Νέα μελέτη DNA αποδεικνύει αρμενικά γενετικά ίχνη ανά τον κόσμο Εκτύπωση

Ταλίν Μαρντικιάν

Πηγή: www.peopleofar.wordpress.com

Ιανουάριος - Μάρτιος 2014 Τεύχος 80

 

Eκτε­ταμέ­νη α­νά­μι­ξη του αν­θρω­πί­νου πλη­θυ­σμού τις τε­λευ­ταί­ες χι­λιε­τί­ες α­πο­κα­λύ­πτει η νέ­α δη­μο­σί­ευ­ση του Science by Hellenthal et al. (2014) , λό­γω του γε­γο­νό­τος ό­τι α­πο­μα­κρυσμέ­νοι με­τα­ξύ τους πλη­θυ­σμοί, στο πα­ρελ­θόν εί­χαν συ­να­ντη­θεί και α­να­παρα­χθεί α­φή­νο­ντας γε­νε­τι­κά ί­χνη στο γο­νιδί­ω­μα των επόμενων γε­νε­ών.

Ω­στό­σο, με την πά­ρο­δο του χρό­νου τα ί­χνη αυ­τά δια­σπώνται και εί­ναι δύ­σκο­λο να ε­ντο­πι­στούν. Το πε­ριο­δι­κό πε­ρι­γρά­φει μια μέ­θο­δο, τη «ζω­γρα­φι­κή χρω­μο­σώ­μα­τος», στην ο­ποί­α α­κο­λου­θούνται τα γε­νε­τι­κά ίχνη α­νά­μι­ξης πί­σω στον χρό­νο, μέ­χρι τον πλη­σιέ­στε­ρο σω­ζό­με­νο πλη­θυ­σμό. Η προ­σέγ­γι­ση αυ­τή, α­πο­κά­λυ­ψε λε­πτο­μέ­ρειες της πα­γκό­σμιας ι­στο­ρί­ας της αν­θρώ­πι­νης «α­νά­μι­ξης» κα­τά τα τε­λευ­ταί­α 4000 χρό­νια.

Βά­σει αυ­τών των α­πο­τε­λε­σμά­των, το Hellanthal et al. δη­μιούρ­γησε τον «Γενετι­κό Ά­τλαντα» της αν­θρώ­πι­νης ι­στο­ρί­ας α­νά­μι­ξης, που δεί­χνει τα γε­νε­τι­κά ί­χνη δια­φό­ρων πλη­θυ­σμών α­νά τον κό­σμο. Σχε­τι­κά με τον αρ­με­νι­κό πλη­θυ­σμό, ενδια­φέ­ρον πα­ρου­σιά­ζουν οι πλη­θυ­σμοί στους ο­ποί­ους οι Αρ­μέ­νιοι έ­χουν αφή­σει τα γε­νε­τι­κά τους ί­χνη. Ο πα­ρα­κά­τω χάρ­της δεί­χνει τα ση­μα­ντι­κά πο­σοστά του αρ­με­νι­κού DNΑ, ό­που σύμ­φω­να με την με­λέ­τη πα­ρου­σιά­ζο­νται σε μη αρ­με­νι­κούς πλη­θυ­σμούς.

Ε­τρού­σκοι - Αρ­μέ­νιοι

Πα­ρα­τη­ρεί­ται ση­μα­ντι­κή πα­ρου­σί­α του αρμε­νι­κού γε­νε­τι­κού υ­λι­κού στην Ι­τα­λί­α, ι­δί­ως στην Το­σκά­νη. Η Το­σκά­νη ι­στορι­κά ταυ­τί­ζε­ται με τους Ε­τρού­σκους, ε­τυ­μο­λο­γί­α που προ­έρ­χε­ται α­πό το λατι­νι­κό Tusci. Πο­λυά­ριθ­μοι με­λε­τη­τές στο πα­ρελ­θόν εί­χαν προ­τεί­νει τη σύν­δε­ση Αρ­με­νί­ων και Ε­τρού­σκων. Ο Βρε­τα­νός με­λε­τη­τής Dr. Robert Ellis, α­να­φέρει στο βιβλί­ο του «Η αρ­με­νι­κή κα­τα­γω­γή των Ε­τρού­σκων» ό­τι: Οι Αρ­μέ­νιοι, ό­πως και οι Κέλ­τες, εί­ναι πλέον λί­γοι α­ριθ­μη­τι­κά. Δια­σκορ­πί­στη­καν δυ­τι­κά α­πο την Αρ­με­νί­α, προς την Ι­τα­λί­α και σε άλ­λες το­πο­θε­σί­ες ως «Φρύγες», «Θρά­κες», «Πε­λα­σγοί» και «Ε­τρού­σκοι». Ο Νορ­βη­γός με­λε­τη­τής Dr. Bugge υ­πο­θέ­τει ό­τι η ε­τρου­σκι­κή γλώσ­σα προ­ερ­χό­ταν α­πό την αρ­με­νι­κή. Άλ­λοι με­λε­τη­τές, ό­πως ο Βα­χάν Μ. Κιουρ­κτσιάν, ταυ­το­ποί­η­σαν τη συγ­γέ­νεια της τέ­χνης, της αρ­χι­τε­κτο­νι­κής και της γλώσ­σας των Ου­ραρ­τού με των Ε­τρού­σκων της Ι­τα­λί­ας. Ως εκ τού­του, αρ­με­νι­κά γε­νε­τι­κά ίχνη με­τα­ξύ του πλη­θυ­σμού της Το­σκά­νης ε­πι­βε­βαιώ­νουν την θε­ω­ρί­α σύν­δε­σης Ε­τρού­σκων και Αρ­με­νί­ων.

Η αρ­με­νι­κή α­νά­μι­ξη

Ό­σον α­φο­ρά την α­νά­μι­ξη των Αρ­με­νί­ων (δια­φο­ρε­τι­κοί άν­θρω­ποι που συ­νέ­βα­λαν στα αρ­με­νι­κά γο­νί­δια), η με­λέ­τη εί­ναι α­σα­φής κα­θώς το­ποθε­τεί τους Αρ­με­νίους με­τα­ξύ των πλη­θυ­σμών που δεν α­να­μί­χθη­καν ή που εί­ναι α­βέ­βαιη η α­νά­μι­ξή τους. Σύμ­φω­να με τη με­λέ­τη, οι Αρ­μένιοι έ­χουν ση­μα­ντι­κές γε­νε­τι­κές ο­μοιό­τη­τες με ο­ρι­σμέ­νους ξέ­νους πλη­θυ­σμούς (συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των Ιρ­λαν­δών), αλ­λά «το γε­νε­τι­κό ί­χνος εί­ναι εί­τε πο­λύ α­δύ­να­μο εί­τε πο­λύ πε­ρί­πλο­κο για να πε­ρι­γρα­φεί». Ό­πως ορ­θώς ε­πι­σή­μα­νε το ι­στο­λό­γιο Dienekes, οι Αρ­μέ­νιοι φαί­νε­ται να εί­ναι οι μό­νοι άν­θρω­ποι με­τα­ξύ του Α­τλα­ντι­κού και του Ει­ρηνι­κού που έ­χουν προσ­διο­ρι­στεί ως μη α­να­με­μιγ­μέ­νοι ή α­βέ­βαι­ης α­νά­μι­ξης (όπως φαί­νε­ται και στο χάρτη ). Πι­θα­νό­τα­τα η αρ­με­νι­κή α­νά­μι­ξη προ­η­γείται της με­λέ­της, κα­θώς η με­λέ­τη πη­γαί­νει μό­νο 4000 χρό­νια πί­σω, ε­νώ η αρ­με­νι­κή ε­θνο­γέ­νε­ση εί­ναι πο­λύ πα­λαιό­τε­ρη. Γνω­ρί­ζου­με ε­πί­σης α­πό προ­η­γού­με­νες με­λέ­τες ό­τι οι κυ­ρί­αρ­χοι αρ­με­νι­κοί δεί­κτες R1b, G2 και J2 προ­έρ­χο­νται α­πό την πε­ριο­χή του αρ­με­νικού οροπε­δί­ου, η ο­ποί­α πα­ρέ­χει και εν­δεί­ξεις ως προς την κα­τεύ­θυν­ση της γε­νε­τι­κής ε­ξά­πλω­σης α­πό την Αρ­με­νί­α προς τα έ­ξω.

Οι Τούρ­κοι της Α­να­το­λί­ας

Εν­δια­φέ­ρον ε­πί­σης πα­ρου­σιά­ζει το γε­γο­νός ό­τι η γε­νε­τι­κή «κα­τα­σκευ­ή» των Τούρ­κων κατά κύ­ριο λό­γο α­πο­τε­λεί­ται α­πό ελλη­νι­κό, αρμε­νι­κό και ιρα­νι­κό DNA, το κα­θέ­να με πο­σο­στό συ­νει­σφο­ράς γύ­ρω στο 10%. Σε α­ντι­πα­ρα­βο­λή, η Μογ­γο­λι­κή (α­σια­τι­κή) συ­νει­σφο­ρά α­νέρ­χε­ται μό­νο στο 3,7%. Εί­ναι α­σφα­λές να υ­πο­θέ­σου­με ό­τι η Α­να­το­λι­κή Τουρ­κί­α θα δεί­ξει α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρη γε­νε­τι­κή συμ­βο­λή των Αρμε­νίων, υ­πό­θε­ση η ο­ποί­α ε­πι­βε­βαιώ­νει την α­ντί­λη­ψη και τις υ­πο­θέ­σεις δια­φό­ρων με­λε­τη­τών ό­τι οι Τούρ­κοι εί­ναι ε­πι­πο­λι­τι­σμένοι Αρ­μέ­νιοι.

Περιο­ρι­σμοί της με­λέ­της

Η με­λέ­τη έ­χει κά­ποιους πε­ριο­ρι­σμούς, οι ο­ποί­οι συ­ζη­τή­θη­καν στο αν­θρω­πο­λο­γι­κό ι­στο­λό­γιο Dienekes. Ε­πι­πλέον, ο­ρι­σμέ­να στοι­χεί­α εί­ναι α­συμ­βί­βα­στα με άλ­λες γε­νε­τι­κές με­λέ­τες και τα με­γέ­θη των δειγ­μά­των ή­ταν αρ­κε­τά πε­ριο­ρι­σμέ­να.

Ω­στό­σο, τα ευ­ρή­μα­τα που πα­ρου­σιά­ζο­νται στον Γενετι­κό Ά­τλα­ντα δεν παύ­ουν να εί­ναι ση­μα­ντι­κά. Πι­θα­νόν, μελ­λο­ντικές με­λέτες να διευ­ρύνουν τον Άτλα­ντα με στοι­χεί­α συλ­λεγ­μέ­να α­πό πε­ρισ­σό­τε­ρα ά­τομα και ε­θνοτι­κές ο­μά­δες για πιο α­κρι­βή συ­μπε­ράσμα­τα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι παρακάτω πληθυσμιακές ομάδες παρουσιάζουν σημαντικά ποσοστά αρμενικού γενετικού ίχνους:

Λέσγιοι - Lezgins (Ν.Καύκασος - Κασπία)     13.8%

Γεωργιανοί                                                     12.4%

Τοσκανοί (Ιταλία)                                           10.7%

Τούρκοι                                                            9.9%

Ιρανοί                                                                7.5%

Κύπριοι                                                             7.3%

Δρούζοι                                                             6.6%

Νότια Ιταλία                                                      6.2%

Αντιγκέα (Β.Καύκασος, Μαύρη Θάλασσα)   5.9%

Σύριοι                                                                4.5%

Ιορδανοί                                                           4.2%

Δυτική Σικελία                                                 4.2%

Σαουδάραβες                                                  4.0%

Χαν (Βόρεια Κίνα)                                           3.9%

Νότια Σικελία                                                   3.8%

Χαζάροι (Αφγανιστάν)                                     3.7%

Ουζμπέκοι                                                       3.4%

Αιγύπτιοι                                                          3.4%

Βεδουϊνοι                                                         3.2%

Εβραίοι της Ινδίας                                          3.0%

Makrani (Πακιστάν)                                        2.9%

Τυνήσιοι                                                            2.6%

Παλαιστίνιοι                                                     1.7%

Βιρμανοί                                                           1.3%

Pathan (Βόρειο Πακιστάν)                            1.3%

Sindhi (Πακιστάν- Ινδία)                                1.1%

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα                           1.1%

Ουιγούροι                                                        0.9%

Ισπανοί                                                             0.8%

Burusho (Βόρειο Αφγανιστάν)                      0.8%

Παπούα Νέα Γουινέα                                     0.6%

Καμπότζη                                                         0.5%