Tumo World Εκτύπωση E-mail

Παί­ζω και μα­θαί­νω για να …κα­τα­κτή­σω τον κόσμο

 

Της Έ­λε­νας Κιουρ­κτσή

Αρμενικά Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013 τεύχος 79

 

Α­πό τον Σε­πτέμ­βρη του 2011 που ά­νοι­ξε τις πόρ­τες του, έ­χει υ­πο­δε­χθεί χι­λιά­δες έ­φη­βους της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής του Ε­ρε­βάν, προ­σφέ­ρο­ντας τους δω­ρε­άν τη δυ­να­τό­τη­τα να εκ­παι­δευ­τούν και ταυ­τό­χρονα να α­να­πτύ­ξουν και να ε­ξε­λί­ξουν τα τα­λέ­ντα και τις δε­ξιό­τη­τες τους. Έ­να όνει­ρο που έ­γι­νε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα α­πό τους ι­δρυ­τές της σχο­λής Tumo, Σαμ και Σύλ­βα Σι­μο­νιάν.

Η σχο­λή Tumo στο Ε­ρε­βάν, εί­ναι έ­να πρό­τυ­πο εκ­παι­δευ­τή­ριο ό­που χι­λιά­δες μα­θητές η­λι­κί­ας α­πό 12 έ­ως 18 ε­τών έ­χουν την ευ­και­ρί­α να συμ­με­τά­σχουν σε προ­γράμμα­τα αυ­τό-εκ­μά­θη­σης α­πό ε­ξει­δι­κευ­μέ­νους δα­σκά­λους και ε­παγ­γελ­μα­τί­ες. Μέ­σω της ει­δι­κής πλατ­φόρ­μας «Tumo World» έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να προ­γραμ­μα­τί­σουν τις σπου­δές τους και να «παί­ξουν» με ερ­γα­στή­ρια, να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν δια­λέ­ξεις και πλή­θος εκ­δη­λώσε­ων, να ε­πε­κτεί­νουν τις γνώ­σεις τους και να δώ­σουν πνο­ή στη δη­μιουρ­γι­κότη­τα τους. Ό­μως α­κό­μα πιο ευ­χά­ρι­στη ε­ντύ­πω­ση κά­νει ό­τι το εκ­παι­δευ­τή­ριο εί­ναι μη κερ­δο­σκο­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα και η συμ­με­το­χή των νέ­ων στα προ­γράμ­ματα εί­ναι δω­ρε­άν.

Κα­λώς ήρ­θα­τε στον Κό­σμο του Tumo

Η πλατ­φόρ­μα εκ­παί­δευ­σης «Tumo World» ( Κό­σμος του Tumo) μέ­σω της ο­ποί­ας οι μα­θη­τές εκ­παι­δεύ­ο­νται, εί­ναι μια «Χώ­ρα» ει­κο­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, που α­παρ­τί­ζε­ται α­πό νη­σί­δες σε έ­ναν ω­κε­α­νό, ό­που τα ά­βα­ταρ (ει­κο­νι­κοί χα­ρα­κτή­ρες) των με­λών, ε­ξε­ρευ­νούν έ­να «το­πί­ο» μα­θη­σια­κών δρα­στη­ριο­τή­των.

Πρό­κει­ται κα­τά κά­ποιο τρό­πο για έ­να εκ­παι­δευ­τι­κό παι­χνί­δι RPG (παι­χνί­δι ρό­λου) για υ­πο­λο­γι­στές. Οι χα­ρα­κτή­ρες ε­ξε­λίσ­σο­νται και α­κο­λου­θούν τη δια­δρο­μή που έ­χει κα­θο­ρι­στεί σύμ­φω­να με το ε­ξα­το­μι­κευ­μέ­νο πρό­γραμμα σπου­δών.

Τα μέ­λη αυ­τού του ι­διόρ­ρυθ­μου κό­σμου μπο­ρούν να έρ­χο­νται σε ε­πα­φή με­τα­ξύ τους, να α­νταλ­λά­σουν ε­μπει­ρί­ες, να δη­μιουργούν ο­μά­δες και να α­πο­λαμ­βά­νουν μια ευ­ρύ­τε­ρη αλ­λη­λε­πί­δρα­ση με­τα­ξύ τους. Για να προ­χω­ρή­σουν στα ε­πό­με­να ε­πί­πε­δα, οι μα­θη­τές-παί­κτες έρ­χο­νται α­ντι­μέ­τω­ποι με δο­κι­μα­σί­ες αυ­ξα­νό­με­νης δυ­σκο­λί­ας που α­παι­τούν την α­νά­πτυξη δε­ξιο­τή­των και γνώ­σε­ων. Κά­τι που ε­πι­τυγ­χά­νε­ται μέ­σω ο­μα­δι­κών δρα­στη­ριο­τή­των, δια­δι­κτυα­κών ερ­γα­σιών, αλ­λά και πα­ρα­δο­σια­κών «φυ­σι­κών» με­θό­δων εκ­παί­δευ­σης.

Έ­τσι οι α­πό­φοι­τοι της σχο­λής Tumo ε­ξο­πλί­ζο­νται με ου­σια­στι­κή γνώση της σύγ­χρο­νης πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και έ­να ε­ντυ­πω­σια­κό «χαρ­το­φυ­λά­κιο» ε­μπει­ριών και ι­κα­νο­τή­των.

Έ­να φι­λό­δο­ξο σχέ­διο

Στό­χος αυ­τών των προγραμ­μά­των εί­ναι οι νέ­οι Αρ­μέ­νιοι να ε­πι­τύ­χουν να διευ­ρύ­νουν τους ο­ρί­ζοντες τους και να α­να­πτύ­ξουν την δη­μιουρ­γι­κό­τη­τα τους στο μέ­γι­στο δυ­να­τό βαθ­μό.

Οι ι­δρυ­τές αυ­τής της πρω­τό­τυ­πης και φι­λό­δο­ξης σχο­λής, Σαμ και Σύλ­βα Σι­μονιάν ευελ­πι­στούν με αυ­τόν τον τρό­πο να πα­ρα­κι­νή­σουν την αρ­με­νι­κή νε­ο­λαία να με­λε­τά­ει, να ε­ξει­δι­κεύ­ε­ται και να εν­θαρ­ρυν­θεί να ε­ξε­λί­ξει νέ­ες δυ­νατό­τη­τες- βα­σι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για να μπο­ρέ­σουν τα παι­διά να «κα­τα­κτή­σουν» τον 21ο αιώ­να. Με αυ­τόν τον τρό­πο, οι Σι­μο­νιάν ευελ­πι­στούν, να α­να­κό­ψουν το μετα­να­στευ­τι­κό κύ­μα των νέ­ων και να ε­μπο­δί­σουν την διαρ­ρο­ή προς τα έ­ξω του ι­κα­νού ε­πι­στη­μο­νι­κού δυ­να­μι­κού της Αρ­με­νί­ας.

Οι­κο­γε­νεια­κή υ­πό­θε­ση

Το ζεύ­γος Σι­μο­νιάν πέ­ρα απ’ το ό­τι εί­ναι χρη­μα­το­δό­τες του κέ­ντρου Tumo, έ­χουν α­να­λά­βει και βα­σι­κούς ρό­λους στην λει­τουρ­γί­α της σχο­λής.

Ο Σαμ Σι­μο­νιάν με τις γνώ­σεις του σε θέ­μα­τα τε­χνο­λο­γί­ας και των οι­κο­νο­μικών ε­πι­πτώ­σε­ών της, συμ­βά­λει ε­νερ­γά στην εκ­παί­δευ­ση των νέ­ων, ε­νώ η Σύλ­βα Σι­μο­νιάν α­σχο­λεί­ται με την ορ­γά­νω­ση της σχο­λής και την δια­μόρ­φω­ση του πρό­τυ­που προ­γράμ­μα­τος σπου­δών μα­ζί με διευ­θύ­ντρια Μα­ρί Λου Πα­πα­ζιάν και το έ­τε­ρο μέ­λος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου Πε­γκόρ Πα­πα­ζιάν.

Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: www.tumo.org

Διεύ­θυν­ση :16 Halabyan Str., 0038 Yerevan, Armenia

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 28 επισκέπτες συνδεδεμένους