Το νέο μουσείο του Ντικραναγκέρτ Εκτύπωση

 

Μά­ικ Τσι­λι­γκι­ριάν

Oκτώβριός - Δεκέμβριός 2012 τεύχος 75

 

Σύμ­φω­να με την αρ­με­νι­κή λα­ϊ­κή προ­φο­ρι­κή πα­ρά­δο­ση, η πό­λη Ντι­κρα­να­γκέρ­τ βρι­σκό­ταν στο Bό­ρειο τμή­μα του Κα­ρα­μπάχ (Αρ­τσάχ). Ι­στο­ρι­κοί, ό­πως ο Σε­βέ­ος (Σε­μπε­ός), ο Μοβ­σές Γκα­γαν­γκατ­βα­τσί και ο ε­πί­σκο­πος Μα­γκάρ Παρ­χου­ντα­ριάν, α­να­φέ­ρουν ό­τι στο Β. Αρ­τσάχ στα σύ­νο­ρα του Ου­τίκ υ­πήρ­ξε α­κό­μη μια πό­λη με το ό­νο­μα Ντι­κρα­να­γκέρ­τ, την ο­ποί­α ί­δρυ­σε ο βα­σι­λιάς Ντι­κράν για να ε­νι­σχύ­σει τα βο­ρειο­α­να­το­λι­κά σύ­νο­ρα της χώ­ρας. Α­κό­μη μια ο­μώ­νυ­μη πό­λη υ­πήρ­ξε στα σύ­νο­ρα με τη Γε­ωρ­γί­α.

Στη σο­βιε­τι­κή ε­πο­χή τα πε­ρισ­σό­τε­ρα χω­ριά της πε­ριο­χής κα­τοι­κού­νταν α­πό Α­ζέ­ρους. Το 1957 έ­γι­νε μια προ­σπά­θεια για την α­νεύ­ρε­ση της αρ­χαί­ας πό­λης χω­ρίς ό­μως, να υ­πάρ­ξει α­πο­τέ­λε­σμα. Το 2005 μια ο­μά­δα αρ­χαιο­λό­γων και ε­θνο­λό­γων με την οι­κο­νο­μι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη της ορ­γά­νω­σης «Γερ­γκίρ» ξε­κί­νη­σαν διε­ρευ­νη­τι­κές α­να­σκα­φές στον ευ­ρύ­τε­ρο χώ­ρο. Στην αρ­χή ε­πι­κε­ντρώ­θη­καν σε έ­να χώ­ρο πλη­σί­ον του χω­ριού Μα­ρα­γά, αλ­λά και πά­λι οι προ­σπά­θειες α­πέ­βη­σαν ά­καρ­πες. Οι πρώ­τες εν­θαρ­ρυ­ντι­κές εν­δεί­ξεις υ­πήρ­ξαν το 2006, ό­ταν κο­ντά στον κε­ντρι­κό δρό­μο του Α­σκε­ράν βρέ­θη­κε η πό­λη του βα­σι­λιά Ντι­κράν.

Η αρ­χαί­α αρ­με­νι­κή πό­λη Ντι­κρα­να­γκέρ­τ α­να­κα­λύ­φθη­κε πρό­σφα­τα στα βό­ρεια του Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ (Αρ­τσάχ). Τα αρ­χαιο­λο­γι­κά ευ­ρή­μα­τα που έ­χουν α­να­κα­λυ­φθεί μέ­χρι σή­με­ρα ό­πως νο­μί­σμα­τα, οι­κια­κά σκεύ­η, λα­τρευ­τι­κά α­ντι­κεί­με­να και κί­ο­νες εί­ναι πολ­λά και κα­λύ­πτουν ό­λο το φά­σμα της ι­στο­ρί­ας. Οι α­να­σκα­φές συ­νε­χί­ζο­νται τους κα­λο­και­ρι­νούς μή­νες με πο­λύ ση­μα­ντι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα.Στο μέλ­λο­ν τα ευ­ρή­μα­τα   θα εκ­πλή­ξουν την ε­πι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα προβλέπουν οι αρχαιολόγοι.

Στο χώ­ρο των α­να­σκα­φών λει­τουρ­γεί α­πό το Μά­ιο του 2010 το μου­σεί­ο του Ντι­κρα­να­γκέρ­τ. Στα δύ­ο χρό­νια λει­τουρ­γί­ας του, το έ­χουν ε­πι­σκε­φθεί 44.744 ά­το­μα α­πό 66 χώ­ρες, Το μου­σεί­ο στε­γά­ζε­ται σε έ­να α­να­κα­τα­σκευα­σμέ­νο κά­στρο του 18ου αιώ­να, το ο­ποί­ο εί­χε κα­τα­στρα­φεί στον πρό­σφα­το πό­λε­μο με το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν. Πα­ρά το με­γά­λο μέ­γε­θός του, λό­γω του ό­γκου των νέ­ων ευ­ρη­μά­των, οι υ­πεύ­θυ­νοι του μου­σεί­ου εκ­φρά­ζουν την α­να­γκαιό­τη­τα για ε­πέ­κτα­σή του.

Ο στό­χος της κυ­βέρ­νη­σης του Κα­ρα­μπάχ εί­ναι να δη­μιουρ­γη­θεί μια του­ρι­στι­κή ζώ­νη με ε­πί­κε­ντρο την αρ­χαί­α πό­λη του Ντι­κρα­να­γκέρ­τ που θα εί­ναι έ­νας ση­μα­ντι­κός πό­λος έλ­ξης για κά­θε ε­πι­σκέ­πτη της Αρ­με­νί­ας και του Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ.