Ανεξαρτησία και οικονομική εξάρτηση Εκτύπωση E-mail


Σαρκίς Αγαμπατιάν

Απρίλιος-Ιούνιος 2012 Τεύχος 73

 

 

Τον Α­πρί­λιο του 2011 το ε­ξωτε­ρι­κό χρέ­ος της Αρ­με­νί­ας έ­φθα­σε τα 3,382 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια. Η Αρ­με­νί­α οφεί­λει στην Πα­γκό­σμια Τρά­πε­ζα 1,305 δισ. δο­λά­ρια που α­ντι­στοιχούν στο 38,6% του συ­νολι­κού χρέ­ους, κα­θώς και 1,19 δισ. δο­λά­ρια σε διά­φο­ρους οργα­νι­σμούς που συν­δέ­ο­νται με αυ­τήν. Η χώ­ρα χρω­στά­ει ε­πί­σης στον Ο­ΠΕΚ, στην Α­σια­τι­κή Τρά­πε­ζα Α­να­πτύ­ξε­ως, στο Διε­θνές Ί­δρυ­μα για την Α­γρο­τι­κή Α­νά­πτυ­ξη, στο ΔΝΤ κα­θώς και στις Ρω­σία, ΗΠΑ, Ια­πω­νί­α, Γαλ­λί­α και Γερ­μα­νί­α.

Με­τά τη διά­λυ­ση της Σο­βιε­τι­κής Έ­νω­σης και την α­νε­ξαρ­τη­τοποί­η­ση της Αρ­με­νί­ας, η οι­κο­νο­μί­α της χώ­ρας κα­τέρ­ρευ­σε. Η ε­φαρ­μο­γή των διαρθρω­τι­κών προ­γραμ­μά­των προ­σαρ­μο­γής των Διε­θνών Οι­κο­νο­μι­κών Ι­δρυ­μά­των έ­θε­σε τη μα­κρο-οι­κο­νο­μι­κή πο­λι­τι­κή της Αρ­με­νί­ας υ­πό τον έ­λεγ­χο της Πα­γκόσμιας Τρά­πε­ζας και του ΔΝΤ

Το ΔΝΤ ε­πο­πτεύ­ει στε­νά και χο­ρη­γεί βο­ή­θεια προς την Κε­ντρι­κή Τρά­πε­ζα της χώ­ρας, πράγ­μα που ση­μαί­νει ό­τι το ΔΝΤ - και ό­χι η αρ­με­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση - εί­ναι αυ­τό που ε­λέγ­χει την κυ­κλο­φο­ρί­α του χρή­μα­τος και στέ­κε­ται ε­μπό­διο στη χρη­μα­το­δό­τη­ση της πραγ­μα­τι­κής οι­κο­νο­μι­κής α­νά­πτυ­ξης. Α­δυ­να­τώ­ντας να ε­φαρ­μό­σει τη δι­κή της οι­κο­νο­μι­κή πο­λι­τι­κή με την α­ξιο­ποί­η­ση των πλουτο­πα­ρα­γω­γι­κών της πό­ρων, η αρ­με­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση βρί­σκε­ται ο­λο­έ­να και πε­ρισσό­τε­ρο ε­ξαρ­τη­μέ­νη α­πό τις διε­θνείς πη­γές χρη­μα­το­δό­τη­σης, με α­πο­τέ­λε­σμα να διο­γκώ­νε­ται α­να­πό­φευ­κτα το χρέ­ος της.

Ο Ζό­ζεφ Στί­γκλιτ­ς, πρώ­ην διευ­θυ­ντής της Πα­γκό­σμιας Τρά­πε­ζας, που έ­χει τιμη­θεί με το Νό­μπελ οι­κο­νο­μί­ας, εί­χε δη­λώ­σει κά­πο­τε τα ε­ξής: «Οι η­γέ­τες των χω­ρών συ­νή­θως δεν φέρ­νουν α­ντίρ­ρη­ση στην πώ­λη­ση των κρα­τι­κών βιο­μη­χα­νιών τους. Χρη­σι­μο­ποιούν τις α­παι­τή­σεις της Πα­γκό­σμιας Τρά­πε­ζας για να φιμώ­σουν την κρι­τι­κή στο ε­σω­τε­ρι­κό της χώ­ρας τους. Το 10% των προ­μη­θειών που κατα­βάλ­λε­ται στους ντό­πιους υ­πουρ­γούς φαί­νε­ται πως ι­κα­νο­ποιεί το ό­νει­ρό τους για γρή­γο­ρο πλου­τι­σμό. Αυ­τό που κά­νουν συ­νή­θως εί­ναι να βά­λουν στο χέ­ρι με­ρι­κά ε­κα­τομ­μύ­ρια και να τα κα­τα­θέ­σουν στις ελ­βε­τι­κές τρά­πε­ζες. Η κυ­βέρ­νη­ση των Η.Π.Α. το γνω­ρί­ζει αυ­τό». Φυ­σι­κά για ό­σο διά­στη­μα οι κυ­βερ­νώ­ντες συ­ναι­νούν στις δα­νεια­κές συμ­βά­σεις, χρη­μα­το­δο­τούν και την ε­πα­νε­κλογή τους.

Για να το πού­με πιο α­πλά: οι Αρ­μέ­νιοι κυ­βερ­νώ­ντες θα πρέ­πει να που­λούν την κρα­τι­κή πε­ριου­σί­α της χώ­ρας για να πλη­ρώ­νουν μό­νο τους τό­κους του κε­φα­λαί­ου που έ­χουν δα­νει­στεί. Υ­πό αυ­τές τις συν­θή­κες η Αρ­με­νί­α δεν εί­ναι σε θέση να α­να­πτύ­ξει την ε­θνι­κή της οι­κο­νο­μί­α που να βα­σί­ζε­ται στους δι­κούς της πό­ρους.

Ε­πί 70 χρό­νια η Αρ­με­νί­α δεν ή­λεγ­χε την τύ­χη της ό­ντας υ­πό σο­βιε­τι­κό κα­θε­στώς. Τώ­ρα, στα 20 χρό­νια της λε­γό­με­νης α­νε­ξαρ­τη­σί­ας, οι διε­θνείς οι­κο­νο­μι­κοί ορ­γα­νι­σμοί ο­ρί­ζουν τη μοί­ρα της. Η μό­νη δια­φο­ρά εί­ναι, ό­τι τώ­ρα ο πλη­θυ­σμός ε­ξα­να­γκά­ζε­ται να με­τα­να­στεύ­σει, κα­θι­στώ­ντας πιο ευά­λω­το το αρ­με­νι­κό έθνος. Κα­τά τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια της σο­βιε­τι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης ο πλη­θυ­σμός της Αρ­με­νί­ας πλη­σί­α­ζε τα τέσ­σε­ρα ε­κα­τομ­μύ­ρια κα­τοί­κους. Σή­με­ρα, εί­ναι ζήτη­μα αν ξε­περ­νά­ει τα δυό­μι­σι. Η ε­πιρ­ρο­ή της Δύ­σης αλ­λά­ζει και «μο­λύ­νει» αργά αλ­λά στα­θε­ρά το χα­ρα­κτή­ρα του ε­να­πο­μεί­να­ντα πλη­θυ­σμού.

Η αρ­με­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση έ­χει δα­νει­στεί τε­ρά­στια πο­σά α­πό ξέ­να πι­στω­τι­κά ιδρύ­μα­τα και εί­ναι αμ­φί­βο­λο αν θα μπο­ρέ­σει πο­τέ να τα ε­ξο­φλή­σει. Ο λό­γος που οι διε­θνείς τρά­πε­ζες «καί­γο­νται» να δα­νεί­σουν χρή­μα­τα, εί­ναι διό­τι έ­τσι μπο­ρούν να υ­πα­γο­ρεύ­ουν και να ε­πι­βά­λουν τη θέ­λη­σή τους σ’ αυ­τήν.

Εί­ναι δύ­σκο­λο για έ­να μι­κρό έ­θνος ό­πως η Αρ­με­νί­α ν’ α­ντέ­ξει στις ε­ξω­τερι­κές πιέ­σεις και τις δυ­νά­μεις ε­κεί­νες που ε­πι­βου­λεύ­ο­νται την ύ­παρ­ξή του. Η κυ­ρί­αρ­χη μέ­θο­δος για να ε­ξα­σθε­νί­σουν τις α­ντι­στά­σεις του πλη­θυ­σμού προ­ω­θεί­ται μέ­σω του ε­πι­πο­λι­τι­σμού δηλα­δή της μα­ζι­κής υ­ιο­θέ­τη­σης ξέ­νων προ­τύ­πων, τρό­πων και πο­λι­τι­σμι­κών χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών ε­νός άλ­λου πο­λι­τι­σμού, της αλ­λοί­ω­σης των χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών της ε­θνι­κής του ταυ­τό­τη­τας, της στα­σι­μό­τη­τας της οι­κονο­μί­ας με στό­χο τη με­τα­νά­στευ­ση του πλη­θυ­σμού. Θα κα­τα­φέ­ρει πο­τέ η Αρ­μενί­α να ο­ρί­σει τη μοί­ρα της και να γί­νει κυ­ρί­αρ­χη του πλού­του της; Ο χρό­νος θα δεί­ξει.


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 38 επισκέπτες συνδεδεμένους