Τα διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αρμενία Εκτύπωση

 

 

Άνι Ντεοκμετζιάν

Oκτώβριός - Δεκέμβριός 2012 τεύχος 75

 

Στις α­νε­πτυγ­μέ­νες χώ­ρες το δια­δί­κτυο έ­χει κα­τα­στεί έ­να α­πα­ραί­τη­το

μέ­σο ε­νη­μέ­ρω­σης και δια­κί­νησης ι­δε­ών.

Πα­ράλ­λη­λα ό­μως, υ­πάρ­χει χώ­ρος και για πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση.

 

Τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια στην Αρ­με­νί­α, ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ροι πο­λί­τες έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα πρό­σβα­σης στο δια­δί­κτυο, αν και η τη­λε­ό­ρα­ση ε­ξα­κο­λου­θεί να εί­ναι α­κό­μα το κύ­ριο μέ­σο ε­νη­μέ­ρω­σης.

Οι λό­γοι που ο­δη­γούν στην α­να­ζή­τη­ση μιας εί­δη­σης ή μιας πλη­ρο­φο­ρί­ας μέ­σω του δια­δι­κτύ­ου και ό­χι α­πό τα παρα­δο­σια­κά μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης εί­ναι κατ’ αρ­χήν οι­κο­νο­μι­κοί. Α­κό­μα, η τα­χύ­τη­τα μετά­δο­σης των ει­δή­σε­ων εί­ναι με­γα­λύ­τε­ρη και τέ­λος, υ­πάρ­χει ποι­κι­λί­α πη­γών και α­πό­ψε­ων σχε­τι­κά με έ­να θέ­μα ή πλη­ρο­φο­ρί­α που α­να­λύ­ε­ται.

Πολ­λά μέ­σα μα­ζι­κής ε­νη­μέ­ρω­σης χει­ρα­γω­γού­νται ή α­νή­κουν σε συ­γκε­κρι­μέ­να συμ­φέ­ρο­ντα ή και σε ά­το­μα που υ­πο­στη­ρί­ζουν την ε­κά­στο­τε κυ­βέρ­νη­ση. Αυ­τό βέ­βαια α­φο­ρά και πολ­λά δια­δι­κτυα­κά μέ­σα.

Το δια­δί­κτυο βο­η­θά­ει στην ε­λεύ­θε­ρη διά­δο­ση των πλη­ρο­φο­ριών. Το μό­νο πράγ­μα που έ­χει να κά­νει έ­να ά­το­μο που ε­πι­λέ­γει αυ­τόν τον τρό­πο ε­νη­μέ­ρω­σης, εί­ναι να χρη­σι­μο­ποιεί λο­γι­κή και κρι­τι­κή σκέ­ψη, ώ­στε να μπο­ρεί να δια­χωρί­ζει τις α­λη­θι­νές α­πό τις τυ­χόν ψεύ­τι­κες πλη­ρο­φορί­ες.

Ό­πως ό­μως προ­α­να­φέρ­θη­κε, υ­πάρ­χει και η πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση που δεν συμ­φωνεί με τα κυρί­αρ­χα μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης. Τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές, μέ­σω αυ­τής δια­δί­δο­νται ει­δή­σεις που κα­νο­νι­κά θα α­πο­κρύ­πτο­νταν ή θα έ­με­ναν στην α­φά­νεια. Οι πη­γές αυ­τού του δι­κτύ­ου πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης α­νή­κουν σε έ­να ευ­ρύ φά­σμα α­τόμων που κα­τέ­χουν δια­δι­κτυα­κές σε­λί­δες, κοι­νω­νι­κά δί­κτυα και blogs και συ­νή­θως προ­σπα­θούν να ε­πι­τύ­χουν α­με­ρό­λη­πτη ή και α­πρό­σκο­πτη διά­δο­ση των πλη­ρο­φο­ριών και ειδή­σε­ων που δια­κι­νούν.

Στην Αρ­με­νί­α έ­χουν υ­πάρ­ξει πε­ρι­πτώ­σεις γε­γο­νό­των που έ­χουν α­πο­σιω­πη­θεί α­πό τα ε­πί­ση­μα δί­κτυα πλη­ρο­φό­ρη­σης και τα ο­ποία έ­γι­ναν γνω­στά, αρ­χι­κά του­λά­χι­στον, α­πό αυ­τά τα «πα­ράλ­λη­λα» μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης. Για παρά­δειγ­μα, σε συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Ε­ρε­βάν το 2004, δια­δη­λω­τές έ­ξω α­πό το Κοι­νο­βού­λιο δέ­χθη­καν ε­πί­θε­ση α­πό τις δυ­νά­μεις α­σφα­λεί­ας. Οι η­γέ­τες της πο­ρείας, α­κό­μα και ει­κο­νο­λή­πτες, φυ­λα­κί­στη­καν ή κα­τέ­λη­ξαν στο νο­σο­κο­μεί­ο. Την επο­μέ­νη, δεν α­να­φέρ­θη­κε τί­πο­τα α­πό τα μέ­σα μα­ζι­κής ε­νη­μέ­ρω­σης. Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό το πε­ρι­στα­τι­κό, φοι­τη­τές δη­μο­σιογρα­φί­ας κυ­κλο­φό­ρη­σαν φυλ­λά­δια που α­να­φέ­ρο­νταν στα γε­γο­νό­τα αυ­τά. Η ε­νη­μέ­ρω­ση συ­νε­χί­στη­κε με δη­μο­σιεύ­σεις σε ο­ρι­σμέ­νες ι­στο­σε­λί­δες.

Τέ­τοια πε­ρι­στα­τι­κά εί­ναι αυ­τά που έ­δω­σαν το έ­ναυ­σμα να αρ­χί­σει η α­να­ζή­τη­ση άλ­λων, πιο α­ξιό­πι­στων μέ­σων ε­νη­μέ­ρωσης. Η προ­σπά­θεια αυ­τή κα­τέ­λη­ξε στο να δη­μιουρ­γη­θούν κά­ποιοι δια­δι­κτυα­κοί τό­ποι ε­νη­μέ­ρω­σης, ό­πως το indymedia της Αρ­με­νί­ας, μιας ι­στο­σε­λί­δας δια­κί­νη­σης ει­δή­σε­ων που εί­ναι στην α­φά­νεια, α­πό τους ί­διους τους πο­λί­τες - ε­λεύ­θε­ρους δη­μο­σιο­γρά­φους. Αυ­τή τη στιγ­μή το indymedia της Αρ­με­νί­ας για ά­γνω­στους λό­γους στα­μά­τη­σε ξαφ­νι­κά να λει­τουρ­γεί..

Η πε­ρί­πτω­ση του Civilnet, που α­νή­κει στο Civila Foundation, εί­ναι έ­να πα­ρά­δειγ­μα λει­τουρ­γί­ας ε­νός δι­κτύ­ου, το ο­ποίο ό­πως α­να­φέ­ρε­ται στην ι­στο­σε­λί­δα του, προ­ά­γει την ε­λεύ­θε­ρη με­τά­δο­ση πληρο­φο­ριών και υ­πο­στη­ρί­ζει την ευ­θύ­νη του πο­λί­τη α­πέ­να­ντι στην κοι­νω­νί­α. Ο πρώ­ην υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Αρ­με­νί­ας Βαρ­τάν Ο­σκα­νιάν, ι­δρυ­τής του Civila Foundation, τον Ο­κτώ­βρη του 2012 και 4 μή­νες πριν τις προ­ε­δρι­κές ε­κλο­γές, στις ο­ποίες θα λά­βαι­νε μέ­ρος με το κόμ­μα του, κατη­γο­ρή­θη­κε για ξέ­πλυ­μα 1,4 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, το 2010, τα ο­ποί­α προ­έρ­χο­νταν α­πό τον αμε­ρι­κα­νό ε­πι­χει­ρη­μα­τί­α Τζον Χά­ντσμαν ως δω­ρε­ά στο Ί­δρυ­μα Civila Foundation. Η κα­τη­γο­ρί­α αυ­τή χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε α­πό πολ­λά μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης ως μια προ­σπά­θεια της κυ­βέρ­νη­σης να κα­τα­στεί­λει τη δρα­στη­ριό­τη­τα του Civilnet και να ε­μπο­δί­σει την εί­σο­δο στο κοι­νο­βού­λιο του κόμ­ματος του Ο­σκα­νιάν. Μέ­σω αυ­τών των δι­κτύ­ων πλη­ρο­φό­ρη­σης έ­χουν αρ­χί­σει να α­νταλ­λάσ­σο­νται ει­δή­σεις και άρ­θρα με­τα­ξύ της Τουρ­κί­ας και της Αρ­με­νί­ας, διευ­κο­λύ­νο­ντας έ­τσι την ε­πι­κοι­νω­νί­α με τους Αρ­με­νί­ους του Χεμ­σίν και των τούρ­κων δια­νο­ού­μενων και δη­μο­σιο­γράφων που εν­δια­φέ­ρο­νται για τη γε­νο­κτο­νί­α των Αρμενίων.

Τα ε­ναλ­λα­κτι­κά μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης γεν­νή­θη­καν στην Αρ­με­νί­α α­πό τη μια, λό­γω της α­που­σί­ας α­ξιό­πι­στων μέ­σων πλη­ρο­φό­ρη­σης και α­πό την άλ­λη, α­πό την α­νά­γκη των αρ­με­νί­ων πο­λι­τών να δια­δρα­μα­τί­σουν ε­νερ­γό ρό­λο στην οι­κο­δό­μη­ση μιας κοι­νω­νί­ας ε­λεύ­θε­ρης και πιο δη­μο­κρα­τι­κής.