Τα διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αρμενία Εκτύπωση E-mail

 

 

Άνι Ντεοκμετζιάν

Oκτώβριός - Δεκέμβριός 2012 τεύχος 75

 

Στις α­νε­πτυγ­μέ­νες χώ­ρες το δια­δί­κτυο έ­χει κα­τα­στεί έ­να α­πα­ραί­τη­το

μέ­σο ε­νη­μέ­ρω­σης και δια­κί­νησης ι­δε­ών.

Πα­ράλ­λη­λα ό­μως, υ­πάρ­χει χώ­ρος και για πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση.

 

Τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια στην Αρ­με­νί­α, ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ροι πο­λί­τες έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα πρό­σβα­σης στο δια­δί­κτυο, αν και η τη­λε­ό­ρα­ση ε­ξα­κο­λου­θεί να εί­ναι α­κό­μα το κύ­ριο μέ­σο ε­νη­μέ­ρω­σης.

Οι λό­γοι που ο­δη­γούν στην α­να­ζή­τη­ση μιας εί­δη­σης ή μιας πλη­ρο­φο­ρί­ας μέ­σω του δια­δι­κτύ­ου και ό­χι α­πό τα παρα­δο­σια­κά μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης εί­ναι κατ’ αρ­χήν οι­κο­νο­μι­κοί. Α­κό­μα, η τα­χύ­τη­τα μετά­δο­σης των ει­δή­σε­ων εί­ναι με­γα­λύ­τε­ρη και τέ­λος, υ­πάρ­χει ποι­κι­λί­α πη­γών και α­πό­ψε­ων σχε­τι­κά με έ­να θέ­μα ή πλη­ρο­φο­ρί­α που α­να­λύ­ε­ται.

Πολ­λά μέ­σα μα­ζι­κής ε­νη­μέ­ρω­σης χει­ρα­γω­γού­νται ή α­νή­κουν σε συ­γκε­κρι­μέ­να συμ­φέ­ρο­ντα ή και σε ά­το­μα που υ­πο­στη­ρί­ζουν την ε­κά­στο­τε κυ­βέρ­νη­ση. Αυ­τό βέ­βαια α­φο­ρά και πολ­λά δια­δι­κτυα­κά μέ­σα.

Το δια­δί­κτυο βο­η­θά­ει στην ε­λεύ­θε­ρη διά­δο­ση των πλη­ρο­φο­ριών. Το μό­νο πράγ­μα που έ­χει να κά­νει έ­να ά­το­μο που ε­πι­λέ­γει αυ­τόν τον τρό­πο ε­νη­μέ­ρω­σης, εί­ναι να χρη­σι­μο­ποιεί λο­γι­κή και κρι­τι­κή σκέ­ψη, ώ­στε να μπο­ρεί να δια­χωρί­ζει τις α­λη­θι­νές α­πό τις τυ­χόν ψεύ­τι­κες πλη­ρο­φορί­ες.

Ό­πως ό­μως προ­α­να­φέρ­θη­κε, υ­πάρ­χει και η πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση που δεν συμ­φωνεί με τα κυρί­αρ­χα μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης. Τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές, μέ­σω αυ­τής δια­δί­δο­νται ει­δή­σεις που κα­νο­νι­κά θα α­πο­κρύ­πτο­νταν ή θα έ­με­ναν στην α­φά­νεια. Οι πη­γές αυ­τού του δι­κτύ­ου πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης α­νή­κουν σε έ­να ευ­ρύ φά­σμα α­τόμων που κα­τέ­χουν δια­δι­κτυα­κές σε­λί­δες, κοι­νω­νι­κά δί­κτυα και blogs και συ­νή­θως προ­σπα­θούν να ε­πι­τύ­χουν α­με­ρό­λη­πτη ή και α­πρό­σκο­πτη διά­δο­ση των πλη­ρο­φο­ριών και ειδή­σε­ων που δια­κι­νούν.

Στην Αρ­με­νί­α έ­χουν υ­πάρ­ξει πε­ρι­πτώ­σεις γε­γο­νό­των που έ­χουν α­πο­σιω­πη­θεί α­πό τα ε­πί­ση­μα δί­κτυα πλη­ρο­φό­ρη­σης και τα ο­ποία έ­γι­ναν γνω­στά, αρ­χι­κά του­λά­χι­στον, α­πό αυ­τά τα «πα­ράλ­λη­λα» μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης. Για παρά­δειγ­μα, σε συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Ε­ρε­βάν το 2004, δια­δη­λω­τές έ­ξω α­πό το Κοι­νο­βού­λιο δέ­χθη­καν ε­πί­θε­ση α­πό τις δυ­νά­μεις α­σφα­λεί­ας. Οι η­γέ­τες της πο­ρείας, α­κό­μα και ει­κο­νο­λή­πτες, φυ­λα­κί­στη­καν ή κα­τέ­λη­ξαν στο νο­σο­κο­μεί­ο. Την επο­μέ­νη, δεν α­να­φέρ­θη­κε τί­πο­τα α­πό τα μέ­σα μα­ζι­κής ε­νη­μέ­ρω­σης. Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό το πε­ρι­στα­τι­κό, φοι­τη­τές δη­μο­σιογρα­φί­ας κυ­κλο­φό­ρη­σαν φυλ­λά­δια που α­να­φέ­ρο­νταν στα γε­γο­νό­τα αυ­τά. Η ε­νη­μέ­ρω­ση συ­νε­χί­στη­κε με δη­μο­σιεύ­σεις σε ο­ρι­σμέ­νες ι­στο­σε­λί­δες.

Τέ­τοια πε­ρι­στα­τι­κά εί­ναι αυ­τά που έ­δω­σαν το έ­ναυ­σμα να αρ­χί­σει η α­να­ζή­τη­ση άλ­λων, πιο α­ξιό­πι­στων μέ­σων ε­νη­μέ­ρωσης. Η προ­σπά­θεια αυ­τή κα­τέ­λη­ξε στο να δη­μιουρ­γη­θούν κά­ποιοι δια­δι­κτυα­κοί τό­ποι ε­νη­μέ­ρω­σης, ό­πως το indymedia της Αρ­με­νί­ας, μιας ι­στο­σε­λί­δας δια­κί­νη­σης ει­δή­σε­ων που εί­ναι στην α­φά­νεια, α­πό τους ί­διους τους πο­λί­τες - ε­λεύ­θε­ρους δη­μο­σιο­γρά­φους. Αυ­τή τη στιγ­μή το indymedia της Αρ­με­νί­ας για ά­γνω­στους λό­γους στα­μά­τη­σε ξαφ­νι­κά να λει­τουρ­γεί..

Η πε­ρί­πτω­ση του Civilnet, που α­νή­κει στο Civila Foundation, εί­ναι έ­να πα­ρά­δειγ­μα λει­τουρ­γί­ας ε­νός δι­κτύ­ου, το ο­ποίο ό­πως α­να­φέ­ρε­ται στην ι­στο­σε­λί­δα του, προ­ά­γει την ε­λεύ­θε­ρη με­τά­δο­ση πληρο­φο­ριών και υ­πο­στη­ρί­ζει την ευ­θύ­νη του πο­λί­τη α­πέ­να­ντι στην κοι­νω­νί­α. Ο πρώ­ην υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Αρ­με­νί­ας Βαρ­τάν Ο­σκα­νιάν, ι­δρυ­τής του Civila Foundation, τον Ο­κτώ­βρη του 2012 και 4 μή­νες πριν τις προ­ε­δρι­κές ε­κλο­γές, στις ο­ποίες θα λά­βαι­νε μέ­ρος με το κόμ­μα του, κατη­γο­ρή­θη­κε για ξέ­πλυ­μα 1,4 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, το 2010, τα ο­ποί­α προ­έρ­χο­νταν α­πό τον αμε­ρι­κα­νό ε­πι­χει­ρη­μα­τί­α Τζον Χά­ντσμαν ως δω­ρε­ά στο Ί­δρυ­μα Civila Foundation. Η κα­τη­γο­ρί­α αυ­τή χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε α­πό πολ­λά μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης ως μια προ­σπά­θεια της κυ­βέρ­νη­σης να κα­τα­στεί­λει τη δρα­στη­ριό­τη­τα του Civilnet και να ε­μπο­δί­σει την εί­σο­δο στο κοι­νο­βού­λιο του κόμ­ματος του Ο­σκα­νιάν. Μέ­σω αυ­τών των δι­κτύ­ων πλη­ρο­φό­ρη­σης έ­χουν αρ­χί­σει να α­νταλ­λάσ­σο­νται ει­δή­σεις και άρ­θρα με­τα­ξύ της Τουρ­κί­ας και της Αρ­με­νί­ας, διευ­κο­λύ­νο­ντας έ­τσι την ε­πι­κοι­νω­νί­α με τους Αρ­με­νί­ους του Χεμ­σίν και των τούρ­κων δια­νο­ού­μενων και δη­μο­σιο­γράφων που εν­δια­φέ­ρο­νται για τη γε­νο­κτο­νί­α των Αρμενίων.

Τα ε­ναλ­λα­κτι­κά μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης γεν­νή­θη­καν στην Αρ­με­νί­α α­πό τη μια, λό­γω της α­που­σί­ας α­ξιό­πι­στων μέ­σων πλη­ρο­φό­ρη­σης και α­πό την άλ­λη, α­πό την α­νά­γκη των αρ­με­νί­ων πο­λι­τών να δια­δρα­μα­τί­σουν ε­νερ­γό ρό­λο στην οι­κο­δό­μη­ση μιας κοι­νω­νί­ας ε­λεύ­θε­ρης και πιο δη­μο­κρα­τι­κής.

 

 


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 21 επισκέπτες συνδεδεμένους