Μπάσο κανονάκι, το νέο μουσικό όργανο αρμενικής έμπνευσης Εκτύπωση E-mail

Ναζίκ Τζαμουζιάν

Ιανουάριος - Μάρτιος 2014 Τεύχος 80

 

Πρό­σφα­τα δη­μιουρ­γή­θη­κε έ­να νέ­ο μου­σι­κό όρ­γα­νο, το μπά­σο κα­νο­νά­κι. Ε­μπνευ­στής του εί­ναι ο γνω­στός Αρ­μέ­νιος μου­σι­κο­συν­θέ­της Α­ρά Κρι­κο­ριάν και δη­μιουρ­γός του ο τε­χνί­της μουσι­κών ορ­γά­νων Αλ­μπέρ­τ Ζα­κα­ριάν.

Σύμ­φω­να με τον Κρι­κο­ριάν, η ι­δέ­α για τη δη­μιουρ­γί­α του νέ­ου μου­σι­κού ορ­γά­νου γεν­νή­θη­κε ό­ταν χρειά­στη­κε να κά­νει μια η­χο­γρά­φη­ση στην πλα­τεί­α Δη­μο­κρα­τί­ας του Ε­ρε­βάν. Έ­πρε­πε να «γρα­φτεί» η λέ­ξη Ε­ρε­βάν με κα­νονά­κια, ώ­στε να γί­νει ο­ρα­τή α­πό ψη­λά. «Ό­ταν τε­λεί­ω­σε η η­χο­γρά­φη­ση, αι­σθάν­θηκα ό­τι το μπά­σο ή­ταν α­δύ­να­μο. Α­φού το κα­τε­βά­σα­με κα­τά μί­α ο­κτά­βα μέ­σω υ­πολο­γι­στή, το α­πο­τέ­λε­σμα ή­ταν πιο ι­κα­νο­ποι­η­τι­κό. Έ­τσι σκέ­φτη­κα να δη­μιουρ­γήσω έ­να όρ­γα­νο που να πα­ρά­γει τέ­τοιο ή­χο», δή­λω­σε ο Κρι­κο­ριάν.

Ο μου­σι­κο­συν­θέ­της γνώ­ρι­σε τον τε­χνί­τη Αλ­μπέρ­τ Ζα­κα­ριάν και άρ­χι­σαν να συ­νερ­γά­ζο­νται. Ο Ζα­κα­ριάν, α­φού με­λέ­τη­σε το θέ­μα, εί­πε πως η κατα­σκευ­ή ε­νός τέ­τοιου ορ­γά­νου εί­ναι ε­φι­κτή, ό­μως χρειά­ζε­ται η κα­λύ­τε­ρη ποιό­τη­τα ξύ­λου, και αυ­τό βρί­σκε­ται στο Σό­τσι.

Πράγ­μα­τι, το ξύ­λο έ­φτα­σε α­πό το Σό­τσι στην Αρ­με­νί­α τον Ο­κτώ­βριο του 2012. Ως τώ­ρα έ­χουν κα­τα­σκευα­στεί τρί­α κα­νο­νά­κια. Βρέ­θη­καν χο­ρη­γοί, οι ο­ποί­οι α­νέ­λα­βαν τα έ­ξο­δα κα­τα­σκευ­ής κι έ­δω­σαν στο κα­νο­νά­κι τους το ό­νο­μα κά­ποιου α­γα­πη­μέ­νου τους προ­σώ­που. Το πρώ­το ο­νο­μά­στη­κε Αλ­βάρ­τ, το δεύ­τερο Νβάρ­τ και το τρί­το Κο­χάρ. Το Αλ­βάρ­τ έ­γι­νε δω­ρε­ά στο Παι­δα­γω­γι­κό Πα­νε­πιστή­μιο, στο τμή­μα με­λέ­της μου­σι­κών ορ­γά­νων. Το Νβάρ­τ δω­ρή­θη­κε στο μου­σι­κό σύ­νο­λο «Σα­γιάτ Νο­βά», ε­νώ το Κο­χάρ δό­θη­κε στην κρα­τι­κή ορ­χή­στρα της Αρ­μενί­ας. Και οι τρεις αυ­τοί φο­ρείς συμ­με­τεί­χαν σε μια εκ­δή­λω­ση, ό­που έγι­νε η πα­ρου­σί­α­ση του νέ­ου μου­σι­κού ορ­γά­νου. Με α­πό­φα­ση του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού, στην εκ­δή­λω­ση τι­μή­θη­κε ο τε­χνί­της Αλ­μπέρ­τ Ζα­κα­ριάν με το με­τάλλιο «Κρι­κόρ Να­ρε­γκα­τσί».

Έ­χει εκ­δη­λω­θεί εν­δια­φέ­ρον για το όρ­γα­νο α­πό διά­φο­ρες χώ­ρες, όμως σύμ­φω­να με τον Κρι­κο­ριάν, προ­η­γού­νται οι ορ­χή­στρες της Αρ­με­νί­ας. Σκοπός τους εί­ναι να ε­φο­δια­στούν με το νέ­ο μου­σι­κό όρ­γα­νο και οι δέ­κα ορ­χή­στρες που υ­πάρ­χουν σή­με­ρα στην Αρ­με­νί­α. Μα­ζί με τον Ζα­κα­ριάν σκο­πεύ­ουν να κα­τα­σκευά­σουν 10-13 κα­νο­νά­κια α­κό­μη. Αν τα κα­τα­φέ­ρουν, θα δω­ρί­σουν το πρώ­το κανο­νά­κι που κα­τα­σκεύ­α­σαν στο Μου­σεί­ο Ι­στο­ρί­ας. Σύ­ντο­μα το μπά­σο κα­νο­νά­κι θα πα­ρου­στεί στην Ου­νέ­σκο ως πα­ραδο­σια­κό αρ­με­νι­κό μου­σι­κό όρ­γα­νο. Ω­στό­σο, τό­σο ο μου­σι­κο­συν­θέ­της ό­σο και ο τε­χνί­της ε­πι­ση­μαί­νουν την α­νά­γκη ύ­παρ­ξης νέ­ων τε­χνι­τών που θα α­γα­πή­σουν τα πα­ρα­δο­σια­κά μου­σι­κά όρ­γα­να και θα α­σχο­λη­θούν με την κα­τα­σκευ­ή τους.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους