Νέα μελέτη DNA αποδεικνύει αρμενικά γενετικά ίχνη ανά τον κόσμο Εκτύπωση E-mail

Ταλίν Μαρντικιάν

Πηγή: www.peopleofar.wordpress.com

Ιανουάριος - Μάρτιος 2014 Τεύχος 80

 

Eκτε­ταμέ­νη α­νά­μι­ξη του αν­θρω­πί­νου πλη­θυ­σμού τις τε­λευ­ταί­ες χι­λιε­τί­ες α­πο­κα­λύ­πτει η νέ­α δη­μο­σί­ευ­ση του Science by Hellenthal et al. (2014) , λό­γω του γε­γο­νό­τος ό­τι α­πο­μα­κρυσμέ­νοι με­τα­ξύ τους πλη­θυ­σμοί, στο πα­ρελ­θόν εί­χαν συ­να­ντη­θεί και α­να­παρα­χθεί α­φή­νο­ντας γε­νε­τι­κά ί­χνη στο γο­νιδί­ω­μα των επόμενων γε­νε­ών.

Ω­στό­σο, με την πά­ρο­δο του χρό­νου τα ί­χνη αυ­τά δια­σπώνται και εί­ναι δύ­σκο­λο να ε­ντο­πι­στούν. Το πε­ριο­δι­κό πε­ρι­γρά­φει μια μέ­θο­δο, τη «ζω­γρα­φι­κή χρω­μο­σώ­μα­τος», στην ο­ποί­α α­κο­λου­θούνται τα γε­νε­τι­κά ίχνη α­νά­μι­ξης πί­σω στον χρό­νο, μέ­χρι τον πλη­σιέ­στε­ρο σω­ζό­με­νο πλη­θυ­σμό. Η προ­σέγ­γι­ση αυ­τή, α­πο­κά­λυ­ψε λε­πτο­μέ­ρειες της πα­γκό­σμιας ι­στο­ρί­ας της αν­θρώ­πι­νης «α­νά­μι­ξης» κα­τά τα τε­λευ­ταί­α 4000 χρό­νια.

Βά­σει αυ­τών των α­πο­τε­λε­σμά­των, το Hellanthal et al. δη­μιούρ­γησε τον «Γενετι­κό Ά­τλαντα» της αν­θρώ­πι­νης ι­στο­ρί­ας α­νά­μι­ξης, που δεί­χνει τα γε­νε­τι­κά ί­χνη δια­φό­ρων πλη­θυ­σμών α­νά τον κό­σμο. Σχε­τι­κά με τον αρ­με­νι­κό πλη­θυ­σμό, ενδια­φέ­ρον πα­ρου­σιά­ζουν οι πλη­θυ­σμοί στους ο­ποί­ους οι Αρ­μέ­νιοι έ­χουν αφή­σει τα γε­νε­τι­κά τους ί­χνη. Ο πα­ρα­κά­τω χάρ­της δεί­χνει τα ση­μα­ντι­κά πο­σοστά του αρ­με­νι­κού DNΑ, ό­που σύμ­φω­να με την με­λέ­τη πα­ρου­σιά­ζο­νται σε μη αρ­με­νι­κούς πλη­θυ­σμούς.

Ε­τρού­σκοι - Αρ­μέ­νιοι

Πα­ρα­τη­ρεί­ται ση­μα­ντι­κή πα­ρου­σί­α του αρμε­νι­κού γε­νε­τι­κού υ­λι­κού στην Ι­τα­λί­α, ι­δί­ως στην Το­σκά­νη. Η Το­σκά­νη ι­στορι­κά ταυ­τί­ζε­ται με τους Ε­τρού­σκους, ε­τυ­μο­λο­γί­α που προ­έρ­χε­ται α­πό το λατι­νι­κό Tusci. Πο­λυά­ριθ­μοι με­λε­τη­τές στο πα­ρελ­θόν εί­χαν προ­τεί­νει τη σύν­δε­ση Αρ­με­νί­ων και Ε­τρού­σκων. Ο Βρε­τα­νός με­λε­τη­τής Dr. Robert Ellis, α­να­φέρει στο βιβλί­ο του «Η αρ­με­νι­κή κα­τα­γω­γή των Ε­τρού­σκων» ό­τι: Οι Αρ­μέ­νιοι, ό­πως και οι Κέλ­τες, εί­ναι πλέον λί­γοι α­ριθ­μη­τι­κά. Δια­σκορ­πί­στη­καν δυ­τι­κά α­πο την Αρ­με­νί­α, προς την Ι­τα­λί­α και σε άλ­λες το­πο­θε­σί­ες ως «Φρύγες», «Θρά­κες», «Πε­λα­σγοί» και «Ε­τρού­σκοι». Ο Νορ­βη­γός με­λε­τη­τής Dr. Bugge υ­πο­θέ­τει ό­τι η ε­τρου­σκι­κή γλώσ­σα προ­ερ­χό­ταν α­πό την αρ­με­νι­κή. Άλ­λοι με­λε­τη­τές, ό­πως ο Βα­χάν Μ. Κιουρ­κτσιάν, ταυ­το­ποί­η­σαν τη συγ­γέ­νεια της τέ­χνης, της αρ­χι­τε­κτο­νι­κής και της γλώσ­σας των Ου­ραρ­τού με των Ε­τρού­σκων της Ι­τα­λί­ας. Ως εκ τού­του, αρ­με­νι­κά γε­νε­τι­κά ίχνη με­τα­ξύ του πλη­θυ­σμού της Το­σκά­νης ε­πι­βε­βαιώ­νουν την θε­ω­ρί­α σύν­δε­σης Ε­τρού­σκων και Αρ­με­νί­ων.

Η αρ­με­νι­κή α­νά­μι­ξη

Ό­σον α­φο­ρά την α­νά­μι­ξη των Αρ­με­νί­ων (δια­φο­ρε­τι­κοί άν­θρω­ποι που συ­νέ­βα­λαν στα αρ­με­νι­κά γο­νί­δια), η με­λέ­τη εί­ναι α­σα­φής κα­θώς το­ποθε­τεί τους Αρ­με­νίους με­τα­ξύ των πλη­θυ­σμών που δεν α­να­μί­χθη­καν ή που εί­ναι α­βέ­βαιη η α­νά­μι­ξή τους. Σύμ­φω­να με τη με­λέ­τη, οι Αρ­μένιοι έ­χουν ση­μα­ντι­κές γε­νε­τι­κές ο­μοιό­τη­τες με ο­ρι­σμέ­νους ξέ­νους πλη­θυ­σμούς (συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των Ιρ­λαν­δών), αλ­λά «το γε­νε­τι­κό ί­χνος εί­ναι εί­τε πο­λύ α­δύ­να­μο εί­τε πο­λύ πε­ρί­πλο­κο για να πε­ρι­γρα­φεί». Ό­πως ορ­θώς ε­πι­σή­μα­νε το ι­στο­λό­γιο Dienekes, οι Αρ­μέ­νιοι φαί­νε­ται να εί­ναι οι μό­νοι άν­θρω­ποι με­τα­ξύ του Α­τλα­ντι­κού και του Ει­ρηνι­κού που έ­χουν προσ­διο­ρι­στεί ως μη α­να­με­μιγ­μέ­νοι ή α­βέ­βαι­ης α­νά­μι­ξης (όπως φαί­νε­ται και στο χάρτη ). Πι­θα­νό­τα­τα η αρ­με­νι­κή α­νά­μι­ξη προ­η­γείται της με­λέ­της, κα­θώς η με­λέ­τη πη­γαί­νει μό­νο 4000 χρό­νια πί­σω, ε­νώ η αρ­με­νι­κή ε­θνο­γέ­νε­ση εί­ναι πο­λύ πα­λαιό­τε­ρη. Γνω­ρί­ζου­με ε­πί­σης α­πό προ­η­γού­με­νες με­λέ­τες ό­τι οι κυ­ρί­αρ­χοι αρ­με­νι­κοί δεί­κτες R1b, G2 και J2 προ­έρ­χο­νται α­πό την πε­ριο­χή του αρ­με­νικού οροπε­δί­ου, η ο­ποί­α πα­ρέ­χει και εν­δεί­ξεις ως προς την κα­τεύ­θυν­ση της γε­νε­τι­κής ε­ξά­πλω­σης α­πό την Αρ­με­νί­α προς τα έ­ξω.

Οι Τούρ­κοι της Α­να­το­λί­ας

Εν­δια­φέ­ρον ε­πί­σης πα­ρου­σιά­ζει το γε­γο­νός ό­τι η γε­νε­τι­κή «κα­τα­σκευ­ή» των Τούρ­κων κατά κύ­ριο λό­γο α­πο­τε­λεί­ται α­πό ελλη­νι­κό, αρμε­νι­κό και ιρα­νι­κό DNA, το κα­θέ­να με πο­σο­στό συ­νει­σφο­ράς γύ­ρω στο 10%. Σε α­ντι­πα­ρα­βο­λή, η Μογ­γο­λι­κή (α­σια­τι­κή) συ­νει­σφο­ρά α­νέρ­χε­ται μό­νο στο 3,7%. Εί­ναι α­σφα­λές να υ­πο­θέ­σου­με ό­τι η Α­να­το­λι­κή Τουρ­κί­α θα δεί­ξει α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρη γε­νε­τι­κή συμ­βο­λή των Αρμε­νίων, υ­πό­θε­ση η ο­ποί­α ε­πι­βε­βαιώ­νει την α­ντί­λη­ψη και τις υ­πο­θέ­σεις δια­φό­ρων με­λε­τη­τών ό­τι οι Τούρ­κοι εί­ναι ε­πι­πο­λι­τι­σμένοι Αρ­μέ­νιοι.

Περιο­ρι­σμοί της με­λέ­της

Η με­λέ­τη έ­χει κά­ποιους πε­ριο­ρι­σμούς, οι ο­ποί­οι συ­ζη­τή­θη­καν στο αν­θρω­πο­λο­γι­κό ι­στο­λό­γιο Dienekes. Ε­πι­πλέον, ο­ρι­σμέ­να στοι­χεί­α εί­ναι α­συμ­βί­βα­στα με άλ­λες γε­νε­τι­κές με­λέ­τες και τα με­γέ­θη των δειγ­μά­των ή­ταν αρ­κε­τά πε­ριο­ρι­σμέ­να.

Ω­στό­σο, τα ευ­ρή­μα­τα που πα­ρου­σιά­ζο­νται στον Γενετι­κό Ά­τλα­ντα δεν παύ­ουν να εί­ναι ση­μα­ντι­κά. Πι­θα­νόν, μελ­λο­ντικές με­λέτες να διευ­ρύνουν τον Άτλα­ντα με στοι­χεί­α συλ­λεγ­μέ­να α­πό πε­ρισ­σό­τε­ρα ά­τομα και ε­θνοτι­κές ο­μά­δες για πιο α­κρι­βή συ­μπε­ράσμα­τα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι παρακάτω πληθυσμιακές ομάδες παρουσιάζουν σημαντικά ποσοστά αρμενικού γενετικού ίχνους:

Λέσγιοι - Lezgins (Ν.Καύκασος - Κασπία)     13.8%

Γεωργιανοί                                                     12.4%

Τοσκανοί (Ιταλία)                                           10.7%

Τούρκοι                                                            9.9%

Ιρανοί                                                                7.5%

Κύπριοι                                                             7.3%

Δρούζοι                                                             6.6%

Νότια Ιταλία                                                      6.2%

Αντιγκέα (Β.Καύκασος, Μαύρη Θάλασσα)   5.9%

Σύριοι                                                                4.5%

Ιορδανοί                                                           4.2%

Δυτική Σικελία                                                 4.2%

Σαουδάραβες                                                  4.0%

Χαν (Βόρεια Κίνα)                                           3.9%

Νότια Σικελία                                                   3.8%

Χαζάροι (Αφγανιστάν)                                     3.7%

Ουζμπέκοι                                                       3.4%

Αιγύπτιοι                                                          3.4%

Βεδουϊνοι                                                         3.2%

Εβραίοι της Ινδίας                                          3.0%

Makrani (Πακιστάν)                                        2.9%

Τυνήσιοι                                                            2.6%

Παλαιστίνιοι                                                     1.7%

Βιρμανοί                                                           1.3%

Pathan (Βόρειο Πακιστάν)                            1.3%

Sindhi (Πακιστάν- Ινδία)                                1.1%

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα                           1.1%

Ουιγούροι                                                        0.9%

Ισπανοί                                                             0.8%

Burusho (Βόρειο Αφγανιστάν)                      0.8%

Παπούα Νέα Γουινέα                                     0.6%

Καμπότζη                                                         0.5%

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 32 επισκέπτες συνδεδεμένους