­πανα­γκέρ­τ, έ­χει δια­δρα­μα­τί­σει πο­λύ ση­μα­ντι­κό ρό­λο στην ι­στο­ρί­α και την α­ναγέν­νη­ση του αρ­με­νι­κού λα­ού.
Το Σου­σί υ­πήρ­ξε το δεύ­τε­ρο με­γα­λύ­τε­ρο κέ­ντρο πο­λι­τι­σμού με­τά την Τι­φλί­δα για τους Αρ­μέ­νιους του Καυ­κά­σου κα­τά το 18ο και 19ο αιώ­να. Εν­δει­κτι­κά μπο­ρού­με να α­να­φέ­ρου­με ό­τι από το 1882 εκ­δό­θη­καν στα αρ­με­νι­κά τυ­πο­γρα­φεί­α της πό­λης, δε­καπέ­ντε δια­φο­ρε­τι­κές αρ­με­νι­κές ε­φη­με­ρί­δες και πλή­θος βι­βλί­ων. Με­γά­λες προ­σω­πι­κό­τη­τες, στρα­τιω­τι­κοί, ε­πι­στή­μο­νες, καλ­λι­τέ­χνες και ε­πα­να­στά­τες οι ο­ποί­οι δια­δρα­μά­τι­σαν ση­μα­ντι­κό ρό­λο στην ι­στο­ρί­α μας, κα­τά­γο­νταν α­πό αυ­τή την ι­στο­ρι­κή πό­λη.
Το Σου­σί ή­ταν κέ­ντρο πο­λε­μι­κών συ­γκρού­σε­ων στις αρ­χές του 20ού αιώ­να και οι Αρ­μέ­νιοι έ­χουν υ­πο­στεί αρ­κε­τές φο­ρές διώ­ξεις, σφα­γές και προ­σφυ­γιά α­πό τους Τούρ­κους και τους Τα­τά­ρους.
Ο­ρό­ση­μο για τη νί­κη στο Αρτσάχ ή­ταν η α­πε­λευ­θέ­ρω­ση του Σου­σί α­πό τους Α­ζέ­ρους το Μά­ιο του 1992.
Μια νί­κη που γέν­νη­σε ε­θνι­κή υ­πε­ρη­φά­νεια και προσ­δο­κί­ες για έ­να κα­λύ­τε­ρο μέλ­λον στους Αρ­μενί­ους της πε­ριο­χής. Το ί­διο συ­ναί­σθη­μα α­νά­τα­σης αι­σθά­νε­ται ό­ποιος ε­πι­σκε­φθεί σή­με­ρα την πο­λύ­πα­θη πό­λη.
Ο πλη­θυ­σμός έ­χει αυ­ξη­θεί ση­μα­ντι­κά τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια. Γί­νο­νται έρ­γα σε εκ­κλη­σί­ες, δρό­μους, κρα­τι­κά κτί­ρια και σχο­λεί­α. Το κε­ντρι­κό σχο­λεί­ο του Σου­σί εί­ναι έ­να κό­σμη­μα που θα το ζή­λευαν και οι πιο α­να­πτυγ­μέ­νες χώ­ρες. Η εκκλη­σί­α Σουρ­π Γα­ζα­ντσε­τσότ­ς ε­πί­σης έ­χει α­πο­κα­τα­στα­θεί α­πό τις ζη­μιές των βομ­βαρ­δι­σμών κα­τά τη διάρ­κεια του πο­λέ­μου.
Α­πό τον Ο­κτώ­βριο του 2012 το Υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμού και Νε­ο­λαί­ας του Αρτσάχ στε­γά­ζε­ται στο Σου­σί, σ’ έ­να α­να­πα­λαιω­μέ­νο κτί­ριο 100 ε­τών που είναι τμή­μα του παρ­θε­να­γω­γεί­ου «Σχο­λεί­ο Θη­λέ­ων Μα­ρια­μιάτ­ς». Έ­να κτί­ριο με άρ­τια αι­σθη­τι­κή και χω­ρίς τις υ­περ­βο­λές και τις κιτ­ς πα­ρεμ­βά­σεις που πολ­λές φο­ρές βλέ­που­με στο Ε­ρε­βάν και σε άλ­λες πό­λεις της Αρ­με­νί­ας.
Αυ­τό που προ­κα­λεί το με­γα­λύ­τε­ρο θαυ­μα­σμό εί­ναι το νέ­ο Μου­σεί­ο Τέ­χνης στην κε­ντρι­κή πλα­τεί­α της πό­λης και το ο­ποίο ε­γκαι­νιά­στη­κε πριν α­πό έ­να χρό­νο πε­ρί­που.
Το μου­σεί­ο αυ­τό εί­ναι πραγ­μα­τι­κά κά­τι ξε­χω­ρι­στό και προ­σεγ­μέ­νο μέ­χρι και την τελευ­ταί­α λε­πτο­μέ­ρεια. Ε­ξω­τε­ρι­κά δέ­νει αρ­μονι­κά με τα υ­πό­λοι­πα πα­ρα­δο­σια­κά κτί­ρια και ε­σω­τε­ρι­κά η αρ­χι­τε­κτο­νική του δο­μή δί­νει την αί­σθη­ση ό­τι μπαί­νεις σε έ­ναν ιε­ρό χώ­ρο. Με τη βο­ή­θεια του φυ­σι­κού φω­τι­σμού και με την κε­ντρι­κή αί­θου­σα να μοιάζει με το ε­σω­τε­ρι­κό αρ­με­νι­κής εκ­κλη­σί­ας. Τα τε­τρα­κό­σια πε­ρί­που έρ­γα που φι­λο­ξε­νεί εί­ναι δω­ρε­ές α­πό συλ­λέ­κτες και καλ­λι­τέ­χνες. Η ι­δέ­α και υ­λο­ποί­ηση ό­σον α­φο­ρά τη συλ­λο­γή των έρ­γων ή­ταν του κα­θη­γη­τή Κρι­κόρ Κα­πριελιάν.
Το μου­σεί­ο πε­ρι­λαμ­βά­νει έρ­γα σπου­δαί­ων καλ­λι­τε­χνών, ό­πως των Σα­ριάν, Α­γκόπ Α­γκο­πιάν, Ζαν­σέμ, Καρ­ζού, Μι­νάς, Γκουζ­νέ­τζοφ, Γιού­ρι Α­γκο­πιάν και άλ­λων.
Στον ε­ξω­τε­ρι­κό προ­αύ­λιο χώ­ρο του μου­σεί­ου έ­χουν το­πο­θετη­θεί έρ­γα σύγ­χρο­νων ιτα­λών γλυ­πτών οι ο­ποί­οι τα κα­λο­καί­ρια ε­πι­σκέ­πτο­νται το χώ­ρο για να ο­λο­κλη­ρώ­σουν ο κάθε έ­νας το έρ­γο του.
Η πα­ρά­δο­ση της πό­λης Σου­σί ως κέ­ντρο πο­λι­τι­σμού του αρ­με­νι­κού έ­θνους φαί­νε­ται ό­τι θα συ­νε­χι­στεί και στο μέλ­λον.
Τί­πο­τα δεν εί­ναι τυ­χαί­ο, οι κά­τοι­κοι αυ­τής της πό­λης έ­χουν την ε­πί­γνω­ση της ι­στο­ρι­κής τους ευ­θύ­νης και προ­σπα­θούν για το κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό, χω­ρίς πα­ρά­πο­να και μι­ζέ­ρια, ε­νώ δη­λώ­νουν ευ­χα­ριστη­μέ­νοι και αι­σιό­δο­ξοι για το μέλ­λον, πα­ρά τις τε­ρά­στιες οι­κο­νο­μι­κές τους δυ­σκο­λί­ες.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 29 επισκέπτες συνδεδεμένους