Tumo World Εκτύπωση

Παί­ζω και μα­θαί­νω για να …κα­τα­κτή­σω τον κόσμο

 

Της Έ­λε­νας Κιουρ­κτσή

Αρμενικά Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013 τεύχος 79

 

Α­πό τον Σε­πτέμ­βρη του 2011 που ά­νοι­ξε τις πόρ­τες του, έ­χει υ­πο­δε­χθεί χι­λιά­δες έ­φη­βους της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής του Ε­ρε­βάν, προ­σφέ­ρο­ντας τους δω­ρε­άν τη δυ­να­τό­τη­τα να εκ­παι­δευ­τούν και ταυ­τό­χρονα να α­να­πτύ­ξουν και να ε­ξε­λί­ξουν τα τα­λέ­ντα και τις δε­ξιό­τη­τες τους. Έ­να όνει­ρο που έ­γι­νε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα α­πό τους ι­δρυ­τές της σχο­λής Tumo, Σαμ και Σύλ­βα Σι­μο­νιάν.

Η σχο­λή Tumo στο Ε­ρε­βάν, εί­ναι έ­να πρό­τυ­πο εκ­παι­δευ­τή­ριο ό­που χι­λιά­δες μα­θητές η­λι­κί­ας α­πό 12 έ­ως 18 ε­τών έ­χουν την ευ­και­ρί­α να συμ­με­τά­σχουν σε προ­γράμμα­τα αυ­τό-εκ­μά­θη­σης α­πό ε­ξει­δι­κευ­μέ­νους δα­σκά­λους και ε­παγ­γελ­μα­τί­ες. Μέ­σω της ει­δι­κής πλατ­φόρ­μας «Tumo World» έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να προ­γραμ­μα­τί­σουν τις σπου­δές τους και να «παί­ξουν» με ερ­γα­στή­ρια, να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν δια­λέ­ξεις και πλή­θος εκ­δη­λώσε­ων, να ε­πε­κτεί­νουν τις γνώ­σεις τους και να δώ­σουν πνο­ή στη δη­μιουρ­γι­κότη­τα τους. Ό­μως α­κό­μα πιο ευ­χά­ρι­στη ε­ντύ­πω­ση κά­νει ό­τι το εκ­παι­δευ­τή­ριο εί­ναι μη κερ­δο­σκο­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα και η συμ­με­το­χή των νέ­ων στα προ­γράμ­ματα εί­ναι δω­ρε­άν.

Κα­λώς ήρ­θα­τε στον Κό­σμο του Tumo

Η πλατ­φόρ­μα εκ­παί­δευ­σης «Tumo World» ( Κό­σμος του Tumo) μέ­σω της ο­ποί­ας οι μα­θη­τές εκ­παι­δεύ­ο­νται, εί­ναι μια «Χώ­ρα» ει­κο­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, που α­παρ­τί­ζε­ται α­πό νη­σί­δες σε έ­ναν ω­κε­α­νό, ό­που τα ά­βα­ταρ (ει­κο­νι­κοί χα­ρα­κτή­ρες) των με­λών, ε­ξε­ρευ­νούν έ­να «το­πί­ο» μα­θη­σια­κών δρα­στη­ριο­τή­των.

Πρό­κει­ται κα­τά κά­ποιο τρό­πο για έ­να εκ­παι­δευ­τι­κό παι­χνί­δι RPG (παι­χνί­δι ρό­λου) για υ­πο­λο­γι­στές. Οι χα­ρα­κτή­ρες ε­ξε­λίσ­σο­νται και α­κο­λου­θούν τη δια­δρο­μή που έ­χει κα­θο­ρι­στεί σύμ­φω­να με το ε­ξα­το­μι­κευ­μέ­νο πρό­γραμμα σπου­δών.

Τα μέ­λη αυ­τού του ι­διόρ­ρυθ­μου κό­σμου μπο­ρούν να έρ­χο­νται σε ε­πα­φή με­τα­ξύ τους, να α­νταλ­λά­σουν ε­μπει­ρί­ες, να δη­μιουργούν ο­μά­δες και να α­πο­λαμ­βά­νουν μια ευ­ρύ­τε­ρη αλ­λη­λε­πί­δρα­ση με­τα­ξύ τους. Για να προ­χω­ρή­σουν στα ε­πό­με­να ε­πί­πε­δα, οι μα­θη­τές-παί­κτες έρ­χο­νται α­ντι­μέ­τω­ποι με δο­κι­μα­σί­ες αυ­ξα­νό­με­νης δυ­σκο­λί­ας που α­παι­τούν την α­νά­πτυξη δε­ξιο­τή­των και γνώ­σε­ων. Κά­τι που ε­πι­τυγ­χά­νε­ται μέ­σω ο­μα­δι­κών δρα­στη­ριο­τή­των, δια­δι­κτυα­κών ερ­γα­σιών, αλ­λά και πα­ρα­δο­σια­κών «φυ­σι­κών» με­θό­δων εκ­παί­δευ­σης.

Έ­τσι οι α­πό­φοι­τοι της σχο­λής Tumo ε­ξο­πλί­ζο­νται με ου­σια­στι­κή γνώση της σύγ­χρο­νης πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και έ­να ε­ντυ­πω­σια­κό «χαρ­το­φυ­λά­κιο» ε­μπει­ριών και ι­κα­νο­τή­των.

Έ­να φι­λό­δο­ξο σχέ­διο

Στό­χος αυ­τών των προγραμ­μά­των εί­ναι οι νέ­οι Αρ­μέ­νιοι να ε­πι­τύ­χουν να διευ­ρύ­νουν τους ο­ρί­ζοντες τους και να α­να­πτύ­ξουν την δη­μιουρ­γι­κό­τη­τα τους στο μέ­γι­στο δυ­να­τό βαθ­μό.

Οι ι­δρυ­τές αυ­τής της πρω­τό­τυ­πης και φι­λό­δο­ξης σχο­λής, Σαμ και Σύλ­βα Σι­μονιάν ευελ­πι­στούν με αυ­τόν τον τρό­πο να πα­ρα­κι­νή­σουν την αρ­με­νι­κή νε­ο­λαία να με­λε­τά­ει, να ε­ξει­δι­κεύ­ε­ται και να εν­θαρ­ρυν­θεί να ε­ξε­λί­ξει νέ­ες δυ­νατό­τη­τες- βα­σι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για να μπο­ρέ­σουν τα παι­διά να «κα­τα­κτή­σουν» τον 21ο αιώ­να. Με αυ­τόν τον τρό­πο, οι Σι­μο­νιάν ευελ­πι­στούν, να α­να­κό­ψουν το μετα­να­στευ­τι­κό κύ­μα των νέ­ων και να ε­μπο­δί­σουν την διαρ­ρο­ή προς τα έ­ξω του ι­κα­νού ε­πι­στη­μο­νι­κού δυ­να­μι­κού της Αρ­με­νί­ας.

Οι­κο­γε­νεια­κή υ­πό­θε­ση

Το ζεύ­γος Σι­μο­νιάν πέ­ρα απ’ το ό­τι εί­ναι χρη­μα­το­δό­τες του κέ­ντρου Tumo, έ­χουν α­να­λά­βει και βα­σι­κούς ρό­λους στην λει­τουρ­γί­α της σχο­λής.

Ο Σαμ Σι­μο­νιάν με τις γνώ­σεις του σε θέ­μα­τα τε­χνο­λο­γί­ας και των οι­κο­νο­μικών ε­πι­πτώ­σε­ών της, συμ­βά­λει ε­νερ­γά στην εκ­παί­δευ­ση των νέ­ων, ε­νώ η Σύλ­βα Σι­μο­νιάν α­σχο­λεί­ται με την ορ­γά­νω­ση της σχο­λής και την δια­μόρ­φω­ση του πρό­τυ­που προ­γράμ­μα­τος σπου­δών μα­ζί με διευ­θύ­ντρια Μα­ρί Λου Πα­πα­ζιάν και το έ­τε­ρο μέ­λος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου Πε­γκόρ Πα­πα­ζιάν.

Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: www.tumo.org

Διεύ­θυν­ση :16 Halabyan Str., 0038 Yerevan, Armenia